Telepathie

Letterlijke betekenis van telepathie is vervoelen. We verstaan hieronder het
overdragen van bewustzijnsinhouden ( gedachtekracht) van de ene mens op de
andere mens die niet in de buurt is, zonder gebruik te maken van de zintuigen.
Telepathie behoort tot de buiten – zintuiglijke – waarneming (BZW).

We
leven in een zee van energieën, waarin voortdurend informatie op ons wordt
afgestuurd. Als we ons openstellen voor telepathisch contact (communicatie op
afstand), vervagen we afstanden. Wanneer twee geliefden samen zijn, dan kunnen
ze praten, gevoelens uitwisselen, gedachten overbrengen, etc. Via telepathie bestaat de mogelijkheid om op afstand
liefde te beleven, mits de juiste afstemming. Je kan de andere bereiken, je
gevoelens overbrengen, je gedachten uitsturen en capteren.

Communicatie op afstand

Tussen twee geesten is er communicatie
mogelijk. De informatie die je uitstuurt kunnen gevoelens, ideeën, sensaties,
mentale beelden betreffen. In alle culturen werd en wordt telepathische
overdracht van gegevens toegepast. Bij de Aboriginals in Australië aanvaardt men
telepathie als een normale menselijke eigenschap, terwijl in Europa
telepathische overdracht afgeschilderd wordt als ‘paranormaal’ of ‘mystiek’.

Het woord telepathie is afgeleid van het Griekse tele (afstand) en pathe
(gevoel). De wetenschappelijke interesse in telepathie begon na de ontdekking
van het mesmerisme. Bij magnetisme bleek dat de gemagnetiseerde gevoelens en
gedachten kon overnemen van de magnetiseur. De gemagnetiseerde voerde de
opdrachten van de magnetiseur uit zonder dat ze werden uitgesproken. Ook de
psychologie toonde interesse voor dit fenomeen, vooral Sigmund Freud was zeer
gefascineerd. Hij zag het als een primitieve faciliteit van de diersoorten, maar
die eigenschap is gedurende de evolutie van de mens hoofdzakelijk verloren
gegaan. Toen de American Society for Psychical Research (ASPR) in 1985 werd
gesticht, werd telepathie als studierichting aanvaard. De procedure was heel
eenvoudig. Een persoon die zich in de ene kamer bevond, moest getallen, die uit
twee cijfers bestonden, overbrengen naar een ontvanger die in een andere kamer
plaatsnam.

Experimentele resultaten

Telepathie wordt heel
dikwijls op een spontane manier tot stand gebracht. Het aantal gesignaleerde
gevallen van het contact bij een overlijden is overweldigend. De ontvanger
krijgt deze informatie door via een gevoel. Ze ervaren een slecht gevoel en deze
weet dat er iets negatiefs aan de hand is met degene die overlijdt. Dit kan via
dromen, visioenen, stemmen of hallucinaties tot stand gebracht worden. Diegene
die het bericht ontvangt, zal plots zijn routinetaken onderbreken, zijn
reisplannen veranderen of zelfs totaal annuleren. Er zijn veel gevallen gekend
van telepathie tussen mens en dier. Bovendien hangt veel af van de emotionele
toestand van de individuen. Uit studie blijkt dat de ontvangers meestal vrouwen
zijn, omdat ze dichter bij hun emoties staan en meer op hun intuïtie vertrouwen.
Telepathische ontvangst kan in de droomstaat gestimuleerd worden, waardoor een
verandering in de hersengolven optreedt.

Telepathie en verbondenheid:

Als twee individuen op dezelfde golflengte zitten en een hechte band
hebben, dan zal de telepathische overdracht beter lukken. De beste kans om te
slagen in je telepathische overdracht is als er een affectieve band is tussen de
zender en de ontvanger. Wanneer van een tweeling de ene overlijdt, voelt de
andere dit onmiddelijk aan. Dit fenomeen wordt aanzien als ‘de synchroniciteit
van de dood’. Dit bewijst dat er informatie-overdracht is tussen twee zeer
gelijke wezens zoals tweelingen, die op de koop toe een heel nauwe band hebben.

