...

22 juli 2021

 

Edgar Cayce remedies

Art Gallery -Artist, Daniel Holeman invites the viewer to dive into a deeper dimension of consciousness while viewing his paintings. #oraclecards #fansyart  #visionaryart #spiritualart

Buitenaf
leeg via Angel-Wings
leeg via Angel-Wings
Wat van buitenaf naar je toekomt,is nog niet half zo gevaarlijk als dat wat je bouwt en brouwt in je eigen mentale en stoffelijke wezen.

~*~

Wees constructief in je denken,bouw geen giftige stoffen op die je toch maar weer moet zien af te scheiden.

Edgar Cayce

Transpiratie
leeg via Angel-Wings
leeg via Angel-Wings
Het gebruik van zuivere zeep en water is te verkiezen boven alle andere pogingen om de lichaamsgeur weg te halen. Alles wat de transpiratie onderdrukt veroorzaakt verstoppingen in het ademhalings en afscheidingssyteem van de huid.
Transpiratie geuren worden veroorzaakt door de werking van de klieren in dit systeem, vooral door die in de oksels en liezen. Vaak een bad nemen of wassen met water en zeep is het beste.
Vraag: Wat zijn dan de schadelijke stoffen in die andere middelen?
Antwoord: Alle stoffen die de huidporiën sluiten en daardoor transpiratie verhinderen.Edgar Cayce
Oudere Huid
leeg via Angel-Wings
leeg via Angel-Wings
Aan een vrouw van middelbare leeftijd, met een neiging tot spierverslapping, stelde Cayce voor om gezicht en hals zachtjes te masseren, met een crème, om zo de spieren te verstevigen.
Hij voegde eraan toe, dat dit gedaan moest worden na een grondige reiniging van de huid met een goede toiletzeep, bij voorkeur bereid met kokos of olijf olie liever dan met andere vetsoorten.Edgar Cayce
Lichaam
leeg via Angel-Wings
leeg via Angel-Wings
Het lichaam vernieuwd zichzelf elke 7 jaar, en er is een voortdurende groei; niet alleen in het structurele gedeelte maar ook in elk orgaan, elke vezel, elke atomische werkzaamheid.

Edgar Cayce

Er zijn geen twee
leeg via Angel-Wings
leeg via Angel-Wings
Er zijn geen twee identieke zielen.
Geen twee blaadjes aan een boom,
geen twee grassprieten zijn gelijk.
Ze zijn elkaars aanvulling.
Beschouw het persoonlijk in elk wezen.
Want: …elke ziel is een universum in zichzelf.Edgar Cayce

Hebben dieren een ziel?

 

Veel mensen stellen zich vragen zoals: Zijn dieren en mensen belangrijk voor elkaar of bestaan ze naast elkaar in dezelfde ruimte? Kunnen dieren ons een les leren? Hebben dieren een ziel? Worden dieren herboren? Kan een mensengeest in een dier herboren worden? Kan met zich met dieren onderhouden? Hebben ze lief of kunnen ze liefhebben? Welke rol spelen ze in onze aardse ervaringen? Wat zeggen de lezingen daarover?

De lezingen geven daar geen rechtstreeks antwoord op maar we kunnen er wel het een en ander uit afleiden.

V. Hebben lagere scheppingsvormen zoals dieren enig leven in het geestelijk plan?

A. Alle hebben de kracht van de geest. De mens, zoals hij geschapen is, draagt in zich de kracht van de ziel, die hem in het begin gelijk maakte met de Schepper in die zin dat hij, betrekkelijk, kon voortbrengen in zijn (het menselijke) plan van bestaan. Vandaar is het nodig dat de zielskracht ontwikkeld wordt. De ziel kan zich alleen in de mens volledig ontwikkelen want in de mens vinden we … beide, het geestelijk wezen en het stoffelijk wezen. (900-24)

Biologisch maakt de mens zichzelf als een dier in het stoffelijke plan, met de verlangens die zijn als het instinct in dieren: verlangen naar het behoud van het leven, naar de ontwikkeling van de soort, naar voedsel. Die drie krachten zijn instincten, zowel bij mens als bij dier. Indien de mens die (instincten), door zijn wilskracht, gebruikt voor de vergroting van zulke elementen in zijn natuur, dan worden ze stoffelijke verlangens, zijn de basis van vleselijke invloeden en ze kleineren het geestelijk of zielelichaam. (262-63)

Het plantenrijk, het mineraal rijk, het dierenrijk of de groep, hebben een groepsgeest (group-mind) wier bestemming het is naar de Scheppende Krachten, hun Schepper, terug te keren.

Want de geest (mind) is de scheidingslijn tussen mens en dier. (262-80)

In die bijzondere ervaring bestonden degenen nog die stoffelijk verstrikt waren met het dierenrijk met aangroeiingen, met gespleten hoeven, met vier poten, met delen van bomen, met een staart, met schobben, met die verschillende dingen waaraan gedachtevormen (het kwaad) zich zo overgegeven hadden dat ze zich afscheidden van Gods doel van de schepping van de mens, – als mens, niet als dier. Het dier zoekt alleen bevrediging van het zelf, het behoud van het leven, het bevredigen van zijn verlangens. (2072-8)

De wil … onderscheidt … de mens van de rest van de dierenwereld… (3340-1)

Alle kracht en alle macht komt van één bron, zoals het leven – maar de verwantschappen van elk zijn individueel, en moeten door het wezen, in zijn studie ervan, gerangschikt worden als dierlijke materie, hemelse materie, stoffelijke materie. In geest één, maar alle vlees is niet één vlees – daar aan sommige alleen een kosmische invloed gegeven wordt en aan andere de mogelijkheid één te worden met de scheppingskracht zelf, door zichzelf te reinigen om één te zijn in zijn verhoudingen. (1910-1)

De enkelingen – wier ziel zich, door hun verblijven op aarde, in stof duwden en zo afzonderlijke wezens werden, zonder inachtname van beginsel of van de mogelijkheid van zelfbeheersing – kunnen vergeleken worden met de hedendaagse huisdieren – zoals de huidige ontwikkeling van het paard, de ezel, de hond, de kat.

