...

18 juni 2021

 

Hoe zagen Engelen eruit? Of waren het de Anunnaki?

Hoe zagen de engelen er nu echt uit, en waren zij de Anunnaki de buitenaardsen?
Uit allerlei passages online, die zijn vertaald, krijg je deze samenvatting en een duidelijker beeld over Engelen.

-”Ik keek op en zag een man gekleed in linnen, met een riem van goud van ”Uphaz” om zijn middel. Zijn lichaam was als beryl, zijn gezicht als bliksem, zijn ogen als brandende fakkels, zijn armen en benen als de glans van gepolijst brons en het geluid van zijn woorden als het gebrul van een menigte” (ufo?)( Daniël 10: 5 , 6 ).

-Anunnaki betekend vertaald, ”zij die kwamen vanuit de hemel”.

-Middeleeuwse kunst maakte het idee populair, dat engelen vleugels hadden. Hoewel Daniel 9:21 enOpenbaring 14: 6 verwijst naar engelen als vliegenden, geen van deze passages noemt vleugels. Wanneer engelen in de Bijbel aan mensen zijn verschenen, is er geen aanwijzing dat zij vleugels hadden. Hoewel vleugels nooit worden toegeschreven aan engelen die aan de mensheid zijn verschenen, hebben twee soorten engelenwezens – de cherubijnen en serafijnen – vleugels. Afgezien van de Cherubim die de Hof van Eden bewaakt, na de zonde van Adam en Eva, is er geen ander verslag van hun verschijning voor de mens. Ze worden gezien in visioenen, of zijn representatieve figuren in de Ark van het Verbond en de tempel. Dus het idee dat sommige engelen wezens vleugels hebben, heeft wel enige bijbelse geldigheid. Het is echter niet zeker dat elke engel die aan de mens verscheen ooit in een vorm was die vleugels had.

-‘Gewone’ engelen
Ik heb deze engelen ‘gewoon’ genoemd, maar ze zijn natuurlijk verre van dit!

-In de meeste engelachtige verschijningen in de Bijbel, wordt geen fysieke beschrijving gegeven, alleen dat een engel verscheen of kwam, of dat iemand ‘leek op een engel’.

-Mensen lijken geen moeite te hebben gehad om te erkennen dat de bezoekers die ze zagen engelen waren, dus er moet iets heel bijzonders aan hen zijn dat onmiskenbaar is

-De meeste engelen die in de Bijbel worden beschreven, worden normaal gesproken beschreven als lange jonge mannen met glanzende gezichten en met witte eenvoudige gewaden. Er is ook geen sprake van vleugels

 

-Een lange jonge man met een glanzend / gloeiend gezicht (en mogelijk gouden haar)] die een eenvoudig wit gewaad draagt ​​en geen vleugels heeft!

-Een ding dat je niet in de Schrift zult vinden, is het typische beeld van engelen als tweevleugelige mensen met halo’s en harpen die op wolken zitten. Noch zult u de andere gemeenschappelijke opvatting van hen als schattige gevleugelde baby’s of kinderen vinden – zoals populaire kunstenaars ze vaak hebben afgebeeld sinds de middeleeuwen. De Schrift geeft nergens aan dat ze er ongeveer zo uitziet.

-Het feit dat engelen niet trouwen ( Mattheüs 22 : 30 ) (de Anunnaki (Zij die van buiten de aarde kwamen) mochten geen seks hebben met aardse vrouwen! In eerste instantie was dat streng verboden door Enlil, dus dat klopt wel met het Anunnaki verhaal in den beginne)
lijkt aan te geven dat ze geen seksualiteit of reproductiemiddel hebben. (Dus wel alleen het mocht niet) Ze worden aangeduid met mannelijke voornaamwoorden, ‘hij’ en ‘hem’, en als de geschapen ‘zonen’, zoals eerder opgemerkt ( Job 38 : 7 ) – maar volgens de grammatica van de oorspronkelijke bijbelse talen is dit ook de manier, waarop mensen wezens in het algemeen worden bedoeld, inclusief vrouwen, wanneer ze samen met mannen worden samengevoegd. Vrouwelijke voornaamwoorden en termen worden alleen gebruikt als de vrouwen uitsluitend vrouwen zijn.

-(Voor de gewone, -maar verkeerde opvatting?(Vaak zijn dat erg Christelijke websites die alles wat zij juist achten zien als een verkeerde opvatting terwijl als je dat onderzoekt er wel degelijk een verhaal aan vastzit. Juist door niet verder na te denken, krijg je dat mensen nooit kunnen doorgronden wat het geloof dan echt inhield en waar dat vandaan kwam)- dat engelen  gekruist met menselijke wezens, zie: ” Hebben engelen met vrouwen gecopuleerd om reuzen te produceren? “.)
(Met de Anunnaki is dat wel gebeurd, de engelen waren dus groter dan de standaard mensen in die tijd, die waarschijnlijk kleiner waren dan wij nu?)

