web analytics
11:11 Dubbele getallen
RH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

Afstammelingen van de AN.UNNA.KI

De volgende genealogie is die van de bewoners van de planeet Nibiru die de aarde bezochten in prehistorische dagen, die, omdat ze naar de aarde waren afgedaald, bekend stonden als de an.unna.ki (zoals vermeld in het Soemerisch en later Akkadisch, legendes).

1716c47b6e6f3f9e5bb30f833b302852 AnGel-WinGs.nl

Een letterlijke vertaling van de naam is: de hemel kwam op aarde. In de Hebreeuws/Joods-Christelijke traditie waren dat de wezens die de Nephilim werden genoemd. Ze werden de Wachters genoemd in het bijbelboek Daniël en ook in de niet-canonieke boeken Henoch en Jubileeën.

De legendes van de Anunnaki behoren tot de oudste, zo niet de oudste. Ze komen uit Sumerië en van hen werden de legendes van de Akkadiërs, Babyloniërs, Assyriërs, Amorieten, Egyptenaren, Kanaänieten, Hurrieten, Hettieten, Ariërs, Grieken en anderen gemodelleerd.

Het was van de legendes van de Anunnaki dat bepaalde ‘legenden’ van het Oude Testament van de Hebreeuwse/Joods-Christelijke Bijbel werden afgeleid. Hoewel veel bijbelgeleerden weigeren het verband te erkennen, valt de band tussen de Soemerische legendes en die van de joods-christenen niet te ontkennen. In sommige gevallen bootst de formulering van de Hebreeuwse Bijbel bijna precies die van de Soemerische teksten na met betrekking tot de legendes van de schepping en de zondvloed.

En zelfs in bepaalde gevallen maakten de schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel blijkbaar onbedoelde fouten door aspecten van de oorspronkelijke legendes in de Bijbeltekst te laten verschijnen. Een voorbeeld hiervan is toen God tot ‘iemand’ sprak over het scheppen van de mensheid. De Bijbelse tekst zegt: “En God zei: Laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis …”, onthullend dat de monotheïstische Hebreeuwse religie mogelijk gebaseerd is op een polytheïstische religie.

Het feit dat de Nephilim ‘goden’ waren die anders waren dan, maar verenigbaar met de mensheid, wordt geopenbaard in het boek Genesis, hoofdstuk 6, verzen 1-4, waar staat:

‘En het geschiedde, toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen op het oppervlak van de aarde, en dochters aan hen werden geboren, dat de zonen van God de dochters der mensen zagen, dat ze mooi waren; en ze namen vrouwen van alles wat ze wilden. Er waren in die dagen nephilim op aarde; en ook daarna, toen de zonen van God tot de dochters der mensen kwamen en zij kinderen baarden, werden zij machtige mannen die vanouds waren, mannen van naam.

Het woord nephilim is verkeerd vertaald als ‘reuzen’ sinds Flavius ​​Josephus het als zodanig vertaalde in zijn boek Antiquities of the Joden; en de uitdrukking de zonen van God zou eigenlijk ‘zonen van de goden’ moeten zijn, omdat het woord elohim, dat in de originele teksten wordt gebruikt, vaak verkeerd wordt vertaald als de enkelvoudige God ondanks het feit dat het het meervoud is van het woord El of Eloh .

De legendes van Sumer belichamen het vroegste voorbeeld van de scheppingslegenden en zijn als zodanig elk van onze voorouderlijke geschiedenis. De cultuur die bekend staat als de Sumeriërs, die de directe bewaarplaatsen waren van het erfgoed en de kennis van de Anunnaki, ontleende hun naam aan ofwel Shin.ar, (dwz degenen die kijken), of Shem.ur, (dwz de mensen van de shem).

Het woord Shem verwijst naar het concept van een ‘naar boven of naar boven bewegende, glanzende steen’. Sommige geleerden hebben de theorie voorgesteld dat de hoge vuursteen de naam was die door de Anunnaki en de Sumeriërs werd gebruikt om hun ruimteschepen te beschrijven waarin ze van en naar de aarde en de planeet Nibiru reisden.

Deze sectie is opgenomen omdat de wezens waarnaar ze verwijzen wellicht verre voorouders van ons allemaal zijn. Tegen de sceptici zeg ik: wie kan ondubbelzinnig zeggen dat de legendes van de Sumeriërs waar zijn of niet waar zijn? Wie kan zeggen dat de legendes die in de Hebreeuwse Bijbel zijn verzameld, waar zijn? In elk geval komt het allemaal neer op een kwestie van geloof en overtuiging. Met het oog op het feit dat veel van de legendes die in de Hebreeuwse Bijbel te vinden zijn, zijn afgeleid van de eerdere Sumerische, als ons geloof en geloof ons vertelt dat de Bijbel waar is, zouden de Sumerische legendes, waarvan de Hebreeuwse zijn afgeleid, ook waar zijn?

Generatie nr. 1

1. AP.SU {aka Absu, Apason, The Deep, The One Who Exists from The Beginning} AP.SU was het oerwezen, de ‘vader’ van de goden. AP.SU werd door de oude Sumeriërs in verband gebracht met de zon. Volgens het Babylonische scheppingsverhaal, de Enuma Elish: “Enuma elish la nabu shamamu…”

{“Toen in de hoogten de hemel niet was genoemd, en beneden was vaste grond niet genoemd; Niets, maar oer-APSU, hun Verwekker…” (volgens een vertaling van LW King)
“In die tijd had de hemel boven geen naam: onder de aarde was de naam niet vastgelegd; de grenzeloze diepte (was) ook hun generator…”(volgens George Smith)}

APSU’s echtgenote was TIAMAT {ook bekend als Tiamtu, Tamtu, Tauthe, Mother Hubbur, The Sea, The Maiden Who Gave Life, The Dragon Queen}. De oerwateren die de wezens van AP.SU en TIAMAT omvatten, vloeiden samen en creëerden door zich te vermengen al het leven. TIAMAT wordt geassocieerd met een planeet die in een baan rond de zon bestond op een positie tussen Mars en Jupiter, voorafgaand aan de botsing met de planeet Nibiru, en de daaropvolgende deling in de planeet die nu bekend staat als de aarde en de asteroïdengordel die nog steeds voortduurt. baan om de zon tussen Mars en Jupiter.

