02 maart 2021

 

Chakra’s info

lnleiding.

Toen de eerste mensen de sferen van licht hadden opgebouwd, begrepen zij, dat zij voor de mensheid op aarde moesten werken. Zij hadden ervaren, dat sferen van licht alleen opgebouwd konden worden door het dienen. Zij hadden zichzelf leren kennen en door zich op te sluiten in het stoffelijk organisme van de aardse mens leerden zij ook het ontstaan van ziekten kennen. Hierdoor werden zij ruimtelijk bewust. In de eerste lichtsfeer bouwden zij, reeds duizenden eeuwen geleden een tempel: de Tempel der Medici. In deze tempel onderzochten zij de aura’s van de zieke mens en konden achterhalen, waar en hoe ziekte was ontstaan. Zij ontdekten middelen en methoden om bepaalde ziekten te bestrijden en gaven dit door aan de aarde. Sommige mensen uit die sfeer die hun kringloop der aarde al lang hadden volbracht, keerden uit vrije wil naar de aarde terug om een vinding op aarde te brengen. Een heel bekend voorbeeld daarvan is Edison. Hij en vele anderen wilden de aardse mens, die toch hun broeder en zuster was, helpen, om aan deze ellende een einde te maken. We zien dan ook, dat in de loop der geschiedenis heel veel ziekten zijn bedwongen, maar anderen nog niet. Ook zien we nieuwe ziekten ontstaan, waarvan men tot voor kort niet had gehoord. Zoals voor alles moet er ook ooit een begin zijn geweest van het ontstaan van ziekten. De huidige medische wetenschap heeft er veel toe bijgedragen, dat vele ziekten konden worden genezen. Maar de middelen daartoe komen uit de Tempel der Medici; stukje bij beetje. Als de medische wetenschap het astrale leven zou aanvaarden, dan zouden er nu niet zo veel ziekten zijn.
(13, Citaat: “Het is te wijten aan de onbekendheid met de wetten van het leven na de dood, dat de aardse geleerde zijn machteloosheid moet aanvaarden”….)

Wetenschappers, die wel de sensitiviteit bezitten en het astrale leven aanvaarden en wél “achter de kist” willen kijken, zullen voor de lijdende mensheid veel kunnen doen, omdat zij door de astrale wereld te bereiken zijn. Als we de levensverhalen van de grote uitvinders lezen, dan zien we, dat ze op meest merkwaardige manieren hun ingevingen kregen; soms onder het tandenpoetsen, soms als een nachtelijk visioen etc. Andere voorbeelden hiervan zien we in vele TV-programma’s die o.a. door Discovery Channel worden uitgezonden.

Langzaam maar zeker komen er steeds meer wetenschappers die, omdat ze tegen hun eigen muren oplopen, bereid zijn om alles wat zij geleerd hebben, aan kritiek onderhevig te maken. Zij zijn bereid om, hoe moeilijk zij dat ook vinden, anders te gaan denken en wel “over de kist” heen. Deze wetenschappers verdienen onze steun, omdat zij zich willen en durven onttrekken aan het bolwerk “Wetenschap”, dat alles overwegend met het verstand wil verklaren.

In dit artikel willen we ingaan op het ontstaan van ziekten, het “uitvinden” van instrumenten en geneesmiddelen en tot slot een aantal profetieën, die in enkele van de boeken van Jozef Rulof worden gedaan, met betrekking tot het genezen van ziekte.

Het ontstaan van ziekten.

Hiervoor moeten we terugkeren naar het schema, dat handelt over de zeven graden van het stoffelijk organisme. Bij de vierde graad zien we o.a. staan: Het ontstaan van ziekten.

Tot en met de derde stoffelijke graad was de aardse mens in harmonie, maar nog onbewust. Op de vierde stoffelijke graad ontstaan de bewustwording van goed en kwaad en het intellect.

De ziekte van de aarde is een ziekte van de ziel. In de persoonlijkheid van de mens is dit terug te vinden. Want wat gebeurde er? De ene stoffelijke graad verbond zich met een andere stoffelijke graad; de vijfde met de zesde, de vierde met de eerste etc. en brachten kinderen voort. Ook die kinderen deden weer hetzelfde en door deze onnatuurlijke verbindingen verbraken zij het natuurlijke proces. Vanuit de astrale wereld stelde men ook vast, dat familie zich met familie verbond en zo ontstond er een complete chaos. Alles veroorzaakt door hartstocht.

