web analytics
11:11 Dubbele getallen
GeschiedenisRH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

Is de Bijbel nauwkeurig of bedorven?

246d1b3bf10508e17948ae5f86db37ee AnGel-WinGs.nl

De Bijbel is ’s werelds bestverkochte boek, zonder serieuze concurrenten. Josh McDowell schreef in zijn boek  The New Evidence That Demands a Verdict (Thomas Nelson Publishers 1999):

Het is niet ongebruikelijk om te horen over boeken die de bestsellerlijst hebben bereikt en een paar honderdduizend exemplaren hebben verkocht. Het is veel zeldzamer om boeken tegen te komen waarvan meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht, en nog zeldzamer om boeken te vinden die de verkoop van tien miljoen hebben gepasseerd.

Het verbijstert dan ook de geest om te ontdekken dat het aantal verkochte bijbels in de miljarden loopt. Juist, miljarden! Er zijn meer exemplaren gemaakt van het geheel en van geselecteerde delen dan enig ander boek in de geschiedenis.

Volgens het  Schriftverspreidingsrapport 1998 van de United Bible Societies waren alleen al in dat jaar lidorganisaties verantwoordelijk voor de verspreiding van 20,8 miljoen complete bijbels en nog eens 20,1 testamenten.

Wanneer delen van de Schrift (dwz complete boeken van de Bijbel) en selecties (korte uittreksels over bepaalde thema’s) ook worden opgenomen, bereikt de totale verspreiding van exemplaren van de Bijbel of delen daarvan in 1998 maar liefst 585 miljoen – en deze aantallen omvatten alleen Bijbels verspreid door de United Bible Societies!

Er zijn momenteel meer dan 6 miljard bijbels in druk.

Wat is de Bijbel?

Want alles wat in het verleden is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, zodat we door volharding en de bemoediging van de Schrift hoop zouden hebben. (Romeinen 15:4)

De Bijbel is een verzameling van 66 boeken, geschreven door 40 of meer verschillende auteurs over een periode van ongeveer 2000 jaar. Toch is het ook één boek (ook wel de Schrift genoemd), met twee hoofdafdelingen: het Oude Testament (vóór Christus) en het Nieuwe Testament (na Christus).

Het Oude Testament omvat de geschriften van Mozes in de eerste 5 boeken van de Bijbel, evenals de geschriften van profeten en Joodse koningen zoals koning David en zijn zoon koning Salomo.

Het Oude Testament is grotendeels in het Hebreeuws geschreven, met een paar kleine gedeelten in het Aramees, de taal die is ontstaan ​​nadat de Joden uit het land Israël waren weggevoerd en in het land woonden dat werd geregeerd door verschillende koninkrijken die uiteindelijk de Perzische rijk (het huidige Iran).

De Bijbel bevat verschillende genres van literatuur, waaronder poëzie en historische archieven. De auteurs beweerden dat ze door God waren geïnspireerd om de dingen op te schrijven die hij aan hen openbaarde.

Petrus, een Jood en een van de oorspronkelijke discipelen (studenten) van Jezus schreef:

“Maar weet dit allereerst, dat geen enkele profetie van de Schrift een zaak is van iemands eigen interpretatie, want geen enkele profetie werd ooit gemaakt door een daad van menselijke wil, maar mensen, gedreven door de Heilige Geest, spraken van God.” (2 Petrus 1:20)

Paulus, een lid van de heersende Joodse klasse (voorlopers van de huidige “Illuminati”) die Jezus haatte en die oorspronkelijk Joden vermoordde en gevangen zette die geloofden dat Jezus Christus de Messias was, maar later ook een van Jezus’ discipelen werd na een dramatische bekeringservaring, schreef:

“De hele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, te corrigeren, te oefenen in gerechtigheid; zodat de man van God geschikt zal zijn, toegerust voor elk goed werk.” (2 Timoteüs 3:16-17)

Het Nieuwe Testament omvat de vier historische verslagen van het leven van Jezus, de “Evangeliën” genoemd, en het boek van de Handelingen van de Apostelen, en de “brieven” die brieven waren die werden geschreven aan plaatselijke bijeenkomsten van gelovigen.

