web analytics
...

De aarde werd 241.000 jaar geregeerd door 8 koningen die vanuit de hemel kwamen

De aarde werd 241.000 jaar geregeerd door 8 koningen die vanuit de hemel kwamen

File:Sumeriankinglist.jpg - Wikipedia

Ontdekt door de jaren heen door geleerden in veel regio’s van het oude Mesopotamië, kopieën van een manuscript, aangeduid als de “Sumerische konings tabletten”, in spijkerschrift geschreven met details hoe in het verre verleden onze planeet werd geregeerd door acht mysterieuze koningen voor een periode van 241.000 jaar. Het beweert zelfs dat deze heersers “afstammen uit de hemel” (de aarde werd gedurende 241.000 jaar geregeerd door 8 koningen)

De tablet van Sumerische koningen vertelt een ongelooflijk verhaal dat velen moeilijk kunnen geloven.

Dat er veel Soemerische teksten (gebrekkig) bewaard zijn gebleven, heeft enerzijds te maken met het feit dat het Soemerisch een taal van het onderwijs bleef en de taal van wetenschap en elitecultuur bleef. Leerlingen uit de Oudbabylonische periode moesten al Soemerisch leren, en ze leerden Soemerische teksten kennen en overschrijven. Anderzijds is de aard van de schriftdrager hier belangrijk, namelijk klei. Men drukte met een soort stilus wigvormige streepjes in klei, die dan gedroogd werd. Dit leverde duurzame tabletten op. Wanneer een gebouw afbrandde, was dit enkel in het voordeel van het materiaal, aangezien de kleitabletten tot harde bakstenen verwerden. In het droge Mesopotamische klimaat bleven de tabletten goed bewaard.

De Soemerische literatuur kent een rijke verscheidenheid aan genres. Men kende:

  1. spreekwoorden(die soms iets weg hebben van fabels),
  2. raadsels,
  3. lofdichten (oden, bijvoorbeeld gericht aan koningen, goden en zelfs steden),
  4. hymnes(bijvoorbeeld ter ere van goden of tempels),
  5. klaagliederen (bijvoorbeeld aan goden om geluk af te dwingen),
  6. brieven(zowel correspondentie tussen historische figuren als geadresseerd aan goden),
  7. strijdgesprekken (een soort satirischedisputaties, bijvoorbeeld tussen een vogel en een vis),
  8. epen,
  9. mythen, en
  10. geschriften die koningen en hun daden beschrijven.[6]

 

“Nadat de koninklijke familie vanuit de hemel was neergedaald, gingen ze naar Eridug. In Eridug werd ‘’Alulim’’ koning; Hij regeerde 28.800 jaar lang. Alaljar regeerde 36.000 jaar. 2 koningen; Ze regeerden 64.800 jaar …

“In 5 steden regeerden 8 koningen 241.200 jaar. Toen waste de vloed alles weg … “  (Dit staat geschreven in het eerste deel van de tablet van Sumerische Koningen).

Maar hoe is het mogelijk dat acht koningen 241.000 jaar over de aarde regeerden? Experts geloven dat het antwoord eenvoudig is: de lijst combineert prehistorische en “mythologische” dynastieke heersers, die genoten van lange en onwaarschijnlijke rijken, met meer plausibele historische dynastieën.

Met andere woorden, geleerden vertellen ons dat sommige dingen die op de lijst van Sumerische koningen zijn geschreven correct zijn, terwijl andere – zoals onwaarschijnlijk lang regeren – dat niet kunnen zijn. Hoewel wij niet weten als het wel mogelijk was hoe dat dan zou kunnen zijn. Misschien hadden zij wel zo’n bijzondere technologie, bv een bewustzijn in een computer uploaden of in een ander lichaam, zodat de heersers eeuwen konden leven bv.

neergedaald – heeft velen doen denken: “Is het mogelijk dat wat is geschreven in de lijst van Sumerische koningen? zijn het echte historische referenties?

Wat als de details op de Sumerische koninglijst honderd procent nauwkeurig zijn. Bewijzen deze oude teksten dan dat de aarde 241.000 jaar lang werd bestuurd door buitenaardse astronauten? Of  is- zoals geleerden zeggen – de tablet van Sumerische koningen slechts een mengeling van historische verslagen en mythologie?

Het is de moeite waard te vermelden dat er in oude teksten een heerser is die archeologisch en historisch is geverifieerd; Het gaat over Enmebaragesi de Kish, ongeveer 2.600 voor Christus.

