...

21 juli 2021

 

Reïncarnatie in de Bijbel

Heaven is closer than we think.

Reïncarnatie in de Bijbel

 

Veel mensen zeggen dat ze niet in reïncarnatie geloven omdat ‘het niet in de bijbel staat’. Daarom kan het een grote verrassing zijn om te horen dat er in feite veel te vinden is over reïncarnatie in de bijbel “Voor mensen met ogen om te zien en oren om te horen”.

Alle citaten komen uit de King James Bijbel. Een voor de hand liggend citaat is:

“Laat u niet misleiden; met God wordt niet gespot; want al wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. “Galaten 6: 7.

Op dit moment ontvangen veel goede en slechte mensen zeker niet hun rechtvaardige verdiensten. Sommige mensen geloven dat het bovenstaande citaat betekent dat slechte mensen naar de hel gaan. Maar zelfs voordat ik wist over vorige levens, vond ik dat heel oneerlijk. Waarom zou iemand die redelijk minder ernstige zonden heeft gedaan op dezelfde plaats moeten zijn als echt slechte mensen?

Dit kan een reden zijn waarom sommige mensen niet willen geloven in reïncarnatie, afgezien van het feit dat het moeilijk is om een ​​waarheid te accepteren die tegengesteld is aan wat je je hele leven hebt geleerd. Vooral als je geen herinnering hebt aan je vorige levens. Als slechte dingen die ons overkomen, zijn vanwege slechte dingen die we in vorige levens hebben gedaan, dan hebben we aan niemand de schuld, dan alleen onszelf. Er bestaat niet zoiets als ‘pech’. De enige optie is dan om verantwoordelijkheid te nemen voor de slechte dingen die ons overkomen.

Ik heb uit ervaring ontdekt dat dit in feite de manier is waarop het werkt. Hier is een voorbeeld van een vrouw die ik ken, Barbara genaamd. Barbara had allerlei juridische problemen, waar ze voor de meest ‘gekke’ redenen naar de rechtbank werd gesleept. Ze was ervaren in het opruimen, zodat ze eindelijk besefte dat ze moest uitvinden wat de ware bron van haar problemen was. Ze deed een sessie met een biofeedbackmeter en ontdekte dat ze verschillende slechte dingen had gedaan tegen de mensen die haar vervolgden. Ze nam de verantwoordelijkheid voor die slechte dingen. En daarna gingen haar problemen weg.

Als er slechte dingen aan de hand zijn in je leven, is mijn ervaring met mezelf en mijn cliënten dat een van de beste manieren om dingen te verbeteren is om te doen wat je kunt doen om vast te stellen wat je in een vorig leven hebt gedaan. Realiseer je op zijn minst dat je misschien iets hebt gedaan. (Of je hebt in iets gefaald, wat ook schade veroorzaakte). Dit kan heel moeilijk zijn om te doen. Het is veel gemakkelijker om een ​​vorig leven te herinneren waarin mensen vreselijke dingen met je hebben gedaan, dan een waarin je vreselijke dingen hebt gedaan met andere mensen. Het schuldgevoel kan overweldigend zijn – maar als je de moed kunt vinden om het te doen, zijn er weinig dingen die je leven ook zullen verbeteren.

 

Voor die mensen die nog steeds niet in vorige levens geloven omdat ze denken ‘het staat niet in de bijbel’, zal ik je laten zien dat er in feite een aantal verwijzingen in de bijbel naar reïncarnatie zijn.

Een belangrijke  is:

‘En terwijl Jezus langskwam, zag hij een man die blind was vanaf zijn geboorte.

En zijn discipelen vroegen hem, zeggende: Meester, wie heeft er gezondigd, deze man of zijn ouders, dat hij blind geboren was?

Jezus antwoordde: “Noch heeft deze man gezondigd, noch zijn ouders; maar dat de werken Gods door hem openbaar(zichtbaar) worden. “Johannes 9: 1-3

Als de blindheid van de man werd veroorzaakt door een zonde die hij deed, omdat hij sinds zijn geboorte blind was geweest, was de enige mogelijke tijd dat hij had kunnen zondigen in een vorig leven. De apostelen begrepen dit duidelijk. En Jezus sprak hen niet tegen.

Het lijkt hier alsof het concept van reïncarnatie volledig bekend is en wordt aanvaard door de apostelen en Jezus. Welnu, als dat het geval was, dan is het logisch dat nergens in de bijbel wordt gezegd dat ‘reïncarnatie waar is’. Wanneer ik met andere mensen was die hun vorige levens opnieuw hadden ervaren, zeiden we niet elke dag: “vorige levens zijn echt”. Als je eenmaal weet dat het waar is, praat je er niet meer over. Maar die kennis beïnvloedde dus wel ons gesprek met elkaar.

GESU' E' DI RITORNO ORA!: ANCORA LO DICO... L'ITALIA È IN PERICOLO.

Merk op dat nergens in de bijbel staat dat vorige levens niet echt zijn. Behalve misschien één plaats die wordt gebruikt om vorige levens te weerleggen:

“En zoals het eenmaal is gesteld aan de mensen om te sterven, maar daarna het oordeel.” Hebreeën 9:27.