Kinderen van AP.SU en TIAMAT zijn:
A. MUM.MU
B. LAH.MU
C. LAHA.MU
D. AN.SHAR
E. KI.SHAR

Generatie nr. 2

1A. MUM.MU2 (APSU1) {ook bekend als Chaos, Moymis} MUM.MU was de entiteit die het dichtst bij AP.SU stond, afgezien van TIAMAT, omdat het de eerstgeboren zoon was die werd gecreëerd toen de wateren van AP.SU en TIAMAT zich vermengden. Door de Ouden geassocieerd met de planeet Mercurius, werd MUM.MU beschouwd als de ‘afgezant van AP.SU.’ Hij wordt soms de ‘god van de mist’ genoemd.

1B. LAH.MU2 (APSU1) {ook bekend als Lakhmu, de harige of modderige} LAH.MU en zijn zus, LAHA.MU, werden samen geboren. Hun namen zijn afgeleid van de wortel, LHM (oorlog voeren). LAH.MU (ook bekend als Godheid van oorlog) werd geassocieerd met de planeet Mars.

1C. LAHA.MU2 (APSU1) {ook bekend als Lakhamu} LAHA.MU (ook bekend als Lady Of Battles) werd geassocieerd met de planeet Venus.

1D. AN.SHAR2 (APSU1) {ook bekend als Sar, Assorus, The Upper Expanse, Foremost Of The Heavens} AN.SHAR en zijn zus KI.SHAR werden samen geboren. AN.SHAR werd geassocieerd met de planeet Saturnus. AN.SHAR en zijn zus KI.SHAR baarden een zoon.

Kinderen van AN.SHAR en KI.SHAR zijn:
1. ANU3
2. ANTU
3. KI
4. ELUM

1E. KI.SHAR2 (APSU1) KI.SHAR {ook bekend als Kisar, Kissare, The Lower Expanse, Foremost of firm lands} werd geassocieerd met de planeet Jupiter.

Generatie nr. 3

1D1. ANU3 (ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als AN, Anum, Alalu, The Old God, The Sky, The Great Father Of The Sky, The Lord Of The Old City, The Lord Of The City Of Erech} ANU was de Grote Koning, de Koning der Goden. Terwijl de voorouders van ANU godheden waren, was ANU de eerste die als een god werd beschouwd die over de rest regeerde. Volgens Zecharia Sitchin verwierf ANU in zijn serie Earth Chronicles zijn superioriteit ten opzichte van de rest van de Anunnaki-goden door de heerser Alalu af te zetten op zijn thuisplaneet Nibiru, de twaalfde planeet in het zonnestelsel.

Op dat moment maakte de planeet Nibiru een periode door waarin zijn atmosfeer werd uitgehold en het voortbestaan ​​van zijn mensen, de Nephilim of Anunnaki, werd bedreigd. Alalu ontsnapte aan ANU’s toorn en vond toevlucht op de planeet Aarde in hetzelfde zonnestelsel als Nibiru. Alalu ontdekte dat de aarde goud droeg dat kon worden gebruikt om de atmosfeer van Nibiru te beschermen. Dit vond plaats rond 450.000 jaar voor Christus, volgens de huidige berekeningen. ANU zelf kwam rond 416.000 voor Christus naar de aarde, met zijn jongste zoon, EN.LIL.

ANU was de god door wiens gratie het koningschap (ook bekend als Anutu of ‘Anu’-schip) naar aardse koningen vloeide. ANU wordt vaak beschouwd als het oorspronkelijke principe, de ‘god’, van de natuur. Hij was ooit het universum in de vorm van zowel de bovenste als de onderste regionen; en toen werd hij in tweeën gedeeld, waarbij de bovenste regio (dwz de hemel) ANU bleef en de onderste regio (dwz de aarde) zijn ‘zus’ / gemalin, ANATU, werd. ANU baarde kinderen door zijn beide zussen, ANTU en KI, en door NIMUL, die geen officiële echtgenote of halfzus was (en om die reden was de eerstgeboren zoon niet voorbestemd om de rechtmatige erfgenaam te zijn).

Kind van ANU en NIMUL is:
AEA / EN.KI4
Kinderen van ANU en KI of ANTU zijn:
B. NIN.HUR.SAG
C. EN.LIL
Andere kinderen van ANU (door verschillende consorten) zijn:
D. HEA
E. LUGAL -EDIN
F. LATARAK
G. AB.GULA
H. KU.SU
I. RAM.MAN
J. GI.BIL
K. ISTAR

1D2. ANTU3 (ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Nammu, Anatu, Antum, The Lady Of The Sky, The Primeval Sea} Volgens sommige tradities schonk ANTU het leven aan de hemel en de aarde. Maar volgens de Babylonische tradities is ANTU ontstaan ​​uit ANU. In haar associatie met de Oerzee wordt ANTU soms vergeleken met Istar of Venus; ze wordt soms de ‘vrouwelijke visgod’ genoemd. ANTU bestaat niet in de Akkadische mythologie; ze ontstond als een duidelijk contrast / aanvulling op ANU door de mythologie van de Semieten.

Lees ook eens:  Nephilim uitgelegd: wie waren zij? Nephilim in de Bijbel en in het boek Henoch

1D3. KI3 (ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Urash, Nin.Hur.Sag, Nin.Khur.Sag, Nin.Ma, Nin.Mah, Nin.Ki, Nin.Tu, The Lady Of The Mountainhead, Queen Of The Mountains, The Verheven Dame} Volgens sommige verhalen was NIN.HUR.SAG de dochter van ANU en KI; in andere was ze eigenlijk zelf KI. KI was de belichaming van de archetypische ‘aardgodin’.

