web analytics

Het verboden boek van Henoch

Het boek “Henoch”

Inleiding: er is een strijd gaande!

De Heere God heeft Zijn Woord aan de mensen gegeven, en de duivel probeert de mensen dat Woord op allerlei manieren afhandig te maken. Dat begon reeds in de hof van Eden, toen hij twijfel zaaide over het Woord dat de Heere tegen Eva gesproken had. De slang zei tegen Eva: “Is het ook, dat God gezegd heeft…?” (Gen. 3 : 1). Er wordt een vraagteken geplaatst bij wat God zei, en tegelijkertijd wordt hetgeen God zei enigszins verandert. God gaf de mens juist ALLE boom om te eten, behalve die ene boom (Gen. 2 : 16 en 17)! Wanneer de duivel in staat is om Gods Woord te veranderen in een leugen, dan kan hij de mensheid sturen waarheen hij wil. En daar is hij meer dan ooit mee bezig, om uiteindelijk zichzelf te laten aanbidden (2 Thess. 2 : 4).

Hiervoor heeft de duivel, in navolging van zijn taktiek in Gen. 3 : 1, geprobeerd Gods Woord te veranderen. Zoals bijvoorbeeld staat geschreven in 2 Petr. 3 : 16: “Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun verderf” (zie  ook Rom. 1 : 25). De nieuwe vertalingen maken van “veranderen” (gebaseerd op Rom. 1 : 25) vaak “inwisselen”.

Angels are powerful beings that do the will of God and make spiritual warfare against the devil all around us all the time.

https://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=247:het-boek-henoch&Itemid=81

Ook bestaan er boeken des oordeels. God zal voor de grote witte troon de tot leven geroepen ‘doden’ oordelen naar hun werken. Deze werken staan ook in hemelse boeken beschreven (Openbaring 20:10). Dan is er nog het ‘Boek des levens’. De term ‘het Boek des levens’ komt acht keer in de Bijbel voor: Psalm 69:29a- Filp. 4:3c- Openbaring 3:5b-  Openbaring 13:8-  Openbaring 17:8b- Openbaring 20:12- Openbaring 20:15 en Openbaring 21:27. De Here Jezus beheert het Boek des levens in zijn positie als Lam van God. Daarom draagt het in Openbaring ook de titel’het Boek des levens van het Lam’. Geen van de profeten heeft ooit een blik in dit hemelse werk mogen slaan. Dit bijzondere boek heeft veelal betrekking op Israël. “…verheugt u”, zegt Jezus tegen de zeventig discipelen, “dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.”(Lucas 10:20)

Is er leven na de dood?
Een veel gestelde vraag onder de mensheid is: “Wat gebeurt er wanneer we sterven? Houden we op te bestaan of is er meer? De Bijbel verzekert ons ervan dat er een leven na de dood is en beschrijft dit leven als volgt: “Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, (niets?) dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben” (1 Korintiërs 2:9). Toen Jezus als God in een mensenlichaam naar de aarde kwam, stierf Hij om ons de kans te geven in Hem te geloven en zo het eeuwige leven te ontvangen.

Het leven na de dood is voor alle mensen beschikbaar. Het is aan elk mens om voor zichzelf te beslissen of hij of zij de eeuwigheid in de hemel of in de hel wil doorbrengen.

  • De hemel zal spectaculair zijn.
    “Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. Stralend van Gods heerlijkheid: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis. De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten en aan de poorten stonden twaalf engelen; op de poorten waren namen gegrift, de namen van de twaalf stammen van Israël” (Openbaring 21:111-12).
  • De hemel zal relationeel zijn.
    De hemel is een relationeel bestaan waarin we in gemeenschap met (De Goden-buitenaardsen?)  God leven. Christus wordt geprezen en verheerlijkt in de aanwezigheid van God de Vader. -Geliefden en naasten zullen met elkaar worden herenigd en nieuwe relaties zullen worden opgebouwd met de mensen die ons  in de dood zijn voorgegaan, zoals de patriarchen van ons geloof.
  • De hemel zal een voortdurende leerervaring zijn.
    Een leerervaring over de verzoening die ons door God via Jezus Christus is gegeven. (Reïncarnatie?)

https://www.franklinterhorst.nl/Het%20boek%20van%20Henoch.htm

Waren de buitenaardsen onzichtbare zielen? Die op aarde kwamen en zich hier door de zwaartekracht materialiseerden?

