web analytics

Bijbel en wetenschap (wetenswaard)

1 Bijbel en wetenschap (wetenswaard)

Logischerwijze is niets doelloos. Op aarde en in het universum heeft
álles een doel, ook al weten wij dat doel niet of nog niet. Wij leven in
een tijdperk waarin alles voorbijgaand is, en vandaar dat sommige
dingen voor ons doelloos lijken. Wij leven in een wereld van
verschijnselen, waar dingen opkomen, even blijven en weer vergaan.
Dat noemen wij het ‘vergankelijkheidsprincipe’ van het leven, waarbij
het leven zelf een onvergankelijke krachtbron is. Het moet deswege wel
zo zijn dat dit leven niet het enige is wat er is. Er is een opklimmen vanuit
het lagere naar het hogere, naar dat
wat blijft en nu nog onzichtbaar voor
ons is. In ons huidige tijdperk wordt
alles door wetten gereguleerd,
ondanks dat er heel veel wankelt en
wijzigt. Dat geeft een worsteling te
zien, een strijd van de mensen om te
overleven.

Het verleden ervan wordt
door ons opgetekend als een verhaal,
het heden is voor ons de tijd der
beslissingen, en over de toekomst
kunnen wij slechts dromen. Wij leven
in het heden, en dát is voor ons
beslissend. Daarom vermaande Jozua
het volk dat zij heden moesten kiezen
wat ze zouden doen, zie:

Jozua 24:15 Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u
heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de
andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in
welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den
HEERE dienen!
Door de grote tegenstellingen waarin wij leven, worden wij in een
zekere waan gehouden. Wat is immers werkelijkheid? Het ‘midden’
van ons leven, waar de volkomen rust heerst, zoals in het oog van een

2 Bijbel en wetenschap (wetenswaard) No. 377
orkaan, kunnen wij maar moeilijk vinden, daar er excentrische en
concentrische krachten zijn die ons rondslingeren van hot naar her. De
taak der geestelijken is alle tijden door geweest om de mensen de weg
naar het midden te wijzen, en hen door wandel en handel dat midden te
illustreren. Helaas, ook de geestelijken bleken niet honkvast, niet
bestand tegen de middelpuntvliedende krachten van hun tijd. De Bijbel
die door de vroege kerk werd samengesteld zou de bron zijn om de
mens de weg naar het midden te wijzen. De Bijbel moest een einde
maken aan alle twist en misleiding, om van het christendom een
boekreligie te maken, met één handwijzer naar het midden. Zelfs in
grote kathedralen had men in het midden een doolhof of labyrint waar
men de mensen naar het ‘midden’ liet lopen.
Wetenschap is door de kerk in veel gevallen veroordeeld, want dat zou
het hoofd en de hersenen slechts vermoeien en afhouden van de weg
naar het ‘midden’, waar de volkomen rust te vinden is. Toch is de
Bijbel niet slechts een boek met mooie en minder mooie verhalen, met
wetten en regels en een opsomming van talloze voorzeggingen. Wij
zullen met elkaar eens gaan zien wat de Bijbel al aan wetenschappelijks
te bieden heeft, en of er een grote kloof gaapt tussen Bijbel en wetenschap.

Schepping
Het boek van drs. B. Hobrink “De bijbel is de wetenschap 3500 jaar
vooruit” geeft een aantal feiten, die voor ons
belangrijk zijn om te weten. Hobrink zegt dat de

B i j b e l n a u w k e u r i g o v e r a l l e r l e i

natuurwetenschappelijke onderwerpen spreekt.

Hij geeft aan dat de spijs- en reinheidswetten van
Israël zeer heilzaam zijn voor het mensdom. Had
de mensheid zich aan deze voorschriften
gehouden, dan waren volksziekten, epidemieën en
rampen voorkomen. Hobrink zegt dat de Bijbel
antwoord geeft op de drie vragen waarop de
evolutionist geen antwoord heeft. Namelijk, hoe
de materie, en hoe het leven, en hoe de geest van
de mens zijn ontstaan. Hij geeft ook aan dat de 8e dag de meest ideale
dag is voor de besnijdenis, daar dan het gehalte aan stollingstof in het
bloed hoger is dan op een andere dag. En hygiëne is van groot belang,
want dankzij de reinheidswetten werden de Israëlieten veel minder
geconfronteerd met epidemieën en geslachtsziekten. Die wetten waren
hun tijd ver vooruit, aldus Hobrink.