The God in his Flying Chariot ( Sumerian Assyrian )

-Hoe zit het met engelen met vleugels? Interessant is dat wanneer de Bijbel engelen beschrijft die in persona aan mensen verschijnen, ze nooit beschreven worden als ‘hebbende vleugels’. Er zijn een paar visies waarin sommige engelen vleugels krijgen. Maar in deze gevallen is het vier of zes vleugels, geen twee. (De vleugels gaven misschien aan dat ze konden vliegen met vliegmachines, en erger nog misschien, waren de vleugels bv aanwijzingen voor het pk (of aantal motoren) oid van hun vliegmachines)

-Op een vergelijkbare manier verschenen er engelen, die er uitzien als mannen, in het graf van Jezus Christus om Zijn verdwijning te verklaren:

“Maar Maria [Magdalena] stond buiten bij het graf waar zij  weende en terwijl ze weende, bukte ze zich en keek in het graf. En ze zag twee engelen in het wit (In het wit gekleed) zitten, de een aan het hoofd en de andere aan het voeteneind, waar het lichaam van Jezus had gelegen. Toen zeiden ze tegen haar: ‘Vrouw, waarom huil je?’ Ze zei tegen hen: ‘Omdat ze mijn Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.’ Nadat zij  dit gezegd had, draaide ze zich om en zag Jezus staan, en -wist niet dat het Jezus was-¿”( Johannes 20 : 11 -14 ).

Nogmaals, de engelen in het graf van Christus verschenen als jonge mannen, zoals het evangelie van Marcus beschrijft: “En toen zij het graf binnengingen, zagen zij [de vrouwen die Jezus lichaam kwamen zalven] een jonge man gekleed in een lange witte mantel aan de rechterzijde zitten ; en zij waren gealarmeerd. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet gealarmeerd. U zoekt Jezus van Nazareth, die werd gekruisigd. Hij is gerezen(Vertrokken dus met een vliegmachine)! Hij is niet hier ‘”( Marcus 16 : 5 -6 ).

Veertig dagen later steeg Jezus op naar de hemel en twee engelen legden zijn discipelen uit dat Hij terug zou komen.

“Nu, toen Hij [Jezus] deze dingen had gesproken, terwijl zij toekeken, werd Hij opgenomen ontvangen in een wolk en deze verdween met Hem buiten hun gezichtsveld. En terwijl zij standvastig naar de hemel keken toen Hij opging, zie, twee mannen stonden bij hen in witte klederen, die ook zeiden: “Mannen van Galilea, waarom staan ​​jullie naar de hemel te staren? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs je zag hem gaan naar de hemel ‘”( Handelingen 1 : -11 ). (Met zijn vliegmachine/ufo whatever)

Evelyn de Morgan Boreas and Oreithyia 1896

De Goden namen aardse vrouwen tot hun. (Dat was eigenlijk verboden!)

-Engelen zijn in werkelijkheid krachtige en glorieuze wezens. Let op wat de apostel Johannes zag in een visioen: “Ik zag nog een andere machtige engel neerdalend uit de hemel, bekleed met een wolk(Rook). En een regenboog was op zijn hoofd(lichten?), zijn gezicht was als de zon, en zijn voeten als pilaren van vuur … En hij zette zijn rechtervoet (vliegmachine) op de zee en zijn linkervoet op het land, en huilde met een luide stem(Brommend geluid van een motor), zoals wanneer een leeuw brult”( Openbaring 10 : -3 ).

-Dit lijkt erg op een visioen van de profeet Daniël: “Ik tilde mijn ogen op en keek, en zie, een zekere man bekleed met linnen, wiens taille was omgord met goud van Ufaz [een gebied dat fijn goud produceert-In India ergens]! Zijn lichaam was als een beryl, zijn gelaat als de bliksem, zijn ogen als fakkels van vuur, zijn armen en voeten als gepolijst brons van kleur, en het geluid van zijn woorden als de stem van een menigte “( Daniël 10 : 5) . 6 ). Dit is ook vergelijkbaar met de verschijning van de verheerlijkte Jezus Christus, die Johannes zag ook in het gezichtsvermogen ( Openbaring 1 : 12 -16 ).

Association Of Catholic Women Bloggers: October 2nd, The Feast of Our Guardian Angels...

-De Bijbel vertelt ons dat wij, in tegenstelling tot dieren en planten,  worden geschapen naar het beeld van God.

(De Anunnaki schiep de mensheid in modernere intelligentere vorm dan zij waren, nml naar hun beeld.
Hoe zij waren, de aardse mensen zijn met hun dna vermengd)
Toen zei God: “Laat ons de mens maken naar ons beeld, volgens onze gelijkenis; laat hen heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over het vee, over de hele aarde en over elk kruipend ding dat op de aarde kruipt. “Dus schiep God (De leider en heerser van de Anunnaki)  de mens naar zijn eigen beeld; naar het beeld van God heeft Hij hem geschapen; man en vrouw Hij heeft ze gemaakt.