(Het boek des levens dat hen getoond wordt en waarna zijzelf oordelen over eigen fouten.)

De vraag is, wat is een man? Ik stel voor dat een man een geest is plus een lichaam. De getuigenissen van honderden mensen die bijna-doodervaringen hebben gehad, getuigt van de waarheid hiervan. Ja, de combinatie van mijn geest plus dit specifieke lichaam zal slechts één keer sterven. Maar dit zegt niet dat mijn geest sterft of dat hij niet kan gaan om een ​​ander lichaam te krijgen, en een andere ‘man’ te worden – een andere combinatie van geest en lichaam. Mijn ervaringen met mijn vorige levens hebben me laten zien dat ik, hoewel ik in elk leven nog steeds dezelfde basispersoonlijkheid had, in elk leven een iets andere persoon was, afhankelijk van wat voor soort lichaam ik had.

Een andere vraag is: wat is “het oordeel”? Veel mensen kunnen tot de conclusie komen dat dit verwijst naar het laatste oordeel.

Maar het zegt niet ‘definitief’. Ik geloof dat dit verwijst naar een ander soort oordeel. Dit is het bericht dat veel mensen hebben gehad die klinisch dood zijn en daarna weer tot leven zijn gekomen. (De term om te sterven en dan terug te keren naar het leven is een “bijna-doodervaring”). Veel bijna-dood-ervaarders hebben gemeld dat zij na hun ‘dood’ een ‘levensevaluatie’ kregen en beoordeeld werden op hun goede en slechte daden. (Sommigen ervaren deze ook zelf of voelen wat anderen voelden toen ze hen pijn aandeden) Dat klinkt als een oordeel. Daarna keerden ze terug naar hun lichaam.

Any space becomes sacred when it transforms our mind and awakens our soul to discover the Kingdom of God, not only around us, but also within us. READ MORE>>>

Mogelijk zijn de sterkste verwijzingen naar reïncarnatie de volgende:

En terwijl zij heengingen, begon Jezus tot de scharen te spreken over Johannes (de Doper) …

“Want deze is hij, van wie geschreven staat: Zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht, die uw weg voor u zal bereiden.

Voorwaar, Ik zeg u: onder hen die uit vrouwen zijn geboren(allemaal), is er niet meer(vaker) opgestaan (geïncarneerd)​​dan Johannes de Doper ….

Want alle profeten en de wet profeteerden tot Johannes.

En als u het wilt ontvangen, dit is Elias, die zou komen.

Hij die oren heeft om te horen, laat hem horen. “Mathew 11: 7-15

En ook:

“En zijn discipelen vroegen hem, zeggende:” Waarom is het dat de Schriftgeleerden zeggen dat Elias eerst moet komen? ”

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: “Elia zal waarachtig eerst komen en alles herstellen.

Maar ik zeg u, dat Elias al gekomen is, en zij herkenden hem niet, maar hebben hem gedaan wat zij vermeldden “…

Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen sprak van Johannes de Doper. Mathew 17: 10-13

Jezus zegt hier duidelijk dat de geest die Elias was, herboren werd als Johannes de Doper. Hoewel de Bijbel ook andere reïncarnatie-passages bevat, vormen deze Elia-Johannes passages een duidelijk bewijs van reïncarnatie:

Het volgende vers wordt gebruikt om de relatie tussen de reïncarnatie van Johannes de Doper / Elijah te weerleggen. De Bijbel vertelt ons dat Johannes de Doper bezat,

“… de geest en kracht van Elias.” (Lukas 1:17)

Degenen die deze reïncarnatiebetrekking weerleggen, zeggen dat Johannes de Doper slechts kwam in de geest en de kracht van Elia. Dit is echter een perfecte beschrijving van reïncarnatie: de geest en kracht. Dit is reïncarnatie – de reïncarnatie van de geest. De Bijbel zelf stelt dat Johannes de Doper de geest bezat die eerder geleefd had, en als de man Elia – niet zijn fysieke wezen en herinnering, maar zijn geest.

Johannes droeg de levende geest van Elia, maar niet zijn fysieke geheugen. En omdat Johannes Elia’s fysieke geheugen niet bezat, bezat hij niet de herinneringen aan het zijn van de man Elia. Dus Johannes de Doper ontkende dat hij Elia was toen hem werd gevraagd:

“En zij vroegen hem:” Wat dan? Ben jij Elias? “En hij zegt,” ik ben niet “. “Ben jij die profeet?”. En hij antwoordde: “Nee”. Toen zeiden zij tot hem: “Wie zijt gij? Dat we een antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? ”

Hij zei: “Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heer recht, zoals de profeet Jesaja zei. En zij die gezonden waren, waren van de Farizeeën. En zij vroegen hem en zeiden tot hem: “Waarom doopt u dan, van u bent u niet Christus, noch Elia, noch die profeet?”

