19 oktober 2020

 

Profetieën

Profetieën

De wereld heeft vele profeten gekend en veel van hen voorspelden vernietiging en wanhoop aan het einde van elk millennium – zo’n typisch schijnbaar magische datum waarop de wereld zou kunnen vergaan. Deze voorspellingen zijn niet alleen gemaakt voor het einde van het tweede millennium, maar zijn eerder ook voorspeld voor het eerste millennium en zoals we allemaal weten zijn de voorspelde catastrofen gelukkig niet uitgekomen.

En dan is er nog de ziener Nostradamus (1503- 1566). Hij voorspelde dat de mensheid tegen het jaar 2000 ofwel een apocalyptische holocaust, ofwel een nog nooit eerder vertoonde globale verandering en de geboorte van een nieuw wereldbewustzijn zou ondergaan.
(1)

Madame Blavatsky (1831-1891), mystica en oprichtster van de Theosofische  Sociëteit voorspelde dat aan het einde van een 5200-jarige periode onze huidige
Kali Yuga of Donkere Eeuw zou worden opgevolgd door een Eeuw van Licht.

Dus er is nog hoop!

De meest prominente ziener van de laatste eeuw is ongetwijfeld Edgar Cayce (1877- 1945). Hij is de best gedocumenteerde helderziende ooit. Edgar Cayce, beter bekend als de slapende profeet, heeft in totaal 14.306 ‘readings” slapend uitgevoerd in een veranderde bewustzijnstoestand die allemaal nauwgezet gedocumenteerd zijn. Edgar Cayce werd vooral beroemd om zijn medische ‘readings’, omdat hij met een bijna honderd procent nauwkeurigheid de diagnose kon vaststellen van het ziektebeeld van zijn patiënten. In de meeste gevallen kon hij zelfs de naam en het adres geven van de arts die ze het beste konden consulteren. En dit alles terwijl hij in een trancetoestand verkeerde en enkel en alleen de naam van de patiënt kende die hij zelf nooit eerder ontmoet had.
In de nadagen van zijn carrière begon hij informatie door te geven over oude beschavingen – vooral over de Egyptische en Atlantische culturen – en hij voorspelde tevens toekomstige gebeurtenissen voor deze aarde die bekend zijn geworden als de ‘Earth Changes”. Edgar Cayce richtte zelf de ‘Association for Research and Enlightenment’ (A.R.E.)’ op om zijn erfenis te bewaren voor het nageslacht. Deze organisatie bestaat nog steeds en is zeer actief. Edgar Cayce is zeer uitvoerig bestudeerd en er zijn meer dan driehonderd boeken gewijd aan deze mystieke man.
(2)

Vandaag de dag blijft Edgar Cayce veel mensen verbazen omdat al een groot aantal van zijn voorspellingen is uitgekomen en veel geleerden, veelal archeologen en egyptologen, hebben uit ervaring geleerd om zijn informatie zeer serieus te nemen en als baken te gebruiken in hun wetenschappelijke onderzoeken.
 
Cayce suggereerde dat de jaren tussen 1958 en 1998 een tijd van grote veranderingen zou inhouden, een wereldwijde transformatie. Deze veranderingen zouden niet het einde van de wereld betekenen, maar ze zouden een nieuw tijdperk inluiden en een spirituele transformatie. De aarde zelf zou door enorme veranderingen gaan in de vorm van massale aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, verhoogde zonneactiviteit, dramatische weersveranderingen, overstromingen en een uiteindelijke verschuiving van de polen. Deze voorspellingen beloven dus niet veel goeds. Maar zoals we zullen aantonen in dit boek, is er, terwijl we dit boek schrijven, al sprake van dramatische klimaatveranderingen en een wereldwijde toename van natuurrampen. Gelukkig was een van de sterke argumenten die Edgar Cayce vaak gebruikte, dat de toekomst niet voorbestemd is en dat veel afhangt van de eigen wil en intentie van de mensheid om haar eigen toekomst te scheppen. In dit opzicht liet hij de mogelijkheid open voor andere uitkomsten van zijn eigen voorspellingen.

De slapende profeet keek ook in het verleden van de menselijke geschiedenis en gaf gedetailleerde informatie door over oude beschavingen zoals de Egyptische beschaving. Honderden van zijn lezingen spraken over het verloren continent van Atlantis dat 10.500 jaar v.Chr. in de Atlantische oceaan ten onder ging tijdens een wereldwijde natuurramp, een vloedgolf die veroorzaakt werd door het verschuiven van de polen van de aarde. Hij beschreef de Atlantische cultuur als een van de meest geavanceerde beschavingen uit de geschiedenis van de mensheid. Cayce noemde ook de zogeheten ‘Zaal der Archieven’, een bibliotheek met Atlantische kennis die gered zou zijn door overlevenden van het zinkende Atlantis. Deze schat aan informatie zou bewaard zijn gebleven op twee plaatsen op aarde: een van deze bibliotheken zou zich bevinden ergens onder de grond tussen de linkerpoot van de Sphinx en de Nijl op het plateau van Gizeh, terwijl de andere Zaal zich ergens zou bevinden op het Mexicaanse Maya-schiereiland Yucatan.