1D4. ELUM3 (ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Bel, Enu, Mul, Heer van de stad Nipur} ELUM trouwde met BELAT {ook bekend als Beltis}. ELUM was de heer van het aardoppervlak en controleerde de zaken van de mens.

Kinderen van ELUM en BELAT zijn:
A. SIN4
B. NIN.GAL
C. NINI

Generatie nr. 4

1D1A. EN.KI4 (ANU3,ANSHAR22,APSU1) {ook bekend als EA, SAMA.EL, Hea, Nudimmud, Ptah, Lord Earth, Archetype, The Lord Of Firm Ground, The Lord Of The Seas And Oceans, He Wiens huis water is, de Diep, de god van de lagere regionen, de god van het waterhuis, de heer van de stad Eridu}

EN.KI was de eerstgeboren zoon van ANU; als zodanig had hij de heerschappij over de aarde moeten erven. EN.KI was oorspronkelijk de Heer van de Aarde, en was degene die de eerste nederzetting van deze planeet maakte (in Eridu – dat wil zeggen een huis in het verre gebouwd) rond 445.000 v.Chr., volgens de huidige berekeningen. Het doel van het vestigen van een nederzetting op aarde in Eridu (het eerste aardstation) was het opzetten van goudmijnoperaties. In die tijd zou hij bekend hebben gestaan ​​als de Lord Of Firm Ground.

Maar nadat de nederzettingen waren gesticht, stuurde ANU zijn zoon EN.LIL om de aarde te regeren en stuurde EN.KI door om te regeren over de ABZU of ‘onderwereld’ (soms verkeerd vertaald als de ‘afgrond’ of de onderwereld, of soms als de bodemloze oceanen en door de Grieken Hades genoemd). Als HEA wordt EN.KI vaak vergeleken met de Griekse god Kronos. Hij wordt ook geïdentificeerd met de god Poseidon vanwege de verkeerde vertaling van het woord Abzu. In de Egyptische mythologie stond EN.KI bekend als Ptah, ‘de ontwikkelaar’.

EN.KI verkrachtte zijn zus, NIN.HUR.SAG in een poging een mannelijke erfgenaam te krijgen. Toen ze een dochter baarde, verkrachtte NIN.SAR, EN.KI haar op haar beurt. Zij baarde eveneens een dochter. NIN.KUR, die EN.KI verkrachtte in een poging een mannelijke erfgenaam te krijgen. NIN.KUR baarde een dochter, UT.TU, die EN.KI verkrachtte. UT.TU baarde acht bomen als kinderen voor EN.KI, maar hij consumeerde ze en werd vervloekt door NIN.HUR.SAG voor zijn daden. De vloek bezorgde EN.KI een wond voor elk van de ‘boomkinderen’ die hij had gedood. EN.LIL en een vos smeekten NIN.HUR.SAG om haar straf voor EN.KI te heroverwegen.

Uiteindelijk gaf NIN.HUR.SAG toe en baarde EN.KI acht nieuwe kinderen, elk gemachtigd om een ​​van zijn wonden te genezen. Het was door NIN.KI {ook bekend als Damkina, Davkina, Davke, The Consort Of The Deep}, de dochter van ALALU, zijn ‘legitieme’ vrouw, dat EN.KI een zoon kreeg, die MAR.DUK heette. In bepaalde teksten wordt beweerd dat NIN.KI niemand minder was dan NIN.HUR.SAG. EN.KI en een concubine genaamd DUT.TUR baarden een zoon, DU.MUZI (volgens bepaalde geleerden vermoedelijk de zoon van ISH.KUR en SHALA).

Om de noodzaak voor de Anunnaki om op aarde te werken te verlichten, wordt aangenomen dat EN.KI en zijn halfzus, NIN.HUR.SAG, de eerste mens hebben gecreëerd, de ADAMA (dwz aardbewoner). Volgens een scenario voorgesteld door Zecharia Sitchin in zijn boek uit 1976, The 12th Planet, vestigden de Anunnaki een nederzetting op de planeet Aarde met als doel goud te delven. Na veertig ‘periodes’ te hebben gezwoegd, kwamen de Anunnaki in opstand en eisten verlichting. Ze benaderden EN.LIL en smeekten om hulp, maar hij wilde niet aan hun verzoeken voldoen, dus riepen ze de ANU op om hulp te bieden. EN.KI, steevast de hoofdpersoon van de Anunnaki, stelde voor om een ​​lullu (dwz een primitieve werker, ook bekend als de Lullu Amelu) te creëren om het werk te dragen.

Volgens de Soemerische teksten werd de beslissing om de Lullu te creëren goedgekeurd door alle Nephilim – de goden en godinnen die deel uitmaakten van de Anunnaki-vergadering. De schrijvers van de joods-christelijke bijbel hebben veel geleend van de Soemerische teksten.

Maar tijdens het proces van het omzetten van het pantheon van goden in de enkele Godheid van Jahweh, maakten de schrijvers soms ‘fouten’ en lieten ze de pluralistische oorsprong van de Godheid aan de oppervlakte komen. Met betrekking tot de schepping van de mensheid maakte de schrijver van het boek Genesis een dergelijke fout toen hij in hoofdstuk I, vers 26, verklaarde:

“En God zei: Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis…”

“Dus God schiep de mens naar zijn eigen beeld, naar het beeld van God schiep hij hem: mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.”

En nogmaals, in Genesis 5:1 en 5:2 vinden we een parallel verslag, waarin staat dat:

“Op de dag dat God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij ze; en zegende hen, en noemde hun naam Adam…”.