De Bijbel en Telekinese
Telekinese is het fenomeen om voorwerpen te laten bewegen zónder deze
aan te raken. Wetenschappelijk zou dit onmogelijk zijn, hoewel daar
twijfels over rijzen. Leerde Jesjoea dat telekinese behoort tot de
geloofszaken? Dat zou dan vallen onder de categorie van het
wondergeloof, zie Mattheus 21:18, Lucas 17:5. Er wordt daartoe een
onvoorwaardelijk geloof vereist, zodat geschiedt wat wij ook wensen,
zónder enige twijfeling. Toen Petrus op het water liep en begon te
twijfelen, was het wonder voorbij, Mattheus 14:28.

De grote stenen van de Grote Piramide van Gizeh zijn waarschijnlijk ook
op de manier van telekinese op hun
plaats gebracht, daar alle andere
mogelijkheden in feite uitgesloten
moeten worden. De zwaartekracht
opheffen zou ook een mogelijkheid zijn.
Men moet de natuur beheerst hebben
door de geest. Alsdan dienen wij niet te
denken in fysieke termen van tijd, ruimte
en zwaartekracht, maar metafysisch, de
wereld van de geest. Die wereld kent
voor ons wonderlijke verschijnselen,
zoals het verschijnen van de engelen bij
Lot te Sodom, die de mensen met
verblindheden sloegen.

En zoals Elisa en de mannen van de koning van
Syrië, die hen met verblindheid bezette, zodat zij hun orientatie geheel
kwijt waren, zie 2Koningen 6:18

Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot den HEERE, en zeide: Sla toch dit
volk met verblindheden. En Hij sloeg hen met verblindheden, naar het woord van
Elisa.

Momenteel werkt men in Japan aan brain-machines, o.a. bij Honda en
Hitachi, waarbij hersen-werkingen ogezet worden in elektrische signalen, waarmee men opdrachten kan aansturen. Op die wijze kan men op afstand
aonder gebruik van handen of voeten een auto besturen. Dit gaat straks zo
ver dat de wereld beangstigend wordt, wanneer goddeloze lieden deze
techniek kunnen gebruiken.

Wij mensen leven in een soort schijnwereld (hologram), hoewel wij
menen dat alles werkelijkheid is. Wij leven in de vooronderstelling dat
alles wat wij zien een massa heeft, en dat er fysieke of mechanische
krachten toe nodig zijn om dingen te verplaatsen. (Wet van de
zwaartekracht en traagheid).

Wij zien echter maar half, of voor een heel klein gedeelte van de
werkelijkheid.

Dat blijkt oa. uit 2Koningen 6

14 Toen zond hij daarhenen paarden, en wagenen, en een zwaar heir; welke des
nachts kwamen, en omsingelden de stad.
15 En de dienaar van den man Gods stond zeer vroeg op, en ging uit; en ziet, een
heir omringde de stad met paarden en wagenen. Toen zeide zijn jongen tot hem:
Ach, mijn heer, hoe zullen wij doen.
16 En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn.
17 En Elisa bad, en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie! En de HEERE
opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige
paarden en wagenen rondom Elisa.
In werkelijkheid zijn álle dingen trillingen, resonaties. De
elektromagnetische krachtvelden waarin wij dagelijks leven, kunnen
storend voor ons zijn. Dat kunnen stopcontacten zijn, radio en tv,
computers, etc. Wij mensen zijn electromagnetische wezens, die met de
vier volgende krachten te maken hebben:

1. De zwakke kernkracht, die is werkzaam op ultra korte afstand binnen
atomen.
2. De nucleaire kracht, die protonen en neutronen bindt.
3. De zwaartekracht die op ultrakorte én op lange afstand werkt.
4. De electromagnetische kracht (e-m-kracht) die eveneens over korte en
lange afstanden werkt, en daarbij niet alleen kan aantrekken, maar tevens
ook kan afstoten.

De e-m-krachten beschikken over verschillende effecten, als
ruimtelijkheid in atomen, waarbij de electronen zich ver van de kern
bevinden. Verder de kleefkracht tussen de atomen onderling, en tenslotte
de kracht om via straling onzichtbaar te communiceren. Het e-m-veld van
ons lichaam is meetbaar en alom bekend. Door dit e-m-veld doen wij onze
kennis op en slaan deze op in onze hersenen. Wij zijn dus duidelijk
elektromagnetische wezens.