Volgens Cayce zou de Grote Piramide (de piramide van Cheops of Khufu) op het plateau van Gizeh omstreeks 10.500 jaar v.Chr. gebouwd zijn door Toth de Atlantiёr, bij de Grieken beter bekend als Hermes Trismegistus, in samenwerking met de hoge priester Ra-Ta. Beiden waren overlevenden van het gezonken Atlantis. Zij bouwden de Grote Piramide om de Atlantische cultuur te bewaren. Edgar Cayce legde uit dat hijzelf de reïncarnatie was van Ra-Ta, de hoge priester die meewerkte aan de constructie van de Grote Piramide.

Volgens Cayce zouden onze hedendaagse moderne wetenschap en technologie eenvoudig een herontdekking zijn van de technologieën die ooit de Atlantische cultuur toebehoorden. En zoals we zullen aantonen in dit boek is er inderdaad een oude wetenschap aan het opdoemen die een nieuw licht laat schijnen over de hedendaagse wetenschap en ons helpt om een geheel nieuwe etherfysica te ontwikkelen. Delen van de oude Atlantische kennis zijn in het geheim bewaard gebleven in oude geheime genootschappen en de vrijmetselarij. Veel van de oorspronkelijke kennis is echter verloren gegaan, hoewel de fundamenten van deze kennis bewaard zijn gebleven in een oude wetenschap die beter bekend staat als de ‘Heilige Geometrie’ en die in onze tijd uiteindelijk gereconstrueerd werd.

Leonardo Da Vinci was lid van een dergelijk geheim genootschap en hij heeft door de moderne geschiedenis heen de ‘Heilige Geometrie’ geconserveerd in zijn kunstuitingen. De Rooms-Katholieke Kerk verbood deze heidense kennis omdat de heilige geschriften van de Bijbel de enige waren die verplicht en toegestaan waren.

Leonardo Da Vinci’s lidmaatschap van dit geheim genootschap heeft wereldwijde aandacht gekregen doordat Dan Brown er een boek over schreef getiteld de ‘Da Vinci Code’. Hoewel het boek voor het merendeel gaat over het vermeende huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena en hun nazaten, maakt het ook duidelijk dat Leonardo Da Vinci de importantie benadrukte van de Gulden Snede. In dit boek zullen we laten zien dat wetenschappers de Heilige Geometrie gebruikt hebben, de geometrie van de Gulden Snede, om een geheel nieuwe fysica te ontwikkelen. De Heilige Graal die besproken wordt in de Da Vinci Code is naar mijn mening noch een fysiek object (de drinkbeker die gebruikt is tijdens het laatste avondmaal), noch zijn koninklijke bloedlijn (‘sang real’), maar in feite de conservatie van de kennis van de Heilige Geometrie en de betekenis van de Gulden Snede.

Lees ook:   Edgar Cayce over Atlantis

Tenslotte, een van de meest verbazingwekkende profetieën die wereldwijd aandacht begint te trekken, omdat deze zich lijkt te voltrekken terwijl dit boek wordt geschreven, is de eindtijdprofetie van de Maya’s voor het jaar 2012. De Maya’s vormden een autochtone indiaanse cultuur die tussen 300 en 900 n.Chr. in Midden-Amerika floreerde. Om voor wetenschappers nog onbekende redenen eindigde de klassieke Mayacultuur toen de indianen hun steden en tempelcom-plexen verlieten zo rond 900 n.Chr. Hedendaagse afstammelingen van de Maya’s leven nog steeds in Mexico, Guatemala en Honduras en zij dragen nog steeds de profetieën van hun voorvaderen met zich mee. De Maya’s waren uitstekende sterrenwachten en zij beschikten over grondige kennis van de astronomie. Ze waren bezeten van tijdcycli en ze hadden verschillende extreem nauwkeurige kalendersystemen ontwikkeld die gebaseerd waren op de omlooptijden van de planeten.

Een van deze kalendersystemen is de 260 Kin (dagen) tellende Tzolkinkalender, een andere is de 365 Kin (dagen) tellende Haab kalender. De Haabkalender synchroniseert met de omloop van Venus en de Tzolkinklaender synchroniseert met de mystieke Maya Lange-Tellingkalender. De Lange-Tellingkalender werd gebruikt voor langere periodes en bestaat uit 13 Baktun subcycli. Een Baktun bestaat weer uit 20 subcycli, Katuns genaamd. Elke Katun bestaat weer uit 20 Tuns en als laatste bestaat de Tun uit 360 Kins (dagen). Dus een complete Baktun duurt 20 x 20 x 360 = 144.000 Kins, een heilig getal uit de Oudheid dat ook meerdere malen in de Bijbel genoemd wordt. Sommige wetenschappers menen dat de betekenis van de verhouding 13:20, die besloten ligt in de Lange-Tellingkalender, te maken heeft met de Gulden Snede van de Heilige Geometrie, hoewel een verhouding van 13:21 een ware Fibonacci-verhouding zou weergeven die uiteindelijk convergeert naar de Gulden Snede.