Het woord dat in Genesis 1:26 werd gebruikt om de godheid te benoemen, was Elohim, wat het meervoud van ‘godheid’ aangeeft. Later, met betrekking tot het incident waarbij Adam en Eva van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad aten, wordt het meervoud van El (dwz God) – Elohim, opnieuw gebruikt waarin de Godheid, blijkbaar tot anderen sprekend, van zijn eigen soort, verklaarde in hoofdstuk III, vers 22:

“En de Here God zei: Zie, de mens is geworden als een van ons, om goed en kwaad te kennen.”

Het proces waarbij de mensheid – Homo sapiens sapiens (dwz de Lullu, de ‘gemengde’) werd gecreëerd, was door genetische verandering van de Homo erectus-wezens die de aarde bewoonden vóór de komst van de Anunnaki. Maar in plaats van een ‘creatie’ te zijn in de strikte zin van het woord, was de methode waarmee EN.KI en NIN.HUR.SAG de ADAMA tot stand brachten, door het Nephilim / Anunnaki levensbloed (dwz de nephesh of ziel ) in de wezens die de aarde al bewoonden – de prehistorische Homo erectus.

Hier moet worden opgemerkt dat het leven dat deze planeet bewoonde, voorafgaand aan de komst van de Nephilim, mogelijk is ontstaan ​​op de thuisplaneet van de Nephilim, Nibiru (volgens de Sumeriërs, maar door Zecharia Sitchin aangeduid als de Twaalfde Planeet). ), en werd op deze planeet gedeponeerd toen deze in botsing kwam met Nibiru. Daarom zouden de levensvormen, inclusief de ‘holbewoner’, Homo erectus, genetisch verenigbaar zijn geweest met de levensvormen van Nibiru.

In de meest elementaire bewoordingen werd het sperma/sperma van EN.KI ingebracht in het ei van een homo erectus-vrouw in het proces dat tegenwoordig bekend staat als kruisbevruchting, en het bevruchte ei, het embryo, werd vervolgens ingebracht in de baarmoeder van NIN.KI. waar het werd gevoed door haar bloed en uitgroeide tot de ADAMA, die EN.KI Adapa noemde. De ADAMA was de eerste man – of liever, de eerste in zijn soort – Home sapiens sapiens. Deze eerste mens zou in latere tijden en door de spirituele afstammelingen van de Sumeriërs – de joods-christenen – Adam worden genoemd. EN.KI en NIN.HUR.SAG creëerden vervolgens KHAWA, die later bekend zou worden als Eve.

De Adama en de Khawa waren niet de enige wezens gemaakt door EN.KI en NIN.HUR.SAG. Het Sumerische Atra-Hasis-epos verklaarde dat EN.KI en NIN.HUR.SAG / NIN.KI veertien extra mensen creëerden, zeven mannelijke en zeven vrouwelijke, en de genetisch gewijzigde embryo’s in de baarmoeder van ‘geboortegodinnen’ plaatsten waar ze zouden rijpen . De Sumerische teksten stellen dat de wezens die de Anunnaki creëerden ‘de zwartharige mensen’ waren – die zelf de Sumeriërs waren.

Bepaalde autoriteiten zijn van mening dat deze veertien mensen zijn gemaakt vóór de ADAMA; sommige anderen beweren dat ze daarna kwamen. Degenen die menen dat de veertien in het leven zijn geroepen baseren die mening in eerste instantie op de veronderstelling dat ze proefpersonen waren en afwijkingen vertoonden waardoor ze niet goed konden functioneren. Sommige geleerden hebben gesuggereerd dat het vermogen om zich voort te planten de ADAMA en de KHAWA onderscheidde van de eerder gecreëerde aardbewoners.

EN.KI introduceerde de kennis van het domesticeren van dieren bij de aardbewoners na de zondvloed.

Volgens de joodse midrasj, een verzameling ‘onderzoeken’ naar de geschiedenis en essentie van de joodse religie, stond EN.KI bekend als Samael, de slang. Hij stond in de Chaldeeuwse traditie bekend als Shaitan. Het was EN.KI die als een slang aan KHAWA/EVE verscheen en haar vertelde dat EN.LIL haar en ADAPA/ADAM had misleid met betrekking tot de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. EN.LIL wilde niet dat de geschapen aardbewoners zulke kennis bezaten, en had hen gewaarschuwd om van alle vruchten te eten behalve die van de boom van de kennis van goed en kwaad, want als ze ervan aten, zouden ze sterven.

EN.KI, die een van de scheppers van de aardbewoners was, en wilde dat ze zouden overleven en zich vermenigvuldigen, informeerde KHAWA over het bedrog van EN.LIL en vertelde haar dat zij en ADAPA niet zouden sterven, maar zich bewust zouden zijn van hun bestaan ​​en hun status in relatie tot de Nephilim – de ‘goden’. Toen de joodse religie werd bedacht en de ‘goden’ werden getransformeerd in een enkele ‘god’, werd de ontmoeting in de Hof van Eden tussen EN.KI en KHAWA getransformeerd om EN.LIL te verheerlijken in plaats van EN.KI, en het concept van een slechte, verleidelijke tegenstander, de Satan, werd ingesteld. De naam SAMAEL komt van de Akkadische term SAMA.EL, wat ‘Koning van SAMA’ betekent, een koninkrijk in het noorden van Mesopotamië.

