Noach en bijbelse teksten

Noach

 

Over zeven dagen zullen alle wezens die tegen me hebben gezondigd door een watervloed worden vernietigd, maar u zult in een op wonderbaarlijke manier gevormd schip worden gered; neem dus . . . en betreed het schip zonder angst met zeven heilige mannen, uw respectieve echtgenotes, en paren van alle dieren; dan zult u God van aangezicht tot aangezicht kennen, en zullen al uw vragen worden beantwoord

– Bhagavata Purana, sk. 8, adyaya 24, sl. 32-8

 

En de Heer zei: Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen. . . . Maar met jou zal ik een verbond sluiten. . . . Ga de ark in, samen met je hele gezin . . . Want over zeven dagen zal ik het . . . op de aarde laten regenen.
– Genesis 6:7, 18; 7:1, 4

 

Ga in het schip – de ark=

UFO, luchtschip.

 

Neem paren van alle dieren.

=DNA?

 

Genesis 7

 

1 Daarna zeide de HEERE tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis(je gezin, familie) in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht.

2 Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en zeven, het mannetje en zijn wijfje; maar van het vee, dat niet rein is, twee, het mannetje en zijn wijfje.

3 Ook van het gevogelte des hemels zeven en zeven, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde.

4 Want over nog zeven dagen zal Ik doen regenen op de aarde veertig dagen, en veertig nachten; en Ik zal van den aardbodem verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb. *Door dna veranderde mensheid op aarde die slecht bleken te zijn… dus de vermenging van het eerste dna meng resultaat van de mensen met de buitenaardsen*
Zie ENKI

5 En Noach deed, naar al wat de HEERE hem geboden had.

6 Noach nu was zeshonderd jaren oud, als de vloed der wateren op de aarde was.

7 Zo ging Noach, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark, vanwege de wateren des vloeds.

8 Van het reine vee, en van het vee, dat niet rein was, en van het gevogelte, en al wat op den aardbodem kruipt,

9 Kwamen er twee en twee tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had. *Wat werd er bedoeld met 7 en 7?*

10 En het geschiedde na die zeven dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde waren.

11 In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.

12 En een plasregen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten.

13 Even op dienzelfden dag ging Noach, en Sem, en Cham, en Jafeth, Noachs zonen, desgelijks ook Noachs huisvrouw, en de drie vrouwen zijner zonen met hem in de ark;

14 Zij, en al het gedierte naar zijn aard, en al het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, naar zijn aard, en al het gevogelte naar zijn aard, alle vogeltjes van allerlei vleugel.

15 En van alle vlees, waarin een geest des levens was, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark.

16 En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje, van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. En de HEERE sloot achter hem toe.

17 En die vloed was veertig dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.(Vliegen dus)

18 En de wateren namen de overhand, en vermeerderden zeer op de aarde; en de ark ging op de wateren.

19 En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den gansen hemel zijn, bedekt werden.

 

20 Vijftien ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt.

21 En alle vlees, dat zich op de aarde roerde, gaf den geest, van het gevogelte, en van het vee, en van het wild gedierte, en van al het kruipend gedierte, dat op de aarde kroop, en alle mens.

22 Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven.

23 Alzo werd verdelgd al wat bestond, dat op den aardbodem was, van den mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels, en zij werden verdelgd van de aarde; doch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was.

24 En de wateren hadden de overhand boven de aarde, honderd en vijftig dagen.

Dus men dacht dat het ging om een enorm schip…maar in feite was het een ufo met waarschijnlijker, onvoorstelbaar voor ons nu… dna van alles dat leefde op aarde dat zuiver was.

https://bijbel.eo.nl/bijbel/genesis/6

Wie kennis heeft begrijpt wat er gezegd wordt…als je deze kennis nog niet -kent en dus- hebt… zul je het anders zien!

Vertaal maar eens bijbelteksten vanuit oude geschriften!
http://www.naardensebijbel.nl/bijbel-van-jezus/nawoord-bijbel-jezus/

Heel het Hebreeuwse woordspel met dam (bloed), adam (rode mens of mensheid) en adama(rode grond) verdwijnt in de Septuaginta. Adama wordt als het ware bij èrèts gevoegd, beide woorden worden het Griekse , van geologie en geopolitiek.  is nu een opvallend herhaalwoord, meestal ‘land’ in de vertaling, soms ‘aarde’.

Als voorbeeld!

http://warewijnstok.thevine.name/2016/02/08/textual-reliability-of-bible/

Genesis bevat het woord genen…
Dus het eerste bijbelverhaal ging ook over het scheppen van de aarde.
Genesis zal wel de kennis zijn geweest op dat gebied. Een woord, net als bv. psychologie.

genesis -oorsprong, met hoofdletter: eerste boek van Mozes- 1824- latijn genesis – grieks genesis -oorsprong, ontstaan, schepping-, van gignesthai =geboren worden, ontstaan, genos =schepping, het ontstaan, verwant met latijn genus =geslacht, soort en met latijn nasci,– gnasci–=geboren worden-vgl. natie, natuur, vgl. ook gignere =verwekken, ter wereld brengen]=.

http://www.israelendebijbel.nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/Wie-is-door-Noach-vervloekt/47

De zonen van Noach zouden stamvaderen zijn van bevolkingsgroepen.
Hij vervloekte een zoon tot dienaar van de anderen.
Daardoor dachten mensen later dat men de negroïde mensen mocht gebruiken als slaven bv.
Bizar.