Het Nieuwe Testament is geschreven in het Koine-Grieks, de taal van het gewone volk, in tegenstelling tot het Klassiek Grieks, de taal van de academische wereld en ‘de geleerden’. Het was de handelstaal van Rome ( lingua franca ), die Israël in de dagen van Christus bezette.

Van Jezus en zijn discipelen werd aangenomen dat ze drietalig waren, de gewone handelstaal van het Koine-Grieks spraken, maar onder elkaar waarschijnlijk Aramees. Ze kenden waarschijnlijk ook wat Hebreeuws, dat tegen die tijd waarschijnlijk voornamelijk een geschreven taal was, vooral bekend als de taal waarin het Oude Testament is geschreven en de taal van hun voorouders.

Het laatste boek van het Nieuwe Testament is de profetie van Johannes, het boek Openbaring genoemd.

Is de Bijbel nauwkeurig en betrouwbaar?

Dit is een onderwerp dat veel onderzoek vergt om te beantwoorden. Ik zal hier slechts kort enkele van de problemen bespreken.

Tijdens de dagen van Jezus en zijn discipelen accepteerden ze de oudtestamentische verzameling van 39 boeken als nauwkeurig en gezaghebbend. Het is niet bekend of een van de originele manuscripten van een van de oudtestamentische geschriften in die tijd bestond. De stenen tafelen van de Tien Geboden werden bijvoorbeeld bewaard in de Ark des Verbonds in de Oude Tempel, maar waar ze nu zijn, is het onderwerp van speculatie en Hollywood-films zoals de Indiana Jones-serie.

De teksten die wel bestonden, waren voornamelijk de “Masoretische tekst” afgeleid van Hebreeuwse manuscripten, en de “Septuaginta-tekst”, geschreven in het Grieks door Joden en ook afgeleid van Hebreeuwse manuscripten, die eigenlijk de oudste van de twee is, en degene die werd het meest gebruikt tijdens de dagen dat Jezus op aarde rondliep, zoals het in de gewone taal van die tijd was geschreven.

Aangezien de woorden van Jezus die zijn opgetekend in de nieuwtestamentische boeken van de Bijbel in het Grieks zijn geschreven, is het voor geleerden gemakkelijk om citaten die Jezus uit het Oude Testament deed te vergelijken met de Griekse Septuagint-vertaling van het Oude Testament. Soms volgen de citaten de Septuagint, en soms zijn ze iets anders, wat suggereert dat ze rechtstreeks uit de Hebreeuwse en de Masoretische tekst vertaalden.

Maar Jezus accepteerde duidelijk het Oude Testament dat in zijn tijd beschikbaar was als authentiek en gezaghebbend, en citeerde minstens 24 van de 39 boeken.

Er is zelfs een verslag van Satan zelf die ook het Oude Testament citeert, met zijn fysieke ontmoeting met Jezus. (Zie Mattheüs hoofdstuk 4.)

De geschriften van het Nieuwe Testament zijn de meest gekopieerde geschriften van alle literatuur in de geschiedenis van het menselijk ras. En hoewel we geen van de originele manuscripten beschikbaar hebben, zijn er meer dan 5.800 bekende Griekse manuscripten, waarvan de oudste exemplaren dateren uit de tweede eeuw.

Lees ook eens:  Het ware doel van de ark van het verbond: geavanceerde oude technologie

Geen enkel ander geschrift uit deze periode komt zelfs maar in de buurt van zoveel beschikbare manuscripten. Ter vergelijking: de Ilias van Homerus staat op de tweede plaats met slechts 643 manuscripten die nog bestaan. De eerste volledig bewaarde tekst van Homerus dateert uit de 13e eeuw.

Voor meer informatie over de betrouwbaarheid van de manuscripten van het Nieuwe Testament, zie het boek van FF Bruce, THE NEW TESTAMENT DOCUMENTS: Are they Reliable? 