[Hand. 1:1-14]
[1] 1In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht» van Jezus beschreven, 2vanaf het begin» tot aan de dag waarop hij in de hemel» werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen», had gezegd wat hun opdracht was. 3Na zijn lijden en dood» heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.
Archangel Michael

https://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/?cid=text.Acts.sec_1

Daniel 12:2 zegt: ‘Velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.’ Zodra iemand stierf, ging zijn of haar ziel, tot de hemelvaart van de Here Jezus, direct naar sheol, het dodenrijk.

In het Nieuwe Testament wordt het woord hades gebruikt voor sheol. Daar wordt hetzelfde mee bedoeld. Het is de wereld van de overleden geesten, met twee afdelingen.
De Here Jezus licht in Lucas 16 een tipje op van de sluier die over de hades hangt. Hij vertelt daar over de rijke man en de arme Lazarus. Toen de rijke man overleed en hij zijn ogen opsloeg in de hades, het dodenrijk, werd hij al direct gepijnigd. Hij zag Abraham en Lazarus van verre en riep: ‘Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam.’
Abraham zegt dan: ‘Tussen ons en u is een onoverkomelijke kloof…’

Dit gedeelte uit Lucas 16 maakt wel duidelijk dat je direct na je dood bij vol bewustzijn bent. Ook staat je eeuwige bestemming dan onherroepelijk vast. De rijke man was hier nog niet in de hel, maar in het dodenrijk, de hades. Pas in Openbaring 20:14 lezen we dat de hades in de hel wordt geworpen.
Lazarus was ook in de hades, maar dan in de ‘schoot van Abraham’, het goede gedeelte, het paradijs. Daar kwam dus ook de moordenaar tot wie de Here Jezus zei: ‘Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. En Hij kwam daar zelf ook.
Ook Lazarus was nog in de hades. Maar niet lang meer, want met de hemelvaart van Christus is hij, met alle gestorven gelovigen die in het paradijs waren, mee naar de hemel gegaan (Efeze 4:8-10: ‘Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen. Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewest: Hij, Die nedergedaald is, Hij is het ook, Die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen’.
Dit betekent dat nu, sinds de hemelvaart van de Here Jezus, alleen ongelovigen nog naar de hades gaan, terwijl de gelovigen die nu overlijden, direct naar de hemel gaan. Paulus zag uit naar het moment dat hij bij de Here zou zijn. ‘Wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen’ (2 Korinthe 5:8). En in Filippenzen 1:23 zegt hij het zo: ‘heen te gaan en met Christus te zijn, is mij verreweg het beste.’

Weet u wat er gebeurt wanneer u sterft? Van het ene op het andere ogenblik zult u of in de hemel of in de hades zijn. Wanneer de nabestaanden treuren, zal een gelovige, door engelen begeleid, juichend de hemel binnengaan en Christus aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Daar zal hij bekenden ontmoeten die hem zijn voorgegaan, geliefden, maar ook Mozes, David en al die anderen. En wat zal het zijn om de Here Jezus te aanschouwen in al Zijn luister en heerlijkheid. Ze zullen nog geen opstandingslichaam hebben, maar wel een tijdelijk lichaam.
Bij de opstanding, wanneer Christus wederkomt, zullen we net zo’n opstandingslichaam ontvangen als de Here Jezus sinds Zijn opstanding, op de paasmorgen, heeft. 1 Johannes 3:2 zegt immers: ‘…maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, we Hem gelijk zullen wezen.’ Een (zielen)lichaam dat niet meer veroudert, niet ziek meer wordt en ook een lichaam dat kan verschijnen en verdwijnen(Vluchtige geest), net zoals de Here Jezus.