Lees ook eens:  We vinden een schokkende waarheid over Jezus Christus die niemand weet Dolores Cannon

Kinderen van EN.KI en NIN.HUR.SAG zijn:
1. NIN.SAR5
2. NINKASI
Kinderen van EN.KI en NIN.KI zijn:
3. MAR.DUK
4. NINGISHZIDDA
Kinderen van EN.KI en DUT.TUR zijn :
5. DU.MUZI
Kinderen genetisch gecreëerd door EN.KI en NIN.HUR.SAG en in de baarmoeder gedragen door NIN.KI zijn:
6. ADAPA – de Adama
7. KHAWA
Kind van EN.KI en een onbekende concubine is:
8. GESHTINANNA

1D1B. NIN.HUR.SAG4 (ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als KI, Nin.Mah, Nin.Khur.Sag, Nin.Igiku, Ma.Mi, en in enkele gevallen – Nin.Ki} Als de dochter van ANU en KI, NIN.MAH stond bekend als de Vrouwe van de Berg of Vrouwe Aarde. De titel zou uiteindelijk evolueren naar de vorm die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt: Moeder Aarde. Ze kreeg de naam waaronder ze meer algemeen bekend was, NIN.HUR.SAG, na de zondvloed, toen ze de regio kreeg die tegenwoordig bekend staat als het Sinaï-schiereiland. NIN.MAH / NIN.HUR.SAG was de belangrijkste medische officier van de Anunnaki.

1D1C. EN.LIL4 (ANU3,ANSHAR2,APSU1) {aka Ilu, Ilu Kur-Gal, Eloh, El Elyon, The Lofty One, The Lord Of The Air, The Lord Of The Airspace, Guardian Of The Table Of Destinies} EN.LIL baarde een kind bij zijn zus, NIN.HUR.SAG, en anderen bij zijn wettige vrouw, NIN.LIL. NIN.LIL, {ook bekend als SUD}, de dochter van Hiah en Nidaba (ook bekend als Nunbarshegunu), stond bekend als The Nurse. Met betrekking tot de relatie van EN.LIL met de Anunnaki en later met de schepping van Adama, functioneerde hij in een nogal antagonistische rol. (Zie het item voor EN.KI)

Hij was het niet eens met de creatie van de Adama door EN.KI, voornamelijk vanwege de frequentie waarmee de aardbewoners zich voortplantten. Voorafgaand aan de zondvloed probeerde EN.LIL de toename van de aardbewoners te beteugelen door ze ziekten te introduceren. Na de zondvloed behandelde EN.LIL de aardbewoners met meer geduld en bracht hen zelfs het begrip landbouw bij. EN.LIL nam de bevoegdheden en status aan van zijn vader, ANU, en werd soms de ‘Vader der Goden’ genoemd. EN.LIL komt overeen met de God van Israël {aka El Elyon, Jehova, El Shaddai, Allah, El Of The Mountain}, die tot op de dag van vandaag wordt aanbeden door joden, christenen en moslims. Het woord Eloh is afgeleid van Ilu, een van de namen van EN.LIL.

De Mesopotamische naam voor EN.LIL was ILU KUR.GAL, wat zich vertaalt in ‘Grote Bergheer’. Het was de overlevering van EN.LIL de El Elyon die Abraham, uit Ur ‘van de Chaldeeën’, met zich meedroeg van Mesopotamië naar Kanaän. Het was ook El de El Elyon die de nakomelingen van Abraham volgden en uiteindelijk gingen aanbidden als de monotheïstische god, Jehova, de ‘Ik ben die Ik ben’. In het boek Exodus, hoofdstuk 6, vers 3, staat:

“En God sprak tot Mozes en zei tot hem: Ik ben de Heer. En ik verscheen aan Abraham, Isaak en Jacob, met de naam van de Almachtige God, maar met mijn naam JEHOVAH was ik niet bij hen bekend.”

De naam waarmee Abraham dit wezen, de Almachtige God, kende, was El Shaddai, wat zich vertaalt naar ‘El van de Berg’. Het was natuurlijk gewoon een variatie op de naam Ilu Kur.Gal. De opkomst van het concept van Jehova uit EN.LIL ging gepaard met een paar veranderingen in Zijn fundamentele aard. Hoewel EN.LIL niet onsterfelijk was, werd Jehovah geïdentificeerd als ‘eeuwig tot eeuwig’. Hoewel men dacht dat EN.LIL afstamde van eerdere ‘goden’, de Anunnaki, die vanuit de hemel naar de aarde kwamen, werd beweerd dat Jehovah de enige echte god was die er bestond. De transformatie was ongetwijfeld een poging om EN.LIL hoger te brengen dan alle andere Anunnaki.

Kinderen van EN.LIL en NIN.HUR.SAG zijn:
1. NIN.UR.TA5
Kinderen van EN.LIL en NIN.LIL zijn:
2. NAN.NAR
3. ISH.KUR
4. NER.GAL

1D1E. LUGAL.EDIN4 (ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als de koning van de woestijn}

1D1I. RIM.MAN4 (ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Rimmon, Mirmir, Dadda, Teiseba, de god van de ruimte tussen hemel en aarde, de luchtgod, de heer van de stad Muru} RIM.MAN werd beschouwd als de god die regen, stormen, wervelwinden, donder en bliksem beheerste.

1D1J. GI.BIL4 (ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als de vuurgod, hij die de grond verbrandt} GIBIL was de god van het vuur. Hij werd geassocieerd met hekserij en het uitspreken van spreuken. GI.BIL had kennis van ‘wijsheid’. Het Akkadische woord voor ‘wijsheid’, nimiku, verwijst naar het delven van metalen. Daarom was GI.BIL goed geïnformeerd over mijnbouwtechnieken.

1D1K. ISTAR4 (ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Gingir, de godin van de liefde} ISTAR werd vaak vergeleken met de Griekse godin Venus.

1D4A. SIN4 (ELUM3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Agu, Acu, de maangod, de god van de stad Ur} SIN’s gemalin is niet bekend, er werd aangenomen dat hij een zoon had gebaard.

Kind van SIN en —– is:
1. SAMAS5

1D4C. NINIP4 (ELUM3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als de god van jacht en oorlog} NINIP werd oorspronkelijk beschouwd als de zonnegod, voordat het kind van SIN, SAMAS, die titel aannam.

