...
RH Negatief - Anunnaki - GeloofGeschiedenis

Anunnaki oude buitenaardse wezens in de Bijbel van Genesis tot Openbaring

Ruimtekolonieproblemen: de Anunnaki oude buitenaardse wezens in de Bijbel van Genesis tot Openbaring

The Anunnaki Creation Story: The Biggest Secret in Human History - Alien UFO Sightings

Van het boek Genesis tot Openbaring, de Bijbel is ingebed in het verhaal van de Anunnaki Ancient Aliens Civilization of Mesopotamia.

Hoewel de Ancient Astronaut Hypothesis onderhevig is aan legitieme kritiek, vertelt het in wezen het verhaal van een stam die worstelt met de onverwachte problemen die gepaard gaan met de oprichting van een ruimtekolonie.

De Anunnaki Ancient Alien aanwezigheid in de Bijbel komt voor in Genesis 1:26 en Genesis 2: 10-14 die verwijzen naar een gesprek waarin de Schepper zegt: ‘Laten we de mens naar ons eigen beeld scheppen’ en dat het Goud in het land van Eden was goed.

Het christendom en andere soortgelijke Abrahamitische religies hebben moeite gedaan om dit vers te verzoenen met het idee van een enkele godheid of de verwijzing naar goud uit te leggen.

Het Genesis-verhaal begint echter logischer te worden zodra we de oude Mesopotamische teksten zoals Babylons ‘ Enuma Elish’s’ 7 Tablets Of Creation ‘beschouwen als een van de teksten waaruit de bijbelse auteurs putten.

Uiteindelijk hebben we de mysterieuze verwijzing naar een groep goden die de mens of de ‘Adamu’ naar hun eigen beeld creëren en hem in een tuin met de naam Eden plaatsen, waar ze blij zijn met het goud dat wordt uitgelegd als de activiteiten van een groep goden die gezamenlijk besloten om de mensheid te creëren voor het delven van goud.

Er kan dan ook meer zin worden gehecht aan andere belangrijke gebeurtenissen die zich in de vroege delen van Genesis voordoen, zoals de verzoeking van Adam en Eva, Kaïns moord op Abel en de zondvloed.

In het bijzonder wordt de verleiding van Adam en Eva gezien als een samenvatting van een Sumerisch verhaal waarin Anunnaki rivalen Goden Enki en Enlil het oneens zijn over de beslissing om de mensheid dezelfde intelligentie te verlenen als de Anunnaki ‘goden’ zelf, dat wil zeggen De boom van Kennis versus het lange leven van de goden, dwz de levensboom.

Het verhaal eindigt met de mens die van de boom der kennis heeft gegeten, ook al was dit niet de beslissing van de opperste Anunnaki God Enlil samen met de Anunnaki Council of Gods.

De mens kwam niet van de vrucht van de levensboom, wat betekent dat hij genetisch gemanipuleerd was om zo intelligent te zijn als de goden, maar hij kan niet zo lang leven als zij.

Deze beslissing zou de Anunnaki blijven achtervolgen terwijl de mensheid het lange leven van de goden bleef eisen, wat leidde tot Propaganda zoals het epos van Gilgamesh, wat suggereert dat mensen zich moeten verzoenen met hun sterfelijkheid volgens het decreet van de Anunnaki dat ze niet zo lang kunnen leven als de Anunnaki Ancient Alien Gods.

Ondertussen begint de rest van de Anunnaki, geïsoleerd op de aardkolonie en behoefte aan seksueel genot of misschien gezelschap, seksuele relaties te hebben met de menselijke primitieve werkers.

Het resultaat waren de halfbloed Demi-goden zoals Gilgamesh, koning van Uruk, ook wel de ‘Nephilim’ genoemd.

Nephilim Anunnaki in de Bijbel

Het Genesis-verhaal van de zondvloed verschijnt ook in de Sumerische teksten, als een verhaal over de opzettelijke uitroeiing van de mensheid door de Anunnaki in opdracht van Enlil en de Anunnaki-raad vanwege overbevolking.

