web analytics
11:11 Dubbele getallen
Chemtrails / Geo-engineering / HAARP / CERNPolitiek-EliteWeerWetenschap & Ontwikkeling

De klimaathysterie

De klimaathype

Het nieuwste artikel uit de rampenkoker is dan nu dus de zgn. ‘klimaathype’, waarin de hoofdstelling is dat de mensen door het verstoken van fossiele brandstof koolzuurgas (CO2) in de atmosfeer brengen, en dat dit CO2 de aarde catastrofaal kan opwarmen, met allerlei dramatische negatieve gevolgen. Waar komt dit verhaal eigenlijk vandaan? Laten we eerst eens zien wat CO2 eigenlijk is.

CO2, wat is het?

    CO2 is één van de gassen waaruit de atmosfeer bestaat. Die is samengesteld uit 78,09% stikstof (N2), 20,94% zuurstof (O2), ±0,04% CO2 en nog sporen van andere gassen zoals de edelgassen 0,00052% helium (He), 0,93% argon (Ar) en 0,0018% Neon (Ne).

We ademen CO2 uit, we krijgen het binnen want het zit bv in frisdranken.

Grote hoeveelheden CO2 zijn opgelost in de oceanen. Als het oceaanwater opwarmt, komt na verloop van tijd CO2 vrij uit oceaanwater, waardoor het gehalte in de atmosfeer langzaam toeneemt.

De bronnen van de jaarlijkse hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer wordt gebracht, zijn weergegeven in bovenstaande grafiek. Je ziet dat de mens van deze 0,04% slechts voor ± 3% van deze inbreng verantwoordelijk is, dus effectief 0,0012% van de totale atmosfeer, dat is ongeveer 1 deel op 100.000. Hoe weet men dat? Wel, dat berust op intelligente schattingen, dus er zit een zekere marge in.

Een illustratie

 

Stel je de atmosfeer voor als een weg van 1 kilometer lang. We gaan die weg aflopen. De eerste 780 meter zien we alleen stikstof, de volgende 210 meter lopen we langs zuurstof. Nog 10 meter te gaan. Daarvan zijn 9 meter argon. Nog één meter! Een aantal gassen beslaan van die meter de eerste 60 centimeter. Dan de laatste 40 centimeter van die kilometer, dat is nou CO2 (kooldioxide). Nog geen halve meter. 97% van dit spul is van natuurlijke oorsprong, daartegen kunnen we niets doen. Nu zijn er nog 12 millimeter over. En dat is de hoeveelheid van dat CO2 dat de mens door zijn activiteiten in de atmosfeer brengt. En deze 12 mm (op een hele kilometer), de dikte van je pink, zouden dus al die rampen over de aarde brengen. En van dat stukje moeten we door een 1000’en miljarden Euro’s inspanning maximaal 50% afhalen. En dan zouden we de opwarming hebben gestopt. Gelooft U het? Ik niet!

Een andere illustratie: Stapel 200 pakken van 500 vel A4 printerpapier op elkaar, dat is een stapel van 10 meter hoog, en die bevat  100.000 vel. Het CO2-gehalte wordt dan weergegeven door de bovenste 40 velletjes, en daarvan is er één en slechts één, die de menselijke CO2-uitstoot voorstelt. Dat ene velletje, dat kunnen we beïnvloeden. Stoppen we dat allemaal onder de grond, dan groeit het CO2-gehalte voorlopig toch nog door. IPCC jaagt een fantoom na.

Overigens moeten we natuurlijk wel bedenken dat de invloed van een verbinding in de atmosfeer niet in eerste instantie van de hoeveelheid afhangt, maar in het geval van CO2 veroorzaakt deze geringe hoeveelheid slechts een verdwijnende temperatuurverhoging.

CO2, wat doet het?

In een folder van het Zeeuwse energiebedrijf ‘Delta’ werd CO2 beschreven als een ‘vies gas’. Dat heeft de bijbetekenis van smerig, vervuilend, en dus moeten we er vanaf. Vaak is ook gezegd, dat het giftig en vervuilend is. Niets is minder waar. CO2 is voor vele natuurlijke processen absoluut noodzakelijk.

–    Veel lichaamsprocessen kunnen niet zonder CO2, o.a. ademhaling, maar ook verschillende andere stofwisselingsprocessen.