Dit betekent niet dat er zielsverhuizing is van dier naar mens; maar de vergelijking wordt gemaakt betreffende karakter, geest (mind), zoals huisdieren afhankelijk zijn van hun meester voor hun stoffelijk en voor hun mentaal welzijn – toch is in elkeen nog een instinct, de overheersende natuur van die groep of het doordrongen-zijn van de groepsziel waarin elkeen zijn zelf probeerde uit te drukken.

Vandaar de gezegden: zo gedwee als een paard, zo katachtig als een kat, zo koppig als een ezel… (2464-2)

De geest koos binnen te komen (een hemelse geest, niet een aardse geest – hij was nog niet op de aarde gekomen) koos zich te bekleden, een deel te worden van wat hem geboden werd niet te doen. Degenen die zo binnenkwamen, moesten verdergaan op aarde tot het mentael lichaam weer volmaakt gemaakt wordt voor de ziel, of het hemelse lichaam. (262-99)

V. Hebben dieren de faculteit van de geest die we het onbewuste noemen?

A. Nee. De geest (mind) van het dier is beperkt tot het zich voortplanten en tot het vinden van voedsel. Dit geldt voor alle dieren, wat betreft geest (mind) en geest (spirit); de mens bereikt die ontwikkeling waarin de ziel het individu wordt dat de gezel kan worden, één met de Schepper.

Zo wordt de ontwikkelde mens heer en meester van het dierenrijk. De verlaagde mens wordt de gezel, de gelijke van het beest, of het menselijk beest. (900-3)

De mens dan- de schepping op zichzelf, de samenvoeging van alle vormen van schepping tot dan geschapen, opdat diezelfde kracht zou begrijpen door door diezelfde schepping te zijn gegaan die nodig was om tot dat scheidingspunt te komen tussen mens en dier en plant en mineraal rijk – [die mens dan] geeft dan de wil, en de ziel, opdat hij zich één kan maken met die Schepping. Nu, die wil  is erfelijkheid. Deze omgeving is de evolutie. Daar hebt u reïncarnatie, daar hebt u ontwikkeling, daar hebt u mineraal rijk, plantenrijk, dierenrijk, elk zich ontwikkelend naar zijn eigen bron toe en toch behoren alle tot, en worden één met, die kracht naarmate ze zich ontwikkeld om één te worden met de Scheppende Kracht, en één met God… Dit werd de mens gegeven om er over te heersen en (hij is) de enige overlevende van die schepping. (900-340)

 

De natuur

Edgar Cayce, een geestdriftige tuinman, verwees dikwijls naar de natuur in lezingen voor mensen die te horen kregen dat ze van de natuur belangrijke inzichten konden leren door waarneming en door eerbied te hebben voor de natuurlijke orde van het heelal, van het lelijkste insect tot de mooiste zonsondergang of welriekendste bloem. Hier volgt een keuze uit deze verwijzingen, geplukt uit verschillende lezingen.

Het leven, zoals het zich openbaart, wordt de grote belangstelling van het wezen, en die dingen die als het ware de pracht der natuur visualiseren als ze zich openstellen voor de zegen van een namiddagregen of een morgenzon. Dit zorgt voor wat tevredenheid in het hart, want die geneugten zijn de uwe door uw omgang, door te leven in wat vaak dromen en de onwerkelijke wereld genoemd worden door degenen die niet begrijpen, al zijn ze in uw ondervinding zeer reëel. Het lied van de vogel, de schoonheid van de roos, het gegons van de bij, de werkzaamheden van die dingen die uit zichzelf vreugde uitdrukken omdat ze, voor het ogenblik, gewoon een deel van God in hun werkzaamheden gebruiken.

Mochten alle mensen overal dit bewustzijn in hun leven en levenservaring maar krijgen! Mochten ze inzien dat ze God gebruiken in Zijn openbaring op aarde, in het leven dat Hij ons geeft – in de gezegende omgang met degenen waarvoor we goed kunnen doen door vriendelijkheid te tonen en een zegening te zijn. Het leven maakt ons bewust van pijn en verdriet, ja, en van verlangens en hunkeringen zodat de eenzaamheid, steeds opnieuw op de enkeling drukkend, soms bijna ondraaglijk wordt. Maar indien het bewustzijn van het leven de hoop doet rijzen, die steeds in het menselijk hart opkomt, dan kunnen de zegeningen nog bloeien die komen door met God te wandelen. (410-2)

Zoals de muziek der sferen bestaat, zo ook bestaat de muziek van de groeiende dingen in de natuur. Er is ook de muziek van de natuur zelf. Daar is de muziek van de groei van de roos, van elke gekleurde plant, van elke plant die haar bloei opent voor de opbouw, ja, voor de heiliging van haar omgeving.

In de studie van en bezinning over de natuur, naarmate ze zich ontvouwd tot het geestelijk bewustzijn van de invloeden die ze op de mens kunnen uitoefenen, kan de entiteit hulp brengen – dikwijls individueel, ja, aan massa’s en aan de groepen van verschillende soorten, door de hulp van de natuur die in deze ervaring werd gegeven.

Hoe kan de entiteit zich zo afstemmen, vraagt u? Kijken naar de schoonheid van een zonsondergang, van een roos, van een lelie, of van welke dingen in de natuur ook, doet in u een stemming ontstaan en wekt melodieën in u op; doe ze klinken op hedendaagse instrumenten, de piano, het orgel, de fluit of een snaarinstrument; druk zo hun natuur uit zoals zij zich uitdrukt in hun ontvouwing.