Hierdoor verzwakten de eens sterke lichamen en door deze verzwakking ontstonden ziekten. Het lichaam, dat tegen alles bestand was geweest, verloor zijn natuurlijke afstemming.

De Meesters grijpen in!

De eerste meesters, die zich met het ontstaan van ziekten hadden bezig gehouden en hadden ervaren hoe groot de chaos op aarde was, kwamen als gebroken in hun sfeer terug. Een enorme berg ellende hadden ze gezien en vroegen zich af wie dit zou kunnen oplossen.

Het is duizenden eeuwen geleden dat de meesters aan hun enorme opgave zijn begonnen, om de lijdende mensheid te helpen. In de vroege geschiedenis van de mens op aarde is er een punt geweest, dat de mens bijeen ging leven. Toen dit proces zich ging voltooien en de soorten bijeen waren, werd de aardse mens geïnspireerd door gene zijde om zich in groepen aaneen te sluiten en wetten te maken. Deze wetten moesten ertoe leiden dat ze zich tegen andere soorten zouden beschermen. Dit is het begin geweest tegen een nog verder doorschieten van de lichamelijke afbraak, waardoor de ziekten ontstonden.

Onderzoek en bestrijding van ziekten door Gene Zijde.

leder mens bezit een aura. Een aura is de uitstraling van de mens en vertegenwoordigt zijn persoonlijkheid. Aan een aura ligt die gehele persoonlijkheid vast, waarvan de diepte alleen vast te stellen is door een meester uit de sferen van licht. Deze meester kan zien tot welke levensgraad en tot welke sfeer aan gene zijde die mens behoort; welke karaktereigenschappen iemand heeft; of het een man of vrouw is én … ….in dit verband, zij kunnen vaststellen aan welke ziekte iemand lijdt en waar die is ontstaan. De aura is zowel stoffelijk als geestelijk ontzagwekkend diep. Als wij hiervan alles zouden weten, zou het ons duizelen.

Door deze aura’s te onderzoeken ontdekten zij dat iedere ziekte kosmisch gezien zeer diep was en zowel stoffelijke als geestelijke graden bezat. En omdat zij de stoffelijke en astrale wetten konden volgen, konden zij zich eveneens verbinden met het beginstadium van de ziekte. Eveneens hadden zij geconstateerd, dat elke eeuw zijn eigen ziekte kende.

leder weldenkend mens begrijpt nu ook waarom er zo’n enorme kloof bestaat tussen de geestelijke en aardse wetenschap en dat de wijsheid van de astrale geleerde de aarde duizenden eeuwen vooruit is. Maar komen doet het! Omdat het Christus “Wil” is!!

In eerste instantie kwamen de geneesmiddelen op aarde in de vorm van kruiden en de samenstellingen daarvan. Van gevoel tot gevoel en van ziel tot ziel werd deze wijsheid aan de aarde doorgegeven. Zelfs in het Goddelijk Al, waar de mens naar terug moet, was men betrokken bij de lijdende mensheid en zij die daar leefden gaven aan dat er instrumenten moesten komen, omdat de geneesmiddelen alleen niet voldoende waren. Maar zij moesten wachten, tot de mensheid hiervoor was ontwaakt. M.a.w. zij gaven de aarde dan pas hun wijsheid, als zij zagen dat het kon worden ontvangen. Nadat Christus zijn taak, de mensheid wakker schudden voor God, op aarde had volbracht, is men aan gene zijde begonnen aan de opbouw van de instrumenten.

Waarom zijn de grote uitvindingen pas na WO II in een stroomversnelling gekomen?

Het antwoord op deze vraag is alleen geestelijk te verklaren. Het doel van WO II, met al zijn gruwelijkheden die begaan zijn, diende ervoor om de mensheid geestelijk te doen ontwaken. In de honderden jaren daarvoor volgde de ene oorlog de andere op en gene zijde wilde de mensheid helpen, maar zij waren niet te helpen, omdat ze bezig waren het vege lijf te redden en nog onbewust waren.