–    Planten hebben CO2 nodig om de fotosynthese goed te laten verlopen. Het is gebleken dat meer CO2 in de atmosfeer de plantengroei sterk bevordert; bovendien vermindert meer COhet waterverbruik van planten. Kwekers weten dat. Vroeger hadden zij potkacheltjes in de kassen staan. De uitlaatgassen bevatten veel CO2 en de oogsten waren goed. Toen kwam er moderne verwarming met buizen en de oogsten liepen terug. Iemand vond toen uit dat er CO2 ontbrak. Sindsdien blazen kwekers CO2 in hun kassen. In het Westland en in Zeeuwsch-Vlaanderen wordt CO2 van fabrieken betrokken. Gelukkig neemt de atmosferische CO2 toe, zodat we hopelijk voor hongersnoden worden behoed.

Is CO2 dan helemaal niet schadelijk? Nee, behalve als er zoveel van in een ruimte aanwezig is, dat de zuurstof wordt verdrongen; dan bemoeilijkt het de ademhaling. Maar dat geldt voor alle gassen. Dat is ook de zorg over het onder de grond pompen van CO2, nl. dat er onverhoopt een grote hoeveelheid vrijkomt. Nu, als dat in de open lucht gebeurt, is er niet veel aan de hand. Dus, echt gevaarlijk is dat onder de grond stoppen niet, onnozel wel, want we hebben die COhard nodig.

Hoe komen we aan het idee dat de mens het klimaat opwarmt door middel van CO2-uitstoot?

Er schijnen twee lijnen te zijn die toeleiden naar de huidige klimaathysterie.

     De eerste is die van een Amerikaan, een zekere Roger Revelle, die door allerlei omstandigheden aandacht kreeg voor de menselijke uitstoot van CO2, het oplopende CO2-gehalte in de atmosfeer en de link met de vervuiling door het verkeer. Hij ontwikkelde daarover een hele theorie, die hij als professor aan de Harvard Universiteit kon verspreiden. Eén van zijn leerlingen toen was Al Gore, de bekende ex-USA vicepresident en top alarmist in de klimaatbusiness. Al Gore refereert in zijn werk vaak aan Roger Revelle. Wat hij er nooit bij vertelt is, dat Revelle op latere leeftijd – toen hij door Harvard was ontslagen en zijn ideeën overdacht in Californië – tot andere opvattingen kwam. In die tijd werkte hij samen met Fred Singer (Siegfried Frederick Singer (1924-…), een opmerkelijk mens. Hij was professor aan de Universiteit van Virginia in broeikaseffect, ozon afname en andere milieu wetenschappen. Hoewel eerst voorstander, veranderde hij in tegenstander, na uitgebreide studies en kritische lezing van researchrapporten. Hij  bestrijdt broeikaseffect, ozon afname door menselijke oorzaken en de wetenschappelijk aanvechtbare werkmethoden van het IPCC. Hij is nu een van de meest geharnaste ‘klimaatsceptici’, met een eigen websiteScience and Environmental Policy Project’.

Lees ook eens:  De rode draad van de corona-crisis: onderdrukking van de tegen stemmen

    In 1988 schreef Revelle twee brieven aan het Amerikaanse congres waarin hij opmerkte: “Het is mijn persoonlijke opvatting dat we nog 10 tot 20 jaar zouden moeten wachten om vast te stellen dat het broeikaseffect echt belangrijk is voor de mensheid, zowel in positieve als in negatieve zin. We moeten voorzichtig zijn om niet te veel onrust te zaaien totdat de aard en de omvang van de opwarming duidelijker wordt.”  Al Gore heeft deze brieven afgedaan als de acties van een seniele oude man. Hij was in 1988 op pad om de slag van zijn leven te slaan!

    De tweede speelt in Engeland. Premier Margaret Thatcher is vast van plan om de macht van de unions te breken. De machtigste daarvan is de vakbond van de mijnwerkers. Zij hebben verschillende keren het land lamgelegd om hun eisen kracht bij te zetten. In die tijd hoorde zij over CO2 als mogelijke bron van gevaarlijke opwarming van de aarde. Nu, het stoken van kolen brengt CO2 in de atmosfeer. Dit gegeven gebruikte Thatcher als breekijzer in het conflict met de mijnwerkers. Kolen stoken wordt taboe: we gaan kernenergie propageren en gebruiken. En zo gebeurde. Zo won Thatcher de strijd. De kolenmijnen werden gesloten. CO2 was gevaarlijk. Eén van haar adviseurs in die tijd was Christopher Walter, 3rd Viscount Monckton of Brenchley (Christopher Monckton), een Schotse edelman. Ook hij was van mening dat er een verband bestond tussen CO2-gehalte en atmosferische temperatuur. Hij was lid van een economische adviesgroep. Maar zijn werkelijke invloed dateert van later tijd. Zie zijn website ‘Science and Public Policy Institute‘.