En geleidelijk zal het wezen er zo mee in harmonie treden en zich afstemmen op die ontvouwing, die schoonheid, die natuur waaraan hij zich aanpast voor de genezende krachten die nodig zijn voor het ontwaken van haar verwantschap met de Scheppende Krachten. (949-42)

Vergeestelijk de idealen, d.i. zoals de entiteit ziet in de gemoedsaandoeningen en verhoudingen met anderen, zo ook laat ze uitdrukking vinden in de visies die kunnen uitgedrukt worden in de natuur, in de werkzaamheden van de natuur, het openen van de knop, het moederschap van een vogel, de sterkte van een storm, de krachten en schoonheid van de zee, al die dingen in de natuur.

De vorm en symmetrische schoonheid van een sinaasappel, een appel, een lelie, een boom, ja, van een wijnrank die zich vastklampt. Of de uitdrukking in muziek. In kunst zou de grootste uitdrukking moeten plaatsvinden. (3664-1)

De grootste dienst die iemand kan bewijzen is het volbrengen van het doel waarvoor hij zich in stoffelijkheid openbaarde.

Is de eik de heer van de wijnrank? Staat de doornappel boven de tomaat? Zijn de grasachtige wortels beschaamd over hun bloemen ten opzichte van de roos?

Al die krachten in de natuur volbrengen het doel waarvoor de Schepper ze in leven riep.

De mens, zoals u onderwees, is in die toestand waar hij de les van de natuur en van de schepselen in de natuur mag leren; elk vervult zijn doel; ze zingen hun liederen, ze vullen de lucht met hun geur, zodat ook zijn hun Schepper eren en prijzen, op een nederige wijze in vergelijking met andere – elke op zijn manier vervult het doel waarvoor hij geschapen werd en weerspiegelt zijn idee van zijn Schepper – juist zoals elke ziel, elke man en elke vrouw in zijn eigen sfeer zou moeten doen.

Dit is het doel, zoals u onderwees; dit is het doel dat u kan vinden door troost te geven, door een opwekkend woord, door de lessen te geven aan allen, in welke levenswandel ook.

Volbreng uw doel met betrekking tot uw Schepper, niet met betrekking tot een enkeling, niet tot een groep, niet tot een of andere genootschap, niet tot een werkzaamheid buiten uzelf; alleen tot uw Schepper.

Want het is Zijn weerspiegeling. (1391-1)

Iemand die schoonheid in alle uitdrukkingen van de natuur kan zien, zij het de kever met zijn nederige werkzaamheid van het reinigen van de omgeving rond de mens, zij het de schoonheid van het lied in muziek, op de fluit of snaarinstrument, zij het de schoonheid van de roos, de zonsondergang, de stroom, zij het in het ontwaken van de natuur, een illustratie voor de mens van een nieuwe geboorte in een andere ervaring in stoffelijke omstandigheden. (539-2)

GROEI UW EIGEN GROENTEN

 

V. Moet ik boeren zien als een bijkomende of voornaamste werkzaamheid?

A. Als een bijkomende werkzaamheid. Boeren moet niet uw voornaamste werkzaamheid zijn; groei genoeg voor uw eigen gezin, en meer voor de onmiddellijke noden, dus genoeg om te steriliseren of op te leggen, of om te bewaren, niet alleen om de noden van het ogenblik te voldoen, maar ook die van seizoen tot seizoen. Fruit, groenten, vlees, vis en dergelijke. (2301-2)

Iedereen zou genoeg grond moeten bezitten om aan zijn eigen behoeften te kunnen voldaan. Want de aarde is de moeder van allen; juist zoals God de Vader is in het geestelijke, zo is de aarde de moeder in het stoffelijke…

V. Kan ik door dit kanaal [Cayce] inlichtigen krijgen over de juiste wijze van boeren opdat ik het beste en evenwichtigste voedsel zou verkrijgen?

A. Als het gaat over het voortbrengen van de beste meststof, geen overtreft de waarde van kippenmest, zeker voor sommige groenten. Die moet rijkelijk aangebracht worden, niet overdreven, maar toch veel; ook door de methode van toevoegen van kalk en potas aan delen van de grond, of compost van afval van wijngaarden, grassen… maar altijd vermengd met kippenmest – want dit is de beste mest voor groenten.

Er is heel wat theorie verspreid door sommige groepen dat wat in de groenten en fruit zit in verband staat met het karakter. Indien de mens die ze groeit en ervoor zorgt dit met liefde doet, dat maakt het verschil uit! (470-35)

Iedereen die een boerderij kan kopen heeft geluk. Koop er een als je geen honger wil lijden in de komende dagen. (3620-1)

Behou je land; het kan je basis zijn in de uiterste tijden waardoor het land zal moeten passeren. (416-17)
De loopbaan (5070-1)

33. Maak je thuis je loopbaan want dat is de grootste loopbaan die iemand op aarde kan kiezen. Het is weinigen gegeven een loopbaan thuis te hebben, maar de grootste van alle loopbanen is thuis, en zij die dit ontwijken zullen ervoor ter verantwoording geroepen worden. Want dit staat het dichtst bij het embleem van wat elke ziel teneinde hoopt te bereiken: een hemelse thuis. Maak je thuis dus als het schaduwbeeld van een hemels thuis.

Lang leven (900-465)

 

…(Al die middelen…) helpen het lichaam binnenin dit bewustzijn te bereiken. Doe dus verder in jezelf, in die stilte die je kan bereiken door je in jezelf te keren en te zien wat nodig is om het lichaam herop te bouwen en handel overeenkomstig. Zo kan men het lichaam gezond houden en de natuurlijke krachten verlengen zolang men wenst…

7. V.Kan men zo waarlijk zolang in het stoffelijke blijven als men wenst?

A. Men kan in het stoffelijke blijven zolang men het vermogen in zichzelf heeft de krachten, inwendige en uitwendige, op zo’n manier toe te passen dat ze alle inwendige krachten opbouwen of heropbouwen. Daar het verlangen de vader van de handeling is, wordt wat in beweging gebracht wordt het leven zelf. Niets groeit, niets blijft alleen, tenzij het dood gaat. Een verstand, een lichaam dat alleen is en slechts het uiterlijke beschouwd en dat nooit het binnenste naar buiten draait, noch het buitenste naar binnen, slaat vlug afvalstoffen in zijn systeem op; want ontwikkeling is verandering. Verandering is de activiteit binnenin van de kennis. Leer te LEVEN. De dood bestaat niet, slechts een overgang, indien die verlangd wordt. Begrepen?