Generatie nr. 5

1D1A1. NIN.SAR5 (ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) EN.KI verkrachtte zijn zus, NIN.HUR.SAG in een poging een mannelijke erfgenaam te krijgen. In plaats daarvan werd de dochter, NIN.SAR, geboren. EN.KI verkrachtte vervolgens NIN.SAR in zijn voortdurende poging om een ​​zoon te krijgen.

Kind van EN.KI en NIN.SAR is:
A. NIN.KUR6

1D1A2. NINKASI5 (ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als The Goddess Of Brewing, The Lady Who Fills The Mouth} NINKASI was een van de acht kinderen die uit NIN.HUR.SAG werden geboren om de wonden van EN.KI te genezen.

1D1A3. MAR.DUK5 (ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Maraduk, Merodach, Bel, Ra, The Glory Of The Sun, The Avenger, The Son Of The Pure Mound, The Lord Of The Babylonians} MAR.DUK was bekend in Egypte als de god, Ra (dwz de Heldere). Hij was de wettige erfgenaam van EN.KI en NIN.KI / DAMKINA, en daarom voerde MAR.DUK oorlog tegen NINURTA, de eerstgeboren zoon van EN.LIL voor heerschappij over de aarde. MAR.DUK werd geassocieerd met de Romeinse god Jupiter.

MAR.DUK werd door sommigen ‘The Redeemer of Mankind’ genoemd. Hij reisde de hele wereld rond om informatie te verzamelen en alles recht te zetten dat verkeerd leek. MARUDUK kreeg de naam ‘Bel’, wat Heer betekent, toen Babylon steeds belangrijker werd. Hij moet echter niet worden verward met de ‘Bel’, zoon van Anshar en Kishar. MAR.DUK huwde SARPANIT {ook bekend als Ziratpanit, Succoth Benoth} een aardse dochter van ENKI.ME (dwz Enoch, de zoon van Irid en Baraka). 1D1D1…

Kind van MAR.DUK en SARPANIT is:
A. NABAK6
B. SATU.

1D1A4. NINGISHZIDDA5 (ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Thoth, Tehuti, de gevleugelde slang} NINGISHZIDDA was een geneticus, in Egypte bekend als de god Thoth. Volgens Zecharia Sitchin ging NINGISHZIDDA naar het Amerikaanse continent nadat hij was afgezet door zijn broer, Marduk. Tijdens zijn verblijf in de landen die bekend zouden worden als Amerika, stond NINGISHZIDDA bekend als de ‘gevleugelde slang’.

1D1A5. DU.MUZI5 (ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Tammuz, The Shepherd King}

1D1A6. ADAPA5 (ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als ADAM, de Adama, Atabba, Atab} ADAPA, de Adama, was de eerste mens, of beter gezegd, de ‘eerste soort’, genetisch gecreëerd door EN.KI en zijn halfzus, NIN.KI / NIN.HUR.SAG door de introductie van EN.KI’s sperma in het ei van een homo erectus-vrouw, en het bevruchte ei, het embryo, werd vervolgens ingebracht in de baarmoeder van NIN.KI waar het groeide in de Adama.

De Adama stamde dus af van de Nephilim door de genetische codering van EN.KI. Nadat hij volwassen was geworden (de Sumerische teksten vermelden de leeftijd niet), werd ADAPA gezalfd als de eerste menselijke priester-koning en kreeg hij de leiding over de EN.KI-tempel in Eridu. Normaal gesproken zijn gekruiste wezens niet in staat om zichzelf voort te planten, maar dit was niet het geval met ADAPA en KHAWA.

Om die reden werden ze beschouwd als de ‘First Of A Kind’ en kregen ze de kennis van landbouw en het temmen van dieren. Daarom waren zij de eersten van wat bekend zou worden als Civilized Mankind. ADAPA / ADAM en zijn aardse partner, KHAWA / EVE, baarden ten minste vier kinderen van wie we de namen kennen; zij waren de grondleggers van de Soemerische cultuur.

Kinderen van The ADAMA en KHAWA zijn:
A. HEVEL6
B. LEBHUDHA.
C. NORAIA.
D. SAT.NAAL.

1D1A7. KHAWA5 (ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als EVE, AVA, NIN-KHAWA} Voorafgaand aan haar vereniging met de ADAMA, werd KHAWA verleid door EN.KI in de vorm van een slang met de naam Samael. De twee brachten een kind ter wereld dat later bekendheid zou verwerven omdat het zijn halfbroer Abel had ‘vermoord’. Volgens de Bijbel staat in het boek Genesis, hoofdstuk IV, vers 1:

‘En Adam kende zijn vrouw Eva; en zij werd zwanger, baarde Kaïn en zei: Ik heb een man van de Heer gekregen.
Laurence Gardner merkte in zijn boek Genesis Of The Grail Kings op dat dit vers impliceert dat Qayin / Cain de zoon was van de ‘Heer’, die door de joodse midrasj werd geïdentificeerd als SAMA.EL, of de slang, die EN.KI was. .

Kind van KHAWA en EN.KI / SAMAEL is:
A. QAYIN6

1D1C1. NIN.URTA5 (ENLIL4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Nanurta, Ningirsu, The Mighty Hunter, The God Of The South Wind} NIN.URTA trouwde met BAU {ook bekend als GU.LA, The Doctor}. Het was NIN.URTA die, in gevecht met MAR.DUK, hem overwon en hem opsloot in de Ekur, of Grote Piramide. NIN.URTA vestigde later een landingsplaats voor ruimtevaartuigen op het continent dat uiteindelijk Amerika zou heten.

Lees ook eens:  Wat waren de vliegende strijdwagens:

1D1C2. NAN.NAR5 (ENLIL4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Nanna, SU.EN, Sin, ZU, ZU.EN The Bright One, The God Of Ur} NAN.NAR was de eerste van de Anunnaki die werd geboren op de Aarde. Hij was het die in het verhaal van Zu vertelde dat hij probeerde het Enlilship (dwz het koningschap van de goden op aarde) te stelen. NAN.NAR trouwde met NIN.GAL {ook bekend als The Great Lady}.