Angels are powerful beings that do the will of God and make spiritual warfare against the devil all around us all the time.

Wat ons onderscheidt van dieren en planten is dat we een spiritueel aspect hebben. Planten hebben een “lichaam” of op zijn minst een fysiek aspect, maar geen ziel. Daarom wijzen creationisten er vaak op dat planten niet in bijbelse zin leven. Dieren, aan de andere kant, werden gemaakt met een lichaam en een ziel (Hebreeuws: nephesh ) volgens dergelijke passages als Genesis 1: 24-25 . In tegenstelling tot dieren, heeft de mensheid ook een spiritueel aspect. 1

De mensheid heeft een uniek spiritueel aspect en deze geest is uniek gemaakt naar het beeld van God.
2We mogen verwachten dat dit beeld bepaalde aspecten van Gods eigenschappen heeft, aangezien God geest    (IQ-verstand-bewustzijn) is ( Johannes 4:24 ). Dit betekent echter niet dat we ze allemaal hebben, want we hebben slechts een voorproefje(deel) van Gods attributen. Dit beeld (DNA)werd voor het eerst in Adam geplaatst toen God hem leven (Geest) inblies.

En de Here God vormde de mens uit het stof van de grond en blies de adem (geest) van het leven in zijn neusgaten; en de mens werd een levend wezen. ( Genesis 2: 7 )

Het Hebreeuwse woord voor ‘adem’  hier is ‘nashamah’ en wordt vaak vertaald als ‘adem’ of ‘geest’. Vaak beschrijven christenen het beeld van God als een superieure intellectuele vaardigheid, zoals rede en abstracte gedachten, aanbidding van God, taal en communicatie met God, het vermogen om beslissingen te nemen, creatieve expressie, onsterfelijkheid, emoties zoals liefde, verdriet, woede, enzovoort. Deze attributen laten zien hoe gescheiden mens is van ‘beesten’ en andere fysieke entiteiten; echter, engelen, satan, demonen en andere hemelse menigten hebben veel van dezelfde eigenschappen.

Dus dat waren eigenschappen van de Anunnaki, die de nieuwe mensheid moest leren, o.a. liefde en mededogen hebben.
Waarschijnlijk waren de mensen die zij aantroffen op de aarde nogal wilde simpele wezens.

-Johannes 14:27
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

 -Er zijn drie soorten engelen in de Bijbel

De Schrift noemt drie categorieën van hemelse wezens die soorten engelen lijken te zijn: cherubijnen, serafijnen en ‘levende wezens’.

˗ˏˋ@audreyolixiaˎˊ˗

CHERUBIJNEN

Cherubijnen worden op verschillende plaatsen in de hele Schrift vermeld:

  • Ze bewaakten de toegang tot de Hof van Eden (Atlantis? DNA lab)(Genesis 3:24).
  • God troont boven hen (Ezechiël 10: 1-22).
  • God rijdt op hen (Psalm 18:10)(Vliegt?)
  • Twee gouden figuren van cherubijnen zitten boven de Ark van het Verbond, waar God beloofde om bij zijn volk te wonen (Exodus 25:22, zie ook de verzen 18-21).

-SERAPHIM

Een ander type engel, de serafijnen, wordt slechts één keer in de Bijbel genoemd. Ze verschijnen in Jesaja 6: 2-7, waar ze de Heer voortdurend aanbidden en zeggen: “Heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen; de hele aarde is vol van zijn heerlijkheid “(Jesaja 6: 3).

-LEVENDE WEZENS

Ezechiël en Openbaring spreken over andere soorten hemelse wezens die bekend staan ​​als “levende wezens” rond Gods troon (Ezechiël 1: 5-14, Openbaring 4: 6-8). Ze leken(Hoe is dit woord vertaald? Kan het ook bv symboliseren betekenen?) op een leeuw, een os, een man en een adelaar, (Denk aan Egypte in de oudheid) die verschillende delen van Gods schepping vertegenwoordigden (wilde dieren, gedomesticeerde dieren, mensen en vogels). Ook zij aanbidden God voortdurend: “Dag en nacht houden zij nooit op met zingen, ‘Heilig, heilig, heilig, is de Here God de Almachtige, wie was en is en zal komen!'” (Openbaring 4: 8)

Het Griekse woord ἄγγελος of “angelos” betekent boodschapper of engel.