8. V. Is het dan waar dat er – ik heb het gelezen en gestudeerd –  mensen zijn die sinds duizenden jaren in stoffelijke vorm leven, zoals die geschriften getuigen.

A. VEEL leven er die tot nu toe nog niet gestorven zijn.

9. V. Dan is het waar dat men de jeugd kan behouden?

A. Men kan de jeugd behouden indien men dat wenst, maar men moet er de nodige prijs voor betalen; maar iemand die door het een of andere van dezelfde natuur aan het lichaam toevoegt, iets waarvan hij inwendig weet dat het een abnormaliteit is, moet daarvoor de prijs betalen.

10. V. Dat betekent, men moet het dieet beschouwen en eveneens de innerlijke kennis toepassen.

A. Zeker.

11. V. Helpt vlees ons oud te worden?

A. Niet noodzakelijk. Men denkt het. Werd er in het begin niet gegeven, aan de eersten van de Belofte: “Je mag alle vruchten van het veld eten”? Opnieuw zien we dat, toen de mens de kennis kreeg van goed en kwaad, hij ook wist dat dieren een bepaalde trillingsgraad hebben en dat we (door het eten van van hun vlees) die trillingen in ons systeem overbrengen.
(vertalingen: M. Vansteenkiste)

Remedies

 

AURA GLOW: Voor massage, rode puistjes in het gezicht (acné), littekens en lichaamsverzorging. Bevat: olijfolie, koudgeperste pinda-olie, lanoline, geurstoffen en vitamine E.

CALCIOS: Calcium supplement in eetbare vorm. Een halve theelepel bevat 246 mg calcium plus andere spoorelementen inclusief jodium.

CAMPHODERM: Vermindert rugpijn, helpt bij verkoudheden. Bloedsomloop wordt gestimuleerd op plaatsen waar het wordt aangebracht, indien warmte wordt toegevoegd. Rug, borst, voeten of handen insmeren en warm houden. Bevat: kamfer spiritus, terpentijn spiritus en schapenvet.

COCA-COLA SYRUP: Edgar Cayce raadde kleine doses van deze siroop aan vermengd met water om de blaas en nieren te zuiveren. Een ouderwets middeltje tegen maagstoornissen.

CASODA SKIN CREAM: tegen wratten. Bevat: wonderolie en natrium bicarbonaat (zuiveringszout).

CARBON STEEL: Cayce raadde aan een klein stukje carbon staal op het lichaam te dragen om verkoudheden tegen te gaan. Aan een ketting om de hals of in de broekzak te dragen bij de linker liesstreek.

CASTOR OIL:(koudgeperste): Ook bekend onder de namen wonderolie, ricinusolie, of “Palma Christi”. In de lezingen voorgeschreven in compressen (of ricinuswikkels). Warmte verhoogt het effect. Als één van de belangrijkste Edgar Cayce remedies die werden gegeven, wordt de olie – indien op de buik aangebracht – rechtstreeks opgenomen in het lymfatisch stelsel. Als gevolg hiervan wordt dit stelsel versterkt hetgeen een helend effect heeft op het gehele lichaam en waardoor de immuniteit verhoogd wordt. Ricinuswikkels worden thans in de Verenigde Staten toegepast als onderdeel van een holistisch genezingsproces in de strijd tegen Aids. (zie: Carolyn Myss and Dr. Norman Shealy, Aids – Passageway to Transformation). Het kan ook worden aangebracht op het gezicht tegen hoofdpijn en sinusitis, in het oor gedruppeld tegen oorpijn, op de borst gesmeerd tegen verkoudheid in de borst en bronchitis, op de keel gesmeerd tegen keelpijn en plaatselijk op de huid aangebracht tegen rode puistjes in het gezicht (acné) en andere huidproblemen. In al deze gevallen kan de wonderolie zowel koud als, om het effect te verhogen, warm worden aangebracht. Hiertoe kan men de olie voorzichtig opwarmen of een kruik, een andere warmtebron of een in warm water gedrenkt washandje op genoemde plaatsen aanbrengen.

De olie is in combinatie met natrium bicarbonaat te gebruiken tegen wratten.

CRUDOLEUM HAIR TREATMENT: Ter voorkoming van haar- en hoofdhuidproblemen zoals roos en haaruitval. Massage van de hoofdhuid met deze zuivere ongeraffineerde ruwe olie stimuleert de bloedsomloop en draagt bij tot gezond en glanzend haar. Bevat: Pennsylvania ruwe olie.

CRUDOLEUM HAIR RINSE: Wordt gebruikt om Crudoleum uit het haar te verwijderen voor het wassen. Ook apart te gebruiken tegen roos. Bevat: zuivere graan alcohol en gedistilleerd water met frisse dennegeur.

CRUDOLEUM SHAMPOO: De eenvoudigste manier om een Crudoleum Haar Behandeling toe te passen. Bevat: crudoleum, olijfolie en cocosnootolie.

CRUDOLEUM HAIR CONDITIONER: Te gebruiken na crudoleum shampoo. Bevat: wonderolie, olijfolie, aloe vera, jojoba, lanoline. Heeft een aangename amandelgeur.