Lees ook:   Anunnaki en het ontstaan van de mensheid

Thomas Bearden schrijft in zijn nieuwste boek:
“Oblivion, America at the brink” over twee
waarneembare en twee niet waarneembare fotonen
van de quantum-veld theorie. Onze hersenen en
zenuwen werken op de electro-krachten, die de ene
keer sterker en de andere keer zwakker zijn. De
hersen-dynamiek is geheel electrodynamisch,
samengesteld uit onzichtbare fotonen en e-mvelden.

Ons geheugen/verstand (de levensgeest) zit
aan ons lichaam gekoppeld en vormt tesamen een
levend systeem, dat de ‘levende ziel’ wordt
genoemd. Wanneer deze koppeling verbroken
wordt spreken wij over dood, de ‘dode ziel’.

(In feite is het zo dat onze geest als na de dood opgeslagen wordt in een soort veld van energie, electriciteit, en daarna incarneert als geest in een lichaam! Reïncarnatie dus we zijn een soort avatars!)

Er bestaat vandaag de dag een wetenschap die interacties van de geest en
materie onderzoekt, dat is de psycho-energetische technologie. De
Russische KGB is hiermee al een 60-tal jaren bezig en heeft vergaande
resultaten geboekt. Men heeft o.a. vastgesteld dat bij de dood de geest niet
in het niets verdwijnt, maar voort bestaat in een wat men noemt ‘werelddynamiek’. Alsdan komt het bewustzijn in een soort droomtoestand. De
KGB heeft machines ontwikkeld om in deze droomwereld binnen te
dringen, en om daarmee zelfs op grote afstand gedachten te kunnen lezen.
Wat presidenten of regeringsleiders van andere landen in het geheim
bespreken, is in Rusland bij de KGB bekend! Ja, men kan zelfs de
gedachten op afstand besturen in de richting waarin men die wil hebben.
Men kan presidenten sturen, zodat zij bijvoorbeeld tegen hun eigen volk
nucleaire wapens zullen inzetten. Wij begrijpen dat dit de grootst
mogelijke terroristische dreiging inhoudt die bestaat, aldus de vakman op
dit gebied Thomas Bearden.

Het lijkt absurd en onmogelijk, maar we zien in de Bijbel hetzelfde
fenomeen.

Elisa kon de gedachten lezen van de koning op grote afstand.
2Koningen 6:
8 En de koning van Syrie voerde krijg (oorlog)tegen Israel, en beraadslaagde zich
met zijn knechten, zeggende: Mijn legering zal zijn in de plaats van zulk
een.
9 Maar de man Gods zond henen tot den koning van Israel, zeggende:
Wacht u, dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriers zijn daarhenen
afgekomen.
10 Daarom zond de koning van Israel henen aan die plaats, waarvan hem
de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had, en wachtte zich aldaar,
niet eenmaal, noch tweemaal.
11 Toen werd het hart des konings van Syrie onstuimig over dezen
handel; en hij riep zijn knechten, en zeide tot hen: Zult gij mij dan niet te
kennen geven, wie van de onzen zij voor den koning van Israel?
12 En een van zijn knechten zeide: Neen, mijn heer koning! Maar Elisa,
de profeet, die in Israel is, geeft den koning van Israel te kennen de
woorden, die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt.

Ook Samuel beschikte over deze gave. Hij wist o.a. dat de ezels die Saul
zocht alreeds gevonden waren.

Dr. W. Reich en orgoon-energie
Reich was psycholoog (1897), wiens werk zich concentreerde rond het
orgasme, waarbij een speciale vorm van energie vrijkomt, dat hij ‘orgoon’
noemde. Reich achtte deze energie van essentieel belang voor een gezond
leven. Hij geloofde dat deze energie dé vitale kracht was die aan de
oorsprong der schepping ten grondslag lag. Deze onzichtbare kracht
stroomt echter door het gehele universum. Alle ziekten hebben volgens
Reich te maken met verstoring van deze energie. Hij studeerde hoe hij
deze kracht/energie kon vangen en manipuleren. Tijdens zijn onderzoek
ontdekte hij hoe hij wolken kon breken en het kon laten regenen. Zelf
bouwde hij een orgoon-accumulator, een rechthoekige
kist met isolerende lagen. Dit lijkt iets weg te hebben
van de Ark des verbonds, eveneens een rechthoekige
kist.

Dit orgoon schijnt dezelfde energie te zijn waarop
o.a. de acupunctuur is gebaseerd. Reich is miskent,
vervolgd en zelfs gevangen gezet. Tegelijk met de man
is ook zijn werk nagenoeg gestorven.