Enlil was vooral geïrriteerd door de vraatzuchtige eetlust van de primitieve werker voor zowel voedsel als seks.

Er werd daarom besloten om de primitieve arbeiders te laten verdrinken in een komende vloed, die het gevolg zou zijn van een vloedgolf veroorzaakt door het smelten van een poolijskap.

Nogmaals, in weerwil van de bevelen van Enlil en die van de Anunnaki Council, besloot Enki, de Anunnaki Chief Scientist en Genetisch Ingenieur van de mensheid, de mensheid te redden om een ​​deel van het werk dat al door de Anunnaki is uitgevoerd sinds het creëren van de aardkolonie te behouden.

Dit verhaal, samen met dat van Kaïn en Abel, wordt volledig gedetailleerd beschreven in het Sumerische record, en u kunt onze afzonderlijke vermeldingen hieronder lezen:

Sumerische Anunnaki Genesis

De Anunnaki Flood

Nephilim in de Bijbel

The Lost Book Of Enki

Verbond tussen Abraham en Jahweh
Een van de volgende grote afleveringen is die van Abraham en het Yahweh-verbond waarin Abraham een ​​beloning van talloze nakomelingen werd beloofd in ruil voor het feit dat hij de loyale dienaar van Yahweh was.

Nogmaals, het echte achtergrondverhaal dat uit het Sumerische record naar voren komt, is de voortdurende rivaliteit tussen Enki en Enlil. (Twee halfbroers)

Lees ook:   Oude Biotechnologie Van Goden: Kennis Om Mensen Te Creëren En Te Beheersen?

Abraham wordt in wezen door Enlil gerekruteerd in de 2e Anunnaki-piramideoorlog om het offensief tegen te gaan voor het betwiste Anunnaki Earth Kingship onder leiding van Enki’s zoon Marduk, die beweerde dat het zijn beurt was om de aarde te regeren op basis van het feit dat volgens de Anunnaki-kalender gehouden in Enlil’s Sumerische stad Nippur, gaven astronomische hemelobservaties op basis van de precessie van de equinoxen aan dat de aarde zich nu in het sterrenbeeld Ram bevond, het hemelse teken van Marduk.

Dit betekende dat het de beurt was aan Marduk om te regeren volgens de overeengekomen protocollen vastgelegd in de ME’s die door de Anunnaki werden bewaard om de groei van de beschaving van de aarde te begeleiden, die door de Anunnaki Council van de Anunnaki Home Planet Nibiru was gegeven toen de aardkolonie voor het eerst werd opgericht .

Typisch werd de nauwkeurigheid van Marduk’s Astronomische waarnemingen betwist door de Enlilieten die met de hulp van Enki’s Zoon Ningshiizida of Thoth zover gingen dat ze andere sterrenwachten bouwden waarvan werd vermoed dat ze zich in Stone Henge en in Meso-Amerika bevonden, allemaal met als doel ’te bewijzen’ dat de Het hemelse teken boven de aarde was nog niet overgestoken van het teken van de stier (het teken van Enlil) naar dat van de ram (het teken van Marduk) om Marduk’s aanspraak op het aardse koningschap te verslaan.

Het was in het midden van dit voortdurende Anunnaki-geschil dat Enlil (Yahweh) Abraham benaderde die afstamde van Tehrah, een priester in de Anunnaki-tempel in de Enlilite City of Ur, om het Marduk-offensief voor het aardse koningschap tegen te gaan.

Vanaf de basis in Harran die door Enlil voor hem was uitgekozen, werd Abraham verzorgd en door Enlil geholpen om namens Enlil een leger op te bouwen dat vocht tegen Marduk’s Elamitische troepen voor de controle van de Sinaï.

De vernietiging van Sodom en Gomorra en de opkomst van Babylon

Nadat Enlil hem had dwarsgezeten in zijn pogingen om zijn eigen Spaceport in het Tower Of Babel-incident te bouwen, zodat hij contact kon opnemen met de Anunnaki Home Planet Nibiru om te klagen over de weigering van de Enlilites om zijn claim op het aardse koningschap te erkennen, besloot Marduk om de controle over te nemen. de Sinaï-schiereiland-ruimtehaven, opgericht door de Anunnaki na de zondvloed.