EGYPTIAN OIL: Stimuleert de bloedsomloop en is vooral goed tegen stijve spieren en pijnlijke gewrichten. Gebruikt in combinatie met wonderolie voor arthritis. Bevat: mineraal-, olijf-, pina-, sassafras-, denne-olie en lanoline.

FORMULA 545: Voorjaars tonicum dat het lichaam helpt gifstoffen af te voeren. Bevat: wilde kersebast, sarsaparilla root, yellow dock root, dogwood bark, prickly ash bark, dog fennel, tolu balsem, sassafrasolie, capsici en alcohol.

GLYCOTHYMOLINE: Mondspoeling, behandeling tegen te veel slijmvorming. Als spray voor neus en keelholte. Ontzuurt het lichaam. Aangenaam verfrissend en kalmerend. Vermoeide ogen, sinusitus, rokershoest, oppervlakkige wondjes, allergieën, luier uitslag, vrouwelijke hygiëne, insectebeten, zonnebrand. Bevat: sodium bicarbonaat, eucalyptus, menthol, denne-olie en thymol.

INNERCLEAN: Mild kruiden laxeermiddel in tabletvorm. Bevat: senna, anijszaad, venkelzaad, psyllium vezels, zand (zelfde werking als lijnzaad) enfrangula.

INSPIROL INHALENT: Bij ademhalingsproblemen zoals hooikoorts, sinusitis, asthma, bronchitis, hoest en verkoudheid. Bevat: tolu balsem tinctuur, eucalyptusolie, benzoë tinctuur, terpentijnolie en gezuiverde creosoot op een antiseptische graanalcohol basis.

IPSAB CONCENTRATE: Verzorgt het tandvlees. Masseer het regelmatig in als onderdeel van de dagelijkse tandverzorging. Helpt bij verschillende mondproblemen, bijvoorbeeld parodontitis (ettering van de tandkassen). Bevat: prickly ash bark (Amerikaanse Indiaanse kiespijn bast), zout, calcium chloride, pepermuntolie en jodium.

IPSAB TOOTHPOWDER: Het zout doodt bacteriën en houdt het tandvlees gezond. Het natrium bicarbonaat verwijdert plak en regelt de zuurgehaltegraad in de mond. Bevat: zout, natrium bicarbonaat, kiespijn bast en pepermuntolie.

LIME WATER: Als calcium supplement vooral aanbevolen voor zwangere vrouwen, baby’s en kinderen, ter bevordering van sterke tanden en botten. Kan ook gebruikt worden tegen algemene maagklachten en problemen met de spijsvertering. Een paar druppels in de zuigfles kan helpen om koliek te voorkomen.. Bevat: basische oplossing van calcium hydroxide.

MOTHER EARTH’S COUGH SYRUP: Bij hoest en keelpijn. Bevat: siroop van wilde kersebast, malrove, rabarber en wilde gember met honing, water en graanalcohol.

MULLEIN LEAVES (koningskaars): Als thee of als compres te gebruiken, voor alle klachten waaronder spataderen en zwellingen. Bevat: stalkaars, gesneden en gezeefd.

MUSCLE TREAT: Rijnpijn, verzwikkingen, pijnlijke en vermoeide spieren. Bevat: koololie, mineraal olie,olijfolie, toverhazelaar, benzoë tinctuur en sassafrasolie.

OLIVE OIL SHAMPOO: Zuivere olijfolie maakt deze milde shampoo zeer geschikt voor zuigelingen. Goed voor alle haartypes, vooral voor droog en beschadigd haar. Ook geschikt na crudoleum en andere haarbehandelingen.

PEANUT OIL: Koudgeperste pinda olie voor massage. Heel vaak in de Cayce lezingen aanbevolen voor energie- en gewrichtproblemen. Belangrijk voor behandeling van arthritis.

PEDICURE: Voor voetschimmel of zwemmers-eczeem. Een antiseptische lotion. Bevat: toverhazelaar, sassafras- en koololie op basis van mineraal olie.

PINE TAR SHAMPOO: zacht ontsmettend, zeer goed tegen jeukende en schilferende huid en tegen vet haar; ook tegen roos.

PRICKLY ASH BARK: Kan inwendig en uitwendig gebruikt worden. Basis ingrediënt van de Ipsab produkten. Wordt door Amerikaanse Indianen kiespijn bast genoemd. Bevat gesneden en gezeefde Northern Xanthaxylum Americanum.

RAGWEED TINCTURE: Bevordert de spijsvertering, is een zacht laxeermiddel en is ook werkzaam tegen verschillende allergieën zoals hooikoorts.

RAY’S OINTMENT: Rode puistjes, eczeem, voetschimmel en andere huidproblemen. Bevat: zwavelzalf, zinkoxydezalf, pine tar zalf, resoxcinol, salicylum en fenol op petrolaat-lanoline basis.

SAFFRON TEA (Amerikaanse saffraan): Helpt spijsvertering en kalmeert de maag. Vaak voorgeschreven bij psoriasis en maagzweren. Bevat: carthamus tinctorus, hele bloemstampers.

SCAR MASSAGE CREAM: Huidverzachter, vooral bij lidtekens. Regelmatig gebruik bevordert het resultaat. Bevat: olijfolie, kamfer, pinda olie en lanoline.

SLIPPERY ELM BARK: Binnenbast van de olm in poedervorm. Wordt gebruikt bij koken en in soepen. Een klein beethe in water opgelost bevordert de spijsvertering en verzacht ontstekingen. Bevat: ulmus fulin in poedervorm.

SOLE SOOTHER: Voor massage van vermoeide voeten. Bevat: toverhazelaar, sassafrasolie, mineraal olie op alcohol basis.

SUFLAX: Mild laxeermiddel, bloedzuiverend, reinigt het hele lichaam. Tegen rode puistjes, zweertjes, huidproblemen. Voor de beste resultaten is een licht en ontzurend dieet aan te bevelen, veel water te dringen en de voeten warm en droog te houden. Bevat: zwavel, wijnsteen creme en Rochelle zouten.