Kinderen van NAN.NAR en NIN.GAL zijn:
A. ERESH.KIGAL6
B. INANNA
C. UTU

1D1C3. ISH.KUR5 (ENLIL4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Adad, Dudu} ISH.KUR kreeg de verantwoordelijkheid voor de winden van EN.KI. Hij zou de leiding hebben over het ‘zilveren slot van het hart van de hemel’. ISH.KUR trouwde met de priesteres, SHALA {ook bekend als NIN.SUNAL, DUT.TUR}

Kinderen van ISH.KUR en SHALA zijn:
A. GESHTIANNA6
B. DUMU.ZI . (Beweerd door bepaalde geleerden dat hij de zoon was van EN.KI en zijn concubine DUT.TUR.)

1D1C4. NER.GAL5 (ENLIL4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Meslamtaea, Erra, The Illuminator Of The Great City (Hades), The Lord Of The Netherworld} NER.GAL werd bekend als ERRA (dwz de Annihilator) na de nucleaire oorlog hij en NIN.URTA vochten tegen MAR.DUK. NER.GAL trouwde met ERESH.KIGAL {aka Queen Of The Netherworld}. (Zie: #1D1C2A) Zij was de dochter van NAN.NAR en NIN.GAL. Ze baarden een dochter die ze Lilith noemden.

Hoewel veel geleerden terloops hebben aangenomen dat de ‘onderwereld’ waarin Ereshkigal verbleef een ondergrondse plaats was, een zogenaamd ‘land van de doden’, heeft Zecharia Sitchin voorgesteld dat het simpelweg naar het zuidelijk halfrond verwees. Zijn voorstel suggereert dat de Anunnaki voornamelijk naar deze planeet kwamen om goud te delven, en dat het in de regio van de Zambezi-rivier in Zuid-Afrika was dat ze hun mijnbouwactiviteiten begonnen.

Kind van NER.GAL en ERESH.KIGAL is:
A. LILITH6

1D4A1. SAMAS5 (SIN4,ELUM3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als de zonnegod}

Generatie nr. 6

1D1A1A. NIN.KUR6 (NINSAR5,ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) Nadat EN.KI zijn eigen dochter, NIN.SAR, had verkracht en zij er niet in slaagde een zoon voor hem te baren, verkrachtte hij zijn kleindochter, NIN.KUR. Evenzo slaagde zij er niet in een zoon te baren; in plaats daarvan beviel NIN.KUR van een dochter, UT.TU.

Kind van ENKI en NINKUR is:
1. UT.TU7

1D1A3A. NABAK6 (MARDUK5,ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Nabu, Nabih, Nebo, Nabu, The Prophet} NABAK trouwde met TASHMETUM {ook bekend als Tasmit, The Hearer}.

1D1A3B. SATU6 (MARDUK5,ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Seth} SATU stond in Egypte bekend als Seth.

1D1A6A. HEVEL6 (ADAPA5ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Abel, Habhil} HEVEL / ABEL was de tweede zoon die werd geboren door KHAWA / EVE, en de eerste zoon die werd verwekt door ADAPA / ADAM met zijn aardse vrouw.

1D1A6B. LEBHUDHA6 (ADAMA5,ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Laphura}

1D1A6D. SAT.NAAL6 (ADAMA5,ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Seth, Sheth, Set, Sed, The Guardian Of The Holy Mountain}. SAT.NAAL, beter bekend onder de joods-christelijke naam Seth, trouwde met KALIMATH {ook bekend als Aklia, Aklemia, Climia, Kali Azura}, een dochter van EN.KI en Lilith.

Kinderen van SAT.NAAL en KALIMATH zijn:
1. NEOM7
2. ANOSH

1D1A7A. QAYIN6 (KHAWA5,ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Cain, Kain, AR.WI.UM, The Serpent King Of Kish} QAYIN / CAIN was de oudste van de zonen die werd gedragen door KHAWA / EVE. Hij was de zoon van EN.KI en was daarom niet volledig verwekt met aardse genen. In tegenstelling tot ADAPA vóór hem, werd QAYIN niet verwekt door middel van kunstmatige inseminatie; hij werd eerder verwekt door de fysieke vereniging van de Anunnaki (EN.KI) en een aardbewoner (EVE). Om deze reden verwijst de naam Qayin naar ‘koningschap’. Volgens de Bijbel staat in het boek Genesis, hoofdstuk IV, vers 1:

‘En Adam kende zijn vrouw Eva; en zij werd zwanger, baarde Kaïn en zei: Ik heb een man van de Heer gekregen.

De ‘Heer’ was in dit geval EN.KI, in de vorm van Samael. QAYIN was, volgens Laurence Gardner, de eerste van de ‘Grail Kings’. In de Hebreeuwse Bijbel, in Genesis, hoofdstuk 4, vers 2, staat: “En zij baarde wederom zijn broer Abel. En Abel was een schaapherder, maar Kaïn was een landbouwer.”; het laatste deel over Kaïn zou correcter vertaald moeten worden als dat hij ‘de heerschappij over de aarde had’ met betrekking tot zijn afstamming van EN.KI.

Volgens Laurence Gardner werd in zijn boek Genesis Of The Grail Kings opgemerkt dat de vertaling van de daaropvolgende aflevering waarin Kaïn ‘opstond tegen Abel en hem doodde’ onjuist is. Een nauwkeurigere vertaling van de originele teksten zou moeten luiden dat Kaïn (door zijn deel ‘goddelijke’ bloed) ‘verheven’ of ‘verheven’ was boven zijn aardse broer, Abel. Het woord yaqam, dat verkeerd is vertaald als ‘dood’ met betrekking tot wat er naast Abel gebeurde, betekende eigenlijk ‘in de grond zinken’; met andere woorden, de schijnbare waarde van Abel was lager dan die van Kaïn, omdat hij, Abel, niet rechtstreeks uit de Anunnaki werd verwekt.

