25 januari 2022

 

Edgar Cayce

Photobucket

EDGAR CAYCE,

de slapende profeet
Wie was Edgar Cayce? Er zijn miljoenen boeken verkocht die verhalen over Edgar Cayce. Hij is vanaf 1900 besproken in artikelen van meer dan een dozijn weekbladen en honderden kranten.

Wat was er dan zo uniek aan hem? Dit hangt af van door wiens ogen je hem bekijkt. Een behoorlijk aantal van zijn tijdgenoten kenden de “wakende” Edgar Cayce als een bekwaam en begaafd fotograaf.  Een andere groep (voornamelijk kinderen) bewonderden hem als een warm en vriendelijk zondagsschool leraar.  Zijn eigen familie kende hem als een geweldig echtgenoot en vader. De “slapende” Edgar Cayce was een totaal andere figuur – en ziener gekend door duizenden mensen, uit alle lagen van de bevolking, die redenen hadden hem dankbaar te zijn voor zijn hulp. Zeker, veel van hen geloofden dat hij alleen hen of had “gered” of hun leven had
“veranderd” toen alles verloren leek.

De “slapende” Edgar Cayce was een medisch diagnost, een profeet en een toegewijd voorspreker van de bijbelse leer. In juni 1954 kende de Universiteit van Chicago hem voldoende eer toe om op basis van een studie van zijn leven en werk de “doctorstitel” te mogen dragen. In deze dissertatie refereerde de schrijver naar hem als zijnde een “religieus ziener”. In dat zelfde jaar schonk het kinder comic boek “house of mistery” men de vooraanstaande titel “America’s meest mysterieuze man”.

Zelfs als kind, op een boerderij in de buurt van Hopkinsville Kentucky, waar hij was geboren op 18 maart 1877, liet Edgar Cayce staaltjes van gewaarwording zien die boven de normale 5 zintuigen. Op de leeftijd van 6 of 7 jaar vertelde hij zijn ouders dat hij in staat was visioenen te zien en met hen te spreken, soms waren dit familieleden die recent overleden waren.
Zijn ouders schreven dit toe aan de overactieve verbeeldingskracht van een eenzaam kind die beïnvloed was door de dramatische taal van de herbelevingbijeenkomsten die in die tijd populair waren in dat deel van het land. Hij ontwikkelde later een vorm van een fotografisch geheugen door te met zijn hoofd op zijn schoolboeken te slapen, dit geheugen hielp hem snel door de dorpsschool heen te komen. Deze gave nam echter af en Edgar was slechts in staat de lagere school af te maken voordat hij zijn plaats in de wereld kon gaan zoeken.

Toen hij 21 jaar oud was had hij de betrekking van verkoper voor een groothandel in schrijfbenodigdheden. In de tijd liep hij een geleidelijke verlamming van de keelspieren op die dreigden het stemgeluid bij hem weg te nemen. Toen dokters niet in staat waren een fysieke oorzaak voor deze toestand te vinden probeerde men het met hypnose, dit had echter geen permanent effect. Als laatste redmiddel vroeg Edgar een vriend hem de zelfde soort hypnotische slaap te laten maken die hem, als kind, in staat stelde de boeken uit zijn schoolboeken te leren. Zijn vriend gaf hem de noodzakelijke
ingevingen en toen hij een maal in een zelf opgewekte trance verkeerde,kreeg Edgar houvast aan zijn eigen probleem. Hij stelde medicatie voor en een behandelende therapie die zijn stem en zijn gestel weer geheel herstelde.

Een groep artsen uit Hopkinsville en Bowling Green Kentucky maakten gebruik van zijn unieke talent om diagnoses te stellen bij hun patiënten.  Zij vonden spoedig uit at waar Edgar zich ook bevond, zij slechts de naam en adres van de patiënt behoefden te geven en hij was in staat om telepathisch
contact te maken met de patiënts lichaam en geest alsof hij zich in
dezelfde ruimte bevond. Hij had geen andere informatie met betrekking tot de patiënt nodig en kreeg die ook niet. Een van de jonge dokters, dr. Wesley Ketchum, bracht over deze nogal onorthodoxe procedure rapport uit bij een medisch onderzoekscentrum in Boston Massachusetts. Op 9 oktober 1910 schreef de New York Times twee hoofdartikelen met foto’s. Vanaf die dag zochtenmensen met moeilijkheden uit het gehele land de hulp van de “wonderman”.