Michael als een van de leidende engelen wordt beschouwd als “Vorst“(Of misschien vertaald naar het nu, officier, baas van, leider van)  van de hemelse legerscharen en verschijnt drie keer in het boek Daniël (10:13, 10:21 en 12: 1). Hij is de enige in de Bijbel die een aartsengel wordt genoemd ( Judas 1: 9) en die een belangrijke rol speelt in hoofdstuk 12 van het boek Openbaring . De engel Gabriël verschijnt voor het eerst twee keer tegen Daniël (Daniel 8:16 en 9:21), maar is vooral bekend door de Annunciatie aan Maria dat zij de moeder van Jezus, de Zoon van God zou zijn (Lukas 1: 26-38). Het boek van Tobias(Tobit) 12:15 noemt Raphael ‘een van de zeven die voor de Heer staat'(Een soort opper bevelhebber, sergeant of een luitenant….) Openbaring 8: 2 verwijst ook naar de zeven engelen die voor de Heer staan. De zeven zijn Michael, Gabriel en Raphael, de drie in de Bijbel genoemd, en Raguel, Remiel, Saraqael en Uriel, genoemd in Henoch 20: 1-8, een boek gevonden in de Dode-Zeerollen en in de Bijbel van de Oosterse orthodoxe kerk van Ethiopië.

(Grappig er zijn bijbelse websites die niets willen delen…terwijl juist delen zo belangrijk is in de bijbel, hahaha)
En Hij zeide: U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan.
Over begrijpen gesproken…

Genesis 11
« Genesis 10 | Genesis 12 »

1 En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Er was dus maar 1 taal die iedereen sprak.

2 Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar.

3 En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem.

4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!

5 Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden.

6 En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken?

7 Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore.

STURDY ANGEL THE HOKEY POKEY MAN AND AN INSANE HAWKER OF FISH BY CONNIE DURAND. AVAILABLE ON AMAZON KINDLE

8 Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen.

9 Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de HEERE de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de HEERE over de ganse aarde.

Juist het feit dat die mensen vanuit 1 taal gezamenlijk teveel maakten en bouwden stond de Goden niet aan.
Het werden te slimme mensen.
Dat was niet de bedoeling.

De slaap is de mensheid ook gegeven…
Hij legt uit dat “God hun een geest gaf van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen” (Romeinen11:8)

Er zijn ook geestelijke engelen!
Thomas van Aquino was een grote middeleeuwse theoloog, en staat bekend als de “engelachtige arts” voor zijn uitgebreide geschriften over engelen in zijn Summa Theologica. Thomas Aquinas geloofde dat engelen, zijnde spirituele wezens, de mensheid beïnvloeden door iemands geest te verlichten met een idee. Bij het citeren van de Schrift noemde hij 9 Ordes van engelen in 3 groepen: de hoogste hiërarchie naast God, Serafijnen (Jesaja 6: 2), Cherubijnen (Genesis 3:24, Ezechiël 10: 1-22) en Tronen (Kolossenzen 1:16); de middelste hiërarchie die betrokken is bij de overheid, Dominaties (Kolossenzen 1:16), Deugden (1 Petrus 3:22) en Krachten (Kolossenzen 1:16); en de derde hiërarchie die betrokken is bij het werk, de Vorstendom (Kolossenzen 1:16), Aartsengelen (1 Tessalonicenzen 4:16) en Engelen.

DE VAL VAN ADAM EN EVE

“De man gaf zijn vrouw de naam” Eva “, omdat zij de moeder was van alle levenden.
De Here God maakte voor de man en zijn vrouw kledingstukken van huiden, waarmee hij hen kleedde.
Toen zei de Here God: Zie! De man is als een van ons geworden, in kennis van goed en kwaad!
Nu, wat als hij ook zijn hand uitstrekt om vruchten te nemen van de boom des levens, en ervan eet en voor altijd leeft?
(Ze wilden dus niet dat de mensheid ook eeuwig kon leven zoals zij dat konden daarom moest de mens het hof van Eden verlaten)
De Here God heeft hem daarom uit de tuin verbannen van Eden,
om de grond waaruit hij was genomen te bewerken. (Het lab waar zij gemaakt waren?)
Toen hij de man verdreef, vestigde hij hem ten oosten van de hof van Eden,
en hij stationeerde de cherubijnen en het vurige draaiende zwaard,
om de weg naar de boom des levens te bewaken. .”
Genesis 3: 20-24

JACOB’S LADDER

“En Jakob ging uit Berseba, en ging naar Haran,
en hij stak een plaats aan, en bleef daar de gehele nacht, omdat de zon onderging , en
hij nam van de stenen van die plaats en zette ze voor zijn kussens, en hij ging liggen op die plaats om te slapen.
En hij droomde, en zie, een ladder op de aarde opgesteld, en de top ervan reikte naar de hemel,
en zie, de engelen van God gingen er op en daalden op neer! ”
Genesis 28: 10-12

Lees ook:   Studie onthult nauwe genetische banden tussen geavanceerde Egeïsche beschavingen

Dus die buitenaardsen die wij Goden noemden, omdat ze zoveel kennis hadden en wijsheid, konden zo richting de hemel gaan…?
Via een trap…of een soort wormhole…?