De naam Qayin verwijst niet alleen naar het idee van koningschap, maar ook naar de kunst van het smeden van metaal. Het woord kenning, verwijzend naar het smeden van zwaardbladen, komt van de naam. Een afstammeling van QAYIN, Tubal-Cain, stond bekend als de ultieme metaalsmid. QAYIN trouwde met zijn halfzus, LULUWA / AWAN (zie #1D1C4A1). De afstammelingen van QAYIN / CAIN werden bekend als de Kish-dynastie.

Kinderen van QAYIN en LULUWA zijn:
A. ATUN8
B. ENOCH

1D1C2A. ERESH.KIGAL6 (NANNAR5,ENLIL4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als de koningin van de onderwereld} ERESH.KIGAL trouwde met haar oom, NER.GAL. Volgens een oud Sumerisch verhaal werd er een banket in de hemel gehouden ter ere van Anu en zijn zonen, Enlil en Ea/Enki. Ereshkigal kon niet aanwezig zijn, dus stuurde ze Namtar, haar raadgever, in haar plaats. De boodschapper vertelde haar dat toen hij de feestzaal binnenkwam, alle goden, behalve één – Nergal, opstonden om hem te begroeten. Hierop werd Ereshkigal beledigd en ze eiste dat Nergal voor straf naar haar zou worden gestuurd.

Ea stemde toe en beval Nergal om naar de onderwereld te gaan waar Ereshkigal koningin was. Nergal ging, en toen hij bij haar verblijf aankwam, vond hij Ereshkigal aan het baden. Volgens de Soemerische tekst: “ze onthulde haar lichaam. Wat normaal is voor man en vrouw, hij … in zijn hart … omhelsden ze elkaar, hartstochtelijk gingen ze naar bed”, en bedreven zeven dagen en nachten lang de liefde. Toen verliet Nergal Ereshkigal en beloofde later terug te komen. Nimtar overtuigde Ereshkigal ervan dat Nergal niet van plan was ooit terug te keren.

Dus stuurde Ereshkigal Nimtar terug naar Ea om te smeken om de terugkeer van Nergal. Nergal keerde als reactie terug, maar met de bedoeling haar te vermoorden, om te voorkomen dat ze zou moeten trouwen en daarna in de onderwereld zou moeten leven. Maar toen hij terugkeerde en Ereshkigal opnieuw zag, smolt Nergals hart en uiteindelijk werd hij haar echtgenoot.

Volgens de geleerde, Zecharia Sitchin, was de onderwereld eigenlijk een verwijzing naar het zuidelijk halfrond van de planeet aarde. Hij vermoedt dat het rijk waarover Ereshkigal regeerde ergens in de vallei van de Zambezi-rivier in zuidelijk Afrika lag.

Kind van ERESH.KIGAL en NER.GAL is:
1. LILITH6. (Zie: 1D1C4A)

1D1AC2B. INANNA6 (NANNAR5,ENLIL4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Ishtar, Astarte, Anunitu, The Great Lady Of Love And War, The Beloved Of Anu} INANNA hield van DUMU.ZI {ook bekend als The Shepherd King}, de zoon van Ishkur en Shala (Zie #1D1A3B). INANNA kreeg het voorrecht om de bewaarder van het ik te zijn, volgens sommige geleerden de universele decreten van goddelijk gezag (dwz de aanroepingen die de vooruitgang van de beschaving en de kunsten mogelijk maakten), en volgens anderen het middel om die de Anunnaki zelf door de lucht vervoerden – een soort helm waarmee je kon vliegen.

1D1C2C. UTU6 (NANNAR5,ENLIL4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Shemesh, Shamash, The Shining One, The Prince Of Justice, The God Of The Sun} UTU trouwde met AYA, een mens. Men geloofde dat Utu, als de god van de zon, elke dag naar de onderwereld reisde, opkwam in de ‘berg van het oosten’ en onderging in de ‘berg van het westen’.

1D1C4A. LILITH6 (NERGAL5,ENLIL4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als NIN, Lillake, The Beautiful Queen, The Consort Of The Gods} LILITH wordt verondersteld de eerste vrouw te zijn geweest van de Adama, de eerste mens, {ook bekend als ADAM}; maar ze weigerde zijn seksuele partner te zijn. In plaats daarvan schonk LILITH een kind aan EN.KI, haar oudoom. Toen hij paarde met LILITH, nam EN.KI de vorm aan van de slang, SAMA.EL.

Kinderen van LILITH en ENKI zijn:
1. LULUWA7.
2. KALIMATH.

Generatie nr. 7

1D1A1A1. UT.TU7 (NINKUR6NINSAR5,ENKI4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) UT.TU was de achterkleindochter van EN.KI, de laatste van een lijn die EN.KI verkrachtte in zijn poging om een ​​zoon te krijgen.

Hij verkrachtte ook UT.TU, die hem acht kinderen schonk. In een woede over het niet krijgen van de zoon die hij zo verlangde, verslond EN.KI de acht drie kinderen. Voor zijn actie vervloekte NIN.HUR.SAG hem met acht wonden, één voor elk van UT.TU’s boomkinderen die hij had gegeten.

1D1C4A1. LULUWA7 (LILITH6,NERGAL5,ENLIL4,ANU3,ANSHAR2,APSU1) {ook bekend als Awan} LULUWA, de dochter van EN.KI en LILITH, trouwde met QAYIN, de zoon van EN.KI en KHAWA/EVE, haar halfbroer (Zie # 1D1A7A).

Kinderen van LULUWA en QAYIN zijn:
A. ATUN8
B. ENOCH

Bron: Larry D. Smith – MotherBedford-website

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