Toen Edgar Cayce in Virginia Beach Virginia op 3 januari 1945 stierf liet hij meer dan 14,000 in stenografie opgestelde geschriften achter met betrekking op de telepatisch-helderziende uitlatingen, die hij in een periode van 43 jaar, had gegeven aan meer dan 6000 verschillende mensen.
Naar deze uitlatingen wordt gerefereerd als zijnde “LEZINGEN” (READINGS). Deze lezingen omvatten een van de grootste aantallen beschrijvingen van psychische zienerij die ooit zijn gedaan door een enkele persoon.

Tezamen met de archiefstukken, correspondentie en rapporten worden zij nog steeds onderzocht door duizenden psychologen, studenten, schrijvers en onderzoekers, al deze stukken staan ter bestudering beschikbaar onder duizenden onderwerpen. En stichting die bekend staat als A.R.E. (Association for Research and Enlightenment) werd in 1932 opgericht om de lezingen te
behouden. Als een OPEN-LIDMAATSCHAP onderzoek  organisatie, gaat het nog steeds door met het indexeren en catalogiseren van de informatie, zij zetten aan tot onderzoek en experimenten en bevorderen het houden van conferenties, seminar en lezingen. Tot nu toe zijn de gepubliceerde resultaten beschikbaar
gekomen voor de leden middels eigen ORGANEN. Tegenwoordig bestaan er wereldwijd honderden STUDIEGROEPEN welke onderzoek verrichten en materiaal gebruiken.
(Linda Casey)

Uit een lezing van Cayce,

Reïncarnatie wil niet zeggen dat mensen in een dierlijke vorm terugkomen, het is ook niet zonder meer bijgeloof van ontwetende mensen. Het is een volkomen ernstig te nemen leer,zowel uit religieus als uit wijsgerig oogpunt. Miljoenen ontwikkelde mensen uit India en Boedistische landen geloven in reïncarnatie.

De evolutie van de mens om nu eens als man, dan als vrouw, eens als vorst en dan als arme  en niet telkens behorend tot hetzelfde ras, met als eindpunt het bereiken van de perfektie in de menselijke geest en daarna de geestelijke wereld.

(Noot van Wings, wat zou dit inhouden voor mensen die nu bv discrimineren? Zal dit inhouden dat je in een volgend leven zelf gediscrimineerd zal worden? Geldt dit niet met alles zo?

Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worde?)

Bijbelcitaat over reïncarnatie :

“Johannes de Doper zou een reïncarnatie zijn van Elia”

“Elia is reeds gekomen”

“Toen begrepen de discipelen

dat hij over Johannes de  doper   had   gesproken”

Matheüs 17:12,3

Of over de van geboorte af blind zijnde man

“Wie heeft hier gezondigd, deze of zijn voorouders”

De overbevolking op aarde werd toegeschreven aan de grote verdwenen beschavingen zoals Egypte, Atlantis, Mexico etc.

De onzichtbare wereld kan miljoenen zielen herbergen,  in tijden dat het voor hen niet noodzakelijk is om op aarde te leven.

Cayce uitspraken!

 

*GOD BESTAAT*

*ELKE ZIEL IS DEEL VAN GOD*

*HET LEVEN HEEFT EEN DOEL*

*HET LEVEN GAAT ONONDERBROKEN VERDER*

*ALLE MENSELIJKE LEVEN VERLOOPT VOLGENS EEN WET*

*LIEFDE VERVULT DE WET*

*DE WIL VAN DE MENS SCHEPT ZIJN LOT*

*DE GEEST VAN DE MENS HEEFT VORMENDE KRACHT*

*HET ANTWOORD OP ALLE VRAGEN LIGT

BINNEN HET IK*

*VERWERF U EERST INZICHT IN RELATIE TOT DE SCHEPPENDE KRACHTEN VAN HET HEELAL OF GOD*

*FORMULEER UW IDEALEN EN DOELSTELLINGEN IN HET LEVEN*

*STREEF NAAR HET VERWEZENLIJKEN VAN DIE DOELEN*

*WEES ACTIEF*

*WEES GEDULDIG*

Lees ook:   NEFERTITI BREAKTHOUGH! ATLANTIS EGYPTIAN HALL OF RECORDS

*WEES BLIJMOEDIG*

*LAAT DE UITKOMST  AAN GOD OVER*

*TRACHT UW PROBLEEM NIET TE ONTWIJKEN*

*WEES EEN KANAAL VOOR HET GOEDE NAAR ANDEREN TOE*

WAT IS HET LEVEN?