De totale duur van de Lange-Tellingkalender is 5.200 jaar. Volgens Mayakenners is de Lange-Tellingkalender gestart op 11 augustus 3114 v.Chr. en zal hij eindigen op 21 december 2012. De Maya’s geloofden dat de wereld in het verleden door veel tijdperken is heen gegaan, die zij de Zonnen noemden. Het einde van de Lange-Tellingkalender zou het einde van de vierde Zon en de geboorte van de vijfde Zon betekenen. Hij zou ook het einde aanduiden van de wereld zoals wij deze kennen en het begin aangeven van een nieuw tijdperk. Dus de Maya-eindtijdvoorspellingen gaan eigenlijk over een nieuw begin, een wedergeboorte van de aarde. De Maya-voorspellingen lijken in overeenstemming te zijn met die van Edgar Cayce omdat ook de Maya’s voorspellen dat dit nieuwe begin voorafgegaan zal worden door oproer en onrust in de wereld met grote uitdagingen voor de mensheid. Deze uitdagingen zouden het menselijke bewustzijn op wereldwijde schaal veranderen.

De oorsprong van de Maya-profetieën vinden we terug in het scheppingsverhaal van de Maya’s, de Popul Vuh. Hun grootste profeet was Lord Pacal. De Maya-profetieën bleven voor eeuwen geheim omdat het ontcijferen van de enige vier overgebleven Maya-codices die de Spaanse inquisitie overleefd hadden niet eerder begon dan in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Maar de echte doorbraken in het kraken van deze codes kwamen pas ruim twintig jaar later. In de tussentijd gaven de Maya-sjamanen hun profetieën slechts mondeling door van generatie op generatie met de nodige diepgaande geheimhouding. Hun beleid om de profetieën geheim te houden veranderde pas toen de Maya’s de tekenen begonnen te herkennen van de veranderende aarde die hun profetieën voorspeld hadden. Ze wisten dat de tijd gekomen was om hun profetieën wereldkundig te maken.

In 1997 kreeg een Nederlands filmmaker dan ook toestemming om een bijeenkomst van autochtone Amerikaanse indianenstammen, afkomstig van het gehele Amerikaanse continent, te filmen bij een heilige ceremonie die gehouden werd in de donkere wouden van Guatemala. De ceremonie werd gehouden met als doel de aarde te genezen en de indianen probeerden niet langer hun kennis en profetieën te verbergen. Zodoende werd het aan Nederlandse documentaire/ filmmaker Wiek Lenssen toegestaan dit hele gebeuren te filmen. Zijn film ‘The Year Zero’ kreeg helaas niet de internationale aandacht die hij verdiende.
(3)
Graancirkels

Tussen alle bovengenoemde ‘Earth Changes’ die plaatsvinden in onze huidige tijd, vindt er tevens een bijna vergeten vreemd en geridiculiseerd fenomeen plaats: het in de laatste twee decennia wereldwijd verschijnen van graancirkels.
 
Tot op heden zijn er meer dan tienduizend graancirkels gerapporteerd en gecatalogiseerd. Veel van deze cirkels zouden een hoax zijn en inderdaad zullen veel dat ongetwijfeld ook zijn omdat in 1991 het beruchte stel Doug & Dave de wereld hebben getracht te misleiden door met hun planken de gewassen plat te drukken.

De overvloed aan graancirkels die wereldwijd is verschenen, kan onmogelijk het werk zijn van een paar grappenmakers. Het fenomeen van de graancirkels is inmiddels grondig onderzocht en de als authentiek bestempelde figuren vertonen geen tekenen van beschadiging, maar slechts lichte schroeiplekken ter plaatse van de buigpunten van de graanhalmen – alsof ze gebogen zijn door een onbekende energetische kracht. Studies hebben inmiddels ook uitgewezen dat er veranderingen optreden in het elektromagnetisch veld rond de cirkels. Wie of wat de cirkels gemaakt heeft is eigenlijk irrelevant m.b.t. het belang van de boodschap die deze cirkels uitdragen. Graancirkels demonstreren ons de principes van de Heilige Geometrie!

De elegante en vaak fractalachtige vormen van de graancirkels herbergen soms overduidelijk maar veelal ook verborgen geometrieën. Graancirkels beelden kennis uit die bewaard is gebleven in oude tradities en die vandaag de dag nog steeds terug te vinden is in de boeddhistische en hindoeïstische mandala’s, de architectuur van kerken en kathedralen en in vele kunstuitingen waaronder de werken van Leonardo Da Vinci.

Gerelateerde berichten