-GOD ZENDT EEN ENGEL VOOR HET LEIDEN VAN MOZES

“Zie, Ik zend een engel vóór u, om u onderweg te bewaken en u te brengen naar de plaats die ik heb voorbereid.
Let op hem en luister naar zijn stem, kom niet in opstand tegen hem, want hij zal geen vergiffenis schenken aan uw overtreding, want mijn naam is in hem,
maar als u aandachtig naar zijn stem luistert en alles doet wat ik zeg, dan zal ik een vijand van uw vijanden en een tegenstander voor uw tegenstanders zijn.
Exodus 23: 20-22

Mijn naam is in hen…
-Zijn dna… is in hen…
-Want:
Volgens onderzoekers van de Joodse cultuur zou het menselijke gen de handtekening hebben van de naam van God, met de 4 letters van het Tetragrammaton. (Yod) ה (heh) ו (vav) ה (heh), Tetragrammaton …. .Hey vau, = 5 = 6, beats = 5; 10 + 5 + 6 + 5

Het DNA bestaat uit 4 elementen waterstof, stikstof, zuurstof, koolstof, wanneer het samen wordt gevormd uit YHWG. Koolstof is wat ons fysieke en aardse wezens maakt. Wanneer koolstof wordt vervangen door stikstof, hebben we alle kleurloze, reukloze en onzichtbare gassen! Ze vormen de letters YHWH die de naam van God is.

De JHWH-code

Het geheim in ons DNA …

100 ideas that changed art - IDEA # 32: TROMPE-L'OEIL Renaissance artists put the newly perfected technique of linear perspective to light-hearted as well as serious uses. The trompe-l’oeil ceiling opening Andrea Mantegna painted for his patron Ludovico Gonzaga is a virtuoso demonstration of perspective.

Het was vanuit de brandende struik die de Almachtige zijn karakter openbaarde als de grote “IK BEN”. Deze naam is het tetragram van de Hebreeuwse letters yod, hey, waw, hey. “IK BEN WIE IK BEN. Dit is wat je tegen de Israëlieten moet zeggen: “IK BEN heeft me naar jou gestuurd. De Almachtige zei tegen Mozes: “Zeg tegen de Israëlieten:” JHWH, de sterke van onze vaderen … Dit is mijn naam voor altijd, de naam waardoor ik van generatie op generatie herinnerd moet worden “, Exodus 3: 14,15. De Almachtige heeft ons Zijn naam gegeven als een teken van Zijn bestaan ​​en een weg van communicatie. Vertalers hebben deze Hebreeuwse naam echter verborgen in Engelse Bijbels. In de Schrift wordt de Heilige naam van JHWH gebruikt telkens wanneer de Engelse woorden “LORD” of “GOD” in hoofdletters verschijnen. JHWH wordt in de Bijbel bijna 7000 keer gebruikt als de enige en unieke naam van de Machtige van (?denk aan de vertalingen)Israël. Jesaja bevestigt dit: “Ik ben JHWH; dat is mijn naam; en mijn glorie zal ik niet aan een ander geven “, Jesaja 42: 7. Jeremia voegt zijn bevestiging toe: “Zij zullen weten dat mijn naam JHWH is”, in hoofdstuk 16, vers 21. Terwijl Amos 5: 8 zegt: “JHWH is zijn naam.” Het boek Zacharia verklaart: “In die dag zal er één zijn YHWH, en zijn naam één. “De naam van de Schepper is JHWH.

Vergelijk deze vierletterige naam nu met de vier elementen waaruit het menselijke DNA bestaat en ontdek een oud geheim van de schepping. “De sleutel tot het vertalen van de code van DNA naar een zinvolle taal is om de ontdekking toe te passen die elementen omzet in letters. Gebaseerd op hun overeenkomstige waarden van atomaire massa, wordt waterstof de Hebreeuwse letter Yod (Y), stikstof wordt de letter Hey (H), zuurstof wordt de letter Wav (V of W) en koolstof wordt Gimel (G). Deze substituties onthullen nu dat de oude vorm van JHWH’s naam, JHWH, bestaat als de letterlijke chemie van onze genetische code. Door deze brug tussen de naam van YHWH en de elementen van de moderne wetenschap, wordt het nu mogelijk om het volledige mysterie te onthullen en nog grotere betekenis te vinden in de oude code die leeft als elke cel van ons lichaam.