De Sumerische koningslijst is nog steeds een raadsel voor historici na meer dan een eeuw onderzoek

According to the Sumerian King List, the Sumerian city of Uruk was founded by King Enmerkar around 4500 BC. The largest settlement in southern Mesopotamia, if not the world, and is considered the first true city in the world, the origin of writing, the origin of the ziggurat, and a number of `firsts’ in the development of civilization occurred there. Uruk was surrounded by a massive wall (image), which according to tradition was built on the orders of King Gilgamesh.

De stad Uruk

Uit de vele ongelooflijke voorwerpen die zijn teruggevonden op locaties in Irak waar ooit bloeiende Soemerische steden stonden, waren er maar weinig intrigerender dan de Sumerische koningslijst, een oud manuscript oorspronkelijk opgenomen in de Sumerische taal, met een opsomming van koningen van Sumerië (het oude Zuid-Irak) ) van Soemerische en naburige dynastieën, hun veronderstelde regeringslengten en de locaties van “officieel” koningschap. Wat dit artefact zo uniek maakt, is het feit dat de lijst schijnbaar mythische pre-dynastieke heersers combineert met historische heersers waarvan bekend is dat ze hebben bestaan.

Het eerste fragment van deze zeldzame en unieke tekst, een 4000 jaar oude spijkerschrifttablet, werd begin 1900 gevonden door de Duits-Amerikaanse geleerde Hermann Hilprecht in de stad van het oude Nippur en gepubliceerd in 1906. Sinds de ontdekking van Hilprecht, zijn minstens 18 andere exemplaren van de lijst van de koning gevonden, de meeste van hen dateren uit de tweede helft van de Isin-dynastie (ca. 2017-1794 v.Chr.). Geen twee van deze documenten zijn identiek. Er is echter voldoende gemeenschappelijk materiaal in alle versies van de lijst om duidelijk te maken dat ze zijn afgeleid van een enkele “ideale” berekening van de Sumerische geschiedenis.

Lees ook:   Een Oekraïense vrouw die dood werd uitgesproken in haar huis schokt artsen toen ze 10 uur later weer wakker werd.

The Genius of Ancient Man: Gobekli Tepe: The Buried Temple

The Genius of Ancient Man: Gobekli Tepe: The Buried Temple

Van alle voorbeelden van de Sumerische koningslijst, vertegenwoordigt het Weld-Blundell-prisma in de spijkerschriftcollectie van het Ashmolean-museum in Oxford de meest uitgebreide versie evenals de meest complete kopie van de koningslijst. De 8 inch hoge blok bevat vier zijden met twee kolommen aan elke kant. Er wordt aangenomen dat het oorspronkelijk een houten spil had die door het midden ging, zodat deze aan alle vier zijden kon worden gedraaid en gelezen. Het vermeldt heersers uit de antediluviaanse (“voor de vloed”) dynastieën van de veertiende heerser van de Isin-dynastie (ca. 1763-1753 v. Chr.).

De lijst is van onschatbare waarde, omdat het zeer oude tradities weerspiegelt en tegelijkertijd een belangrijk chronologisch kader biedt met betrekking tot de verschillende periodes van het koningschap in Sumerië, en zelfs opmerkelijke parallellen vertoont met de verslagen in Genesis.

The Longyou Caves are a series of large artificial caverns located at Phoenix Hill, near the village of Shiyan Beicun on the Lan River in Longyou County, Quzhou prefecture, Zhejiang province, China. These are possible

These are possible remnants of Anunnaki construction techniques in China

De oude beschaving van Sumerië

Soemer (soms Sumeria genoemd) is de plaats van de vroegst bekende beschaving, gelegen in het meest zuidelijke deel van Mesopotamië tussen de rivieren de Tigris en de Eufraat, in het gebied dat later Babylonia werd en nu het zuiden van Irak is van Bagdad tot de Perzische Golf .

Tegen het 3 e millennium voor Christus was Sumerië de stad van ten minste twaalf afzonderlijke stadstaten: Kish ,  Erech ,  Ur , Sippar ,  Akshak , Larak,  Nippur ,  Adab ,  Umma ,  Lagash ,  Bad-tibira en  Larsa . Elk van deze staten omvatte een ommuurde stad en zijn omliggende dorpen en land, en elk aanbad zijn eigen godheid, waarvan de tempel de centrale structuur van de stad was. De politieke macht was oorspronkelijk eigendom van de burgers, maar toen de rivaliteit tussen de verschillende stadstaten toenam, namen ze elk het  koningschap over .

De Lijst van Sumerische Koningen ,  vermeldt dat acht koningen regeerden voordat er een grote overstroming kwam. Na de zondvloed kregen verschillende steden en hun dynastieën van koningen tijdelijk macht over de anderen.