FF Bruce schreef ook een boek over The Canon of Scripture waarin wordt uitgelegd hoe werd bepaald welke vroege geschriften wel in de Bijbel waren opgenomen en andere niet. Het auteursrecht is mogelijk verlopen en u kunt mogelijk een .pdf-versie online vinden. (Degenen die ik vond, vereisten een soort registratie, dus ik neem ze hier niet op.)

Is de Bijbel bedorven?

We weten dat Jezus het gezag en de betrouwbaarheid van de oudtestamentische manuscripten van zijn tijd accepteerde, en de nieuwtestamentische manuscripten werden zo vaak gekopieerd over een zo groot geografisch gebied, dat het bijna onmogelijk is om de originele taalmanuscripten te corrumperen.

Er zijn fouten in sommige van de manuscripten die duidelijk worden bij het vergelijken van de duizenden verschillende manuscripten van het Nieuwe Testament, die gebruikelijk zouden zijn geweest als kopieerfouten, voornamelijk vóór de uitvinding van de boekdrukkunst.

De wetenschap van “tekstkritiek” stelt ons in staat om die fouten te identificeren en te corrigeren, aangezien er zoveel manuscripten bestaan.

Maar als we eenmaal overgaan van de oude manuscripten die in de oorspronkelijke taal van de oorspronkelijke auteurs zijn geschreven, naar vertalingen van die manuscripten in andere talen, dan is corruptie zeker mogelijk en zelfs onvermijdelijk.

Het King James Version-debat

Wanneer we de Engelse vertalingen van de Bijbel bespreken, is het onmogelijk om het debat over de “King James Version” (KJV) te vermijden.

Er zijn velen die geloven dat dit de enige “geautoriseerde versie” is van Engelse bijbelvertalingen.

De ‘autorisatie’ kwam natuurlijk van James Charles Stuart, de koning van Engeland in 1611.

Het ‘debat’ komt voort uit het feit dat wanneer we kijken naar de hoeveelheid beschikbare manuscripten van de originele nieuwtestamentische geschriften, ze kunnen worden onderverdeeld in specifieke geografische gebieden.

De versie waarop de KJV-versie is gebaseerd, wordt “de Byzantijnse tekst” of de ” textus receptus ” genoemd omdat deze destijds de meeste kopieën van manuscripten bevatte.

Sinds die tijd heeft de archeologie echter enkele oudere teksten blootgelegd, en een nieuwer manuscript waarin deze oudere manuscripten zijn verwerkt, werd ontwikkeld, meestal aangeduid als de “eclectische tekst” of de Westcott/Hort-tekst, genoemd naar de belangrijkste geleerden die de tekst hebben samengesteld.

De verschillen tussen beide Griekse teksten zijn echter zo klein, dat er geen belangrijke feiten of doctrines in het geding zijn. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie het boek: The King James Version Debate , door DA Carson.

Sommigen geloven dat de KJV-versie superieur is, simpelweg op basis van het karakter en de religieuze overtuigingen van deze twee mannen die de eclectische tekst hebben ontwikkeld, wat natuurlijk een ad hominem -drogreden is van de logica, aangezien de tekst alleen op zijn verdienste moet worden beoordeeld.

Als u bijvoorbeeld een zeldzame operatie nodig had die mogelijk uw leven zou kunnen redden, en er waren slechts twee chirurgen beschikbaar die wisten hoe ze die specifieke operatie moesten uitvoeren, één met een succespercentage van 100% over vele operaties, maar de andere die alleen een slagingspercentage van 50% over hetzelfde aantal operaties, maar degene met het percentage van 100% was een “heiden” die nooit naar de kerk ging en degene met het slagingspercentage van 50% was een “goede christen” die altijd naar de kerk ging , welke zou jij kiezen?

De ene beslissing zou gebaseerd zijn op wetenschappelijke redenering (de ene kiezen met een slagingspercentage van 100%), terwijl de andere gebaseerd zou zijn op een religieus geloof onafhankelijk van de feiten.