Lees ook:   The Lost Ark - Gevonden

https://www.dirkvangenderen.nl/2010/04/02/heden-zult-gij-met-mij-in-het-paradijs-zijn/

Daarnaast is er nog een andere ervaring opgetekend, die tot de verbeelding spreekt. In 2 Korinthiërs 12:2-3 schrijft Paulus het volgende: “Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, ik weet het niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het – dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken.”
Over het algemeen gaat men er van uit dat Paulus met deze ´mens´ zichzelf bedoelt en spreekt over een bijzondere ervaring die hij meemaakte in zijn ontmoeting met de opgestane en verhoogde Heer. Enerzijds weet hij niet (meer) hoe dat precies in z´n werk ging, in of buiten het lichaam. Zeker is wel, dat hij in de derde hemel, d.i. de (bovenste) hemel van God is geweest en daar in het paradijs onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. Wat hij daar beleefde ging kennelijk ver boven zijn verstand, maar het was wel een realiteit. Het had alles te maken met de bijzondere wijze waarop de Heere hem verschenen is (zie ook Hand. 9 en 26) en wat hem is geopenbaard.

1880 Dante Alighieri The Divine Comedy Gustave Dore Hell Purgatory Paradise

Opvallend is de conclusie die de neurochirurg trekt uit zijn belevenis: “Tijdens mijn reis ontdekte ik dat er iemand is die ons onvoorwaardelijk liefheeft en accepteert, en veel grootser en glorieuzer is dan de God waarover ik heb geleerd.”

Wie de hemelse Vader zo kent, weet dat er altijd licht is aan het einde van de tunnel. Die weet dat het waar is wat we soms zingen in de berijmde Psalm 68: ´Die God is ons een God van heil – Hij schenkt uit goedheid, zonder peil – ons ´t eeuwig, zalig leven – Hij kan en wil en zal in nood, – zelfs bij het naad´ren van de dood – volkomen uitkomst geven!

OPGEGAAN NAAR DE HEMELEN, ZITTEND AAN DE RECHTERHAND VAN GOD DE VADER

(over het apostolicum, 11)

. “I like nonsense,it wakens up the brain cells. Fantasy is a necessary ingredient in living, it’s a way of looking at life through the wrong end of a telescope and that enables you to laugh at life’s realities.”

Deze zin bestaat uit twee delen: Christus is ‘opgegaan naar de hemelen(in een ufo, oftewel een spaceship), en hij zit (als koning en rechter) aan de rechterhand van God de Vader.’ Deze twee zaken behoren echter bij elkaar en ze leggen elkaar uit. De hemelvaart is definitieve troonsbestijging, de initiatie van Christus’ koningschap. ´Zittend aan de rechterhand van God de Vader´ is de uitvoering van dit koningschap. Deze woorden ontbraken in de Geloofsbelijdenis van Nicea van AD 325, maar zijn in de definitieve versie daarvan in AD 381 toegevoegd. Mogelijk zijn zij van daaruit in de Apostolische Geloofsbelijdenis opgenomen.

https://www.amen.nl/artikel/1032/de-hemel-bestaat-echt

Een van de hoofdstukken betreft de kwestie van de gevallen engelen, de zonen der hemelen (buitenaardsen, fallen angels e.a.) die zich vrouwen uit de mensenkinderen hadden verkozen en reuzen (Grotere mensen) hadden verwekt, een gebeurtenis die ook in Genesis 6:1-4 beschreven staat. In een ander hoofdstuk staan de oordelen die over de gevallen engelen zijn uitgesproken. Ook Judas en Petrus maken melding over de ontrouw van deze engelen en de oordelen die over hen zijn uitgesproken.

(De reuzen
1 Er kwamen steeds meer mensen op de aarde. 2 En de zonen van God zagen dat de dochters van de mensen erg mooi waren. Ze trouwden met hen, met wie ze maar wilden. 3 Toen zei de Heer: “Mijn Geest zal niet voor altijd de mensen blijven waarschuwen. Ze zijn sterfelijk en krijgen nog maar 120 jaar.”

Spiritual/Religious

4 In die tijd en ook daarna leefden er reuzen op aarde. Dat waren de kinderen die geboren waren (nageslacht van) nadat de zonen van God getrouwd waren met de dochters van de mensen. Zij waren de grote, machtige helden uit de vroege tijd. (Griekse Goden verhalen?) )

Judas 1:6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden.

2 Petrus 2:4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden niet gespaard heeft maar hen, door hen in de afgrond(?) te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren; en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft…..