    Het brandpunt van de activiteit in Engeland lag in de oprichting aan de Universiteit van East-Anglia van de Hadley CRU (Climate Research Unit) door enkele mensen van het Meteorologisch Instituut in Engeland. Opmerkelijk is, dat het werd gesteund door de oliemaatschappijen Shell en BP. Vanuit kringen van IPCC wordt nogal eens gesuggereerd dat de ‘klimaatsceptici’ worden betaald door oliemaatschappijen. Maar het is juist omgekeerd! Het was Britse meteorologen opgevallen dat in de 1970-er/1980-er jaren de gemiddelde wereldtemperatuur ongeveer gelijk op liep met een opmerkelijke stijging in het atmosferisch CO2-gehalte. Men vermoedde een verband.

Het IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change)

    In 1988 werd door de UN het IPCC opgericht. Opmerkelijk is dat het niet International is, maar Intergovernmental, wat al direct aangeeft dat het een politiek en ambtelijk accent krijgt. Het wordt dan ook niet bevolkt door wetenschappers in eerste instantie, maar door wetenschappelijk geïnteresseerde ambtenaren, plus een aantal wetenschappers. Maar via de politieke kanalen zijn er in verschillende landen direct nationale meteorologische en andere onderzoeksinstituten bij betrokken. In Engeland bijv. het MetOffice, en de Hadley CRU, in Amerika de NOAA en de NASA. En deze instituten kunnen beschikken over enorme subsidies om hun ‘onderzoek’ te doen. Zo kan het IPCC vanaf het begin beschikken over een enorme mankracht om zijn opdracht uit te voeren. En wat is die opdracht? Vast te stellen hoe het CO2-gehalte de gemiddelde wereldtemperatuur beïnvloedt. Het verband dus tussen CO2 en ‘global warming’. Even aandacht! Dit is geen wetenschappelijke opdracht. Die zou geluid moeten hebben: uit te zoeken of de gemiddelde wereldtemperatuur stijgt en zo ja, hoe; punt twee, het gedrag van het CO2-gehalte in de atmosfeer onderzoeken, en wellicht punt drie: is er een verband tussen die twee en zo ja, welk? Maar de opdracht heeft een andere achtergrond. Het verband tussen die twee (CO2 en temperatuur) wordt voorondersteld, en mag niet ter discussie gesteld worden. Het IPCC moet dat verband verder vaststellen. Wat is hier aan de hand? Zie nevendocument over de Spirituele achtergrond.

 Hoe ging het verder met het IPCC?

IPCC organiseerde een aantal zgn. ‘klimaatconferenties’, waar een onvoorstelbare hoeveelheid deelnemers bijeenkomt. Vele duizenden. Ik noem enkele van de belangrijkste:

–          1992, Rio de Janeiro
Afspraak dat de rijke landen CO2-uitstoot drastisch zullen beperken / geen cijfers, geen sancties

–          1997, Kyoto
Er wordt een omvangrijk verdrag ondertekend. Landen verplichten zich tot drastische vermindering van CO2-uitstoot: Uitstoot broeikasgassen in 2010 met 5,2% verminderen t.o.v. 1990. Het Centraal Planbureau schat de kosten van ‘Kyoto’ voor Nederland op 0,8% tot 4,8% van het nationaal inkomen! De reikwijdte van ‘Kyoto’ is het jaar 2012. Voor die tijd moeten er nieuwe en strengere afspraken worden gemaakt.

Als gevolg van ‘Kyoto’ wordt het fenomeen ‘emissierechten’ ingevoerd. Ieder land krijgt een hoeveelheid van deze emissierechten toebedeeld. Maar landen met weinig CO2-uitstoot kunnen hun emissierechten verkopen. Rijke landen kunnen deze dan opkopen omdat zij teveel uitstoten. Deze handel loopt over een beurs, waar op echt kapitalistische wijze wordt gehandeld, o.a. ook op termijn. Al Gore en Pachauri van het IPCC hebben direct of via een omweg goud aan deze handel verdiend. Ook is afgesproken dat eventueel teveel uitgestoten CO2 moet worden opgeborgen, het liefst onder de grond in zoutkoepels, uitgeputte gas- en olievelden, etc. Maar afgezien van alle technische en veiligheidsproblemen, is het een onzinnige zaak. Want wanneer we de hele menselijke uitstoot elk jaar onder de grond zouden stoppen, dan groeit het CO2-gehalte in de atmosfeer vrijwel ongehinderd door. De menselijke bijdrage is nl. veel minder dan de jaarlijkse toename. De basisaanname, dat de menselijke CO2-uitstoot de atmosfeer zou opwarmen, is nl. een volstrekte giller!!