Het mythische verleden van Sumerië

Tell al-Muqayyar – better known as the ancient city of Ur – is one of the most remarkable archaeological sites discovered in the Middle East. The remains of this ancient settlement form a mound rising to a height of more than twenty meters above the southwestern flood plain of the Tigris and Euphrates Rivers in southern Iraq, near the modern city of Nasiriyah. 1927.

Tell al-Muqayyar – better known as the ancient city of Ur – is one of the most remarkable archaeological sites discovered in the Middle East

De Sumerische koningslijst begint met de oorsprong van het koningschap, dat wordt gezien als een goddelijk instituut: “het koningschap dat vanuit de hemel neerdaalde”. De heersers in de vroegste dynastieën worden weergegeven als regerend voor onvoorstelbaar lange periodes:

Nadat het koningschap uit de hemel neerdaalde, was het koningschap in Eridug. In Eridug werd Alulim koning; hij regeerde gedurende 28800 jaar. Alaljar regeerde 36000 jaar lang. 2 koningen; ze regeerden gedurende 64800 jaar.

Sommige van de heersers die in de vroege lijst worden genoemd, zoals Etana, Lugal-banda en Gilgamesh, zijn misschien mythische of legendarische figuren wiens heldhaftige prestaties onderwerp zijn van een reeks Sumerische en Babylonische verhalende composities.

De oude lijst benoemt acht koningen met een totaal van 241.200 jaar vanaf het moment dat het koningschap “uit de hemel neerdaalde” tot de tijd dat “de zondvloed” over het land kwam  en eens te meer “het koningschap vanuit de hemel werd neergelaten” na de zondvloed.

Interpretatie van lange regeerperiodes

su içerisinde giden, Asur askeri nefes alma aparatı/ ŞNORKEL (MÖ 700)

De verbazingwekkend lange ambtstermijn van de vroege koningen, heeft veel pogingen tot interpretatie veroorzaakt. Aan de ene kant is het volledige ontslag van de astronomisch grote figuren als “volledig kunstmatig” en de opvatting dat ze serieuze overweging onwaardig zijn. Aan het andere uiterste, is het geloof dat de getallen een basis hebben in de werkelijkheid en dat de vroege koningen inderdaad goden waren die in staat waren om veel langer te leven dan mensen.

Tussen de twee uitersten ligt de hypothese dat de cijfers relatieve macht, triomf of belang vertegenwoordigen. In het oude Egypte bijvoorbeeld, verwees de uitdrukking ‘hij stierf op de leeftijd van 110’ naar iemand die het leven voluit leefde en die een belangrijke bijdrage aan de samenleving bood. Op dezelfde manier kunnen de extreem lange regeringsperioden van de vroege koningen aangeven hoe ongelooflijk belangrijk ze werden geacht in de ogen van de mensen te zijn. Dit verklaart echter niet waarom de termijnperioden later overschakelden naar meer realistische perioden.

Gerelateerd aan dit perspectief is de overtuiging dat, hoewel de vroege koningen historisch onbesproken zijn, dit hun mogelijke correspondentie met historische heersers die later zijn gefabriceerd niet uitsluit.

Ten slotte hebben sommige geleerden geprobeerd de cijfers te verklaren door middel van een wiskundig onderzoek en interpretatie (bijv. Harrison, 1993).

Relatie met Genesis

Sommige geleerden (bijv. Wood, 2003) hebben de aandacht gevestigd op het feit dat er opmerkelijke overeenkomsten zijn tussen de Sumerische koningslijst en de verslagen in Genesis. Genesis vertelt bijvoorbeeld het verhaal van ‘de grote vloed’ en Noah’s pogingen om alle soorten dieren op aarde te redden van de ondergang. Evenzo is er in de Sumerische koningslijst sprake van een grote overstroming: “de vloed vloog over de aarde”.

De Sumerische koningslijst biedt een lijst van acht koningen (sommige versies hebben er 10) die lang vóór de zondvloed regeerden, variërend van 18.600 tot 43.200 jaar. Dit is vergelijkbaar met Genesis 5, waar de generaties van Creatie tot de Vloed worden opgenomen. Interessant is dat tussen Adam en Noach acht generaties zijn, net zoals er acht koningen zijn tussen het begin van het koningschap en de zondvloed in de Sumerische koningslijst.

Lees ook:   Bloedlijnen

The Nazca Lines are a series of ancient geoglyphs located in the Nazca Desert in southern Peru. They were designated as a UNESCO World Heritage Site in 1994.