Wanneer we moderne elementen vervangen door alle vier letters van de oude naam van YHWH, zien we een resultaat dat op het eerste gezicht misschien onverwacht is. Vervanging van de laatste H in YHWH door zijn chemische equivalent van stikstof, de naam van YHWH wordt de elementen waterstof, stikstof, zuurstof en stikstof (HNON) – allemaal kleurloze, reukloze en onzichtbare gassen! Met andere woorden, het vervangen van 100 procent van de persoonlijke naam van YHWH door de elementen van deze wereld creëert een substantie die een ontastbare, maar toch zeer reële vorm van creatie is! Dit betekent niet dat YHWH gewoon een piekerig gas is dat is gemaakt van onzichtbare elementen. Het is juist door de naam die YHWH aan Mozes openbaarde gedurende drie millennia geleden dat onze wereld en de fundering van het leven zelf mogelijk werd. YHWH vertelt ons dat in de vorm van waterstof, het meest voorkomende element van het universum,

Inderdaad, in de vroegste beschrijvingen van YHWH wordt ons verteld dat Hij alomtegenwoordig is en een vorm aanneemt in onze wereld die niet met onze ogen kan worden gezien. Daardoor kan Hij alleen door Zijn manifestaties worden gekend. De Sepher Yetzirah beschrijft deze niet-fysieke vorm van YHWH’s aanwezigheid als de “Ademhaling” van YHWH: “Ten Sefirot of Nothingness: One is the Breath of the Living YHWH, Life of worlds. Dit is de Heilige Adem. “

Bovendien vertellen de eerste hoofdstukken van Genesis dat het in een niet-fysieke vorm is dat de Schepper aanwezig was tijdens de schepping (Genesis 1: 2). Het was “de geest van JHWH” die zich voor het eerst over de aarde bewoog.

Door moderne elementen voor de oude letters te vervangen, is het duidelijk dat hoewel we delen in de eerste drie letters 75 procent vertegenwoordigen van de naam van onze Schepper. Hoewel de aanwezigheid van JHWH de onzichtbare en ontastbare vorm van de drie gassen waterstof, stikstof en zuurstof is, is de laatste letter van onze naam het “spul” dat ons de kleur, smaak, textuur en geluiden van ons lichaam geeft: koolstof . De enige letter die ons onderscheidt van YHWH is ook het element dat ons “echt” maakt in onze wereld – koolstof.

Door zowel de geheime lettercodes van de oudheid, als de letterlijke vertaling van DNA als een alfabet, wordt ons getoond dat iets over ons bestaan ​​blijvend en eeuwig blijft. We delen die oneindige kwaliteit met onze Schepper via een volledige vijfenzeventig procent van de elementen die onze genetische code bepalen, “schreef Gregg Braden in zijn boek The God Code.

In het begin…

Papier peint panoramique pour plafond créé à partir du décor du boudoir de la Reine : "l'Aurore" de Jean-Simon Berthélémy (1742/1743-1811) Peinture Originale au Chateau de Fontainebleau.

Dit is een wetenschappelijk bewijs dat ons laat zien dat JHWH zijn eigen naam op ieder mens heeft geschreven. Sefer Yetzirah (Het boek van de schepping) zegt: “Binnen de letters is een groot, verborgen mystiek verheven geheim … waaruit alles is geschapen.” Zijn naam is in ons, gecodeerd in de basiscellen van de mensheid. Elke persoon, ongeacht ras, religie, geslacht of status heeft de goddelijke afdruk in zijn lichaam. YHWH’s naam is in elke persoon … “er is … één YHWH en Vader van alles, die over alles en door alles en in allen is”, zegt Efeziërs 4: 5. Het potentieel van het worden zoals JHWH is in elke persoon.

Genesis verhaalt dat we ‘naar zijn beeld’ zijn gemaakt. In het begin ‘blies de Schepper op de mens en werd hij een levend wezen’. Het is deze aanbreng uit de hemel, de gave van een ziel, die ons van andere scheidt qua soorten. In elke persoon bevindt zich de adem van de Schepper, bekend als de ziel. In het Hebreeuws wordt dit de ‘neshamah’ genoemd.

De neshamah is een goddelijke vonk van YHWH gevonden in de mensheid. “Moet een persoon streven naar zuiverheid in het leven, hij of zij wordt geholpen door een heilige neshama“, zegt de Zohar in Genesis 206a. De Schrift vertaalt “neshamah” als “adem, geest en inspiratie.” Het is de hemelse ziel van de mens, die de mens naar YHWH trekt. Stel je een puur licht voor van iedereen ter wereld; dit is de neshamah. Het is helemaal goed en onbevlekt. De neshamah is het deel van YHWH binnen de mens. Spreuken 20:27 zegt: “De neshamah van de mens is de kaars van YHWH, die alle binnenwaartse delen van de buik doorzoekt.” Door de neshamah kan men verbinding maken met de wil, wijsheid en begrip van Yah. Hoe?