Aan al die oorlogen moest een keer een eind komen, opdat de mens zou zeggen: “Dit nooit meer”. Afgezien van de schermutselingen, in vergelijking met WO II, zal er nooit meer een dergelijke wereldbrand ontstaan. Nu was de mens open en werd geestelijk bewust. Dit was de grote winst van deze enorme wereldbrand, hoe verschrikkelijk deze ook is geweest. We kunnen zelf vaststellen, wat er sindsdien is gebeurd: Neem de protestmarsen tegen de kernwapens en de opkomst van milieubewegingen. In de zestiger en zeventiger jaren lopen de kerken leeg, omdat men een verdoemende God niet meer aanvaardt. Dat alles duidt op geestelijk ontwaken. In de boeken van Jozef Rulof kunt u zelf lezen, dat miljoenen mensen, die nu aan gene zijde leven, na de aarde afdalen en er verblijven, om de sensitieve mens op te trekken in het geestelijk bewustzijn. Opdat er een betere wereld ontstaat, waar de liefde overheerst en niet het geweld

Kijken we vervolgens naar de uitvindingen, die op aarde zijn gebracht, zoals televisie, computers, internet, medische apparatuur, waarvan men vóór WO II nog niets wist. En nog is Gene Zijde nog lang niet uitgeput. Duizenden uitvindingen liggen klaar om op aarde gebracht te worden. Deze komen dan pas, als het geestelijk peil van de mensheid dat toelaat. En alleen zij, die in het Hiernamaals leven, kunnen het geestelijk bewustzijn peilen. De ontdekking van het atoom, destijds, kwam uit het Hiernamaals, ondanks dat men van tevoren wist, dat er in eerste instantie kernbommen van gemaakt zouden worden. Tegenwoordig kan iedereen weten, welke volkeren af willen van de atoombommen en wie ze nog produceert. Welke volkeren zijn er dan geestelijker bewust??

Al die vindingen zijn er om het lijden van de mensheid te helpen verzachten en ze geestelijk bewust te maken. En al die vindingen zijn gebaseerd op elektriciteit, waarvan de uitvindingen werden gedaan, omstreeks 1800, door, zoals bekend, Ohm, Volta en Galvani. Zij hadden eveneens voor de aarde een speciale taak. Hoe zouden we nu leven als de uitvinding van de elektriciteit niet op aarde was gebracht??

Voordat een vinding op aarde wordt gebracht, is zij eerst in de Tempel der Medici, in de eerste gelukkige sfeer aan gene zijde, toegepast. Al deze technische wonderen zullen uiteindelijk een geestelijke betekenis krijgen. Zij gaan samen een instrument vormen, dat alle ziekten van de aarde zal doen oplossen.

Dit en nog veel meer zal in de Eeuw van Christus, die begonnen is op 12 september 1946, het licht zien. Vooral Duitsland zal veel uitvindingen op technisch gebied doen. Het doel van alles echter is, dat de mens geestelijk bewust wordt. Hoe geestelijker bewust de mensheid wordt, des te sensitiever wordt zij en staat ze open voor de Wetten van God, waaraan geen mens kan ontkomen.

Nogmaals, nog steeds werkt gene zijde in op mensen, die daar voor open staan en geeft hun de vindingen door, hetzij door inspiratie, hetzij door visioenen. Maar al die uitvindingen die er zijn gedaan en nog zullen komen, dienen één groot doel: Het maken van het Directe-Stemapparaat. Dan zullen de meesters van gene zijde in direct kontakt staan met de aarde en is de laatste kloof tussen hemel en aarde overbrugd en is er van menselijke tussenkomst geen sprake meer. Alle wereldleiders, die op dat moment leven, zowel van kerk als staat, zullen de eerste lezing uit het Hiernamaals bijwonen en allen zullen dan hun hoofd buigen. Dan zal er een totale andere wereld ontstaan, een wereld waaraan miljoenen engelen duizenden eeuwen gewerkt hebben. De angst voor de dood zal in één klap oplossen Dan worden de huidige universiteiten Geestelijk Wetenschappelijke Instituten en zullen de kerken de geestelijke ontwaking echt ter hand nemen en zal er van een God die verdoemt, geen sprake meer zijn. Dan komt het Koninkrijk van God op aarde.

Tot slot.

Alles wat in dit artikel staat kunt u uitgebreid lezen in het boek: “De Volkeren der Aarde”, het boek dat, omdat Christus het wilde, is geschreven door Jozef Rulof. Dit boek beleefde zijn eerste uitgave in het voorjaar van 1941. Eén profetie, die hierin staat en inmiddels in vervulling is gegaan, is de volgende:

Jozef Rulof wist al vóór WO 11 uitbrak, dat Duitsland in tweeën zou worden gesplitst na de oorlog. Maar ook wordt verteld, dat het gesplitste Duitsland weer één staat zou gaan vormen als het land het trotse hoofd kon buigen en voldoende had geleerd. Wat gebeurde er op 9 november 1989??

Ge leeft in het Koninkrijk Gods, zodra de liefde uw handelingen bepaalt!