TEMPLE HEALER: Uitstekend middel tegen hoofdpijn. Voor de beste resultaten: op de slapen aanbrengen, koude doeken op het hoofd leggen en daarna ontspannen. Bevat: lobelia tinctuur en kamfer.

TIM: ontsmettende en samentrekkende bereiding tegen aambeien . Bevat: jodium, bonzoë, botervet, menthol en tabak.

WHITE BALSAM BODY POWDER: Tegen jeuk en allerlei prikkelingen door huiduitslag. Genoemd in de lezingen werden onder andere rode puistjes, eczema, jeuk, psoriasis en gordelroos. Bevat: Peru balsem en zink stearaat.

WONDEROLIE: zie CASTOR OIL.

SLECHTS ONDER MEDISCH TOEZICHT:

Personen die belangstelling hebben voor de hiernavolgende Cayce remedies worden verzocht contact op te nemen met A.R.E. vertegenwoordigers voordat zij deze producten kopen of gebruiken.

ATOMIDINE: Kan uitwendig als antiseptisch middel gebruikt worden voor snij- en schaafwonden, ontstekingen, insectenbeten en huiduitslag. Een met water verdunde oplossing is een goede mondspoeling.

Inwendig te gebruiken in cycli ten behoeve van de zuur-base balans en het evenwicht in het klierstelsel. Door de hoge concentratie jodium wordt inwendig gebruik afgeraden voor mensen met hart- of schildklier afwijkingen of met hoge bloeddruk.

 

DETENSE TONIC: Bevordert het afvoeren van giftstoffen uit het lichaam. Kan behulpzaam zijn bij de behandeling van hoge bloeddruk. Bevat: sarsaparilla wortel, buchu bladeren, wilde kersenbast, klitwortel, alruin wortel, tolu balsem en alcohol.

 

FORMULA 636: Versterkend middel, door de Edgar Cayce lezingen beschouwd als een schoonheidsmiddel. Door de eetlust, klierwerking en bloedsomloop te stimuleren, beïnvloedt deze de huid, het haar en de nagels. Bevat: elixer van aangezuurde peprine, lever extract, zwarte slangenwortel, ginseng, en Atomidine op water-alcohol-siroop basis. In verband met de jodium in Atomidine mag het niet gebruikt worden door mensen met hartklachten.

 

FORMULA 637: alternatief voor Formula 636. Lever extract en siroop zijn hierin vervangen door gist en honing.
Het radioactieve toestel

Het “impedance device” wordt aangeraden in een 200-tal lezingen. Het is meer een middel om ziekte te voorkomen dan te genezen.

Hier volgt een rangschikking in de orde waarvoor het het meest voorgeschreven werd: zenuwspanning en incoördinatie, bloedsomloop, coördinatie, slapeloosheid, zenuwziekte, verzwakking, hoge bloeddruk, abnormale kinderen, doofheid, zwaarlijvigheid en artritis.

Het radioactieve toestel is niet elektrisch in de gewone betekenis van het woord – het gebruikt de elektriciteit van het lichaam om de omloop in evenwicht te brengen. (2344-5)

…de laagste vorm van elektrische trilling is de basis van het leven. Het toepassen van zulke trillingen op het lichaam als het vermoeid is, geestelijk of lichamelijk, zal de nodige krachten prikkelen om verder te gaan… (444-2)

… het radioactieve toestel is goed voor iedereeen, in het bijzonder voor degenen die moe zijn of wier bloedsomloop in evenwicht dient gebracht te worden, wat nodig is bij iemand die de hersenen veel gebruikt, of die te weinig voetbeweging heeft om een goede bloedsomloop te hebben. (826-3)

…het coördineren van het stoffelijke lichaam en het mentale lichaam  schept wat gewoonlijk geheugen genoemd wordt. Een hulp daarvoor kan gevonden worden in het radioactieve toestel. (416-9)

V 8: Hoe vaak en hoelang moet het radioactieve toestel gebruikt worden?

A 8: Indien het niet gebruikt wordt om het geestelijk evenwicht te verbeteren, gebruik het niet. Want het kan zeer schadelijk zijn. Maar als het gebruikt wordt bij meditatie en gebed zorgt het voor een betere samenwerking tussen de mentale, geestelijke en lichamelijke krachten. Hoe langer het gebruikt wordt, hoe beter, niet aan een stuk, maar regelmatig gedurende een lange tijdspanne.

Het is een weldaad bij juist gebruik – het is schadelijk bij slecht gebruik.

Een vloeker of een hater kan het niet juist gebruiken. Het werkt als een boemerang op het zenuwstelsel indien het met zo’n houding gebruikt wordt. (1844-2)

(vertalingen M. Vansteenkiste)
Gezondheid

De inlichtingen in de lezingen over gezondheid stellen eenvoudige middelen voor die elk van ons kan toepassen om gezond te blijven. Veel dezer raadgevingen bewijzen dat Cayce’s begrip van gezondheidszorg ver op zijn tijd vooruit was.

Deze grondbeginselen zijn:

– een evenwichtig dieet;

– regelmatige lichaamsoefeningen;

– juiste houdingen en gemoedsbewegingen;

– ontspanning en vermaak;

– een zuiver, stoffelijk lichaam, zowel binnen als buiten.

Volgens Cayce is voorkomen beter dan genezen. Hij was een van de eerste westerlingen om een dieet aan te raden dat voornamelijk uit groenten, vis en gevogelte bestond; daarbij dient elke dag genoeg water gedronken te worden om de inwendige properheid te bevorderen. Cayce gaf deze richtlijnen en andere werden toen het dagelijkse dieet van de meeste mensen uit rood vlees en koolhydraten bestond.

“Wat je denkt en eet, maakt wat je bent, lichamelijk en mentaal” (288-38).