Uit deze teksten blijkt al weer, dat toen Petrus en Judas hun brieven schreven de gelovigen door het Boek van Henoch met de geschiedenis van de gevallen engelen en hun lot, op de hoogte waren en een enkele verwijzing daarna voor hen reeds voldoende was.Men was in de vroegste christentijd unaniem van oordeel, dat met de “Zonen Gods ” als genoemd in het Boek van Henoch en in Genesis, geen normale mensen waren bedoeld. Henoch vermeldt vele malen dat engelen de hoge hemelen en de heilige plaatsen hadden verlaten (buitenaardsen dus) en met vrouwen hadden gedaan wat ook de mensenkinderen deden. Dat daaruit de geslachten der demonen zijn ontstaan, was eveneens een algemeen bekende waarheid. De bekende Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (1e eeuw n.Chr) vermelde in zijn eerste boek, hoofdstuk 3: “De nakomelingen van Seth die gedurende zeven geslachten godvrezend waren, zijn ontaard geworden

-ontaard (bn):bedorvendecadentgedegenereerdgeperverteerdliederlijkslechtverbasterdverdorvenverworden-Gedegenereerd dus? Met degeneratie wordt achteruitgang bedoeld, waarbij bepaalde eigenschappen verloren gaan. Degeneratie is het tegenovergestelde van progressie. Het woord heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van de context._

DEGENERATIE

1) Achteruitgang 2) Achteruitgang van het geslacht 3) Decadentie 4) Ontaarding 5) Verbastering 6) Verloedering 7) Verval 8) Verwording.

 

, Gods misnoegen tegen zich opwekkende; vooral vermeerderden de misdaden, toen vele engelen Gods zich met vrouwen begonnen te vermengen; de daden van hen, die daaruit voortkwamen waren gelijk aan die, welke de Grieken (Aha!) over de reuzen vertellen”. Flavius Josephus schrijft in ‘Joodse oudheden’1:73: “vele engelen (buitenaardsen) van God verenigden zich met vrouwen en verwekten bij hen hoogmoedige zoons die , vol vertrouwen als ze waren op hun macht, minachting toonden voor alles wat goed was. (Opstandigen dus door intelligentie? Niet langer slaafs??)

Flavius Josephus

 

 

My daughter could be one of those angels! I love and miss you Shauna!

De hele Griekse mythologie is een lange opsomming van de daden van deze reuzen. Overal op aarde duiken verhalen over reuzen op bij de oude volken. Hun aanwezigheid laat zich bewijzen door vondsten van beenderen van soms meer dan drie meter lange wezens. Overal op aarde zijn de restanten te zien van megalithische steden en andere bouwwerken die door hen zijn neergezet. Dit waren de “Geweldigen uit de voortijd “mannen van naam, aldus Genesis 6:1-4. Deze bijbeltekst sluit naadloos aan bij hetgeen in het Boek van Henoch over de reuzen geschreven staat. Hieronder volgen een aantal fragmenten uit dit boek, te beginnen met hoofdstuk 6 waarin de val van de engelen wordt besproken.

De val van de engelen

Hoofdstuk 6

1. En het geschiedde, toen de mensenkinderen zich in die dagen hadden vermenigvuldigd, dat hen mooie en knappe dochters geboren werden.

Lees ook:   De Rh-negatieve bloedgroep: in Afrika

2. En de engelen (mannelijke buitenaardsen), de zonen der hemelen (buitenaardsen), zagen hen en hun begeerte ging naar hen uit. En zij zeiden tot elkaar: “Komt, laten wij ons vrouwen kiezen uit de mensenkinderen en kinderen verwekken”! (anno nu zouden we zeggen als man zijnde, heey lekker wijf, ik ga haar bangen! ;))

3. En Semjâsâ (Satan????) , de overste (baas) van die engelen, sprak tot hen: “Ik ben bevreesd; gij zult toch niet van plan zijn deze daad ten uitvoer te brengen en mij dan alleen deze grote zonde te laten boeten”. (blijkbaar was hen dit ten strengste verboden omdat zij zo dna zouden vermengen met de aardse volkeren, waarom zou dat zijn geweest? Angst voor degeneratie, wat zij al wisten natuurlijk omdat zij alle kennis al hadden van dna technieken etc… zo van als wij ons dna vermengen met de menselijke, en dan op natuurlijke wijze dan gaat dat niet goed! Bv zoals in neven en nichten vaders en dochters en broers en zussen… dat zorgt voor inteelt en dus slecht ongezond nageslacht, misschien zit daar een kern in….dat het niet werkte op natuurlijke wijze en wisten zij dit…en dan toch enkele opgewonden engelmannen die zeiden ja daag, nou én? Maar via kunstmatige dna technieken konden zij dit wel vermengen…met,… denk aan de Chinees die nu anno 2018, zegt via dna … kinderen kan maken die zga perfect zijn…. toen wisten zij nog net iets meer dan nu!!! Besef dat zij ver gevorderd waren qua kennis! En die stoute mannen engelen of ondeugden dachten misschien wel dat het nonsens was, dat men hen geen pleziertje gunde oid…)