De Franse tweeling Hacquart is een heel gekend voorbeeld. Jerome Haquart
stierf op 3 februari waarna zijn tweelingbroer Emile, die honderden kilometers
verderop leefde, ogenblikkelijk getroffen werd door een ziekte en 48 uren later
overleed. Het bizarre is dat Emile nooit op de hoogte werd gebracht, maar het
overlijden van zijn broer toch aanvoelde. Energiedraden verbinden ons met
diegenen die we liefhebben, en dit kunnen we aantonen met het volgende
voorbeeld. Er bestond een tweeling, waarvan de ene in Engeland woonde en de
andere in Zuid-Afrika. Ze stierven allebei op 20 april 1961 op zeventigjarige
leeftijd. Er werden en worden allerlei vreemde fenomenen vastgesteld bij
tweelingen. Zo blijkt als de ene een verdoving ondergaat, de andere
ogenblikkelijk in slaap valt. Als de ene zich met een scherp voorwerp prikt of
snijdt, dan zal de andere op dezelfde plaats op het lichaam een rode vlek
ontdekken.

Telepathie tussen moeder en kind

Motherandchildbond11

Volgens psychiater Jan Ehrenwald komt telepathisch contact tussen moeder
en kind veel voor. Deze vorm van telepathie is dikwijls zeer uitgesproken bij
het kind, want telepathie is de eerste mogelijkheid om te communiceren.
Telepathie tussen moeder en kind wordt aanzien als een zeer efficiënte manier om
informatie over te dragen, vooral als het kind in problemen geraakt. Op het
moment dat een kind een taal beheerst, verdwijnt het telepathisch contact. Deze
thesis werd onderbouwd door laboratoriumexperimenten aan de universiteit van
Montana. De onderzoekers spitsten zich toe op de fysieke reacties van de
moeders, terwijl het kind aan angstige situaties werd blootgesteld. De moeder
moest melden wanneer ze het gevoel kreeg dat haar kind in levensgevaar was. En
inderdaad, er werden voortdurend extreme emotionele reacties bij de moeder
bemerkt. Dit wijst opnieuw op een nauwe contact dat bestaat tussen twee
personen, die zich verbonden voelen met mekaar.

Telepathisch contact met
je geliefde

Derdeoog

Hoe is het mogelijk om met je geliefde te
communiceren op afstand zonder dat je fysiek enig contact hebt? Twee personen
kunnen gedachten en gevoelens zenden en ontvangen door middel van een
energiebrug. Wanneer twee individuen dichtbij mekaar staan, is dit vrij
makkelijk uit te voeren. Bij telepathische overdracht zijn er twee richtingen:
de zender en de ontvanger. Om tot telepathisch contact te komen, is de
verbondenheid (empathie) tussen twee personen noodzakelijk. De mens heeft een
schild rondom zich, zodat gedachten en gevoelens voor anderen verborgen blijven.
De telepathische overdracht zal niet louter met woorden zijn, maar ook met
gevoelens, beelden of verlangens. Het is mogelijk om bepaalde zaken te weten te
komen (paracognitie) door te horen (helderhorigheid) te voelen
(heldervoelendheid) of door beelden die je binnenkrijgt (helderziendheid). Als
een persoon tot telepathisch contact overgaat, dan voelt hij/zij iets wat de
andere ook ervaart. De ene kan een beeld of gevoel doorkrijgen dat het type van
de ervaring van de andere weergeeft. Het blijft niet bij fantasie, want de
mogelijkheid bestaat om een onderscheid te maken tussen fantasie en
telepathische overdracht, omdat deze laatste een innerlijk gevoel van
werkelijkheid teweegbrengt.