(hoe zuiverder en eerlijker en liefdevoller je bent hoe meer je hebt van het Goddelijke in jou! Denk ook aan de bloedgroepen met rh negatief bloed, directere afstammelingen van het engelen bloed/ dna)

De neshamah verlangt naar hereniging met de Almachtige. De enige wens is om terug te keren naar zijn bron; om in doel herenigd te worden. Elke cel van ons lichaam, die de goddelijke naam bevat, kreunt om herenigd te worden met JHWH. Maar dat kan het niet. Waarom niet?”- Vanwege vleselijke verlangens die resulteren in zonde. De zonde stopt het aardse lichaam van het lichaam van volledig terug te keren naar zijn startplaats met YHWH. De vleselijke aard leidt ons tot rebellie tegen de wil van de Almachtige en Zijn wegen. Onze ziel kan zich niet aan JHWH vastklampen vanwege onze vleselijke aard en ego-”. Het verlangen om voor zichzelf te ontvangen blokkeert alleen het licht van onze neshama. Onze zelfzuchtige acties zijn als een enorme donkere doek, die het Licht van de Schepper bedekt. De duisternis groeit, maar het licht blijft.

Probeer de mensheid te zien als een sintel uit de brandende struik. Het menselijk lichaam is de container van een goddelijke vonk van YHWH. Alleen gelaten zal deze vonk verminderen en verbranden door plezier te zoeken in wereldse verlangens. De valse vervulling van kortstondig geluk is een duisternis die probeert ons vuur te blussen. Elke handeling van het vlees plaatst een andere laag van duisternis op het licht. Deze lagen van duisternis worden in het Hebreeuws ‘zonde’ of ‘chet’ genoemd. Chet is een oud woord dat letterlijk betekent: “mis het merkteken, losse focus, verdwaald, mis het doel of pad van recht en plicht, schuld te plegen, straf door zonde, verbeurd.” Terwijl veel mensen denken dat iemand die zondigt een ‘slecht persoon’, het bijbelse concept is anders. We chet allemaal; we kunnen allemaal zondigen; we missen allemaal het doel. Dat maakt ons geen slechte mensen, we zijn net buiten het doel! In werkelijkheid het Hebreeuwse woord “Chet” verschijnt in de Bijbel (Richteren 20:16) en verwijst naar slingers die op een haar kunnen schieten en niet “chet”, wat betekent “het doel niet te missen”. Chet is een mislukking in iemands relatie met YHWH. Ons doel moet zijn om steeds dichter bij het doelwit van JHWH te komen, maar chet (zonde-egoisme, hardheid, gevoelloosheid etc)  veroorzaakt afstand.

Zonde is equivalent aan ‘afstand’. Onze zonden leiden ons af van het innerlijke Licht. “Uw zonden zijn gescheiden tussen u en YHWH, en uw chet (zonden) hebben zijn aangezicht voor u verborgen, zodat hij niet zal horen”, Jesaja 59: 2. Chet is de afstand die we plaatsen tussen onze neshamah en onze Schepper als we het merkteken van de Schrift missen.

In de roos…

Het middelpunt van YHWH’s bull’s eye wordt duidelijk uitgelegd op de pagina’s van de eerste vijf boeken van de Bijbel. Deze leringen worden vaak de “wet” genoemd. In het Hebreeuws worden deze instructieboeken “torah” genoemd. De Thora is de wil van YHWH voor de mensheid en de blauwdruk voor het leven. “De Thora is heilig en de geboden heilig en rechtvaardig en goed”, zegt Romeinen 7:12. Wanneer we de Thora volgen, zondigen we niet. De voorschriften van de Thora gehoorzamen is om op de rechte en smalle weg van de verlossing te blijven. Een persoon zondigt als de Thora wordt geschonden of vergeten. Het boek van de eerste Johannes verduidelijkt dit. “Iedereen die zondigt, beoefent torahlessness. Omdat zonde (chet) torahlessness is, “1 Johannes 3: 4. Het probleem is dat we de Tora niet genoeg kunnen volgen. De gehoorzaamheid van vandaag wis niet de ongehoorzaamheid van gisteren. Hoewel we de Torah gehoorzamen, de lagen van duisternis blijven in onze ziel. Dit komt omdat de Torah niet verlost. De Torah beschrijft hoe de verloste gelovige moet leven en zich verhouden tot YHWH. De mensheid wordt alleen verlost door de YHWH-code. Het inzicht in zichzelf, je bewustzijn, het heilige innerlijke weten.

Vandaag kijken we naar de mooiste meesterwerken van Rafael uit zijn tijd in Rome en aan het Vaticaan. Minder zoete Madonna's, maar nog steeds indrukwekkende werken.

