web analytics
...
Maatschappij & Psyche

Halalvlees beter of?

Halal vlees vaak niet halal
Vlees met een halal-keurmerk is vaak niet halal (rein). Dit concluderen tal van islamdeskundigen in het rapport ‘Vlees eten in de islamitische traditie’. Het halal vlees is vrijwel altijd afkomstig van dieren uit de vee-industrie. En de wijze waarop er in de vee-industrie met dieren wordt omgegaan, is in strijd met de diervriendelijke voorschriften in de islamitische geschriften.

Volgens islamdeskundigen is alleen biologisch vlees halal. Veel moslims zijn hier echter niet van op de hoogte. Consumenten denken ten onrechte dat ze halal vlees kopen en eten.

Wat zeggen de islamitische geschriften over dieren

Een respectvolle omgang met dieren is een belangrijk onderwerp in de Koran en dus in de islam. De Koran en andere islamitische geschriften melden in verschillende passages dat dieren beschermd moeten worden. Concreet betekent dit dat:

het verboden is jonge dieren te scheiden van de moeder. Maar in Nederland worden vrijwel alle vleeskalveren direct na de geboorte bij de moeder weggehaald. En jonge vleeskippen zien hun moeder helemaal niet. Ze worden geboren op een lopende band.
dieren alleen gedood mogen worden als er een noodzaak voor bestaat. In de (leg)kippenindustrie worden miljoenen haantjes gedood omdat ze geen eieren leggen én niet voldoende vlees opleveren. Dit gebeurt uit winstoogmerk en niet uit noodzaak.
dieren volgens de islam niet opgesloten mogen worden, maar opsluiting is in de vee-industrie eerder regel dan uitzondering.
Lees meer over de Islamitische visie op omgang met dieren in het volledige Dier&Recht rapport: ‘Vlees eten in de islamitische traditie’.

English summary: ‘Eating meat in the Islamic tradition’

Wat voor vlees mag wél?

Alleen de manier waarop schapen en (in mindere mate) melkkoeien gehouden worden, is vanuit het islamitisch standpunt acceptabel. Schapen en koeien leven namelijk vaak buiten, waar ruimte is voor hun natuurlijke gedrag en behoeften. Ook biologisch vlees, dat wil zeggen van dieren die ruimte hebben gehad en waarvan de behoeften gerespecteerd werden, wordt daarom als halal gezien.

Lees ook:   NZa ontvangt 200 meldingen ziekenhuisfraude

Het CMO – een islamitische koepelorganisatie die namens diverse moslimgroeperingen contact onderhoudt met de overheid – en vele moslims zijn van mening dat halal-certificering veel beter moet gebeuren. Het zou recht moeten doen aan het diervriendelijke karakter van de islam.

https://www.dierenrecht.nl/halal-vlees?gclid=CJbRzYCa2skCFQb3wgodp6EEbQ

https://www.dierenrecht.nl/sites/dierenrecht.nl/files/field/attachment/dierenrecht-vleesetenindeislamitischetraditieeindrapport.pdf

Nou niet gek ergens….moet zeggen dat ik het halalvlees bij de ah prima vind…
Sorry,…. maar het is echt zo…en als ze babydiertjes bij mams laten alleen maar goed…
En als ze dieren niet zomaar doden, maar met respect en een gebedje erbij…vind ik ook prima!
En ja, dat niet verdoven vind ik wel erg!
Maar wel verdoven blijft ook in het vlees zitten…dat zit in de bloedbaan dus krijg jij dat ook binnen.

De rituele slacht
In de islamitische traditie is het de gewoonte op rituele wijze te slachten, waarbij het dier zonder
verdoving de hals wordt doorgesneden. Deze methode wordt in deze traditie als een vrij pijnloze
manier van doden gezien. Dit is in overeenstemming met een duidelijke uitspraak van de profeet
Mohammed: “Als u genoodzaakt bent te doden doe het dan zonder pijniging”.34
Over de vraag of het slachten zonder verdoving inderdaad pijnlozer is, zijn de meningen zowel
binnen als buiten de islamitische wereld verdeeld.35

(Het is misschien pijnlozer dan wat wij hier doen… angst bij dieren een pin door hun hoofd…
🙁 )
Er is, ook binnen de moslimgemeenschap, veel verwarring over wat ritueel slachten precies inhoudt.
Belangrijk is dat het dier door een diepe incisie met een scherp mes in de keel wordt gesneden. De
slacht moet worden uitgevoerd door een volwassen moslim die voor het slachten ‘bismillah’ (“in de
naam van God”) uitspreekt. Men moet deze aanroeping uitspreken omdat al het leven heilig is en
dieren nooit zonder goede reden gedood mogen worden. Reden dat het dier geslacht wordt door
middel van een messnede is dat het dier dan uitbloedt terwijl het nog in leven is, waardoor zoveel
mogelijk bloed het lichaam verlaat.
Het moge duidelijk zijn dat Dier & Recht een
gegarandeerd pijnloze slacht voorstaat. De meeste slacht, zowel verdoofd als onverdoofd, is verre
van pijnloos en dat vindt zijn oorzaak met name in de enorme snelheid waarmee dieren (verdoofd
en) geslacht worden. Kippenslachterijen waar 20.000 kippen per uur gedood worden, vormen geen
uitzondering.
36
Het psychische welzijn van dieren tijdens de slacht wordt ook gewaarborgd. Zo mag men een dier
niet laten wachten voordat het gedood wordt, mag het niet vastgebonden worden37, mag het de
voorbereidingen die voor de slacht getroffen worden niet zien en mag het dier niet in het bijzijn van
andere dieren worden gedood. Dit om de gevoelens van de andere dieren niet te kwetsen.38
Tenslotte moet worden gewacht tot het dier volledig dood is voordat men in het vlees mag snijden.39
Bij een rituele slacht vindt vaak geen verdoving plaats. De reden hiervoor is dat een verdoving in
sommige gevallen onomkeerbaar is, waardoor het dier niet door de slacht maar door de verdoving komt te overlijden. Het eten van dieren die al dood waren voor de slacht is onrein (haram). In
sommige islamitische slachterijen worden dieren echter wel bedwelmd voor ze worden geslacht. De
mogelijkheid van omkeerbaar verdoven is in principe vastgesteld en Halal Correct pleit daarom voor
verdoofd ritueel slachten.40
Halal: meer dan ritueel slachten
Het dier is dan verdoofd maar nog wel in staat om, mocht het niet
geslacht worden, na de verdoving weer bij te komen. Op de juiste manier verdoven zou het ritueel
slachten dus niet in gevaar brengen.

Lees ook:   Gif eieren

Gerelateerde artikelen

Back to top button