De vloek luidt: “Vervloekt is Kanaän. Laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn!” Het is belangrijk om goed te lezen wat er staat. Niet Cham maar zijn jongste zoon Kanaän wordt vervloekt. We lezen of horen vaak dat Cham en/of zijn (hele) nageslacht is vervloekt. Zijn nageslacht zijn ook de inwoners van het Afrikaanse continent en dus meenden slavenhandelaars op grond van de Bijbel het recht te hebben hen als dienaren/knechten te verhandelen. Terwijl de slaven in het ruim onder erbarmelijke omstandigheden waren opgesloten, las de kapitein op het dek uit de Bijbel! Men zei zelfs dat negers geen mensen waren en je met hen dus alles kon doen wat je wilde; zij waren immers vervloekt. Verschrikkelijk dat door een tekst niet goed te lezen en ook nog verkeerd te interpreteren, schepselen van God zo misbruikt konden worden.

Gemaakt naar het beeld van God

Laten we zien wat de Bijbel zegt over de oorsprong van de mensheid. Voor veel mensen is het onbenullig om naar de Bijbel te kijken om onze oorsprong te vinden. Laten we dan naar de mens kijken die, met een genetische code zo geraffineerd is als de beste computer code die mensen kunnen maken; we zijn machines gemaakt van eiwitten die kleiner zijn dan de beste moderne nanotechnologie – met de mogelijkheid om automatisch cellulaire beschadigingen te repareren; bovendien hebben we persoonlijkheid en bewustzijn. Misschien moeten wij open staan voor de mogelijkheid dat wij geschapen zijn door God – de meesterontwerper.

Daarom wil ik graag in deze geest begrip opbouwen voor wat de Bijbel ons vertelt over onze oorsprong, door naar een tekstgedeelte te kijken aan het begin van de Bijbel.

Toen zei God, “Laat ons de mens maken in ons beeld, op ons gelijkend….” En God schiep de mens in zijn beeld. In God’s beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. (Genesis 1:26-27)

-Dit werd door middel van dna technieken gedaan, precies waar het verhaal ENKI over gaat.

En die kennis had men dus in de oude wereld!

God was in feite dus ENKI de buitenaardse die de aarde bezocht en waarschijnlijk zijn zoon gaf…althans zijn zoon op aarde liet komen om zorg te dragen voor de mensheid op aarde, de aapmens die vermengd werd met hun dna, om hard voor hen te werken om goud te kunnen delven op aarde, wat zij op hun planeet dus niet (meer) hadden.
Zelf waren zij niet zo sterk om dat werk te kunnen doen.

Bv:
We beginnen met het Paradijs. Dat is de hof, waarin het eerste mensenpaar, Adam en Eva, werden geschapen. De bijbelse naam is overigens de hof van Eden. In de bijbel staat: Voorts plantte de HERE God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij geformeerd had. Ook deed de HERE God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen.” (Genesis 2:8-10).
Die hof wordt weergegeven door het Chinese tièn, dat is een hof met daarin een aantal bewateringskanalen, precies 4 stromen, zoals in Eden:

Afbeeldingsresultaat voor what did enki said about sex

Wat was dat hof van Eden, dat paradijs eigenlijk?
Misschien was dat wel Atlantis ooit.
Daar werd het eerste mensenpaar geschapen.
Hoe kun je dat doen, zonder ouders bv?
En ze werden de eerste mens genoemd, daarvoor waren er blijkbaar nog geen mensen.
Misschien de aapachtige mensen die vermengd zijn met het dna van de Goden (kwamen van andere planeten!)
Wat is een hof qua betekenis in die tijd?
God plaatste een hof en in het midden plaatste hij de boom des levens…
Ja de boom des levens…
Juist…DNA
Gerelateerde afbeelding

Dus was het hof (betekenis woord) misschien wel een laboratorium…waar zij de mens maakten… dna technieken gebruikten.

“Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. (Een bewustzijn dus!) Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten (technieken) van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.

Zij werden hierna verbannen uit het -hof- van-in-  Eden…
Dus uit dat lab… want anders zouden ze misschien wel zo slim worden dat ze zouden ontdekken hoe of wat en dan zouden ze bv eeuwig leven!
Dat was dus niet de bedoeling van dit plan.

http://www.ancient-origins.net/human-origins-religions/startling-similarity-between-hindu-flood-legend-manu-and-biblical-020318

Matsya protecting Svayambhuva Manu and the seven sages at the time of Deluge

Gerelateerde Berichten