De ark was van goud, en goud is een goede geleider.
Het deksel en de cherubs moesten uit één stuk worden
vervaardigd. Boven dit deksel, tussen de cherubim zou Jahweh spreken tot
Zijn volk. De tabernakel heette: ‘Tent der samenkomst’, of ook wel de

Instrumenten om orgon op te wekken
tent van de samenspraak, tussen Jahweh
en Mozes, voor het volk. Aldaar sprak
Jahweh met Mozes tot het volk.
De twee tafelen der wet waren van steen,
en deze vormden mogelijk een integraal
deel van het gehele apparaat. Zie Numeri 7.

De ark was niet zonder gevaar, en
Mozes gaf Aäron aanwijzingen hoe hij
ermee diende om te gaan, opdat hij niet
zou sterven door electrische ontladingen.

Het gewone volk mocht niet te dicht bij de ark komen. In Jozua 3 staat dat
het volk op een afstand van 2000 kubits, dat is ongeveer 1km moest
blijven staan. De plagen bij de Filistijnen werden veroorzaakt door de
aanwezigheid van de ark. Het gaat hier kennelijk ook weer om electrische
energie.

Bijbel en wetenschap over zaad
In elke zaadkorrel speelt zich het intussusceptieproces af. Intussusceptie
is invoeging, indringing van een stof in een organisch lichaam tot de groei
waarvan het bijdraagt.
Door te ontkiemen worden de in het zaad aanwezige elementen opgewekt
om te ontluiken. Het zaad ontkiemt
door de warmte o.a. van de zon, gaat
wortelschieten naar beneden en een
stengel naar boven. De Goddelijke
intelligentie die in de zaadkorrel
sluimerend aanwezig is ontwaakt en
wordt actief. De plant neemt zelf actie
van wat ze uit de aarde tot zich zal
nemen aan stoffen om volwassen te
worden.

De Adam-mens bezit eveneens de Goddelijke intelligentie in zijn
ontstaan, groei, bloei en procreatievermogen. Wij zijn geen louter aardse
materiële wezens, maar tevens hemelse geestelijke wezens. In ons hart
komen beide zaken bij elkaar en tot uitdrukking, om weer naar buiten te
treden elk op eigen wijze. Wij zijn aards én hemels! Logisch dat er

Genetische manipulatie, zie:
https://www.nrc.nl/W2/Lab/GM/watis.html

harmonie tussen deze onze beide statussen moet zijn. Wij bestaan immers
uit vlees en bloed, de cellulaire structuur en opbouw van ons lichaam,
welke wordt onderhouden door voedsel van de aarde. De mens is uniek te
noemen, het eindresultaat van alle natuurwetten. Het dierlijke leven
daarentegen is beperkt tot een
bloedsysteem, waarbij de geest en het
denkvermogen zich beperken tot de grijze
hersenstof.

Een dier kan alleen objectief
denken. In de mens daar-en-tegen is het
leven ook in diens zenuwstelsel aanwezig,
met een denkvermogen dat objectief én
abstract kan denken. Daarbij vervullen de
klieren een functie.

De mens dient zich
hogerop te ontwikkelen, te klimmen via de
vermogens die hij heeft ontvangen. Wij
zijn bevoorrecht boven de dieren, door uit
de chaos orde te kunnen scheppen, door de
aarde te kunnen beheren. Het dier denkt
slechts objectief om te kunnen overleven.
Is daar dan ook de ganse dag druk mee.

Het dier is gericht op zijn maag. Wij mensen denken objectief en abstract
om zelfstandig te kunnen denken en ordenen. Wanneer een mens dit sterk
heeft ontwikkeld en niet meer afhankelijk is van het denken van anderen,
is hij in staat te beantwoorden aan de Goddelijke wil en aan het
Goddelijke doel. Wij moeten het dierlijke overgroeien en afleggen, om
geestelijke wezens te worden, los van het materiële.
De moderne wetenschap kan zaden genetisch manipuleren, wat niet
bevorderlijk blijkt voor het zaad en onze gezondheid.
In brochure 425 ‘Het einde van de boerenstand’, is er meer over te lezen.

Lees ook:   'Maak elke dag je keuken schoon!'