De zielscode van DNA verbindt de mens met YHWH. Maar dit betekent niet dat de mens gelijk is aan JHWH. Wij zijn geen god. De code toont alleen ons potentieel – zoals YHWH zijn in onze intenties en ons doel. We kunnen Zijn staat van grootheid niet bereiken. Net zoals een zaklamp niet werkt zonder batterijen, zijn onze oprechte inspanningen om de ziel te corrigeren nutteloos. We kunnen onze ziel gewoon niet genoeg corrigeren. We kunnen de Thora gewoon niet genoeg volgen. De duisternis van Chet(zonnde)  is te veel. Goede werken kunnen de totale duisternis niet verdrijven. “Degene die de hele Thora bewaart en toch op één punt struikelt, is schuldig aan het geheel breken”, zegt het Nieuw Testament. Gebed, gehoorzaamheid en geloof brengen ons dichter bij YHWH, maar zonder de liefde van de Messias zijn we nog steeds in het duister. Messias is de schijnwerper die ons leven verlicht.

De liefde van Moshiach is de brug die onze neshamah verbindt met onze Schepper. De Heiland is het licht dat ons redt van eeuwige duisternis en lijden. Om de kwestie van de zonde aan te pakken, moeten we ons realiseren dat sterren alleen ’s nachts worden gezien. Onder de diepe duisternis van de zonde is het licht van de ziel. Verborgen in het DNA van elke man, vrouw en kind is de JHWH-code. Om het leven ten volle te ervaren, hoef je alleen maar naar binnen te kijken en de Heilige Naam te zien. JHWH is de weg naar het doel en de weg naar het eeuwige leven. JHWH is onze enige hoop. We hebben de redding van YHWH nodig om ons van het kwade te verlossen. Laten we deze code ontcijferen en de verlossing van de mens begrijpen.

(Of, hopelijk gaat het niet onweren nu, was het een God die dacht mooi ik heb die mensen gemaakt ik zet mijn handtekening erop.. I did it! :+) )

“Iedereen die de naam van YHWH aanroept, zal worden gered”, (In die tijd toen ze hier nog waren?) Joël 2:32. Dit vers wordt tweemaal geciteerd in het Nieuwe Testament, waarin in beide gevallen de Messias wordt gezien als vervulling van deze profetie. De YHWH-code is manifest in Zijn Zoon. Zijn zoon is het pad van bevrijding. Door Zijn Naam aan te roepen, kan de gelovige de verlossing van de Almachtige te boven gaan. Op passende wijze laat de ware naam van de Messias zien hoe dit werkt … “En u zult Hem Yahshua noemen, want Hij zal zijn volk van hun zonden redden”, zegt Mattheüs 1:21.

De Hebreeuwse sprekende koning van de Joden kreeg een Hebreeuwse naam. Hij heette niet ‘Jezus’, maar ‘Yahshua’. In de evangeliën zei de Messias dat hij in de naam van zijn Vader kwam – de naam van YHWH. Hoe is de naam van YHWH Yahshua?

De naam Yahshua is een samengesteld woord dat bestaat uit twee Hebreeuwse zinnen. Ten eerste, YAH is een verkorte versie van de naam van YHWH. De Naam YAH is een poëtische vorm van YHWH, te vinden in de Psalmen. De KJV zegt, “Zing lof aan zijn naam: roem hem die de hemel berijdt met zijn naam YAH, en verheug u voor hem”, Psalm 68: 4. Ten tweede is ‘shua’ een Hebreeuws woord dat ‘bezorgen, wenden, redden of behouden’ betekent. Wanneer deze twee woorden worden samengevoegd, wordt de ware naam van de Heiland onthuld:

“YAH” + “shua” = “JHWH is redding” = Yahshua

YHWH biedt Zijn redding, Zijn bevrijding door de persoon van Yahshua. Yahshua overbrugt de kloof tussen YHWH en onze ziel.

De mensheid is gemaakt naar het beeld van YHWH. We hebben zijn naam geschreven staan op ons eigen DNA. Wetenschappers hebben bewezen dat Zijn naam op elke ziel is afgestempeld. Vanwege de zonde echter, verplaatsen lagen van scheiding onze ziel van onze schepper. “Allen hebben gezondigd en tekort geschoten in de heerlijkheid van JHWH”, Romeinen 3:23. —-Onze koppige eigenzinnigheid zorgt ervoor dat we op een onafhankelijke manier gaan. Echter, vanwege de liefdevolle goedheid, heeft JHWH “zijn eniggeboren zoon gezonden, dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat—-, maar eeuwig leven heeft”, Johannes 3:16. We kunnen onze neshamah verbinden met YHWH hoewel zijn zoon, Yahshua is. De Heiland is het enige pad naar bevrijding en redding van het zondige zelf. De lagen van zonde die onze neshamah omhullen, kunnen alleen door Zijn bloed (?)worden verwijderd. “Zovelen als Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van JHWH te worden, zelfs voor hen die in Zijn naam geloven “, Johannes 1:12. Het DNA in ons lichaam verwijst naar onze Schepper en de redding die Hij heeft gegeven. De JHWH-code, in elke persoon, is zijn zoon Yahshua.(?)

Angels and cherubs prints Angel print Angels canvas print Angel art Angel pictures Angel painting An

Gerelateerde berichten