Cayce’s bijdrage tot gezondheid en lichamelijk welzijn is dus niet beperkt tot raadgevingen betreffende een aangepast dieet.

Hij benadrukt ook het belang van regelmatige oefening. Op de vraag hoe zo lang mogelijk gezond te blijven antwoordde hij:

“…door oefening en dieet, voornamelijk door de soort oefeningen die nauwkeurig de bewegingen van de kat volgen.” (4003-1)

En elders:

“Het is goed voor elk lichaam oefeningen te doen om de dagelijkse sleur tegen te gaan; dat zal rust teweegbrengen. Wandelen is de beste oefening voor dit lichaam, liefst ’s avonds.” (416-3)

“Wandelen en zwemmen zijn de beste oefeningen. “(2823-2)

Tientallen jaren geleden, in lezingen gehouden tussen 1901 en 1944, benadrukte hij de belangrijke rol van houdingen en gemoedsbewegingen voor het lichamelijk welzijn.

“Deze behandeling moet systematisch gevolgd worden, in een geest van verwachting, zonder te twijfelen, want wat je in Zijn naam vraagt, gelovend verder levend, dat heb je reeds” (3049-1).

“Blijf hopen” (2948-1).

Slechts onlangs heeft de klinische geneeskunde ontdekt hoe een positieve houding het genezingsproces helpt. Cayce en de moderne geneeskunde zijn het eens dat humor en vreugde er een belangrijke rol in spelen. Men weet nu dat negatieve houdingen en stress tot ziekte kunnen leiden. Zo bijvoorbeeld geven de lezingen in overweging dat aanhoudende gramschap – bewust of onbewust – een rol kan spelen bij het ziek worden.

“Eet nooit als u overspannen bent, of moe, of opgewonden, of zeer kwaad.” (137-D-15)

Zelfs critici van Cayce’s werk geven toe dat de raadgevingen betreffende gezondheid belangrijke inzichten bieden. De lezingen geven ook raad om allerlei problemen te verhelpen. Bijna alle ziekten die bestonden van rond de eeuwwisseling tot 1945 worden in het Cayce materiaal besproken; bovendien hebben moderne onderzoekers vastgesteld dat veel van Cayce’s remedies blijkbaar vandaag nog kunnen aangewend worden, zelfs op een bredere schaal.

De inlichtingen over psoriasis en scleroderma zijn er merkwaardige voorbeelden van. Voor deze twee ziekten schreven de lezingen een bepaald dieet, speciale ruggegraat manipulaties en andere natuurlijke remedies voor. In de laatste jaren werden honderden mensen die aan deze ziekten leden door het volgen van een gelijkaardig programma geholpen.

Bij houdingen en gemoedsbewegingen is ook de invloed van gebed en geestelijke genezing te plaatsen.

“Weet dat alle kracht, elke genezing een innerlijke verandering is van de trillingen, een afstemmen van het levend weefsel van het lichaam op de Scheppende Krachten. Alleen dat is genezen. Of dit nu gebeurt door het gebruik van medecijnen, het mes,… het is het afstemmen van de atoom structuur van de levende cel kracht op haar geestelijke erfenis.” (1967-1)

Of eenvoudiger uitgedrukt:

“Want elke genezing is het afstemmen van elk atoom van het lichaam, elk reflex van de hersen krachten, op het gewaarworden van het goddelijke dat in elk atoom ligt, in elke cel van het lichaam.” (3384-2)

Cayce voorzag ook de vooruitgang van de manier waarop een “ziekte” zou behandeld worden. In 1927 verklaarde hij:

“de dag zal komen dat men één druppel bloed zal nemen en daarmee de toestand van het stoffelijk lichaam vaststellen” (283-2).

Heden is dat een alledaags gebeuren.

 

Zo boven, zo beneden, zegt de Smaragden Tafel. Zoals God uit drie personen bestaat, zo ook vinden we in de mens drie elementen die één geheel vormen:

– het lichaam (stoffelijk),

-het mentale (in het Engels “mind”), wat gedeeltelijk stoffelijk/lichamelijk       en gedeeltelijk onstoffelijk/geestelijk is),

– de ziel (geestelijk, psychisch).

“Zoals de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één zijn, zo ook zijn het lichaam, het mentale en de ziel één in Hem.  …De Zoon vertegenwoordigt of betekent het Mentale. Hij, de Zoon, was op aarde zoals wij, en toch was Hij God. Vandaar komt het dat het mentale zowel stoffelijk als onstoffelijk is… Zo was het mentale, zoals Hij, het Woord dat onder ons woonde, en we aanschouwden Hem als het gelaat van de Vader.” (1567-2)

Cayce zag de totale gezondheid ook als een samenwerking tussen de stoffelijke, mentale en geestelijke bestanddelen van het leven.

“Er is evenveel van God in het lichamelijke als in het mentale of het geestelijke want ze zouden één moeten zijn.” (69-P)

Voor de volledige benadering van de gezondheid is het nodig de hele enkeling te beschouwen in plaats van alleen de ziekte. Daarom zegt men dat de huidige ideeën betreffende holistische gezondheid in de lezingen van Cayce hun oorsprong vinden.

Voor een persoon die fysische hulp vroeg deed Cayce zichzelf in slaap op zijn divan terwijl zijn secretaresse Gladys Davis naast hem zat met haar steno boekje, klaar om alles wat gezegd werd te noteren. Degene die de lezing leidde, gewoonlijk Cayce’s echtgenote, Gertrude, gaf hem de juiste suggestie om de nodige inlichtingen te krijgen. Voor fysische lezingen was de suggestie voor de slapende Cayce iets als:

“Je zal voor je het lichaam hebben van – (Gertrude gaf de naam van de persoon) die – woont (adres). Je zal langzaam over het lichaam gaan, het grondig onderzoeken en me zeggen in welke toestand het nu is, de redenen geven van de huidige toestand en suggesties maken om dit lichaam te helpen en te verlichten. Je zal duidelijk en tegen een normale snelheid spreken. Je zal de vragen beantwoorden die eventueel gesteld zullen worden.”