Planten der Goden
Er zijn religies waar de ‘planten der goden’ centraal staan, met name in
Zuid Amerika. De verbinding van de mens met de plant en het ritueel lijkt
een van de oudste religeuze vormen te zijn. R.E. Schultes en A. Hofmann
schreven er een wetenschappelijk boekwerk over: ‘Plants of the Gods’,
waarin zij het gebruik van wel honderd psychoactieve planten noemen.

Granaatappel
De belangrijkste hiervan zijn de Peyotepaddest o e len, de San Pedro-cactus
(doorgesneden vormt deze de zespuntster), de
Iboga-wortel en het jungle brouwsel Ayahuasca.
Deze planten-religies noemt men wel
‘entheogene religies’, waarbij men het
Goddelijke in zichzelf zoekt. Vandaag de dag is
er wereldwijd hernieuwde belangstelling voor de
entheogene planten. Mensen willen ándere
levenssferen of andere gebieden van hun eigen
bewustzijn betreden. Zulks behoorde altijd tot het terrein van de religie,
om het verlangen naar eenheid met de schepping te bevredigen. Door deze
planten te gebruiken wordt men ontvankelijk voor visioenen. Er zijn ook
religies en mysteriescholen die andere methoden gebruiken om het
bewustzijn te verruimen, zoals meditatie, vasten, dans, muziek, extase,
ademhalingstechniek, etc. Ayahuasca is een brouwsel dat Sjamanen
samenstellen uit verschillende planten, o.a. uit het blad
van de psychotria viridis en van de liaan Banisterropsis
caapi. Men maakt er een soort bruine thee van. Deze
drank wordt gebruikt tijdens religieuze samenkomsten
en ter genezing van allerlei ziekten.

In het boek der Psalmen wordt eveneens naar planten
en vruchten verwezen, zie Psalm 7, 80, 83, en naar de
Gittith, granaatappelen, wijnpersen, en planten die voor
het loofhuttenfeest werden gebruikt. Zie Richteren
6:11, Nehemia 13:15, Jesaja 63:2, Klaagliederen 1:15.
En de Shoshannim of leliën in het voorjaar, zie Psalm 44, 68, en Exodus
25:3-34, 1Koningen 7:20-22.

Amandelen
Een amandel is een zaad of noot. De amandel wordt wel de ‘koning onder
de noten’ genoemd. Rauwe amandelen bevatten veel volledige eiwitten,
vezels, vitaminen, cholesterolvrije vetten, etc. Veel noten zijn
zuurvormend. De amandel niet en is de enige alkalinevormende noot.
Amandelen bevatten veel ijzer, kalium, calcium, magnesium, vitamine B,
C en E en eiwitten. De amandel is een soort wondervoeding. Ze
stabiliseren de bloedsuikerspiegel.

Zie Genesis 43:11, waar Jakob
amandelen meegaf als een geschenk
voor de onderkoning (Jozef). De
schalen voor de tabernakel moesten de
vorm van amandelbloesem krijgen
(vijfhoekige vorm), Exodus 25:35, en
ook het inwendige van de tabernakel,
zie Exodus 25:34. De wonderstaf van
Aäron van de stam Levi was van een
amandel gemaakt, Numeri 17:8-10, Hebreeën 9:4.

De Levensbloem (flower of life)
De levensbloem is een symbool dat in alle grote religies voor komt. Men
kan het symbool bewonderen in de tempel van Abydos in Egypte, maar
ook in oude synagogen en Oosterse tempels. De levensbloem bevat de
patronen van de schepping, waaruit te zien is hoe onze Schepper alle
dingen heeft gemaakt volgens vaste geometrische patronen. Na het zaad
des levens kwam het ei des levens, waaruit het bloed is voortgekomen. De
levensbloem kan men zien wanneer men 13 cirkels tekent, waaruit elke
moleculaire structuur in het grote heelal is te herleiden. Door de
middelpunten van de 13 cirkels met elkaar te verbinden ontstaat de
metatron-kubus, waarbinnen de vijf drie-dimensionale vormen, die
bekend staan als zijnde de ‘Platonische lichamen’. Wij zijn bezig om in
een andere brochure een heel interessant artikel te wijden aan de
Levensbloem, en laten het voorlopig hierbij.

Bijbel en wetenschap over bloed
Het gehele mensdom heeft verschillende kenmerken, of zo men wil,
bewijzen dat er onderlinge verschillen bestaan die niet te loochenen zijn.
Kenmerken kan men indelen in groepen, die in hoofdzaken over dezelfde
eigenschappen of kenmerken beschikken. Een heel belangrijk kenmerk
van het mensdom is de bloedgroep. Ongeveer 85% van het mensdom
heeft de bloedgroep Rh-positief.