Als je tot een telepathische overdracht wil
komen, dan moet je erin geloven. Zonder geloof lukt het niet. Je moet drie
stappen doorlopen om telepathisch contact te hebben nl. inductien visualisatie
en jouw ‘wil’. Inductie staat voor ’emotie opwekken’. Je moet je voorstellen dat
de andere bij jou is en dat je zijn/haar gevoelens kan voelen. Een foto kan je
hierbij helpen. Trek je terug in een rustige plaats. Bekijk de foto van je
geliefde en laat je gevoelens en herinneringen de vrije loop. Hierna kom je tot
visualisatie, hetgeen je wil overbrengen. Maak een duidelijk beeld in je geest
van hetgeen je aan je geliefde wil verkondigen. De derde fase is dat je moet
willen dat het gebeurt. Geloof erin en stuur jou wil uit. Noteer even dat de
telepathie nooit faalt. Als het mislukt, dan betekent dit dat je één of meerdere
van de drie stappen verkeerd of niet gedaan hebt. Als de boodschap verkeerd
overkomt, dan wijst dit op een tegenwerking of gebrek aan gezamelijk contact. De
intenties liggen uit mekaar. Het is onmogelijk om liefdesgevoelens naar een
bepaalde persoon, die voor jou liefde niet openstaat, te sturen. Wees oprecht in
je telepathische boodschappen. Indien er een goede telepathische connectie is,
is het zeer eenvoudig om tot een overdracht te komen. Stuur geen misleidende
gevoelens of gedachten naar een persoon, waarmee je een goede band hebt, want
die zou uiteindelijk de telepathische connectie tussen jullie schade kunnen
betrokkenen of zelfs breken. Als je jouw liefde, je bekommernissen, je gedachten
en steun wil sturen, dan is het aangewezen om met beelden te werken. Stel je een
beeld voor het geestesoog en doorspek dat met jouw emoties…


Gepubliceerd op 20-7-09 om 20:40 in Telepathie

Telepathie

Telepathie is het vermogen om op
bovennatuurlijke ook wel bovenzintuiglijke manier kennis te nemen van
belevenissen van andere mensen of boodschappen door te geven aan anderen.

Dat klinkt magisch maar iedereen heeft het wel eens meegemaakt en onbewust
communiceren we veel meer met elkaar via telepathie dan we beseffen. Denk maar
eens aan de momenten dat je ineens aan iemand moest denken en dat deze persoon
je vervolgens opbelt. Soms weten mensen dat er iets met hun geliefde aan de hand
is of hebben een onbestemd gevoel en blijkt later dat er op dat moment iets
ernstig is gebeurt of iemand in nood is. Je krijgt ineens een drang om iemand te
bellen en die persoon heeft echt even een bemoediging nodig.

Blog_telepathy

Mensen zijn vanuit een hogere dimensie met elkaar
verbonden en delen op dat niveau onbewust informatie aan elkaar uit. Door
telepathie kunnen gevoelens, gedachtes, beelden, emoties, reuk en smaak worden
doorgegeven. Telepathie is niet gebonden aan afstand en zelfs niet aan tijd.

Telepathie wordt in de parapsychologie een vorm van ESP (= Extra Sensory
Perception, buiten zintuiglijke waarneming) genoemd. Het wordt een paranormaal
ook wel psi verschijnsel genoemd.

Telepathie is in de parapsychologie
wetenschappelijk onderzocht en daar wel waargenomen en aangetoond maar nog nooit
voldoende bewezen voor de wetenschap. Toch zijn er voldoende resultaten om
aannemelijk te maken dat er en vorm van communicatie bestaat die niet te
verklaren is met de huidige wetenschap.

Telepathie gaat niet via
radiogolven of elektrische stroompje die de hersenen uitzenden wat mensen wel
eens denken. Dat zou namelijk betekenen dat de signalen afnemen door afstand en
dat er tijd overeen gaat. Onderzoek wijst uit dat nog afstand nog tijd invloed
heeft op de telepathie. Het is dan ook aannemelijker dat telepathie gaat via een
vierde dimensie die los staat van afstand en tijd. Het is dan ook mogelijk
boodschappen te ontvangen uit verleden of toekomst. Voor de wetenschap is dat
onbegrijpelijk maar in de spirituele wereld is dat een bekend verschijnsel. We
komen het in de Bijbel en in het Christendom ook veelvuldig tegen.

Telepathie is je vermogen om intuïtief te communiceren. Communicatie via
je gevoel. Een hartverbinding die je kunt maken met elke vorm van leven dat er
is. Deze hartverbinding is er altijd en altijd al geweest. Telepathie is ons
“vergeten”zesde zintuig.