Johannes antwoordde hen en zei:

“Ik doop met water; maar er is er één onder u, die gij niet kent; Hij is het, wie na mij komt heeft de voorkeur voor mij, wiens schoen ik niet waardig ben om los te maken. “(Johannes 1: 21-27)

Maar Jezus wist het beter, en zei dat in de duidelijkste bewoordingen mogelijk:

… Jezus begon tot de menigte te zeggen over Johannes (de Doper) … “Want dit is hij, van wie het geschreven is … Voorwaar, Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niet één groter geworden dan Johannes de Baptist … .Want alle profeten en de wet profeteerden tot Johannes. En als u het wilt ontvangen, is dit Elias … Hij die oren heeft om te horen, laat hij horen(Diegene die kan begrijpen wat hij zei). “Mathew 11: 7-15

Het komt hierop neer: Jezus zei dat Johannes Elia was, en Johannes zei dat hij dat niet was. (Noot van de redactie: waarschijnlijk heeft John, zoals de meesten van ons, zijn vorige levens niet meegemaakt).

Welke van de twee moet je geloven – Jezus of Johannes? ‘

Ik ben katholiek opgevoed en geloofde zoals de meeste mensen in wat de kerk waarmee ik was opgegroeid, mij vertelde. Daarom geloofde ik niet in vorige levens. Toegegeven, ik kan me herinneren dat ik ongeveer 17 jaar oud was en probeerde te bedenken wat de eeuwigheid was. Ik gaf het op na terug te gaan en terug en terug …, en vooruit, vooruit, vooruit in de tijd in mijn gedachten, voor altijd.

Ik dacht toen dat ik geen enkele zin kon hebben in een miezerige 100 of minder jaren met eeuwigheid aan beide kanten. Maar ik begreep niet hoe reïncarnatie mogelijk was – het lichaam rotte tenslotte weg. Niemand legde me uit dat ik een geest ben , geen lichaam. We kregen te horen dat we een ziel  hadden, niet dat we  een ziel (of de geest) zijn.

Maar dat veranderde voor mij toen ik ongeveer dertig jaar oud was. Ik was toen nog niet getrouwd en had veel moeite met geld en relaties. Uit verschillende seminars en boeken wist ik dat een deel van de oorzaak van deze problemen zich in mijn onderbewustzijn bevond. Dus toen ik een persoonlijk ontwikkelseminar, genaamd “Money & You”, deed en leerde over opruimen waarbij een biofeedbackmeter werd gebruikt om iemand de oorzaak van een probleem in het onderbewuste te lokaliseren, kreeg ik meteen een aantal sessies.

Tijdens een sessie beantwoordde ik verschillende vragen over verschillende onderwerpen. “Herhaling leidt tot ontdekking” en dus zou in veel sessies steeds dezelfde vraag worden gesteld. Tijdens een clearing-sessie is het belangrijk dat een bevestiging wordt gegeven voor elk antwoord, waardoor een persoon zich ‘compleet’ voelt met dat aspect, en vervolgens dieper in het probleem verdiept, totdat de persoon veel kosten rond die specifieke vraag wegneemt .

Ik herinner me op een dag dat ik vragen beantwoordde over – ik denk dat het mijn vader was – toen ik plotseling een foto voor me zag van een blad. Ik zei: “Oh, ik kan een blad zien”. Zodra ik dat zei, groeide het blad plotseling uit tot een bos. Ik zei: “Nu kan ik een bos zien”. En toen zag ik een eenkamerige houten hut in het bos. Ik heb dat ook aan mijn klusjesbeoefenaar verteld. Clearing werkt het beste, hoe meer je praat over wat je ziet.

Het volgende ding, ik voelde mezelf in het lichaam van een kleine jongen gaan die in de hut was, stervende aan gele koorts, helemaal alleen. Ik heb het ervaren alsof het op dat moment echt gebeurde. Ik wist dat die kleine jongen mij was. En ik heb een seconde ervaren hoe het was toen ik mijn lichaam verliet als een geest in de tweede na de dood.

Toen kwam ik ‘terug’ naar mijn ‘eigen’ lichaam in de huidige tijd.

joy_of_the_lord_large

Daarna wist ik dat vorige levens echt waren. Ik had geen angst meer voor de dood. Dood was gewoon een kleine sensatie van ‘het lichaam laten vallen’.

Na die sessie kwamen er in bijna elke sessie die ik deed vorige levensincidenten naar boven. Het leek erop dat de meeste moeilijkheden die ik had met relaties weinig te maken hadden met dit leven. Dat was zinnig, omdat ik een relatief goede jeugd had gehad, vooral in vergelijking met veel andere mensen. Veel van mijn moeilijkheden hadden vooral te maken met wat mij vorige levens was overkomen.

In die tijd was ik in Sydney, Australië en werkte ik samen met een groep die verschillende ideeën promootte die waren ontworpen om een ​​aantal van de problemen van de planeet op te lossen, zoals honger in de wereld. Op een dag ging onze groep een ander lid van de groep ontmoeten, die vanuit de VS op de luchthaven aankwam. Ik zal de man Paul noemen die we  hebben ontmoet. Het was heel vreemd – toen ik Paul ontmoette, voelde ik een heel, heel sterke verbinding, alsof ik hem al op een vrij diep niveau kende.