4. Toen antwoordden zij allen hem en zeiden: “Wij willen allen een eed zweren en ons door vervloekingen aan elkaar verplichten dit plan niet op te geven, maar het tot uitvoer te brengen”.
(Oftewel we gaan lekker van bil met zijn allen en niemand houdt ons verder tegen!)

5. Toen legden zij allen met elkaar de eed af en verplichten zich daartoe onder vervloekingen.

6. En totaal waren het er twee honderd. En zij daalden af op Ardis, dat is de top van de berg Hermon; en zij noemden de berg Hermon(Hermanos=broeders), omdat zij daarop gezworen hadden en vervloekingen onder elkaar hadden geuit. (Bv wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet oid 😉 )

7. En dit zijn de namen van hun oversten: Semjâzâ, hun leider, Urâkibarâmêêl, Akibêêl, Tâmiêl, Râmuêl, Dânêl, Ezêqêêl, Sarâqujâl, Asâêl, Armers, Batraal, Anâni, Zaqêbê, Samsâvêêl, Sartaêl, Turêl, Jomjâêl en Arâzjâl. (Het zullen bekende engelen namen zijn geweest als in Daniël, Tamiël, Asraël EL stond geloof ik voor bewoner van…daarginds ergens…etc.)

8. Dit zijn de leiders van de tweehonderd engelen, en al de anderen schaarden zich achter hen.

Hoofdstuk 7

Een fantasie wereld met een mooi paleis op of achter het water

1. En zij namen zich vrouwen, en ieder koos er een voor zich uit, en zij hadden gemeenschap (seks dus! 😉 )met hen en vermengden zich met hen, en leerden hen tovermiddelen en bezweringen, en maakten hen bekend met het snijden van wortelen en planten. (Kennis…boom der kennis?)

2. Zij werden echter zwanger (Hm wonder why enzo! 😉 ) en baarden grote reuzen, wier lengte drieduizend el was (drie meter) -Nu dat was flink wat langer dan wij gewend zijn in deze tijd zelfs…!- (Hebben de vrouwen dat wel overleefd of hadden zij toen ook al kennis om een keizersnede uit te voeren bv?)

3. Deze verbruikten de gehele opbrengst van de mensen, totdat de mensen zich niet meer konden voeden. (Ze aten dus voor twee en er was dus niet genoeg voor iedereen en blijkbaar hadden zij meer rechten dan de mensheid)

4. Toen vergrepen de reuzen zich aan de mensen en aten hen op. (OMG tja honger je moet wat? Rillll)

5. En zij begonnen zich te bezondigen aan de vogels en de dieren en de reptielen, een aan de vissen, en verslonden het vlees van elkander en dronken het bloed.

6. Toen klaagde de aarde over de onrechtvaardigen. (De aardbewoners van oorsprong vonden dit dus niet eerlijk)

Hoofdstuk 8 en 9 beschrijven de toenemende angst onder mensen over het gedrag van de reuzen en de klacht hierover van de aartsengelen bij de Allerhoogste. Hoofdstuk 10 beschrijft het oordeel wat over hen is uitgesproken.

Hoofdstuk 10

1. Toen sprak de Allerhoogste, de Grote en Heilige, en zond Uriël (kijk hier ook weer die EL)  naar de zoon van Lamech (Noach), en zei tot hem:

2. Zeg hem in Mijn naam: “Verberg u”! en openbaar hem het naderende einde. Want de gehele aarde zal ten onder gaan en een watervloed zal weldra over de gehele aarde komen, en al wat daarop is zal ten ondergaan. (Ze wilden de vernietiging van deze nieuwe mensen op aarde, de nakomelingen van de engelen hadden zich ernstig misdragen! Waarom? Wisten zij bv dat dit zou kunnen gebeuren en was daarom voorzegt dat de engelen zich niet mochten ophouden met de aardse schone dames?)