Dat is hoe ik velen zie die aandringen op “Alleen KJV”.

DA Carson en vele anderen houden zich bezig met het hele gebied van ’tekstkritiek’, namelijk het bestuderen van oude manuscripten, het identificeren van de verschillen en vervolgens bepalen welke variant het meest levensvatbaar is.

Voor een uitleg van tekstkritiek door een leek, ga hier , en voor een wat meer wetenschappelijke uitleg ga hier .

Naast de onderliggende manuscripten waaruit een Engelse vertaling wordt geschreven, zijn er nog andere overwegingen die vertalers moeten maken.

De oorspronkelijke KJV gebruikt bijvoorbeeld zeer archaïsch Engels, dat in het moderne Engels van vandaag moeilijker te begrijpen is. Dus hoeveel vrijheid moet een vertaler geven om de Engelse taal te moderniseren om deze begrijpelijker te maken voor de lezer, in plaats van vast te houden aan een meer letterlijke vertaling die dichter bij de originele tekst staat?

Hier komt de politiek om de hoek kijken, helaas.

De KJV-vertaling lijkt bijvoorbeeld bepaalde woorden te hebben gekozen om het gezag van de Anglicaanse Kerk over het volk te handhaven, net als de Katholieke Kerk die in Rome was gevestigd, die in die tijd voornamelijk de Latijnse Vulgaat-versie gebruikte, die alleen de geestelijken konden voornamelijk voor de massa lezen en interpreteren.

Een van die woorden is het Engelse woord ‘kerk’.

Het Engelse woord “kerk” wordt gebruikt om het Griekse woord ekklesia te vertalen . Maar ekklesia betekent „vergadering” of „gemeente”.

Het Engelse woord ‘kerk’, als je de etymologie (gebruiksgeschiedenis) ervan bestudeert, komt oorspronkelijk van het Griekse woord ‘ kurios ‘ wat ‘Heer’ betekent.

Het is een onjuist woord om in de vertaling van „ekklesia” te gebruiken. In de Romeinse wereld in de tijd van het Nieuwe Testament werd ekklesia gebruikt voor algemene vergaderingen, en niet noodzakelijkerwijs voor religieuze vergaderingen.

Het is het woord dat wordt gebruikt in Handelingen 19:32, 39, 41, waar het wordt vertaald met “vergadering” omdat er hier geen “kerk” is. Het was een bijeenkomst, een weerbarstige menigte eigenlijk, die bijeenkwam om te proberen Paul te vermoorden.

Wycliff wordt gecrediteerd met het eerste gebruik van het woord “kerk” als een vertaling, niet van de Griekse tekst, maar van de Latijnse Vulgaat die in de katholieke kerk wordt gebruikt.

Lees ook eens:  Michel Nostradamus Voorspellingen, feiten en korte geschiedenis

Een andere vertaler die de Griekse en Hebreeuwse teksten in het Engels vertaalde, was William Tyndale in het begin van de 16e eeuw.

Hij verwierp het woord “kerk” voor ekklesia en gebruikte in plaats daarvan “gemeente” omdat:

Een grote zorg voor Tyndale was het misbruik van onrechtmatig verkregen rijkdom door geestelijken, monniken en prelaten (die Tyndale vaak de ‘spiritualiteit’ noemde, zoals hier):

“Wat voor goed geweten kan er zijn onder onze spiritualiteit om zo’n grote schat te verzamelen, en met hypocrisie van hun valse leer om bijna elke man van huis en land te beroven … in Christus niets dan winst zoeken?”

Tyndale zei dat de monniken en geestelijken in het geweten van de mensen slopen, hen van het geloof van Christus beroofden en hen ertoe brachten hun geld te geven om nieuwe kerken en kloosters te bouwen door een vals geloof in dergelijke werken, waardoor allen leden:

“… de bouw van [kerken en torens] en dergelijke, door het valse geloof dat we in hen hebben, is het verval van alle toevluchtsoorden in Engeland, en van alle steden, dorpen, snelwegen, en kortom, van de hele Gemenebest.