Bij deze groep bevatten de rode bloedcellen een substantie die men de
Rhesus-factor noemt, afgekort door de letters Rh. Deze bloedgroep bevat
een eiwit dat kan worden herleid tot de Rhesus-aap. Het is onbekend tot
nu toe hoe of waar deze factor vandaan is gekomen en hoe ze in het
menselijk bloed is terecht gekomen. De vraag van wetenschappers is, of
deze Rhesus-factor er ooit nog weer uit zal gaan.

Wij weten vanuit de
Bijbel dat het bloed van Israëlieten zal gereinigd worden, zie:

Joël 3:21 En Ik zal hunlieder bloed reinigen, dat Ik niet gereinigd had; en
de HEERE zal wonen op Sion.

De hoogste concentratie van de Rh-negatieve bloedgroep is te vinden
onder de Basken en Oriëntaalse joden. Ongeveer 15% van de
wereldbevolking staat genoteerd als Rh-negatief.

Het is bekend dat Rh-negatief type O het puurste bloed zou zijn van het
mensdom. Dit type bevat namelijk geen eiwit van de Rhesus-aap. Het
meest onzuivere bloed zou AB-positief zijn.

Er zijn enkele typen Rh-bloed, nl.. O, B, A en AB.

De Rh-negatieve factor zou geen enkele link hebben naar iets van deze
aarde.

Zacharias Sitchin zegt dat deze factor van de Sumerische goden
afkomstig is.

Adam en Eva zouden Rh-negatief bloed hebben gehad, type
O-.

Eva’s zonde was, haar overtreding door met een buiten haar soort
staand wezen gemeenschap te hebben, waardoor er vreemd bloed in haar
bloedbanen is gekomen.

Dat wezen heette Nachash, abusievelijk vertaald
door ‘slang’. Hebben wij hier de ontbrekende schakel of herkomst van de
Rhesus-factor in het menselijk bloed?

Ras is bij de mens, net als bij dieren en planten, de
altoosdurende gedaante waaruit blijkt dat erfelijkheid
vastgelegd is.

Ras is een wezenswet, die zich in alle
levensuitingen openbaart. Daarmee is niets mis. Wat
wel mis is, is dat de mens aan rassen van mensen,
planten en dieren kan sleutelen en er wijzigingen in
aanbrengt.

Elk ras brengt zijn eigen nazaten voort, die
een zelfde cultuur hebben. Het bloed van een volk is
het behoud van haar cultuur.

Er zijn wezenlijke
verschillen in rassen, met name de mensenrassen.

Het
Noordse ras (het blanke ras) is het enige scheppende ras. Het bloed is de
sleutel voor de verklaring van de opkomst en het verval van een cultuur.
Cultuurverval is het onvermijdelijke gevolg van ras- of bloedverval door
vermenging. Dit laatste moet tenslotte eindigen in de dood van een volk.

Afschuwelijke vormen van vermenging, zelfs van mensen met dieren, zie
afbeeldingen, is streng verboden.
Exodus 22:19 Al wie bij een beest ligt, die zal zekerlijk gedood worden.
Deuteronomium 27:21 Vervloekt zij, die bij enig beest ligt! En al het volk
zal zeggen: Amen. De Rooms Katholieke kerk keurt het goed dat mens-dierlijke embryo’s in
een laboratorium worden gekweekt en bij draagmoeders worden
ingeplant. Dan ontstaan de zogenoemde ‘Chimeras’, half-mens, half-dier.
Het zijn interspecies, zoals men ze ook dikwijls op oude Rooms
Katholieke kerken afgebeeld ziet. Kijk zelf maar eens op Internet bij
Chimeras, en u weet niet wat u te zien krijgt! Afschuwelijk!

De Bijbel en Rassenvermenging
Vandaag de dag is het spreken over rassen een groot taboe. Het
rassenvraagstuk zou alleen maar
aanzetten tot volkerenmoord en haat.
Dat er rasverschillen zijn wil men nog
niet direct loochenen, maar erover
spreken schijnt erg moeilijk te zijn.
Blijkbaar moet er grote onwetendheid
ontstaan om integratie te bevorderen.
Dat er verschillende rassen bestaan en
dat er onderling totaal verschillende
belevingswerelden zijn, zal duidelijk zijn wanneer wij in de
rimboe van Zuid Amerika of van Zuid Afrika nog
vrij zuivere stammen ontmoeten.