3. En onderwijs hem nu, opdat hij ontkome en zijn (-Al het) zaad behouden blijft voor de gehele aarde! (Dat bedoelde ik…er staat eigenlijk…dat ze zaden gaan opslaan in dna?)

4. En wederom sprak de Heer tot Raphaël: “Bind Azâzêl (satan-de fallen angel? De engel één van de velen -200- die zich met vrouwen op aarde verbond door seksualiteit? Hij ging tegen de regels in nml)) aan handen en voeten en leg hem in de duisternis (2 Petrus 2:4-5); maak een opening in de woestijn die in Dudâêl is, en leg hem erin.

5. En leg ruwe puntige stenen op hem en bedek hem met duisternis, zodat hij daar voor altijd blijft. En bedek zijn gezicht, opdat hij het licht niet aanschouwe!(In een piramide begraven? Gedood?)

6. En op de dag van het grote gericht moet hij in het vuur (de poel) worden geworpen. (Wat betekende het grote gericht in die tijd? De rechtsspraak?)

7. En genees de aarde, die door de engelen verdorven is, en kondigt gij de genezing der aarde aan, namelijk dat Ik haar zal genezen en dat niet alle mensenkinderen zullen tenonder gaan tengevolge van het geheim dat door de wachters (gevallen engelen) is bekend gemaakt en door hun zonen is onderwezen. (Ze wilden dus niet dat de mensen het geheim kenden…boom der kennis… ze moesten blijven zoals het was voordat… de kennis gedeeld werd, waarom? Reden voor de kerk om die kennis te verwijderen?)

8. En de gehele aarde werd verdorven door het werk van Azâzêl: “Reken hem alle zonden toe”! (Azazel was dus Satan of Lucifer, hij werd beschuldigd omdat allen “Toen legden zij allen met elkaar de eed af en verplichten zich daartoe onder vervloekingen.” Blijkbaar was Satan diegene die alles op zich zou nemen?! )

9. En tot Gabriël zei de Heer: “Begeef u tot de bastaarden en de verworpenen en tot de uit hoererij geboren kinderen: en verdelg de hoerenkinderen en de kinderen van de wachters onder de mensen: Zet hen tegen elkaar op,zodat ze elkaar door strijd ten gronde richten: want een lang leven zullen zij niet hebben. (komt bekend voor tegenwoordig…mensen die oorlogen voeren tegen elkaar… misschien dat diegenen met kennis weten van dit alles en het niet helemaal begrijpen?)

10. En zij zullen u bidden, maar hun vaders zullen voor hen niets bereiken, ofschoon zij hopen op een eeuwig leven, en dat ieder van hen vijfhonderd jaar zal leven. (In die tijden werd men veel ouder dan nu! Zeker de buitenaardsen zal iets te maken hebben met zwaartekracht oid,maakt zwaartekracht oud?)

11. En tot Michaël zei de Heer: “Brengt het bericht over aan Semjâzâ en zijn soortgenoten, die zich met de vrouwen verbonden hebben om zich met hen te verderven in al hun onreinheid.

Lees ook:   Schokkende details van een buitenaardse ontvoerder

12. Wanneer al hun zonen elkaar gedood hebben en zij de ondergang van hun geliefden zullen hebben gezien, bind hen dan vast onder de heuvelen der aarde gedurende zeventig geslachten,(piaramiden?) tot aan de dag van hun gericht en hun voleinding, totdat het laatste gericht zal worden gehouden voor alle eeuwigheid. (Openbaring 20: 7 t/m 10) (klinkt best wreed en hard voor nu)

pictures of the new jerusalem | ... the New Jerusalem , the seat of the divinegovernment, down to earth

13. In die dagen zullen zij naar de vurige afgrond worden gebracht, naar de kwelling en de gevangenis waarin zij voor eeuwig zullen worden opgesloten.

14. En al wie veroordeeld en vernietigd zal worden zal van die tijd af met hen gebonden worden tot aan het einde van alle geslachten. (In de piramiden nam men volgelingen die mee moesten en nog leefden opdat zij met hun gestorven farao…nageslacht van buitenaardsen mee zouden gaan op zijn reis naar het hiernamaals? Of zat er nog een andere bedoeling achter?)