HET IS GOD

GEOPENBAARD IN HET MATERIËLE VLAK

WANT NOG ALTIJD IS HET IN HEM DAT WIJ LEVEN  WANDELEN EN ZIJN

HET LEVEN IS EEN MATERIËLE OPENBARING VAN DIE UNIVERSELE KRACHT

OF ENERGIE DIE WE GOD NOEMEN

DE ENTITEIT WORD NIET UIT ZUIVER TOEVAL GEBOREN WANT DE AARDE IS EEN WERELD VAN OORZAAK EN GEVOLG,

OORZAAK EN GEVOLG

ZIJN OP DE AARDE EEN NATUURWET

EN ALS EEN ZIEL DEZE WERELD BETREEDT IS HET OM

DEZE WAARHEDEN TE LEREN KENNEN OF DOOR TE GEVEN, OPDAT ANDEREN

OOK MEER KENNIS KRIJGEN,

OMTRENT HET DOEL WAARVOOR ELKE ZIEL KOMT

DE ERFENIS VAN ELKE ZIEL IS

OM ZICHZELF TE LEREN KENNEN ALS ZICHZELF MAAR DESONDANKS ÉÉN MET DE CREATIEVE KRACHTEN

U GAAT NIET NAAR DE HEMEL

U GROEIT NAAR DE HEMEL TOE!

ER IS GEEN TIJD, HET IS ÉÉN TIJD!

 

ER IS GEEN RUIMTE, HET IS

ÉÉN RUIMTE!

 

HET GELIJKE BRENGT HET GELIJKE VOORT!

 

WAT GE ZAAIT ZULT GE OOGSTEN

 

GOD LAAT NIET MET ZICH SPOTTEN

 

ZOALS U UW NAASTE BEHANDELD ZO ZULT U DOOR UW MEDEMENS WORDEN BEHANDELD

KLEINE NOOT

Betekenis hiervan is ook bv

als je niet eerlijk bent t.o jezelf

ervaar je misschien leugenachtige mensen in je omgeving, misschien ben je dan wel volstrekt oprecht tegen anderen alleen t.o jezelf ontbreekt er een zuiverheid, hier kom je ook op het gedeelte heb een ander lief gelijk uzelf,

Je kunt wel ontzettend goed en lief zijn tegen anderen, maar als je jezelf vergeet hoe kun je dan verwachten dat anderen rekening met jou houden?

Dus in die zin is de wereld jouw spiegel het gaat immers om het leren kennen van jouzelf?

Als jij bv. vervelend doet tegen een kind, kan je buurman tegen je uitvallen bv,

als je altijd aardig bent tegen anderen, maar niet tegen jezelf, hoe kun je dan verwachten dat mensen aardig tegen jou zijn?

Dat zal niet gebeuren nml

zelfrespect is een eerste vereiste!

Van daaruit kun je groeien!

 

LEVEN IS NIET ALLEEN MAAR LEVEN!

 

NOG DOOD ALLEEN MAAR STERVEN!

 

WANT DE GEBOORTE VAN HET EEN IS DE GEBOORTE VAN HET ANDER

DIT GEZIEN VANUIT HET GEHEEL OF HET CENTRUM

VAN WAARUIT ALLE STRALING PLAATSVINDT

 

BEDENK DE DINGEN DIE U EENS VERRICHT HEBT, U KOMT ZE NU WEER TEGEN!

ook vanuit vorige levens dus

 

WEET DAT IN WELKE STAAT U ZICH OOK BEVINDT, VAN GEEST

VAN LICHAAM,

VAN CONDITIE,

ZE IS WAT U OPGEBOUWD HEBT EN ZE IS NOODZAKELIJK VOOR UW ONTPLOOIING

(noot Wings

Dus vanuit vorige levens bouw je ook een staat van gezondheid van geest, lijf en leden op

en tevens geldt hier de wet van karma

voor jouw groei is alles van belang wat je meemaakt

het is niet zomaar!Zeker niet zinloos

Het is de bedoeling dat je hierdoor gaat groeien!

Soms zijn het zelfs je eigen keuzes die je maakte voor je ter aarde kwam!

Vergeet dit nooit hoe moeilijk dit ook lijkt soms

en hoe hard het leven soms ook schijnt

alles is en heeft een bedoeling!)

 

HEB NOOIT MEDELIJDEN MET JE ZELF

OF DENK NIET DAT IEMAND JE SLECHT BEHANDELD HEEFT

WAT JE ZAAIT ZUL JE OOGSTEN

(noot wings

tevens wordt hiermee bedoeld dat

keuzes bv gemaakt zijn in de zin van

ik kies deze ouders zodat ik kan leren zelfstandig worden

ik kies deze partner zodat ik zal leren voor mezelf opkomen

ik kies dit kind zodat ik kan leren liefhebben

of ik kies dit levenspad zodat ik kan leren hoe het niet/wel  moet)

 