Die avond ging een groep van ons samen op pad en Paul was bij ons. Hij flirtte met een meisje uit de groep – ik zal haar Rhonda noemen. In die tijd woonde ik een huis met een ander lid van de groep – laten we hem Martin noemen. Later hebben Martin en ik Paul en Rhonda ergens een lift in een auto gegeven en toen reden Martin en ik naar huis.

En toen gebeurde er iets vreemds met me. Ik voelde een woede zich in mij opbouwen zoals ik nog nooit eerder had gevoeld. Het was zo duidelijk dat er iets met me aan de hand was, dat Martin me vroeg wat er aan de hand was. Ik zei hem dat ik geen idee had. Toen we thuiskwamen, wist ik dat ik van deze woede moest afkomen, omdat Paul bij ons logeerde en ik geen gast wilde ontvangen in de staat waarin ik toen was. Dus deed ik iets dat ik had geleerd te doen om je te ontdoen van woede – ik knielde op mijn bed en sloeg kussens voor een half uur. Dit deed genoeg woede wegnemen, zodat ik Paul kon ontmoeten met een normale gezindheid toen hij die avond thuiskwam.

Een paar dagen later ontving ik een open regressieplek van een vriend. Ik beantwoordde vragen over relaties, toen plotseling de kamer eruit zag alsof het zich begon te vullen met rook. Ik zei: “Ik kan rook in de kamer zien”. Mijn vriend vroeg of dit een incident was in herstimulatie. Ik antwoordde ja. Hij gebood me om naar het incident te gaan en door het incident te gaan. Ik beleefde het hele incident opnieuw in kleur en geluid en het klonk alsof het allemaal opnieuw gebeurde.

Ik ging terug naar een tijd toen ik met Paul trouwde. Hij was een man en ik was een vrouw in dat leven. Het leek rond de 18e eeuw te zijn, in een welgesteld gebied in Europa, mogelijk in Engeland. Mij ​​werd niet gevraagd waar of wanneer dit gebeurde (wat altijd een goed idee is om te doen in een open sessie). Maar ik geloof dat het Engeland was omdat ik in het Engels sprak. Ik heb ooit een man ontmoet die metafysische vermogens had en vertelde hem dit verhaal, en hij zei dat het in Bath was. Dat was voor mij waar, maar als je leest wat mij is overkomen, heb ik in die latere tijd nog geen verslag kunnen vinden van dit soort dingen in Engeland.

We woonden in een rijtjeshuis met onze twee kinderen.

Paul was een gokker en had een paar geweldige schulden bij elkaar. Hij was in gevaar voor zijn leven van de mensen aan wie hij geld schuldig was. Om zijn geldproblemen op te lossen, begon hij een affaire met een rijke vrouw uit de stad. Ik kwam op een dag thuis en vond ze samen in bed. Ik vertelde Paul dat ik terugging naar mijn vader en de kinderen meenam. Omdat mijn vader de enige bron van inkomsten was, was dat hetzelfde als een doodvonnis aan Paul, hoewel ik niet geloofde dat ik dat destijds kende.

Magisch poort naar een andere wereld.

Dus Paul meldde me bij de autoriteiten als een heks. In die tijd kweekte ik kruiden in de achtertuin voor het genezen van de arme mensen in de stad. Ik werd als een heks meegenomen en verbrand op de brandstapel.

Toen ik herleefde dat ik op de brandstapel was verbrand, voelde ik het vuur langs mijn been omhooggaan, slechts enkele duizenden malen minder pijnlijk dan het op dat moment dus echt was.
Gelukkig maar.

Het herbeleven van dit incident was echt verschrikkelijk, maar ik voelde me daarna fantastisch. Na het herbeleven van dat incident, raakten de vreemde krampen in mijn benen die ik op bepaalde tijden kreeg, me nooit meer aan. De krampen waren van de ‘lading’ aan de herinnering aan de vlammen die mijn benen omhoog gingen.

Ik heb mensen horen ‘verklaren’ dat mijn herinneringen aan mijn vorige levens waandenkbeelden zijn of demonische of iets anders. Het enige dat ik tegen deze mensen kan zeggen, is dat ik WEET dat ze echt zijn, en deze dingen zijn mij en niemand anders overkomen. Net zoals ik WEET dat ik net op dit moment op mijn computer typ. Ik was het. En het was erg bevrijdend. Ik heb na dat moment nooit nog enige angst voor de dood gehad. En ik werd zelfs minder overstuur als dingen niet gingen zoals ik wilde. Ik dacht dat als ik het dit leven niet zou kunnen krijgen, ik het nog een leven lang over zou kunnen doen. Bovendien zouden vaak vreemde symptomen of emoties die ik had vóór de sessie verdwijnen, nooit meer terugkeren, nadat ik zag dat de oorzaak kwam uit een vorig leven.

(!!!)