Dan, in zijn slaap, antwoordde Cayce: “Ja, we hebben het lichaam hier.” (Indien hij ooit vroeger, zelfs dertig jaar ervoor, voor die persoon een lezing gaf, voegde hij daaraan toe: “We hebben het reeds gehad.” Cayce begon de lezing waar hij dan gestopt was, alsof er geen tijd voorbijgegaan was.) Hij sprak met zijn eigen stem en verwees naar de persoon alsof hij met hem in eenzelfde kamer was, zelfs al was Cayce gewoonlijk in Virginia Beach en kon de patiënt  meer dan 1.000 kilometer van hem verwijderd zijn. Cayce gaf van de toestand van de persoon een algemene beschrijving bevattende inlichtingen over de bloedtoevoer, het zenuwstelsel en de organen die bij het probleem betrokken waren. Ten laatste gaf hij gedetailleerde middelen om verlichting te brengen en beantwoordde gebeurlijke vragen.

Indien de persoon voor wie de lezing gegeven was in de kamer met Edgar Cayce vertoefde, ondervond men dat hij slechts de vraag moest denken en dat Cayce erop antwoordde zonder dat ze uitgesproken hoefde te worden.

Bijna 9.000 lezingen gaan over beginselen van gezondheid en holisme.

Het geheim van een goede gezondheid kan samengevat worden in het letterwoord CARE (zorg): Circulatie, Assimilatie, Relaxatie, Eliminatie.

Het spreekt vanzelf dat het lichaam zorg nodig heeft.

Het belang van de vier delen is als volgt:

– Een slechte circulatie (bloedsomloop) verhindert het lichaam zichzelf te genezen. Het natuurlijke genezingsproces wordt versterkt door lichaamsoefening, massage, (chiropractische en osteopathische) manipulatie, wat de bloedsomloop bevordert.

– Assimilatie (opname, verwerking) is het tweede sleutelwoord. Het lichaam heeft de mogelijkheid voedsel te verteren en te verdelen. Eén aspect van opname houdt rekening met het dieet van de persoon dat, de lezingen suggereren, 20 % zuur en 80 % alkali producerend moet zijn (1523-3); we moeten ook 8 glazen water per dag drinken. De opname wordt beïnvloed door de bereiding en de samenvoeging van de etenswaren. Zo bijvoorbeeld is het aan te raden granen en citrusvruchten gedurende dezelfde maaltijd te vermijden wegens hun effect op de spijsvertering (481-1); toch moet een goede voeding beide bevatten.

– Het derde sleutelwoord is relaxatie (ontspanning), wat inhoudt dat we genoeg slapen maar ook dat we tijd voorzien voor ontspanning. Cayce zei tegen iemand:

“die toestand werd veroorzaakt door wat we ongemakken eigen aan het beroep kunnen noemen, niet genoeg (tijd) in de zon, niet genoeg hard werk. Veel hersenwerk, maar het lichaam wordt verondersteld het geestelijke, mentale en stoffelijke te coördineren. Hij die in zijn leven geen plaats voor ontspanning laat en de juiste toon voor elke fase, maakt zichzelf iets wijs en zal er later voor betalen.” (3352-1) “Weinig mensen hebben hun gezondheid geschaad door te werken. Velen hebben dit gedaan door hun zorgen met hun werk te mengen. Neem periodes van rust en herstel zoals het hoort” (416-9).

– Het laatste bestanddeel is eliminatie (ontlasting). Een goede ontlasting is nodig opdat het lichaam zich van giftstoffen zou ontdoen, de innerlijke organen schoonmaken en opdat het normaal zou werken. Cayce gaf de mensen de raad geen dag te laten voorbij gaan zonder hun afvalprodukten te hebben afgeworpen. Dit kan gebeuren door een aangepaste voeding te nemen, oefeningen te doen (zoals wandelen), zweetbaden, reinigen van de dikke darm, op de juiste manier te ademen en veel water te drinken.

Deze 4 punten, circulatie, assimilatie, relaxatie en eliminatie, indien ze samenwerken, kunnen genezing, welzijn en langleven bevorderen.

In zijn lezingen gaf Cayce nooit wonderformules of -middelen. Al is het waar dat wonderlijke genezingen kunnen bestaan, toch schreven de lezingen gewoonlijk algemene therapieën voor waarbij het gehele systeem betrokken werd.

Cayce was geen psychische genezer; hij beweerde niet bijzondere krachten te hebben. Wel gaf hij psychische raad betreffende een totale gezondheid, de mensen lerend wat ze het best zouden doen om zichzelf te genezen. Zijn voorschriften volgen kost veel inspanning. Als iemand hem medische hulp kwam vragen antwoordde hij dikwijls: “Waarom wil je genezen?”

“Waarom moet het lichaam gezonder worden indien het niet is om een beter mens te worden? Toch niet opdat het zich nog meer aan genotzucht zou overgeven!” (3549-2)

Met andere woorden, indien de patiënt, nadat zijn gezondheid verbeterde, naar dezelfde levensstijl terugkeerde die de ziekte tot gevolg had, dan zocht de persoon alleen manieren om de ziekteverschijnselen te verzachten in plaats van tot de ware oorzaak van zijn/haar ziekte door te dringen.

 

Aangeraden lectuur:

– Edgar Cayce on Diet and Health, by A. Read, C. Ilstrup, M. Gammon

-The Edgar Cayce Remedies, by W. Mc Garey, M.D.

– Edgar Cayce on Healing, E. Carter & W. Mc Garey, M.D.

– The Edgar Cayce Handbook of Health through Drugless Therapy, by Dr H.Reilly

 

Lees ook:   Ebola en het drama? Waarom.

Gerelateerde berichten


fethiye escort adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.escortperl.com

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com