Anunnaki In de Bijbel Abraham Sodom Gomorrah
Niet in staat om de ruimtehaven volledig te verdedigen, besloten Enlil en de Anunnaki-raad om de ruimtehaven te vernietigen met nucleaire wapens die uit Nibiru waren meegebracht en die op een geheime locatie in Afrika waren verborgen.

Lot, de neef van de loyale dienaar van Jahweh, Abraham, woonde dicht bij de steden Sodom en Gommorah in de buurt van de ruimtehaven, en daarom worden ‘engelen’ gestuurd om hem te waarschuwen voor de komende ramp, zodat hij samen met zijn gezin kon evacueren.

Het verhaal van de vernietiging van Sodom en Gomorrah beschrijft de hele sage terwijl de steden worden vernietigd wanneer Enlil de wapens lanceert die de ruimtehaven vernietigen, evenals de omliggende menselijke nederzettingen, waaronder de steden Sodom en Gomorrah.

De lancering van nucleaire wapens is echter rampzalig aangezien een nucleaire wolk zich over Mesopotamië verspreidt, met als resultaat dat alle steden en werk van het Anunnaki Colonial Project worden vernietigd, met uitzondering van één stad … Marduk’s nieuwe stad Babylon.

Dit wordt gezien als een teken dat Marduk correct was in het interpreteren van de hemelse tekens volgens de ME’s, en dat het lot verklaarde dat hij de aarde zou moeten regeren.

Als gevolg hiervan wordt Babylon de vooraanstaande Mesopotamische stad totdat het werd veroverd door Cyrus de Grote.

Je kunt de eerdere vermeldingen over het incident van de Tower of Babel en de vernietiging van Sodom en Gomorrah hieronder lezen:

Toren van Babel Incident

Vernietiging van Sodom & Gomorrah

De verovering van Babylon door Cyrus The Great
Jeremia en Daniël bevatten profetieën over de vernietiging van Babylon door de dienaar van Jahweh, zodat de Israëlieten uit ballingschap in Babylon konden worden bevrijd.

Babylon werd inderdaad veroverd door Cyrus The Great in 539 voor Christus, en een van zijn eerste daden in de naam van ‘God’ was om de Israëlieten uit ballingschap te bevrijden, zodat ze naar Israël konden terugkeren en de 2e tempel konden herbouwen.

De Israëlieten beschouwden hem als een dienaar van Jahweh, maar in zijn eigen overwinningscilinder, bekend als de Cyruscilinderzegel, die vandaag in het British Museum te zien is, schrijft hij zijn overwinning expliciet toe aan de Anunnaki God Marduk.

Lees ook:   Zeer oude ruïnes gemaakt met laser stralen

Hoewel door de reguliere geschiedenis als propaganda afgedaan, was er een conflict tussen de Anunnaki Gods Sin en Marduk voor de controle over Babylon.

Kortom, koning Nabonaidus had de cultus van Marduk verlaten, die verantwoordelijk was geweest voor de oprichting van de Cty of Bablyon ten gunste van de cultus van rivaal Anunnaki Moon God Sin, die toebehoorde aan Enlil’s Clan.

Anunnaki In de Bijbel Cyrus cilinderzegel
In reactie daarop rekruteerde Marduk Cyrus om koning Nabonaidus op zijn gezicht te confronteren om de controle over Babylon van Anunnaki Moon God Sin Sin te herwinnen.

De verwijzing naar de ‘zonden’ begaan door Nabonaidus in het Cyrus-cilinderzegel die leidde tot de verovering van Babylon, kan te maken hebben met het verlaten van Babylons ‘echte’ God, Marduk, ten gunste van rivaal Maangod Sin.

Het resultaat was het Perzische rijk, de terugkeer van Israëlieten naar hun thuisland en de bouw van de 2e Joodse tempel.