Zo zijn er tal van intuïtieve boodschappen die
wij op een bepaalde laag van ons bewust zijn de gehele dag door krijgen. Vaak
zijn we hier ons niet bewust van. Terwijl we bij alles wat we mee maken seintjes
krijgen. Die seintjes komen op alle mogelijke manieren bij ons. Door situaties,
door wat mensen zeggen, door hoe het voelt, door fysieke boodschappen. Alles wat
er gebeurt vertelt jou wat. En aan de hand van hoe iets of iemand op jou over
komt handel je. Dit is telepathie.

Kind

Voor kinderen is het
vermogen om telepathisch te spreken van zelf sprekend. Kinderen kunnen door hun
fysieke leeftijd niet in onze mensentaal duidelijk maken wat ze willen. Kinderen
doen dit daarom telepathisch. Zij ervaren dit als niet anders dan normaal en
snappen er niks van als wij “volwassenen” hen niet begrijpen. Vanaf jongs af aan
leren we van onze omgeving. Regels, patronen, gedragingen. Telepathie is geen
gebruikelijke taal meer. Als kind kun je plaatjes en gevoelens blijven sturen,
maar als niemand naar je luistert, besluit je de taal die je word aangeboden te
leren. Dit houdt niet in dat we niet meer telepathisch met elkaar praten. We
doen het altijd, je kunt het niet uitzetten, het gaat alleen onbewust.

Zo is het uiteindelijk met iedereen en alles in het leven. We worden wat
de wereld om ons heen van ons maakt. En hoe we ons zelf zien en maken, laten
maken. We leren allemaal fysiek praten, terwijl de woorden ons beperken in wat
we werkelijk willen zeggen, woorden lang niet evenaren wat we voelen.

Telepathie is onze oertaal, die zich niet in woorden laat uitdrukken,
maar in puur gevoel. Het is de taal die iedereen verstaat, de taal van het hart.
Telepathisch communiceren kan iedereen vanuit zijn natuur.Wanneer je daar weer
bewust van gaat worden kun je daarmee oefenen. Door stil te staan bij alle
keuzes die je maakt. Kies een keer wat je gevoel zegt, ook al zegt je hoofd dat
je het beter kan laten. Voel wanneer de telefoon gaat wie het is, voordat je
opneemt. Speel ermee. En Leer. Je zult ervaren dat niets voor niets is, dat je
voor gevoel werkelijk klopt. Je kunt weer bewust gebruik gaan maken van jou
zintuig. Hoe meer je er gebruik van maakt hoe sterker je jouw telepathische
vermogen weer kunt gaan ontwikkelen.

Onze sprekende taal belemmert ons
om met dieren, andere levensvormen, maar zelfs met andere mensen te praten.
Telepathie is je vermogen om met elkander levenswezen te delen. Het is niets
paranormaals, het is de weg die ons laat ervaren wie we werkelijk zijn!

Hoe vind telepathie plaats?

Telepathie vindt plaats, doormiddel
van het grote energie veld. Energie is overal om ons heen.Een lege ruimte is
werkelijk niet leeg. Overal zit energie, wat alles met elkaar verbind. Wat door
gaat in alle lagen van het leven. Uiteindelijk is alles energie wanneer je het
bekijkt onder een microscoop. ( Intressante films hierover zijn “what the bleep
do we know, Down to the rabbit hole.”)

Mensen noemen het een
morfomagnetisch veld, anderen een bibliotheek (Akasha kronieken), wetenschappers
vertellen er over in hun kwantumfysica. Ik zelf benoem het als de levensenergie
waar iedereen en alles uit bestaat. Ik geloof dat wanneer je met de
levensenergie mee stroomt en je er mee verbindt, je steeds weer dichter bij jouw
werkelijke natuur komt. Onze werkelijke natuur bestaat niet uit dualiteit,
gescheidenheid, angst, eenzaamheid en illusie. Maar uit liefde, licht,
verbondenheid, respect, vreugde, vertrouwen en geloof. Het gaat erom waar je
voor kiest, al lijkt het nu dat er voor ons wordt gekozen. We zijn zoveel groter
dan dat we zelf denken. De wereld, onze wereld is zo veel mooier dan dat we ons
zelf durven denken/schenken. Telepathie laat zien dat er geen buiten en binnen
is. We zijn allemaal hetzelfde, energie.