Want sinds deze valse monsters ons geweten binnenslopen en ons beroofden van de kennis van onze Verlosser Christus, ons doen geloven in zulke pauselijke heilige werken, en te denken dat er geen andere weg naar de hemel was, hebben we niet opgehouden te bouwen die abdijen, kloosters, colleges, chauntries en kathedraalkerken met hoge torens, die elkaar benijden en benijden, wie zou het meest moeten doen.

Door ‘gemeente’ in zijn Nieuwe Testament te gebruiken, was Tyndale dus zowel trouw aan het Grieks als een gebruik vermijdend dat zou bijdragen aan de voortdurende uitbuiting of misleiding van het volk.

Dit, Tyndale’s vertaling, samen met zijn boeken en geschriften, hebben sommigen ertoe gebracht hem te crediteren voor “het verbreken van de betovering die aan het woord kerk is verbonden” en “het breken van de verstikkende kracht van de middeleeuwse kerk.” ( Bron .)

Maar om een ​​punt te maken, Tyndale gebruikte het woord “kerk” om ekklesia op één plaats te vertalen: Handelingen 19 en de menigte-vergadering. Overal elders gebruikte hij “gemeente”, wat natuurlijk verwijst naar de mensen, de ware gelovigen, en niet naar een instelling of bedrijf.

De koning van Engeland die de kerk van Engeland voorzat en de paus die de katholieke kerk voorzat, waren niet geamuseerd.

Tyndale werd als een ketter beschouwd en werd uiteindelijk op de brandstapel verbrand.

Dus ja, corruptie en politiek spelen een rol in Engelse vertalingen, en dat gold ook voor de King James-versie, en ik geef hier slechts één voorbeeld.

Hoe bestudeert iemand de Bijbel?

Niemand wordt vandaag op de brandstapel verbrand vanwege hun Engelse vertalingen van de Bijbel, maar veel van dezelfde principes zijn nog steeds van toepassing.

De grootste verbruikers van bijbels zijn kerken en hun geestelijken. In een ander artikel behandel ik de term “Pastor” als niet trouw aan de originele Griekse manuscripten. Het bevordert een gecentraliseerd leiderschapsgezag in de institutionele kerken dat nooit door Jezus of zijn discipelen werd onderwezen.

Dus hoe bestudeer je de Bijbel als er corruptie is in de Engelse vertalingen?

Het is duidelijk dat het leren van de originele talen en ze op die manier bestuderen de beste optie is, maar weinigen hebben de tijd om dat te doen.

Gelukkig leven we in het digitale tijdperk dat toegang geeft tot veel Bijbelstudiehulpmiddelen waar we onze eigen analyse van specifieke passages en woorden kunnen doen.

Ten eerste geef ik er de voorkeur aan om de Bijbel te lezen om te lezen met behulp van een “parallelle” Bijbel die meerdere vertalingen heeft. De versie die ik elke dag gebruik, is de versie die is gepubliceerd door Zondervan op de afbeelding aan het begin van dit artikel, met de King James Version, de New International Version (1984), de New Living Translation en de New American Standard Bible ( NASB).

Ik gebruik het al meer dan 20 jaar, dus ik weet niet eens zeker of het nog steeds in druk is. De mijne wordt bij elkaar gehouden door verpakkingstape over de voor- en achterkant.

Deze parallelle Bijbel helpt me mogelijke conflicten in de vertaling te identificeren, wat me zal aansporen om dieper te graven. Ik ben “old school” in mijn dagelijkse devoties en heb graag zo’n hardcopy Bijbel, samen met een notitieboekje om het sleutelvers te noteren dat de Heer mij aanwijst, en alle andere gedachten die in me opkomen onder de leiding van de Heilige Geest.

Maar voor serieuzere studie zijn elektronische bijbels veel beter. Degene die ik gebruik heet E-Sword en is gratis voor de basismodules, die veel bijbelvertalingen, woordenboeken, lexicons, concordanties, commentaren en meer bevat. Sommige vertalingen en andere studiehulpmiddelen zijn beschikbaar tegen nominale prijzen.