15. En vernietig alle wellustige zielen, en de kinderen van de wachters omdat zij de mensen mishandeld hebben.

tree neuro art 2015 | Tree of life by Designed-One

16. Vernietig al het verkeerde van het aardoppervlak, en laat ieder boos werk ophouden te bestaan: en laat de plant der gerechtigheid en van het recht verschijnen: en het werk zal tot zegen worden: de werken van gerechtigheid en recht zullen voor eeuwig in waarheid en vreugde geplant worden. (Het is hen dus niet geheel gelukt om de aarde vrij te houden van het kwade!)

De verzen 17t/m22 van dit hoofdstuk gaan over het toekomstige Vrederijk onder Koningschap van de Messias.

17. En dan zullen alle rechtvaardigen ontkomen, en zij zullen in leven blijven, totdat zij duizenden kinderen voortbrengen, en al de dagen van hun jeugd en hun ouderdom zullen in vrede voleindigen.

18. In die dagen zal de gehele aarde in gerechtigheid bebouwd worden en zij zal geheel met bomen beplant worden en zij zal vol zegen zijn.

19. Alle begeerlijke bomen zal men op haar planten. De wijnstok die daarop geplant wordt zal in overvloed vrucht dragen. En van alle zaden, die daarop gezaaid worden zal een maat tienduizend dragen, en een maat olijven zal tien persen olie geven.

20. En reinig gij de aarde van alle gewelddadigheid en van alle ongerechtigheid, en van alle zonde, en van alle goddeloosheid: en doe alle onreinheid die op de aarde bedreven wordt van de aarde verdwijnen.

The New Jerusalem - a cube 1,400 miles in each direction. Revelation 21:16

21. En alle mensenkinderen moeten rechtvaardig worden en alle volkeren moeten Mij eer bewijzen en Mij prijzen, en allen zullen Mij aanbidden. (klinkt wel narcistisch ergens… in de nu tijd… wie was dan diegene die dat eiste…? God?  De Here zei dat..wat was de vertaling? Nou goed na al die eeuwen bewijst men God de eer… dat klopt)

22. En de aarde zal rein zijn van elk verderf en van iedere zonde en van ieder straf en van alle ellende; en Ik zal het er niet nogmaals over doen komen, van geslacht tot geslacht, tot in eeuwigheid.

Hoofdstuk 11

1. En in die dagen zal Ik de voorraadkamers van zegen, die in de hemel zijn, open doen om ze op aarde te laten neerkomen, over het werk en de arbeid der mensenkinderen.

I already have a free ticket! Jesus paid it ALL!

2. Vrede en recht zullen zich paren gedurende alle dagen van de wereld en alle geslachten der aarde.

Hoofdstuk 51 behandelt de opstanding der doden, en de scheiding tussen rechtvaardigen en goddelozen bij het gericht.

Hoofdstuk 51

1. En in die dagen zal de aarde teruggeven wat haar was toevertrouwd. En ook het dodenrijk zal teruggeven wat het was toevertrouwd, namelijk dat wat het ontvangen had. En de hel zal teruggeven wat hij verschuldigd is. (Alles zal teruggeven…de zielen die incarneren?)

2. En Hij zal de rechtvaardigen en heiligen onder hen uitkiezen, want de dag is gekomen dat zij gered zullen worden.

3. En de uitverkorene zal in die dagen op zijn troon zitten. En alle geheimen van de wijsheid zullen als gedachten uit zijn mond stromen. Want de Heer der geesten heeft het hem gegeven en heeft hem verheerlijkt.

The LORD is in His holy temple; the LORD is on His heavenly throne. His eyes are watching closely; they examine the sons of men. Psalm 11:4

4. En in die dagen zullen de bergen springen als rammen. En de heuvelen huppelen als lammeren, die met melk verzadigd zijn; En zij zullen allen engelen in de hemel worden. Hun gelaat zal stralen van vreugde. (De wijzen zullen ooit volmaakt zijn en als engelen in de hemel worden…gelijk aan! Zuiverheid)

5. Omdat in die dagen de Uitverkorene is opgestaan. En de aarde zich zal verheugen. En de rechtvaardigen zullen op haar wonen. En de uitverkorenen op haar lopen en wandelen.