Lees ook:   Minidocu HPV vaccinaties: kans op winst door gezondheid

Dan beleven wij ineens rasverschil, of we willen
of niet. Dat er rasverschillen zijn lijkt op een
vloek, die men ongedaan wil maken. Dat wij ons
rasverschil beleven wil men onmogelijk maken.
De realiteit laat zich niet loochenen, want
uitwendig kan men de rasverschillen reeds
gemakkelijk aantonen. Alle leven op aarde uit
zich in ras-gebondenheid en ras-verbondenheid!

Al deze rassen/soorten uit één stamvader?
Dat zien we niet slechts in de Bijbel, maar overal in de natuur.
Verschillen zijn er altijd door geweest. Kaïn en Ezau waren geheel anders
dan Abel en Jakob en hun nageslachten. Elk volk heeft zijn eigen
karakterkenmerken. Wanneer wij de natuurlijke leefwijze volgen, houden
de rassen stand. Bij onnatuurlijke leefwijze ontstaan vermengingen en
houden de soorten of rassen op te bestaan.

Misvattingen ontstaan door de mensen voor te houden dat alle mensen
gelijk zouden zijn, of dat alle mensen volgens de Bijbel uit één oer-vader
zouden voortgekomen zijn. Dit berust o.a. o een foutieve vertaling, dan
wel invoeging van het woord ‘bloede’, in Handelingen 17:26 En heeft uit
een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen
aardbodem te wonen.
Het woordje ‘bloede’ komt in
de grondtekst niet voor, maar
is door vertalers ingevoegd. U
kent de drieslag wel: ras, bloed
en bodem. Die drie horen bij
elkaar. Intuitief hebben de
verschillende rassen en of
soorten op aarde zich
gegroepeerd naar hun aard. Zij
hebben zich gevestigd in
streken waar zij naar hun
gevoel thuishoorden.

De
b o d e m g e s t e l d h e i d , d e
leefomgeving, het klimaat, alles speelde mee in de trek der volkeren en
hun keus zich ergens te vestigen. Elk ras bracht ook zijn eigen cultuur
voort, wat bij vermenging langzaam ten onder gaat. De Israel-volkeren –
de verloren schapen van het Huis Israëls- zijn naar het Noord-Westen van
Europa getrokken en hebben zich daar gevestigd, intuitief, maar ook door
een Hoge Hand bestuurt. Jahweh is Israël tot een Vader, zie Jeremia 31:
want Ik ben Israel tot een Vader, en Efraim is Mijn eerstgeborene.
Jahweh heeft ons groot gemaakt door de Wet. Hij heeft ons verheven
boven alle volkeren, zie:

Deuteronomium 7:14 Gezegend zult gij zijn boven alle volken;

In Jeremia 10 wordt ons aangeraden als volk van Israël niet de weg der
heidense volkeren te kiezen. In vers 7 staat: Want het komt U toe; omdat toch
onder alle wijzen der heidenen, en in hun ganse koninkrijk, niemand U gelijk is.
Er is niemand aan Jahweh gelijk, die volgens vers 12: Die de aarde
gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn wijsheid, en
den hemel uitgebreid door Zijn verstand.
Bij Hem vergeleken is volgens vers 14: Een ieder mens is onvernuftig
geworden, zodat hij geen wetenschap heeft,
Wetenschap is deswege prachtig en begerenswaardig, maar ontoereikend
voor ons mensen om van de ganse schepping het wezen der dingen te
doorzien. De Wijsheid is goed, mét een erfdeel van Jahweh!, zie Prediker
7:11
De wetenschap zal volgens Daniël 12:4 in de eindtijd vermenigvuldigd
worden. Dat zien we vandaag de dag voor ogen. Men doorzoekt het ganse
heelal, men doorvorst het menselijk lichaam en het inwendige ervan, het
DNA. Men benadert de dingen op intellectuele wijze, die echter voor ons
verstand verborgen blijven, Mattheus 11:25.

Russisch DNA onderzoek
Een Russisch DNA-onderzoek maakt ons duidelijk dat gedaantewisseling
(shapeshifting) werkelijkheid is. Wezens kunnen uit de ene dimensie in de
andere dimensie overgaan. Het onderzoek toont ook aan dat gebeden wel
terdege invloed hebben en niet vruchteloos zijn. Sjamanen kunnen het
weer en de gezondheid beinvloeden via hun meditatie-technieken. De
methode van dr. Royal Rife om via frequenties ziekten te genezen wordt
in het onderzoek der Russen positief bevestigd.