Op E-Sword heb ik 22 verschillende Bijbelvertalingen, sommige gebaseerd op de Byzantijnse tekst, sommige op de eclectische tekst.

Twee van hen, de King James Version (Byzantijnse tekst) en de NASB (eclectisch) hebben nummers in de tekst naast woorden die rechtstreeks verwijzen naar de Strong’s Hebreeuwse en Griekse woordenboeken.

e1dfe84d40682015674fd611ea7198b5 AnGel-WinGs.nl

De andere leuke eigenschap van het koppelen van de Engelse woorden aan de Griekse woordenboeken, is dat je de Bijbel kunt doorzoeken op alle andere vormen van gebruik van dat Griekse (of Hebreeuwse) woord, zodat je kunt zien hoe de vertalers het op andere plaatsen hebben vertaald, door er simpelweg met de linkermuisknop op te klikken (desktopversie).

dca3dec97d654995c055b630bce8de32 AnGel-WinGs.nl

Ik gebruik E-Sword al jaren, maar er zijn ook heel veel andere elektronische bijbelsoftwareprogramma’s. Olive Tree is een andere populaire en heeft een zeer mooie mobiele interface.

Voor de echt serieuze Bijbelstudent zijn de beste woordenboeken van Koine Griekse woorden die in de Bijbel worden gebruikt:

Theological Dictionary of the New Testament ( set van tien delen) door Gerhard Kittel, uitgever: William B. Eerdmans Publishing Company (1964)

The New International Dictionary of New Testament Theology (3 of 4 volume set) door Colin Brown, uitgever: Zondervan

Ik bezit beide, en beide zijn topwerken van Duitse geleerden. Ze traceren de etymologie van elk woord in klassiek Grieks gebruik, hoe dat woord wordt gebruikt in de Griekse vertaling van de Septuaginta van het Oude Testament en hoe het wordt gebruikt in de nieuwtestamentische documenten.

Lees ook eens:  Dienstplicht hoe ging dat ook alweer

De waarheid van Gods eeuwige woord ter bestrijding van propaganda en hersenspoeling

Het lezen en bestuderen van de Bijbel heeft mijn leven letterlijk veranderd. Ik zou hier vandaag niet zijn om te schrijven wat ik schrijf, over ELK onderwerp op het Health Impact News -netwerk, als het niet was voor mijn constante studie van de Schrift.

We zijn allemaal geconditioneerd door onze cultuur, door middel van onderwijs, media, entertainment, enz. En die conditionering wordt aan de top voornamelijk gecontroleerd door Satan en zijn koninkrijk van duisternis. Het wordt soms ‘hersenspoeling’ genoemd en we zijn er allemaal het slachtoffer van.

Gods eeuwige woord, zoals opgetekend in de Schrift, helpt ons de waanzin en waanzin te doorbreken die het gevolg zijn van de propaganda die ons elke dag bombardeert. Het presenteert waarheid om de leugens in onze cultuur bloot te leggen. Het schijnt licht in de duisternis en onthult de slechte daden die in die duisternis zijn gedaan.

Ik begin elke dag met mijn devoties, waarbij ik een gedeelte van de Bijbel lees, de sleutelvers of verzen opschrijf die God me voor die dag laat zien, en dan bid.

Het is een dagelijkse gewoonte die ik al vroeg in mijn leven heb geleerd en het heeft me gebracht waar ik nu ben.

Maar alleen de Bijbel bestuderen op zich is niet genoeg. Op zich maakt het je alleen maar slim, maar niet per se wijs, en er is een verschil.

Zoals ik eerder in dit artikel al zei, staat zelfs Satan in de Schrift opgetekend als een aanhaling van de Bijbel. Ongetwijfeld heeft hij het uit het hoofd geleerd, misschien zelfs alle verschillende vertalingen.