Een uitspraak van Meester Zelanus. Een van de meesters van Jozef Rulof.
[ ~*~AnGeLWinGs~*~ | 17/5/2004 ]

Chakraleer: Zonnevlecht (3e Chakra)

Het derde Chakra is onze zonnevlecht of Plexus Solaris, in het Sanskriet Manipura genaamd. Deze Chakra zit met de pink op de navel een handbreedte boven de navel. Het is verbonden met je Ego identiteit. Eigenwaarde, macht, voor jezelf opkomen en handelen zijn de trefwoorden.

Sanskriet Manipura (schitterend juweel)
Benamingen 3e Chakra, navel Chakra, solarplexus, zonnevlechtcentrum
Positie tussen 1e lendenwervel en 12e borstwervel, volle vlakke hand boven de navel.
Kleur (goud)geel
Mantra RAM en PAD (eerste lettergreep uit PADME)
Element vuur
Identiteit Ego identiteit gericht op zelfbepaling
Affirmatie Ik ben het waard om te handelen
Zintuig zien
Lichaam alvleesklier, maag, galblaas, lever, milt, dunne darm, buikholte, vegetatief zenuwstelsel.
Voeding koolhydraten
Etherisch oliemengsel Lavendel, kamille, anijs of citroen
Overal waar je energie in stopt groeit.
Deze stelling heeft nergens zo’n groot waarheidsgehalte als in onze zonnevlecht.
Daar waar het eerste Chakra (Perineum) staat voor de innerlijke wereld en het tweede (Sacraal) Chakra voor de buitenwereld, zo staat onze Zonnevlecht (derde Chakra) voor de verbintenis tussen die innerlijke- en buitenwereld.
Als we kijken naar de Kundalini filosofie dan zien we om onze Susjumni-Nadi twee andere Nadi’s (meridianen, energiebanen) kringelen.
De eerste is de Ida-Nadi, het vrouwelijke energie doorstroomkanaal waardoor onze vrouwelijke energie (Shakti) stroomt. Shakti staat voor het levensschenkende beginsel en is een vanuit de basis opstijgende energie welk steeds meer vrijheid en transparantie geniet. Het is de aantrekking van de ziel en lichaam naar het aardse, naar jouw basis.
De tweede is de Pingala-Nadi, het mannelijke energie doorstroomkanaal waardoor onze mannelijke energie (Shiva) stroomt. Shiva staat voor ons zuivere ongemanifesteerde bewustzijn en is een vanuit ons derde oog neerdalende energie welk steeds meer vorm en structuur ontvangt. Dit is de aantrekking van verstand en geest naar het spirituele en naar verlichting.
Beide Nadi’s ontmoeten elkaar boven en onder elk Chakra en hebben daar hun uitwerkingen. Echter, de mannelijke en vrouwelijke energie komen tezamen in de Zonnevlecht en hebben daar een zeer belangrijke uitwerking.
De grove energie vanuit onze basis met onze instincten en emoties ontmoet de fijne energie van inzicht. Instinctieve impulsen krijgen hierdoor een functie, reden en richting.
In ons Perineum zijn onze archetypen angst en vertrouwen als onze negatieve- en positieve verwachtingspatronen naar de toekomst. Maak je jouw randvoorwaarden en regels waarmee je het dit leven wilt doen op basis van traditie, opvoeding, kerkelijke- en gezinsregels, dopgma’s en wat anderen van jou verlangen, of op basis van eigen inzicht ? Hoe meer je jouw pakketje regels samenstelt op basis van eigen inzichten, hoe meer je met vertrouwen naar de (emotionele) buitenwereld kunt gaan kijken. Dit doe je in je Sacraal Chakra en de archetypen zijn daar pijn en genot en worden direct beïnvloed door je negatieve- of positieve verwachtingspatroon naar de toekomst toe.
In de Zonnevlecht komen deze regels en randvoorwaarden (Perineum) en onze emotionele handelen in de buitenwereld tot één. Dit is het levensschenkende beginsel van Shakti en zal bij een Basis van vertrouwen en genot steeds meer vrijheid en transparantie gaan genieten.
Tegelijk komt in de Zonnevlecht de manifesterende energie van Shiva aan. Als de bovenste Chakras goed ontwikkeld zijn, dan zal deze energie vol zijn van intuïtief handelen gericht op ons ZIJN.
Als intuïtie (Shiva) het vertrouwen (Shakti) ontmoet dan kan je vanuit vertrouwen intuïtief (contact met je ZIJN) handelen.Dit is de basis van een sterk en goed ontwikkeld Ego.
Al zijn Ego en Karma twee obstakels op onze weg naar verlichting, toch kunnen het onze vrienden zijn. Ego is nodig om het in dit leven op deze aarde te kunnen volbrengen. Maar als je dan toch een Ego maakt, laat het dan een Ego zijn dat gebaseerd is op je ZIJN en op vertrouwen (positief verwachtingspatroon naar de toekomst) in plaats van je IK en je angst (het negatieve verwachtingspatroon naar de toekomst).
Bij een niet goed ontwikkelde Zonnevlecht zien we dat of Shiva of Shakti te zwak ontwikkeld is, of dat één van de twee te goed ontwikkeld is.
Een te zwak ontwikkelde Zonnevlecht is de Dienaar. De persoonlijke identiteit is verankerd in de buitenwereld en is de zoeker naar elke vorm van bevestiging. Ze draaien daarmee in een cirkel; ze cijferen zichzelf weg om dienstig te zijn naar anderen toe om zo zichzelf eigenwaarde te kunnen geven.
Maar hoe kan je jezelf eigenwaarde geven als je tegelijk jezelf wegcijfert ?
Een te sterk ontwikkelde Zonnevlecht is de Egoïst. De persoonlijke identiteit is verankerd in de innerlijke wereld waarbij de IK plaats maakt zodat werkelijk ZIJN geen toegang krijgt. Men fixeerd zich op de eigen regels en randvoorwaarden en luistert niet naar de regels en randvoorwaarden van anderen. Hiermee slaat de Egoïst vanuit een (te) sterke Perineum het Sacraal Chakra nagenoeg over waar hij juist moet leren de interactie met anderen op emotioneel niveau aan te gaan.
Een goed ontwikkelde Zonnevlecht is de Strijder. Een strijder is een machtig persoon die zijn emotionele en fysieke lichaam gaat onderzoeken en zijn capaciteiten doelgericht omzet tot daadkracht. Maar de Strijder is pas een Strijder als hij ergens voor strijd. Dit is zijn interactie met de buitenwereld.
Veel Zen-Boeddhisten verenigen dit door zich te beoefenen in een aanvals- of verdedigingstechniek. Veel van de beste Karataki, Ninja, Tea-Bo e.a. zijn monniken. Omdat zij weten dat niet alleen fysieke maar ook (en vooral) emotionele en spirituele capaciteiten aanleiding geven tot samenkomst van Shiva en Shakti. In die zin verschillen ze niet tot de Tantristen die fysieke en sexuele energie transformeren tot spirituele daadkracht.
De zonnevlecht is tezamen met ons Perineum en Sacraal Chakra onze basis en zijn onze drie fysieke Chakra’s. Hoe goed onze Zonnevlecht ook ontwikkeld mag zijn, het is en blijft onze uitingsvorm betreffende aards gerichte emoties. Verliefdheid, boosheid, verdriet is en blijft sterk Ego gericht.