Lees ook eens:  Geslacht X op geboortekaartjes?

–          2009, Kopenhagen (november)
Dit is een belangrijke conferentie, omdat er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt voor na 2012. Maar de conferentie wordt geplaagd door allerlei narigheid. Een klokkenluider aan het Hadley/CRU in Engeland laat een enorme berg e-mails en andere informatie uitlekken waarin te zien is, hoe er door de diverse wetenschappers wordt gesjoemeld en gemanipuleerd. In vele gevallen zijn oorspronkelijke gegevens niet meer beschikbaar, en zijn er vele meetreeksen ‘aangepast’ tot ze passen in het nu schijnbaar onaantastbare paradigma van de ‘klimaatverandering’. Zoveel mogelijk worden wetenschappers, die kritiek hebben op de werkwijze, het publiceren onmogelijk gemaakt, o.a. door intimidatie. Topman dr. Phil Jones van CRU gaat voor drie jaar op non-actief. Later blijkt ook de NOAA aan de knoeierij te hebben meegedaan.
In feite wordt er niets getekend, en ook het komende jaar (2010) is dat niet voorzien. De enorme sneeuwval op het hele noordelijke halfrond en de ijzige temperaturen werken ook al niet mee. Obama moet een dag eerder naar huis, om nog te kunnen landen in Washington D.C. Dit bewijst in directe zin nog wel niets, maar in combinatie met andere trends naar een afkoeling is het wel degelijk een fenomeen dat aandacht verdient.
Al Gore houdt een toespraak en wijst erop dat het zomerijs aan de Noordpool over enkele jaren verdwenen zal zijn. Maar helaas, hij heeft zijn gegevens uit een vroeger gesprek met iemand, die er nu heel anders over denkt. Gore moet retireren! Overigens heeft hij al eerder beweerd dat het Noordpool zomerijs in 2009 verdwenen zou zijn, maar het groeit als kool.
In de volgende maanden komen er steeds meer bewijzen van de knoeierij in het klimaatrapport uit 2007 aan het licht. Een bericht over Himalayagletsjers, die in 2035 vrijwel verdwenen zouden zijn, berust in feite op een telefonisch interview. Andere berichten over terugtrekking van gletsjers in Andes en Zwitserse Alpen berusten op een studentenscriptie en een artikel in een bergbeklimmersblad. Voor het IPCC, dat altijd zo hoog opgeeft over de kwaliteit van zijn wetenschappelijke werk, een enorme slag. De hele wetenschappelijke pretentie die het IPCC omgeeft, is vals. Er is gewoon op grote schaal geknoeid en gemanipuleerd. Zie bijv. ook de ‘Climate-Gate’ e-mails.

    In 1988 werd door de UN het IPCC opgericht. Opmerkelijk is dat het niet International is, maar Intergovernmental, wat al direct aangeeft dat het een politiek en ambtelijk accent krijgt. Het wordt dan ook niet bevolkt door wetenschappers in eerste instantie, maar door wetenschappelijk geïnteresseerde ambtenaren, plus een aantal wetenschappers. Maar via de politieke kanalen zijn er in verschillende landen direct nationale meteorologische en andere onderzoeksinstituten bij betrokken. In Engeland bijv. het MetOffice, en de Hadley CRU, in Amerika de NOAA en de NASA. En deze instituten kunnen beschikken over enorme subsidies om hun ‘onderzoek’ te doen. Zo kan het IPCC vanaf het begin beschikken over een enorme mankracht om zijn opdracht uit te voeren. En wat is die opdracht? Vast te stellen hoe het CO2-gehalte de gemiddelde wereldtemperatuur beïnvloedt. Het verband dus tussen CO2 en ‘global warming’. Even aandacht! Dit is geen wetenschappelijke opdracht. Die zou geluid moeten hebben: uit te zoeken of de gemiddelde wereldtemperatuur stijgt en zo ja, hoe; punt twee, het gedrag van het CO2-gehalte in de atmosfeer onderzoeken, en wellicht punt drie: is er een verband tussen die twee en zo ja, welk? Maar de opdracht heeft een andere achtergrond. Het verband tussen die twee (CO2 en temperatuur) wordt voorondersteld, en mag niet ter discussie gesteld worden. Het IPCC moet dat verband verder vaststellen. Wat is hier aan de hand? Zie nevendocument over de Spirituele achtergrond.