Dieren communiceren vanuit deze
levensenergie. Denk maar eens aan de vogels die vliegen door de lucht in de
meest mooiste formaties. Ze trekken erop uit wanneer het slechter weer wordt,
als of zij een kalender hebben waarop staat, nu komt de kou. De meeste
menselijke weerverwachters zitten er dikwijls naast. Denk ook aan natuur rampen,
lang voor dat er een natuurramp plaats vindt, weten de dieren dat al. Ze trekken
naar hogere gebieden of laten mensen zien, doormiddel van hun gedrag, dat er
iets aan de hand is. Wanneer wij mensen weer gaan geloven in ons zelf en in onze
natuur, dan begint de weg terug naar “huis”, daar waar alles en iedereen all-een
is.

Telepathie vindt plaats via deze energie verbinding. Het maakt niet
uit waar op de wereld je woont of dat het dier misschien vermist of overleden
is. Energie verbindt ons alle met elkaar. Denk maar eens aan een verjaardag waar
je binnen loopt en je beseft na een paar seconden dat het er eigenlijk helemaal
niet zo gezellig is …. Of juist wel natuurlijk! Dit voel je aan door de energie
die er hangt. Energie is oneindig en zal er altijd en overal zijn.Wanneer wij
ons verbinden met ons zelf. En vanuit deze verbinding in liefde contact maken
met dieren, zal iedereen horen wat elk levend wezen vertelt.

Wat kun je
met je vermogen om telepathisch te communiceren ?

Je kunt door middel
van je telepathische vermogen communiceren met alle levensvormen, dus niet
alleen dieren, maar ook met mensen. Het communiceren gaat via je zintuigen,
horen, zien ruiken, proeven, voelen en fysieke boodschappen. Doormiddel van de
verbinding door energie kun je dus voelen wat een ander voelt, ruiken en
proeven, zien. Eigenlijk gebeurt dit ons elke dag.

Telepathisch kun je
dus een gevoel zenden of via je gedachten een plaatje laten zien. Wanneer je aan
een dier vraagt; “Hoe ziet jouw huis eruit?” Dan kan een dier bijvoorbeeld een
plaatje van zijn huis naar jou sturen. Als je in voelt op een dier, kun je
voelen of het dier verdrietig is of blij. Bijvoorbeeld met de vraag: “Vind je
het leuk om in de auto te rijden?” Een dier kan je dus ook laten voelen waar hij
pijn heeft in het lichaam. Door telepathisch te spreken met dieren komen we
allemaal achter de wel bekende vraag: “Wat gaat er in jouw koppie om? Waarom doe
je dat toch steeds? Zit je lekker in je vel?” Je kunt het gesprek vergelijken
met een gesprek tussen ons mensen. En kan dus werkelijk over van alles gaan.

Praten met dieren is meer…als het antwoord op jouw vraag.

Dieren laten via hun gedrag ons eigen gedrag zien. Ze zijn dan als een
spiegelbeeld van Ons-zelf. Ze spiegelen wat er diep in ons leeft. Dieren
reageren vanuit hun natuur op energie. Zij voelen wanneer er gevaar dreigt.
Daarom weten honden wanneer je bang voor ze bent. De reden waarom een paard niet
wil luisteren naar wat je vraagt, heeft misschien wel te maken met het stuk, in
hoeverre jezelf naar jezelf luistert. In welke maten luister jij naar je eigen
hart. En de hond die zo enorm aan de lijn trekt, vraagt jou misschien wel
leiding te nemen over je eigen leven. Voor dieren bestaan geen geheimen, en
eigenlijk voor niemand… Wanneer je verbonden bent met alles om je heen. Dieren
voelen haarfijn aan wat er met ons is en als dat wat zij voelen niet in
overeenstemming komt, met jouw gedragingen zullen ze je dat vertellen. Dat is de
reden waarom we dieren zo lief hebben. Bij dieren hoef je niet te vertellen wat
er is, of blij bent of boos. Bij dieren hoef je alleen maar te zijn wie je bent
en dat zullen ze met je delen.

Gepubliceerd op 20-7-09 om 20:23 in
Telepathie

bron: http://bewustleven.web-log.nl

Gerelateerde Berichten