17 januari 2021

 

REUZEN IN DE BIJBEL

REUZEN IN DE BIJBEL

NEPHILIM (Neph’i · lim) [Fellers; Diegenen die [anderen] laten vallen].

ancient giants | Ancient giants in egypt | muhammadabdo

Dit is een transliteratie van het Hebreeuwse woord nephi · lim’, meervoud in zijn drie plaatsen in de Bijbel. (Ge 6: 4; Nu 13:33 [tweemaal]) Het komt klaarblijkelijk voort uit de oorzakelijke vorm van het Hebreeuwse werkwoord na · phal’ (val) zoals gevonden in bijvoorbeeld 2 Koningen 3:19; 19: 7.

Het Bijbelverslag dat Jehovah’s * ongenoegen met mensen beschrijft in de dagen van Noach voor de Vloed, vertelt dat “de zonen van de ware God” zich vrouwen uit de aantrekkelijke dochters van mensen namen. Het vermeldt dan de aanwezigheid van “Nephilim”, zeggende: “De Nephilim bleken in die dagen op aarde te zijn, en ook daarna, toen de zonen van de ware God betrekkingen bleven onderhouden met de dochters van mensen en zij zonen baarden voor hen waren het de machtigen [Hebr .: hag · gib · bo · rim’] die oud waren, de mannen van roem. “- Ge 6: 1-4.

GAINTS.....

Identiteit. Bijbelcommentatoren hebben, gezien vers 4, verschillende suggesties gedaan met betrekking tot de identiteit van deze Nephilim. Sommigen hebben gedacht dat de afleiding van de naam aangeeft dat de Nephilim ‘gevallen engelen’ waren, engelen die gezondigd hadden. Anderen, met behulp van een opmerkelijke redenering, concluderen dat de aanduiding Nephilim zelf aangeeft dat ze ‘uit de hemel’ zijn gevallen in de zin dat ze ‘door hemelse wezens’ zijn verwekt. Andere geleerden, die hun aandacht met name richten op de verklaring “en ook daarna” (vs 4), hebben gezegd dat de Nephilim geen ‘gevallen engelen’ of de ‘machtigen’ waren, omdat de Nephilim ‘op aarde bleken te zijn in die dagen “voordat de zonen van God betrekkingen met vrouwen hadden. Deze laatste geleerden zijn van mening dat de Nephilim gewoon slechte mannen waren zoals Kaïn-overvallers, pesters, en tirannen die over de aarde zwierven totdat zij door de zondvloed werden vernietigd. Nog een andere groep, die niet alleen de betekenis van de naam Nephilim in overweging neemt, maar ook de context van vers 4, concludeert dat de Nephilim zelf geen engelen waren, maar dat de hybride nakomelingen voortkwamen uit gematerialiseerde engelen die omgang hadden met de dochters van mensen.

Two Headed Giant

Reus met 2 hoofden

101 Pics That Prove Nephilim Giants Existed – Hidden History – Part 2

Mensen waren ooit ook kleiner dan nu?

Hetzelfde als “gib · bo · rim’.” Bepaalde bijbelvertalingen passen de locatie van de frase “en ook daarna” aan, waardoor het bij het begin van vers 4 wordt geplaatst, waardoor de Nephilim worden geïdentificeerd met de “machtigen”, de gib · bo · Rim’, genoemd in het laatste deel van het vers. Bijvoorbeeld: “In die dagen, zowel als daarna, waren er reuzen [Heb. Hananafi · lim’] op aarde, die aan de zonen van de goden werden geboren wanneer zij gemeenschap hadden met de dochters van mensen; dit waren de helden [Hebr .: hag · gib · bo · rim’] die in vroegere tijden mannen van aanzien waren. “- Ge 6: 4, AT; zie ook Mo, NIV en TEV.

De Griekse Septuagint suggereert ook dat zowel de ‘Nephilim’ als ‘machtige’ identiek zijn door hetzelfde woord gi’gan · tes (reuzen) te gebruiken om beide uitdrukkingen te vertalen.

Als we het verslag herzien, zien we dat de verzen 1 tot 3 vertellen over “de zonen van de ware God” die echtgenotes en Jehovah’s bewering nemen dat hij na 120 jaar zijn geduld met mannen zou beëindigen. Vers 4 spreekt dan van de Nephilim die op de aarde blijkt te zijn “in die dagen”, klaarblijkelijk de dagen dat Jehovah de verklaring aflegde. Dan blijkt dat deze situatie voortduurt “daarna, toen de zonen van de ware God relaties bleven onderhouden met de dochters van mensen”, en beschrijft in meer detail de resultaten van de vereniging van “de zonen van de ware God” met vrouwen .

Wie waren de ‘zonen van God’ die de Nephilim hadden verwekt?

Wie waren “de zonen van de ware God” die erbij betrokken waren? Waren het mannen die aanbidders van Jehovah waren (zoals onderscheiden van de algemene run van de slechte mensheid), zoals sommigen beweren? Kennelijk niet. De bijbel houdt in dat hun huwelijk met de dochters van mensen ertoe heeft geleid dat de slechtheid op aarde werd opgeheven. Noach en zijn drie zonen, samen met hun vrouwen, waren de enigen in Gods gunst en waren de enigen die door de Zondvloed werden bewaard. – Ge 6: 9; 8:15, 16; 1Pe 3:20.