Na de vloed registreert de koningslijst koningen die veel korter hebben geregeerd. De Sumerische koningslijst documenteert niet alleen een grote overstroming vroeg in de geschiedenis van de mens, maar weerspiegelt ook hetzelfde patroon van afnemende levensduur als in de Bijbel – mannen hadden een extreem lange levensduur vóór de vloed en een veel kortere levensduur na de zondvloed (Wood, 2003). (Zwaartekracht? Of andere berekening van tijd? Kennis voor een langere levensduur of de mogelijkheid een brein te uploaden naar een nieuw lichaam oid.)

De Sumerische koningslijst is echt een verbijsterend mysterie. Waarom zouden de Sumeriërs mythische heersers combineren met echte historische heersers in één document? Waarom zijn er zoveel overeenkomsten met Genesis? Waarom werden oude koningen duizenden jaren lang als regerend beschouwd? Dit zijn slechts enkele van de vragen die nog steeds onbeantwoord blijven na meer dan een eeuw onderzoek.

“Methuselah was 187 jaar oud toen hij Lamech verwekte. Methusalem leefde 782 jaar na de geboorte van Lamech, en hij verwekte zonen en dochters. Het leven van Methusalah duurde 969 jaar; toen stierf hij. ” 

Genesis 5: 25-27

Een opmerking online op een Amerikaans forum:

”het lijkt iets met de overstroming te maken te hebben, omdat dat de tijd was en de gebeurtenis die het begin was van een kortere levensduur. Hoewel Noach nog eens 450 jaar na de vloed leefde, werden de levensduren van zijn kinderen gehalveerd en werden de levensduur korter … Abraham op ongeveer 175 jaar, Mozes op 120 jaar … de meeste Israëlieten op de desserttocht leefden aanzienlijk korter dan dat.

Dus Noach leefde bijna even lang als Methusalem, ook al ging hij door de zondvloed. Het lijkt mogelijk dat er een versnelde mutatieperiode was tijdens de overstroming, of kort daarna, die de genetica van afstammelingen beïnvloedde. Wat deze mutatieschommelingen veroorzaakte is moeilijk te zeggen, maar hoogstwaarschijnlijk verhoogde de straling van een of andere soort. Het kan waarschijnlijk niet alleen een milieu-effect zijn, want anders zouden we op dit moment een grotere variabiliteit in de levensduur verwachten … er leek enige variabiliteit te zijn vlak na de zondvloed. We weten echter niet eens zeker wat de variabiliteit was vóór de zondvloed, omdat we geen leeftijden hebben van andere mensen dan de specifieke lijn van Adam tot Noach. Het kan zijn dat er eerder grote variabiliteit was, maar dat de concentratie van 8 mensen tijdens de overstroming enkele specifieke mutaties concentreerde die de levensduur verkortten en de levensduurvariabiliteit verminderden. Het kan een weerstand tegen ziekte, kanker of een toename van het aantal cellen tijdens de levensduur van cellen of een combinatie zijn. Waarschijnlijk niet alleen weerstand tegen ziekte, of we zouden nu een langere levensduur vinden. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de aarde tien keer of vijf keer langzamer draait sinds de zondvloed, omdat de biologische volwassenheid het voor sommigen mogelijk maakte kinderen te verwekken op de leeftijd van 65 of 70, die te jong zouden zijn als ze zouden worden gedeeld door tien, of zelfs als ze verdeeld waren door 5. Het is een gok en een mysterie, maar waarschijnlijk meestal genetisch. Waarschijnlijk niet alleen weerstand tegen ziekte, of we zouden nu een langere levensduur vinden. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de aarde tien keer of vijf keer langzamer draait sinds de zondvloed, omdat de biologische volwassenheid het voor sommigen mogelijk maakte kinderen te verwekken op de leeftijd van 65 of 70, die te jong zouden zijn als ze zouden worden gedeeld door tien, of zelfs als ze verdeeld waren door 5. ”

Oftewel wat veroorzaakte de zondvloed?

WikiLeaks via Podesta Emails Contains Antarctica - Why It's Kept TOP SECRET - Antarctica Photo 2

This documentary short is a complex presentation of recent U.S. and Russian visits to Antarctica, the Nazis, and Hollow Earth, including its importance in Nazi Germany before and during WW2, and Antarctica’s possible escape route

This strange thing was discovered in a excavation in Austria. It has many similarities with the wireless devices today.The researchers found a ...

The Lanzhou Stone is imbedded with a screw-threaded metal bar and is suspected of being from outer space. Mr. Zhilin Wang found this stone on a field research trip to the Mazong Mountain area located on the border of Gansu and Xijiang provinces.

The Lanzhou Stone

https://angel-wings.nl/geschiedenis/2019/07/de-lanzhou-steen/

Gerelateerde artikelen

Back to top button