Jacobus, de halfbroer van Jezus schreef:

Je gelooft dat er één God is. Mooi zo! Zelfs de demonen geloven dat – en huiveren. (Jakobus 2:19)

En Jezus zelf zei:

“Niet iedereen die tegen mij zegt: ‘Heer, Heer’, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en vele wonderen verricht?’

Dan zal ik ze duidelijk zeggen: ‘Ik heb je nooit gekend. Weg van mij, boosdoeners!’ (Matteüs 7:21-23)

We moeten Jezus op een persoonlijk niveau leren kennen, waar we met hem communiceren door de Heilige Geest, en niet alleen door onze gedachten over Jezus te weten .

De Heilige Geest, die Gods zegel op ons is als we eenmaal door het wedergeboorteproces zijn gegaan , zal onthullen wat we moeten weten en doen met de waarheid die in de Bijbel wordt geopenbaard. Anders is het gewoon hoofdkennis, waar het ons vaker wel dan niet opblaast van arrogantie.

We hebben spiritueel onderscheidingsvermogen nodig en niet alleen menselijke kennis. Als je voelt dat je dit spirituele onderscheidingsvermogen nu niet hebt, vraag het dan aan God.

Geestelijk onderscheidingsvermogen en kennis van de Bijbel hebben me bijvoorbeeld vele jaren geleden geleerd dat de farmaceutische industrie satanisch was en dat in de Bijbel het Griekse woord pharmakeia , waarvan we het moderne woord ‘farmaceutisch’ krijgen, wordt vertaald met woorden zoals ‘hekserij’ en ’tovenarij’.

Ik leerde al vroeg dat ik niet bang hoefde te zijn voor ziekte of kwalen, en ik koos ervoor om niet deel te nemen aan het medische systeem, geleid door mijn kennis van de Bijbel en Gods Geest van onderscheidingsvermogen.

Als ik naar de Amerikaanse cultuur van vandaag kijk, kan ik niet anders dan denken dat niet veel mensen de Bijbel kennen (ondanks het feit dat er meer dan 6 miljard in gedrukte vorm zijn!!), en niet veel worden geleid door Gods Geest, omdat Satan en zijn Koninkrijk der Duisternis de dag winnen door middel van bedrog, enorm.

Paulus spreekt over deze geestelijke onderscheiding in zijn brief aan de Korinthische gelovigen die in de Bijbel is vastgelegd, en daarom zal ik met die passage afsluiten:

We spreken echter een boodschap van wijsheid onder de volwassen, maar niet de wijsheid van deze tijd of van de heersers van deze tijd, die op niets uitlopen.

Nee, we spreken over Gods geheime wijsheid, een wijsheid die verborgen is en die God voor onze glorie heeft bestemd voordat de tijd begon.

Geen van de heersers van deze tijd begreep het, want als ze dat wel hadden gedaan, zouden ze de Heer der heerlijkheid niet hebben gekruisigd.

Maar zoals geschreven staat:

“Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen verstand heeft bedacht wat God heeft voorbereid voor degenen die hem liefhebben” – maar God heeft het ons geopenbaard door zijn Geest.

De Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepe dingen van God.

Want wie van de mensen kent de gedachten van een mens behalve de geest van de mens in hem?

Op dezelfde manier kent niemand de gedachten van God behalve de Geest van God. We hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden begrijpen wat God ons vrijelijk heeft gegeven.

Dit is wat we spreken, niet in woorden die ons door menselijke wijsheid zijn geleerd, maar in woorden die door de Geest zijn onderwezen, en geestelijke waarheden in geestelijke woorden uitdrukken.

De mens zonder de Geest accepteert de dingen die van de Geest van God komen niet, want ze zijn dwaasheid voor hem, en hij kan ze niet begrijpen, omdat ze geestelijk worden onderscheiden.

De geestelijke mens oordeelt over alle dingen, maar hij is zelf niet onderworpen aan het oordeel van een mens: “Want wie heeft de wil van de Heer gekend om hem te onderwijzen?”

Maar we hebben de gezindheid van Christus. (1 Korintiërs 2:6-16)

Bron

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