Lees ook:   Noah's “Alien Experiment” en de universele zondvloed

Daarom, als deze “zonen van de ware God” slechts mannen waren, rijst de vraag: waarom waren hun nakomelingen “mannen van roem” meer dan die van de goddelozen, of van de gelovige Noach? Ook zou de vraag kunnen worden gesteld: waarom zou hun huwelijk met de dochters van mannen als iets speciaals worden genoemd? Het huwelijk en de vruchtbaarheid vonden al meer dan 1500 jaar plaats.

De zonen van God die in Genesis 6: 2 worden genoemd, moeten daarom engelen zijn, geest ‘zonen van God’. Deze uitdrukking wordt toegepast op engelen in Job 1: 6; 38: 7. Deze mening wordt gesteund door Peter, die spreekt over “de geesten in de gevangenis, die eens ongehoorzaam waren geweest toen het geduld van God wachtte in de dagen van Noach.” (1Pe 3:19, 20) Ook schrijft Jude over “de engelen die wel deden niet hun oorspronkelijke positie behouden, maar hun eigen juiste woonplaats verlaten “(Judas 6). Engelen hadden de macht om te materialiseren in menselijke vorm, en sommige engelen deden dit om boodschappen van God te brengen. (Ge 18: 1, 2, 8, 20-22; 19: 1-11; Jos 5: 13-15) Maar de hemel is de juiste verblijfplaats van geestelijke personen, en de engelen daar hebben dienstbetrekking onder Jehovah. (Da 7: 9,

De Bijbel zegt dat de ongehoorzame engelen nu ‘geesten in de gevangenis’ zijn, ‘in Tartarus’ zijn geworpen en ‘met eeuwige banden onder dichte duisternis voor het oordeel van de grote dag’ zijn gereserveerd. Dit lijkt erop te wijzen dat ze enorm beperkt zijn, niet in staat om te materialiseren zoals ze deden vóór de zondvloed. – 1Pe 3:19; 2Pe 2: 4; Jude 6.

Verhoogde slechtheid. “De machtigen die vanouds waren, de mannen van roem” die voortkwamen uit deze huwelijken, waren geen mannen van roem bij God, want zij overleefden de zondvloed niet, net als Noach en zijn familie. Het waren “Nephilim”, pestkoppen, tirannen, die er ongetwijfeld toe hebben bijgedragen dat de omstandigheden erger zijn geworden. Hun engelenvaders, die de constructie van het menselijk lichaam kennen en zich kunnen materialiseren, creëerden geen leven, maar leefden in deze menselijke lichamen en leefden samen met vrouwen en brachten kinderen voort. Hun kinderen, ‘machtigen’, waren dus ongeoorloofde hybriden. Blijkbaar hadden de Nephilim op hun beurt geen kinderen.

In Mythology. De roem en angst van de Nephilim, zo blijkt, leidde tot vele mythologieën van heidense mensen die na de verwarring van talen in Babel over de hele aarde verspreid waren. Hoewel de historische vormen van het verhaal van Genesis sterk verwrongen en verfraaid waren, was er een opmerkelijke gelijkenis in deze oude mythologieën (die van de Grieken waren slechts één voorbeeld), waarin goden en godinnen met mensen samenwerkten om bovenmenselijke helden en angstige halfgoden te produceren met god-man kenmerken .- (Griekse religie).

Een rapport dat bedoeld is om te terroriseren. De tien verspieders die de Israëlieten in de woestijn een vals verslag over het land Kanaän brachten, verklaarden: “Al het volk dat wij er middenin zagen zijn mannen van buitengewone omvang. En daar zagen we de Nephilim, de zonen van Anak, die uit de Nephilim komen; zodat we in onze eigen ogen als sprinkhanen werden en op dezelfde manier als we in hun ogen werden. “Ongetwijfeld waren er enkele grote mannen in Kanaän, zoals andere geschriften laten zien, maar nooit behalve in dit” slechte verslag “, dat zorgvuldig was in taal opgesteld om terreur aan te richten en paniek onder de Israëlieten te veroorzaken, worden ze Nephilim genoemd. – Numeri 13: 31-33; 14:36, 37

– Volgens de chronologie is de Bijbel 3.500 jaar oud, en als je hieraan twijfelt, ga dan naar een museum en niet naar internet. De Bijbel is in ongeveer 2.600 talen vertaald en er zijn miljarden exemplaren gedrukt en gedistribueerd. Meer dan 90 procent van de mensen in de wereld kan de Bijbel in hun eigen taal lezen. En elke week krijgen meer dan een miljoen mensen een Bijbel! Ja, er is geen ander boek zoals de Bijbel. Welnu, als de Bijbel achterhaald is, waarom zijn zijn woorden dan zo legitiem? Heb je een bijbelvraag?

* Jehovah wordt uitgesproken als Yahweh in de originele Hebreeuwse Geschriften.

Gerelateerde berichten