Op een dag was ik op een seminarie aan het leren hoe ik opruimde met ongeveer zeven andere mensen. Ik neem aan dat tenminste de meeste van die mensen ook bekend waren met vorige levens. Ik vertelde hen over mijn incident waarbij ik op de brandstapel was verbrand en voor het eerst in mijn leven zag ik wat mensen bedoelen als ze zeggen dat mensen “ziek worden” van een vreselijk verhaal. Iedereen waar ik het verhaal aan heb verteld, werd ‘groen’. Ik had me altijd afgevraagd wat de uitdrukking “groen werd” betekende tot ik die dag zag. Ik realiseerde me toen dat veel, veel mensen waarschijnlijk een vorig leven hebben gehad waarin ze op de brandstapel werden verbrand. (!!!)

Lees ook:   Dr Sam Parnia: Dokter na de dood

Tijdens dat incident was één ding dat belangrijk was dat toen ik op het podium was dat aan de brandstapel werd vastgebonden, er een gehoor was van enkele honderden mensen, die allemaal haat tegen me projecteerden. Spreken in het openbaar is een van de dingen die mensen meer beangstigt dan bijna alles. Ik begrijp dat deze angst vaak afkomstig is van een vergelijkbaar incident met wat mij is overkomen. Daar stond ik, staande voor honderden mensen, die me allemaal haatten, terwijl ik tegelijkertijd pijn en dood kreeg.

Omdat slechts één persoon één persoon uit een vorig leven kan zijn, wat denk je dan van al die mensen die geloven dat ze Cleopatra of een andere beroemde persoon waren? Ze kunnen niet allemaal gelijk hebben.

15 Year Old Boy Believes He Was Cleopatra in a Past Life: Cleopatra

Het probleem is dat mensen niet altijd willen onthouden wie ze in een vorig leven waren, vooral als het te pijnlijk was. Als een persoon bijvoorbeeld een slaaf was of een andere ongelukkige persoon in een gebied waar Cleopatra had bevolen dat hun hoofd zou worden afgesneden, kan die persoon beslissen dat zij het niet leuk vinden om zichzelf te zijn. Ze zouden liever Cleopatra zijn. En dus nemen ze het ‘zijn’ van die persoon over. Ze vinden het gemakkelijker om ‘Cleopatra’ te zijn dan dat ze zelf hun hoofd afhakken, wat begrijpelijk is.

Wanneer dit gebeurt, kan een goede clearing practitioner iemand helpen precies te bepalen WIE ze waren. Ik deed dit een keer voor een vriend. Mijn vriend – laten we haar Sherry noemen – had een healingcentrum. Ze had een jonge man van ongeveer 18 jaar oud laten zitten die het niet bij het rechte eind had en een paar weken in het centrum bleef. Maar toen hij vertrok, stal hij ongeveer $ 1500 uit het centrum en nam het mee. Sherry is een zeer gevorderde ziel en raakte niet zo van streek door het verlies van het geld als te weten te komen hoe erg het haar was overkomen, omdat ze wist dat er per ongeluk geen slechte dingen gebeuren.

Dus gaf ik haar een openstaande regressie plek. Ze herinnerde zich een tijd in het wilde westen van Amerika toen ze dacht dat ze voor een kleine misdaad werd opgehangen. Maar tijdens het incident las de meter niet zoals zou moeten. En ze had problemen om toegang te krijgen tot haar herinneringen, wat ongebruikelijk is in het midden van een sessie. Toen zei ze over zichzelf in die tijd: “Ik ben niet erg slim”. Dat gaf me de aanwijzing die ik nodig had waarom de sessie niet goed verliep. Ik zei tegen haar: “Is het mogelijk dat je iemand anders was in dit incident?”.

Onmiddellijk begon de meter normaal te lezen, terwijl Sherry plotseling besefte dat zij niet de man was die werd opgehangen. Die persoon was de jonge man die haar zojuist beroofd had in dit leven. In het verleden was ze in het wilde westen de eigenaar van de salon waar de ophanging voor was gedaan – en ze had veel geld verdiend aan de gehangene omdat honderden mensen naar de stad waren gekomen naar de stad om te kijken naar de opknoping!

Men on horseback in an intersection of Las Animas, Bent County, Colorado

Ik heb sessies gedaan waarbij ik me vele, veel vorige levens herinnerde. Iedereen had op de een of andere manier zin in om te kijken  met wat er gaande was in dit leven. Geen van hen overlapt. Dat wil zeggen, ik heb nooit onthouden dat ik op hetzelfde moment twee verschillende mensen was. Ik heb alleen ÉÉN vorig leven herinnerd dat mijn laatste vorige leven was, en slechts één dat mijn tweede vorige leven was enzovoort.

Op een dag had ik een regressie waar ik mijn geboorte opnieuw beleefde. De problemen van veel mensen kunnen van hun geboorte komen. Ik heb opnieuw ervaren dat mijn hoofd in het geboortekanaal bleef steken. Maar toen alle lading bij mijn geboorte was verdwenen, leek het erop dat er nog steeds iets over was. De clearing practitioner vroeg me of er een ‘eerder, vergelijkbaar incident’ was. Er was er inderdaad een.