De instituten die temperatuurgegevens aanleveren voor het IPCC

Er zijn wereldwijd drie gegevenscentra van wier gegevens het IPCC gebruik maakt, nl.:

NOAA/NCDC    (USA) National Oceanic and Atmospheric Administration, dat zich bezig houdt met oceanische onderzoek en atmosferische verschijnselen, vnl. orkanen en tropische stormen. Het maakt daarbij gebruik van de gegevens in zijn NCDC, het National Climatic Data Center.

NASA/GISS      (USA) National Aeronautic and Space Agency, die op klimaatgebied gebruik maakt van een eigen instituut, het GISS, het Goddard Institute for Space Studies

Hadley/CRU      (UK) Dit is het Britse instituut (onderdeel van de Universiteit van East-Anglia) waar een groot deel van de klimatologische gegevens voor het IPCC vandaan komt. Dit instituut is recent (oktober 2009) in opspraak gekomen.

Evolutionaire tijdschaal

Een belangrijk gegeven, dat vrijwel nooit wordt genoemd, is het feit dat voor- en tegenstanders uitgaan van een lange chronologie, die zij als bewezen veronderstellen. Daardoor ontstaan begrippen als: interglaciaal (warmere periode tussen hypothetische ijstijden), mogelijke nieuwe ijstijd (die extreme unieke omstandigheden vereist die niet verwacht mogen worden). Maar ook worden vroegere  temperatuurschommelingen enorm in de tijd opgerekt, waardoor het lijkt alsof de recente veranderingen in de temperatuur veel sneller optreden.

Temperatuurmeting

Tegenwoordig meten we de atmosferische temperatuur met behulp van satellieten, vroeger uitsluitend met weerballonnen. Er is een periode geweest waarin ze parallel werden gebruikt om de satellietgegevens te ijken. Tegenwoordig worden de satellietgegevens zeer betrouwbaar geacht, maar door meteorologische instituten nog steeds niet gebruikt als bron voor de aardse temperaturen. Dan kun je die lekker hoog houden!

Lees ook eens:  De mensheid heeft de aardas in 17 jaar tijd 80 cm gekanteld

    Oppervlaktetemperaturen worden gemeten met aardse weerstations. Deze zijn echter, door toenemende urbanisatie, steeds dichter bij warmtebronnen komen te staan waardoor die vaak te hoge temperaturen aangeven. Ons eigen KNMI heeft in 2009 verklaard dat hun thermometer jarenlang een halve graad te hoog heeft aangegeven. Ik weet niet of de temperaturen dan naar het verleden toe daarvoor gecorrigeerd zijn. Het verschijnsel ‘warmte eiland’ is bekend in de meteorologie. Temperaturen in en rond steden zijn soms wel tot enkele graden hoger dan op het platteland.

    Nadat de atmosferische temperaturen al enige tijd aan het dalen waren (sinds ± 2001) (In 2001 werden chemtrails steeds massaler ingezet) geven de laatste jaren ook oppervlaktetemperaturen een dalende trend aan. Omdat dit niet past in het gecreëerde dramatische beeld, is het aantal meetstations dat nu wordt gebruikt, drastisch verminderd. De aangegeven reden is, dat men alleen die stations wil behouden, die gemakkelijk onderhouden kunnen worden. Maar dat zijn vaak stations bij steden en warmtebronnen. In hoofdzaak stations in buitengebieden, in noordelijke gebieden en in berggebieden zijn uitgesloten. Dat heeft uiteraard een – gewenste – opwaartse trend aan de gemiddelde metingen. Twee onderzoekers naar dit verschijnsel rapporteerden in januari 2010 dat in feite geen enkel historisch oppervlaktetemperatuur-gegeven meer kan worden vertrouwd[1]). Waren er in de 1980-er jaren nog 6000 meetstations, daarna is dat aantal gereduceerd tot 1500, en allemaal op plaatsen waar ze beïnvloed worden door menselijke warmte-uitstoot.  Met gebruik van deze gegevens kwamen de officiële instituten in januari 2010 tot de conclusie dat december 2009 een van de warmste decembermaanden was sinds 1850. Dit is natuurlijk volstrekt belachelijk, omdat iedereen leed onder de kou en de hevige sneeuwval. Welk odium van onaantastbaarheid hebben deze instituten zich aangemeten, dat zij menen zich dit te kunnen veroorloven! Hieronder is te zien dat de afname van het aantal stations resulteerde in een dramatische stijging van de gemiddelde oppervlaktetemperatuur:

Lees verder via de bron

https://kiel0.home.xs4all.nl/klimaat.htm

Men wil het weer onder controle krijgen en dat kost veel geld, onder het mom van een zg climate change die zijzelf veroorzaken, willen zij het geld bijeen krijgen voor deze projecten.
Een stel waanzinnige wetenschappers die denken het ei van Columbus te hebben gevonden. Zo werkt het dus helaas niet.
Sinds Trump zich terugtrok uit het klimaatakkoord van Parijs, is men bezig mensen bang te maken voor de zg climate change..nu een bewuste klimaat verandering is beangstigend omdat men niet weet waar men precies mee bezig is, ook al denkt men van wel.

Men prutst met natuurlijke processen en uiteindelijk hoopt men de oplossing al gevonden te hebben, de gevolgen zijn wel dat er extreme weersomstandigheden ontstaan.
Dat dieren in de war raken doordat het natuurlijke proces op aarde willens en wetens verstoord is geraakt.
We hebben vanaf 2002 steeds minder goede zomers gehad en maanden van grijze grauwe luchten zonder normale bewolking.

Gevolgen hiervan zijn o.a. veel mensen die een ernstig vit D tekort hebben, ook nemen mensen geen levertraan meer in de maanden met de R, wat dus tevens betekend dat we sneller ziek worden en de weerstand verzwakt.
Vroeger wist men wat goed was en levertraan was een bron van vit D en A.
De mens heeft dat nodig als het herfst wordt en de winter in aantocht is.
Bij slechte zomers en je tevens nog insmeren met allerlei giftige zonnebrandcremes waardoor men sneller huidkanker krijgt;

https://angel-wings.nl/gezondheid-uiterlijk/2013/03/huidkanker-en-zonnebrand-cremes/

Huidkanker kwam steeds vaker voor sinds 1950 met een belangrijke oorzaak nml zonnebrandcremes.

https://angel-wings.nl/gezondheid-uiterlijk/2018/07/huidkanker-begon-sinds-1950-wat-was-de-reden-voor/

Denk je eens in, je brandt met hitte een creme in op je huid.

https://angel-wings.nl/?s=huidkanker+en+zonnebrandcremes

Trump trok zich anderhalf jaar geleden terug uit het akkoord dat men tekende in Parijs.

https://www.atr.org/trump-repeals-obamas-waters-us-regulation

https://www.ad.nl/buitenland/bloomberg-betaalt-bijdrage-vs-aan-klimaatakkoord-parijs-uit-eigen-zak~a7da63f5/

https://www.ad.nl/buitenland/het-is-officieel-amerika-stapt-uit-klimaatakkoord-parijs~a4f70039/

En ineens is daar het feit dat de politiek naarstig op zoek is naar veel poen aangaande dat klimaat!
Want zo kan het niet langer immers? Amerika betaalde veel voor dat klimaat akkoord.

De climate change die zij zelf dus veroorzaken door middel van chemtrails, HAARP, geoengineering en CERN…dat kost enorm veel geld!
Zo ook de Anunnaki ooit problemen kregen met de atmosfeer van hun planeet (mars?)
wilden zij deze verbeteren door middel van goudstof, inmiddels doen we het hier met aluminium e.d.-

https://angel-wings.nl/chemtrails/2019/02/waarom-moeten-wij-zoveel-betalen-aan-de-climate-change/

https://www.youtube.com/results?search_query=climate+change+scam

According to the Hopi's, this is the Fourth World. There were seven 
  worlds created at the beginning. The first three have been destroyed 
  because each time, the humans inhabiting them had diverged too far 
  from their original sacred path. Their prophecies (see "Book of the 
  Hopi" by Frank Waters) speak of the possibility of such a destruction 
  of the Fourth World (in the forms of uranium mining, existence of 
  powerlines, and the atomic bomb):

   If we dig precious things from the land, we will invite disaster.

     Near the Day of Purification, there will be cobwebs 
          spun back and forth in the sky.

       A container of ashes might one day be thrown
        from the sky, which could burn the land
            and boil the oceans.


Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