Je kunt het volledige bericht over de verovering van Babylon door Cyrus The Great hieronder bekijken:

De verovering van Babylon door Cyrus The Great

The Anunnaki In Revelations
De ‘eindtijd’ van de natie Israël na de 2e tempel verschijnen in het apocalyptische werk van Openbaringen.

Maar Openbaringen was zelf ontleend aan eerdere apocalyptische literatuur, in het bijzonder het boek Daniël dat in Babylon was geschreven.

Daniel werd zelf beïnvloed door eerdere Sumerische apocalyptische literatuur die geworteld was in de politieke sagen en oorlogen van het Anunnaki-koninkrijk Babylon waarin hij verbannen werd.

In het bijzonder waren Babylonische Propagandateksten, geschreven om de Anunnaki God Marduk te mythologiseren en hem te prijzen voor zijn prestaties en overwinning tijdens de 2e Piramideoorlog, wijdverbreid en invloedrijk.

De propagandateksten vertelden ook enkele van de gebeurtenissen van de 2e Piramide-oorlog, zoals de vernietiging van steden en het verontreinigen van tempels terwijl het volk wachtte op de terugkeer van ‘The Silent One’ (Marduk aka Amun Ra), wiens 2e Pyramid War-legende zijn periode van ballingschap in Egypte toen hij Mesopotamië ontvluchtte uit de Enlilites onder leiding van Inanna / Ishtar.

Uit Egypte hergroepeerde Marduk (Ra) en lanceerde zijn campagne tegen Enlil toen de hemelse tekens op hun plaats waren, wat uiteindelijk leidde tot de opkomst van Bablyon.

Het verhaal in Openbaring is daarom een ​​hervertelling van de oude Babylonische mythen van de gebeurtenissen en tekenen die zouden leiden tot de terugkeer van Marduk, de glorieuze Heiland-koning van de stad Babylon.

Uiteindelijk komt Openbaring ook naar voren als een hervertelling van de oude Mesopotamische teksten die werden toegepast op de Israëlische omstandigheden en cultuur van die tijd.

Conclusie
Het Soemerische verhaal van de Anunnaki Ancient Aliens is diep ingebed in de Bijbel.

Het kan echter misschien niet worden opgevat als een religieus verhaal, maar meer als het verhaal van de intriges en drama’s van een stam die een nieuwe ruimtekolonie had gesticht en worstelde om deze te beheersen, en om te gaan met alle onverwachte problemen en concurrerende belangen dat kwam naar voren.

De Mesopotamische teksten die waren geleend om de bijbel te maken, waren dus de politieke propaganda van de Sumerische beschaving en niet religieus van aard, zoals we de term begrijpen.

Terwijl we ons voorbereiden om de ruimte te veroveren en een kolonie op Mars te stichten, kunnen de drama’s en intriges in het Babylonische verhaal van de Anunnaki die in de bijbel zijn verankerd, zich ook afspelen wanneer we de regering, politiek, infrastructuur, instellingen en concurrentie tussen bedrijven op Mars ontwikkelen .

Het kan nodig zijn Propaganda te ontwikkelen om de bevolking van Mars te beheersen, zoals de door Anunnaki ontwikkelde mythen zoals het Gilgamesj-epos, om de mensen op Mars ervan te overtuigen dat het leven op de planeet de moeite waard is ondanks de uitdagingen van het leven of dat er een ‘Redder’-expeditie zal worden gestuurd om de Kolonie tijdens een crisis.

Onlangs hebben Science Fiction-shows zoals ‘The Expanse’ de mogelijke sociaal-politieke dynamiek van het leven in de ruimte onderzocht zodra we ons op Mars hebben gevestigd, en als het iets is dat voorbijgaat, staan ​​we voor ons eigen deel van Anunnaki-achtige intriges.

Het valt nog te bezien wie de belangrijkste acteurs zullen zijn en hoe ver ze zullen gaan om de Mars-kolonie en zijn bevolking te beheersen.

https://www.afrikaiswoke.com/2019/11/02/space-colony-problems-the-anunnaki-in-the-bible/

Gerelateerde artikelen

Back to top button