Silver for monsters, Steel for humans | legacygamingco: (Source: hoooook.deviantart.com )

Ik ging naar een tijd toen ik een Eskimo was en ik voelde mijn hoofd in de kaken van een ijsbeer. Het vreemde was dat ik kon voelen dat ik dit van de ijsbeer verwelkomde . Dat leek vreemd, maar later leerde ik dat omdat Eskimo’s heel moeilijke dingen moesten kauwen, zoals zeehondenhuid, en uiteindelijk hun tanden verslijten. In plaats van te verhongeren, trekt het dorp verder en laat de tandeloze achter. De tandenloze wacht dan op een ijsbeer om dingen snel voor hen af ​​te maken !!!

Ik ben veel personen in vorige levens geweest. Ik ben net zo vaak een man geweest als een vrouw. Ik ben een ‘prinses’ geweest in een Afrikaanse stam di als slaaf werd genomen, verkocht aan een Romeinse senator, populair werd bij de senator en vervolgens verdronk door zijn jaloerse vrouw in de fontein.

Als meer mensen zich hun vorige levens zouden kunnen herinneren, zou dat racisme moeten verminderen en elk geloof dat vrouwen inferieur zijn. Vrouwen verschillen van mannen, omdat het lichaam ze op die manier maakt, maar niet minderwaardig(!!!!).

Ik heb ontdekt dat er een verschil is in ‘geloven’ in reïncarnatie omdat dat is wat iemand is geleerd en erin gelooft omdat iemand zijn eigen vorige levens heeft herinnerd. Eén land waar zogenaamd de meeste mensen geloven in reïncarnatie is India. Ik was ooit in India, in dit leven. Ik vertelde een Indiase man hoe ik een tijdje geleden een Indiase vrouw was. Ik was een jong meisje verliefd geweest op een andere jonge man, maar ik was getrouwd met een rijke, heel oude man die stierf. Zoals op veel plaatsen in die tijd gebruikelijk was, denk ik in elk geval voor rijke mensen – ik ben niet zeker van de armere mensen – ik ben ‘suttee’ geworden. Dat wil zeggen, ik werd op de brandstapel gezet met het lijk van mijn man. (Er is weer een brandend thema!).

Toen ik de Indiase man hierover vertelde, kon ik aan zijn neergezette kaak zien dat hij verbaasd was. Ik besefte toen dat het volledige concept en alle vertakkingen van wat reïncarnatie betekent nooit eerder volledig naar hem toe was gekomen.

Dat verbaasde me tot ik erover nadacht. Op veel plaatsen in India zag ik dat de bomen waren omgehakt, behalve die langs de weg met een witte cirkel erop geschilderd om hen te beschermen. Die bomen zorgden voor extreem waardevolle schaduw in de extreme hitte. Het is een schande dat meer mensen in het westen zich ook niet realiseren dat kilometers aan gras en asfalt zonder bomen verhoogde temperaturen veroorzaken. Maar terug naar India – ik vond het een schande dat niemand de ingekorte bomen had herbeplant. Ik dacht dat als iemand echt in vorige levens geloofde, ze de bomen zouden planten voor als ze de volgende keer terugkomen om ervan te genieten.

Update: Sinds het schrijven van dit artikel ben ik door een hindoe in India geïnformeerd dat hindoes wordt geleerd dat men in geen enkel ander land kan reïncarneren, ooit! Blijkbaar is het “te ver” voor een geest om te reizen. In hemelsnaam! Dat laat zien dat slechte mensen binnen zijn gekomen om de Hindoe-religie onder controle te houden, net zoals ze deden toen ze het christendom (de leringen van Jezus Christus) veranderden in het katholicisme, dat heel, heel anders is. Een andere vriend van mij die in een moslimgezin is geboren, vertelt me ​​dat satanisten ook de islam hebben overgenomen, omdat toen ze opgroeide in Engeland en Pakistan, geen van de vele moslims die ze kende waren als de ”gekken”  die we vandaag hebben.

Als iedereen echt de waarheid van vorige levens begreep en wist wat dat voor hen persoonlijk betekende, zou de wereld een betere plek zijn. Dit komt door karma, waar slechte en goede daden één in latere levens bezoeken. Ik begrijp dat het niet zo simpel is als op dezelfde manier worden terugbetaald. Als je bijvoorbeeld iemand in een vorig leven doodt, mag hij je in dit leven niet doden. Maar misschien heb je iets anders ergs over je, en / of moet je iets voor die persoon doen.

Veel mensen vragen zich af of vorige levens echt zijn, waarom kunnen we ons dat dan niet herinneren? Ik zou diezelfde mensen vragen, hoeveel van DIT leven herinner je je dat nog? Wat heb je op 6 mei 1996 gedaan? Ik heb in feite mensen ontmoet die zich een aantal van hun vorige levens goed konden herinneren. Deze mensen zijn meestal jonger.

Als je naar jonge kinderen luistert en open staat voor het concept van vorige levens, kun je je plotseling realiseren dat sommige dingen die ze zeggen of sommige van hun kennis of vaardigheden die van ‘nergens’ lijken te zijn, eigenlijk uit vorige levens kwamen.