LAAT GEEN TIJDEN VAN VERWERPELIJKE ONVERSCHILLIGHEID ONTSTAAN

IN UW TEGENWOORDIGE ERVARING

WEET DAT WAT U OOK OVERKOMT UW EIGEN ONTWIKKELING TEN GOEDE KOMT

ALS U HET TEGEMOET TREEDT MET TOEPASSING VAN CREATIEVE BEGINSELEN

(noot wings

wat zijn creatieve beginselen?

het creatief zijn in je denkwereld

dus dingen minder zwart/wit zien bv

blijven lachen whatever, hoe bitter ook

maakt niet uit tover die smile op je gezicht en je zult zien je voelt je dan stukken beter of anders)

 

WEET DAT ER GEEN ASTROLOGISCH NUMEROLOGISCH OF SYMBOLISCH BEPAALDE DRIFT STERKER IS DAN DE WIL VAN DE ENTITEIT TIJDENS ENIGERLEI ERVARING

ELKE ZIEL IS HET VERMOGEN GEGEVEN TOT KIEZEN IN ELKE ERVARING

IN ELKE OMSTANDIGHEID

 

WEET DAT ALLE KRACHT

ALLE GENEZING

ALLE HULP

VAN BINNENUIT MOET KOMEN

 

DENK NIET WIE ZAL VAN OVER ZEE KOMEN

OPDAT ER EEN BOODSCHAP KOME

WANT ZIE HET IS IN UZELF

 

WEET WAT UW IDEAAL IS EN HANDEL DAARNAAR

BETER HET VERKEERDE TE DOEN DAN NIETS TE DOEN

BEDENK WEL DE MAN DIE MAAR EEN TALENT KREEG

BEGROEF  HET TALENT EN

HET TALENT WERD HEM ONTNOMEN

 

HET LOT OF KARMA HANGT AF VAN WAT DE ZIEL HEEFT GEDAAN MET DATGENE WAARVAN ZE ZICH BEWUST WAS

(noot  wings

dus als je weet wat je doet en je weet dat je fout bent zul je ter verantwoording worden geroepen hiervoor,

weet je niet dat je fout bent dan kun je er immers niets aan doen!)

 

WEET DAT ELK INDIVIDU OP AARDE EVENVEEL RECHTEN HEEFT ALS UZELF

AL IS HET IN SOMMIGE OPZICHTEN NIET ZO VER GEVORDERD MET WAT HET TE LEREN HEEFT

 

GEBRUIK  WAT U WEET TOT EER VAN GOD

DAT IS GERECHTIGHEID

(noot wings

alle kennis die je bezit en hebt mogen leren behoor je te delen met anderen op een juiste zuivere manier!

voor jezelf houden van kennis kan een vorm van egoïsme zijn)

 

GEDULD IS NIET PASSIEF

OF NEGATIEF

HET IS EEN CONSTRUCTIEVE ZAAK

EEN POSITIEF ACTIVERENDE KRACHT

WANT HEEFT HIJ GEZEGD TERUG TE DEINZEN ALS IEMAND U OP DE WANG SLAAT?

NEE JUIST DE ANDERE WANG TOEKEREN

WEES ACTIEF IN UW GEDULD

WEES ACTIEF IN UW RELATIES MET UW MEDEMENS

 

BEDENK HIJ IS EEN GOD VAN LIEFDE

WANT HIJ IS LIEFDE

EEN GOD VAN GELUK

WANT HIJ IS GELUK

 

U MOET REKENSCHAP AFLEGGEN VAN IEDER IJDEL WOORD

NIET DAT U NIET BLIJMOEDIG MOET ZIJN

WANT ALS U HET VERMOGEN TOT LACHEN VERLIEST

VERLIEST U HET VERMOGEN TOT BLIJDSCHAPPEN

EN DAT IS HET BEGINSEL VAN CHRISTUS

 

LEVEN IS BLIJDSCHAP

 

BEDENK DAT HIJ LACHTE

ZELFS OP OP WEG NAAR GOLGOTHA

HIJ LACHTE EN DAT WAS JUIST WAT DE WOEDE OPWEKTE VAN VELEN

(noot van wings

dit is niet bedoeld als zijnde spottend lachen ergens om

of onverschillig lachen

dit is de lach die van binnenuit komt

de lach waardoor niets je kan raken

die lach wordt je pas eigen als je gelouterd bent door de wijsheid en het leven, als je je lessen leert in dit leven

en ze begrijpt)

 

WEET DAT ELKE ZIEL ZICHZELF ONTMOET

GEEN ENKEL PROBLEEM KAN NML ONTLOPEN WORDEN

ZIE ZE NU ONDER OGEN

( m.a.w je moet er toch een keer doorheen is het niet nu dan wel in een volgend bestaan op aarde)

Gerelateerde berichten