De laatste strijd van de heidense machten tegen Israël wordt beschreven in hoofdstuk 56.

Hoofdstuk 56

6. En in die dagen zullen de engelen zich verzamelen en hun gelaat naar het oosten richten, naar de Parthen en de Meden(Perzen) : om daar onder de koningen een beweging te doen ontstaan, zodat een geest van opwinding over hen komt. En zij zullen van hun tronen oprijzen, zodat ze plotseling als leeuwen (Iran?)uit hun schuilhoeken tevoorschijn komen, als hongerige wolven (Turkije) temidden van hun kudde.

Stairway to Heaven by Virus69.deviantart.com on @deviantART

7. En zij zullen optrekken en het land van Zijn uitverkorenen betreden. En het land van Zijn uitverkorenen (Israël?)zal voor hen een dorsvloer en een weg zijn:

8. Maar de stad van Mijn rechtvaardigen zal een hindernis worden voor hun paarden, en zij zullen strijd gaan voeren tegen elkander (Ezechiël 38:21) En hun rechterhand zal zich krachtig tegen henzelf keren. En niemand zal zijn naaste en zijn broeder kennen, noch de zoon zijn vader of zijn moeder. Totdat door hun slachting het aantal lijken niet meer te tellen zal zijn. (Ezechiël 39:12-13) En het strafgericht over hen niet tevergeefs zal zijn.

9. In die dagen zal het dodenrijk zijn muil openen, en zij zullen daarin neerdalen. (Ezechiël 39:11). En zo zullen zij aan hun eind komen; Het dodenrijk zal de zondaren voor het aangezicht der uitverkorenen verslinden.

https://www.basisbijbel.nl/boek/genesis/6

Lees voor meer informatie het vorige artikel:
https://angel-wings.nl/rh-negatief/2018/12/oorsprong-satanisme/

Daniel 7: Four Beasts and a Little Horn Chapter 7 of Daniel describes four beasts coming up from the Mediterranean Sea. What did Daniel’s vision represent, and what does it mean for us today?

Daniel 7: Four Beasts and a Little Horn Chapter 7 of Daniel describes four beasts coming up from the Mediterranean Sea. What did Daniel’s vision represent, and what does it mean for us today?

Raad eens…Leeuw is Iran, Beer is Rusland…
Draak is China, en het 4 koppige dier?

https://www.gotquestions.org/Daniel-four-beasts.html

4 koningen, of leiders…

“De vier grote dieren zijn vier koningen die zullen opstaan ​​van de aarde” (vers 17

Babylon is Irak
Dit eerste beest is representatief voor koning Nebukadnezar van Babylon

Beer zien zij als Perzië ik dus niet, ik zie er Rusland in…

Het derde beest Luipaard vertegenwoordigt Griekenland
Dit vierde beest heeft “bronzen klauwen” (vers 19) en “grote ijzeren tanden; het verpletterde en verslond zijn slachtoffers en vertrouwde met zich mee wat er nog over was “om zijn prooi volledig te vernietigen” (vers 7). Het vierde beest heeft tien hoorns. Dit schepsel vertegenwoordigt het Romeinse Rijk, een machtig koninkrijk dat inderdaad al zijn vijanden verpletterde.
ik zie dat beest als China

Vier beesten kwamen vanuit de zee…!  Vier grote beesten, elk verschillend van de anderen, kwam uit de zee.

“De eerste was als een leeuw, en het had de vleugels van een adelaar.Ik keek totdat zijn vleugels werden afgescheurd en het werd van de grond opgetild zodat het op twee voeten stond als een mens, en de geest van een mens werd eraan gegeven.Iran met wapens van de Adelaar=Duitsland?

En wat als in die tijd dit alles al gebeurd is…dat de bijbel een oud boek is dat al is gebeurd en dat velen nu denken dat het nog gaat gebeuren terwijl dat niet het geval is…?

Blijkbaar waren de engelen overigens diegenen die zich niet mochten vermengen met de mensheid (natuurlijke seks met de vrouwen) omdat daar weinig goeds van kwam…verschil dna oid!
Dat zijzelf mensen vermengden met dna technieken…was dus wel in orde.

Gerelateerde artikelen

Back to top button