*-*

In een andere clearing-sessie deed ik waar ik was bevraagd over relaties, een ander vorig leven kwam naar me toe en ik herleefde het in kleur en sensaties zoals ik met de anderen had gedaan. Ik was in de middeleeuwen in Engeland als een rijke vrouw geboren. Maar ik werd melaats en verbannen om de rest van mijn leven alleen te wonen in een huisje in het bos. Mijn enige metgezel was mijn mooie witte paard.

Op een dag liepen er twee mannen door het bos waar ik woonde. Toen ik zag waar ze liepen, ging ik hen waarschuwen voor een moeras dat erg op drijfzand leek. Maar toen ze me zagen aankomen, hoorden ze mijn woorden niet. Ze reageerden gewoon met afschuw en liepen van me weg – NAAR het  veen waarvoor ik hen probeerde te waarschuwen. Hoe meer ik ze probeerde te waarschuwen, hoe sneller ze naar het moeras liepen. Beide mannen vielen in het moeras en verdronken. De schuld die ik voelde bij het veroorzaken van hun dood, hoewel onopzettelijk, plus de schaamte van de blikken van totale afschuw op hun gezichten toen ze me zagen, bracht me in een totale hysterie.

Ik sprong op mijn paard en galoppeerde hard door het bos. Mijn arm raakte een boom en viel af. Dat leek mij eerst heel vreemd, totdat ik me realiseerde wat er was gebeurd. Mijn arm brak, en het vlees van mijn arm was zo verrot dat er niets was om het vast te houden. Daarna was ik totaal overweldigd en huilde hysterisch. Ik rende terug naar mijn huisje en pakte een mes en stak in mijn eigen hart . Ik weet niet wat mij daarna is overkomen. Mensen die na een zelfmoord een bijna-doodervaring hebben meegemaakt, hebben gemeld dat ze naar een geestenwereld zijn gegaan die erg onaangenaam was, omdat het nooit de bedoeling is om ons eigen leven te beëindigen. Maar uit mijn eigen ervaring, ik begrijp dat dat niet permanent is, omdat ik naar andere levens ben gegaan.

Ik had ooit een cliënt in de kinesiologie die tijdens de sessie ook herinnerde dat ze in een vorig leven zelfmoord had gepleegd en dat ze ook duidelijk niet voor altijd in een bepaalde spirituele plaats bleef. Opmerking: ik raad  nooit zelfmoord aan, ik schrijf dit alleen om iemand te troosten die iemand kent die zelfmoord heeft gepleegd.

Close your eyes... Feel the light shining brightly in your heart. Expand it, and beam it out to all living things!

Een interessant aspect van mijn leven als een melaatse kwam naar voren toen ik voor racepaarden in Sydney Australië zorgde, voor een van de toonaangevende renpaardtrainers, Neville Begg.

In die tijd had ik geen training gehad om de geest stil te houden en dus zou alles wat maar een beetje saai was mij tot afleiding drijven. Ik had helemaal geen geduld. En dus was ik nogal ongerust over hoe ik een belangrijk deel van mijn werk zou behandelen, namelijk dat wanneer een van de paarden die ik verzorgde aan het racen was, ik ze naar de races moest brengen en gewoon naast ze moest staan ​​in een open stal. , met bijna niets anders te doen dan ze af en toe rond te lopen en ze een beetje te borstelen, gedurende ten minste twee uur voor de race. Het grappige was dat toen de tijd daar was, ik dat heel, heel gemakkelijk vond om te doen. De tijd vloog gewoon.

Soms gingen we naar een landelijke racebijeenkomst of ik zou twee verschillende paarden racen, en ik zou bijna de hele dag naast mijn paard moeten staan ​​met bijna niets te doen. En toch merkte ik dat ik er grondig van genoot. Mijn geest was stil voor misschien de eerste keer in mijn leven. Jaren later, toen ik mijn vorige levens herbeleefde, ontdekte ik dat ik dit op een vreemde manier kon doen omdat ik de tijd herbeleefde toen ik in het bos woonde en de enige metgezel mijn paard was. Op de middelbare school werd ik zelfs uitgelachen door oudere meisjes omdat ze zeiden dat ik ‘liep als een paard’.

Mijn laatste leven stierf ik als een 16-jarige jongen van de honger in Peru. Misschien komt daar mijn extra grote eetlust vandaan!
(Edgar Cayce vertelde bv dat mensen die een hongerdood stierven in een volgend leven steviger zijn!)