Ons lichaam is door
middel van taal programmeerbaar, zo is wetenschappelijk bewezen. het
menselijk DNA is een soort biologisch internet. Ongeveer 10% van ons
DNA wordt gebruikt om eiwitten aan te maken. De andere 90% DNA
zagen de Westerse wetenschappers tot voor kort als ‘junk’. De Russen
toonden aan dat ons DNA (de 10%) er niet alleen is om de samenstelling
van ons lichaam in stand te houden, maar dat het dient als data-opslag en
communicatie. Ons DNA volgt volgens hen dezelfde regels als onze
menselijke taal. Alkalines in ons DNA volgen een soort grammatica zoals
in onze taal, zodat taal een reflectie is van ons DNA. Wij behoeven
deswege niet het DNA te ontcijferen, maar kunnen dat aan de hand van
onze taal zelfs vaststellen. Levend DNA zal altijd reageren op taalgemoduleerde laserstralen en zelfs op radiogolven, wanneer de juiste
frequenties worden gebruikt. Dat is voor ons als nakomelingen van de 12
stammen Israëls wel van toepassing. Nederlands is één van de oudste
talen, (volgens sommigen zelfs de oudste taal) verwant aan het
Aramees/Hebreeuws, zodat ons DNA erdoor kan worden vastgesteld. In
oude tijden wisten geestelijke leiders reeds dat ons lichaam
programmeerbaar was door middel van taal, wanneer de juiste frequentie
werd aangewend. Op die wijze verkreeg men bewustzijnsverruiming,
contact met de hogere geestenwereld. Energie van buitenaardsen kan in
ons DNA via hyper-communicatie komen. Ook via communicatie
onderling is ons DNA in staat op taal te reageren. Denk aan de
zogenoemde ‘gemeenschap der heiligen’. Mensen zijn soms op hetzelfde
moment bezig met dezelfde zaken, met uitvindingen of geestelijke
studies, terwijl zij van elkaar nies afweten. Het zweeft dan als het ware in
de lucht, zou men zeggen. Groepsbewustzijn zouden wij zelfs aan kunnen
leren, zoals dat onder sommigen dieren het geval is. DNA is een
organische supergeleider, dat op de normale lichaamstemperatuur werkt,
terwijl andere supergeleiders pas werken bij extreem lage temperaturen.
Supergeleiders kunnen licht opslaan, dus informatie.

Men kan op Internet
m e e r l e z e n o v e r d e z e m a t e r i e , z i e : w w w . f o s a r –
bludorf.com/index_eng.htm

Er is ook een boek van, door Grazyna Fosar en Franz Bludorf: “Vernetzte
Intelligenz’.
De ware wetenschap

Volgens Spreuken 8 is de Wijsheid vrouwelijk, die haar stem verheft en
roept om gerechtigheid en eerlijkheid. Het gaat om zelfdiscipline, om de
ware kennis die kostelijker is dan goud en begeerlijker is dan robijnen.
Het beginsel der wijsheid is de kinderlijke vreze van Jahweh. Het
apocriefe boek Jezus Sirach zegt het mooi, in hoofdstuk 14:20, dat de
Adamiet gezegend is die Wijsheid zoekt en die respect heeft voor Haar
inzicht, en die acht geeft op Haar wegen en inzicht verkrijgt in Haar
geheimenissen. Daarom mogen wij met de psalmist bidden: Och dat Uw
Geest mij ware wijsheid leer!

Die ware wijsheid is een Goddelijke wetenschap, zoals Jakobus 3
beschrijft:
15 Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards,
natuurlijk, duivels.
16 Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en
alle boze handel.
17 Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver,
daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid
en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.
18 En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor
degenen, die vrede maken.
In een wereld waarvan de geschiedenis ons nagenoeg niets anders toont
dan oorlogen en geweld, afpersing, roof en diefstal, is er één volk dat met
de wijsheid die van Boven afkomt is begiftigd. Dat zijn de vredestichters,
die het gezegende aardrijk zullen beërven.
Zalig zijn de vreedzamen. Zij zijn het zout der aarde. Zij vormen een stad
die op een berg ligt. Zij zijn het licht der wereld. Zie Mattheus 5:
Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken
mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Bron onbekend?

Gerelateerde artikelen

Back to top button