Hoeveel vreselijke dingen zijn er met de meeste mensen in vorige levens gebeurd? En hoeveel vreselijke dingen hebben ze anderen aangedaan? Het enige wat je hoeft te doen is naar de geschiedenis kijken en je zult zien dat er ongelofelijk veel verschrikkelijke dingen zijn gedaan. En waarschijnlijk nog veel, veel meer waarover we nooit zullen weten. Zoals ik eerder zei, is het een stuk gemakkelijker om de negatieve dingen die aan iemand aangedaan zijn te onthouden dan de negatieve dingen die iemand anderen heeft aangedaan. Dit komt gedeeltelijk omdat er meer last van de pijn is wanneer iemand gewond raakt. En het is ook omdat iemand zich zo ongelooflijk schuldig voelt als iemand zich de slechte dingen herinnert die hij deed – het voelt beter om de waarheid niet onder ogen te zien. Maar het kan wonderen doen om je leven te verbeteren als je dit kunt doen. (Daarom is een vorig leven herinnering ook niet standaard in dit levenspakket want niemand kan al die schulden onder ogen zien of al dat verdriet)

Het nemen van verantwoordelijkheid voor negatieve dingen die iemand overkomen kan ook een groot gevoel van vrijheid voor iemand brengen, omdat wat als oneerlijkheid in de wereld lijkt, zinvol is. Als je weet dat JIJ verantwoordelijk bent voor eventuele slechte dingen die je overkomen, vanwege iets dat je in het verleden hebt gedaan, dan weet je dat je niet overgeleverd bent aan ‘pech’. Bv een priester of pastoor die mensen zijn waarheid verkondigde niet wetend dat deze niet waar was bv, was dit dan schuld?
Zij wisten niet beter toch is Reïncarnatie dan een juiste weg om te leren beseffen welke impact dit bv had op anderen.

Why Reincarnation is a Slavery Program

Meerdere keren toen ik een man ontmoette met wie ik een instant, sterke, wederzijdse aantrekkingskracht had, bleek dat ik ze intiem kende uiteen vorig leven. Er was een man met wie ik enige tijd uitging. Ondanks het feit dat hij enkele bewonderenswaardige eigenschappen had, was hij erg egoïstisch en gevoelloos. Dus ik heb het uitgemaakt met hem. Maar niemand anders kwam opdagen om hem te vervangen en ik wist dat diezelfde man nog steeds ‘in mijn ruimte’ was en dat ik mijn soulmate niet zou vinden tot ik, op welke manier dan ook, de reden oploste waarom we aan elkaar vastzaten. Ik had het gevoel dat mijn zus die metafysische vermogens heeft, het antwoord op mijn dilemma kende. Ik belde haar en vertelde haar over de situatie.

Mijn zuster reageerde onmiddellijk dat ze ‘doorkreeg’ dat ik in een vorig leven een zeer krachtige sjamaan was geweest. Het hartchakra is het krachtigste deel van een persoon. Ze ‘kreeg door’ dat ik de hartchakra van deze man had gestolen! En hij had sindsdien niets meer kunnen voelen !!!! Yikes! Wat een vreselijke zaak om iemand aan te doen! Ik voelde dat dit waar was en ‘vond’ zijn hartchakra onmiddellijk in mijn ruimte en ‘stuurde het terug’ naar hem. Ik heb toen deze man gebeld, die ook wist van vorige levens. Ik vertelde hem wat ik dacht dat ik hem in een vorig leven had aangedaan. Ik vroeg hem of dat was wat er was gebeurd. Hij zei ja’. Ik zei toen dat ik hem zijn hartchakra had gegeven en vroeg of hij het had. Hij zei ja”. We sloten het gesprek af en gelukkig hoefde ik nooit meer met hem af te rekenen en kon ik verder gaan.

If Krishna really loves us, why does He let us suffer in the material world? Why does He allow us to come here at all? | Krishna.com

In een vorig leven was ik soldaat tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Mijn man Michael was mijn bevelvoerend officier. Ik kreeg de herinneringen hiervoor niet van het opruimen, dus de herinneringen waren veel minder duidelijk dan de meeste van mijn andere herinneringen. Ik kreeg deze herinneringen van het doen van zelfhypnose uit een boek dat ik had. (Ik deed dit omdat een van mijn broers hier veel succes mee had in het herinneren van vorige levens en in het verbeteren van zijn leven als gevolg daarvan. Toen ik voor het eerst de herinnering had, was ik in de war. Ik wist zeker dat ik een Amerikaan was, maar ik kon niet begrijpen waarom mijn uniform rood leek te zijn – totdat ik me realiseerde dat ik bedekt was met bloed en doodging.

Een grappig ding over vorige levens is dat mensen graag praten over wat ze 100 jaar geleden deden, of misschien tijdens Atlantis. Maar niet eerder dan dat. Maar als je eenmaal openstaat voor de mogelijkheid van vorige levens, open je een heel nieuw ballgame. Denk er eens over na: hoe lang gaat oneindigheid terug?

Ik heb met mensen gesproken over het belang van kinderen. Als je eenmaal weet hebt van reïncarnatie, zul je zien hoe het nog belangrijker is dan je misschien hebt gerealiseerd om gelukkige, liefdevolle, bewuste, goed geïnformeerde kinderen de wereld in te brengen. Van welke familie weet je nu dat jedaar  zou willen incarneren een volgende keer? Het beste alternatief zou kunnen zijn om een ​​gezin te stichten dat je opvoedt hoe je zou willen worden opgevoed. Het belang van het vinden van de JUISTE echtgeno (o) t (e) / echtgenoot en thuisonderwijs wordt nog belangrijker als je dit beseft.

 

door Stephanie Relfe – www.Relfe.com

Gerelateerde berichten


fethiye escort adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.escortperl.com

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com