‘Ik ben boos op jou omdat IK dant niet leuk vind’
‘Ik ben verdrietig omdat MIJ dat en dat hebt aangedaan’.
‘Ik ben verliefd op jou, maar IK zou willen dat jij ook verliefd op MIJ wordt’.

Deze emoties (gevormd in ons Sacraal Chakra) laten duidelijk onze grenzen en randvoorwaarden (Perineum) zien. Als daar aan getornd wordt ontstaat de emotie je die in je Zonnevlecht voelt, ervaart en uit. Daarmee staat de Zonnevlecht ook in rechtstreeks contact met de Keel-Chakra (over 2 weken hier meer over).
Een goed ontwikkelde Zonnevlecht kan zijn emoties voelen, uiten en ontvangen vanuit een goed ontwikkelde Ego. Lukt dit, dan is de stap naar onvoorwaardelijke liefde een redelijk kleine stap. Het voelen en geven van liefde waarbij het Ego geen rol speelt is liefde vanuit mededogen en komt uit het Hart. Hierover volgende week meer.
Manifestatiestroom

Vereniging brengt macht

Bevrijdende stroom
Je zou kunnen stellen dat de Zonnevlecht het centrum van je eigen individuele macht is. Dit klinkt mooi, maar heeft een wrange bijsmaak. Want macht heeft zijn negatieve kanten.
Macht is één van de drijfveren van de mens. En weinig mensen kunnen goed met macht omgaan. Vanuit de geschiedenisboeken tot aan de krant van vandaag zien we dat macht misbruikt wordt.
In het groot: staatsgrepen, dictatuur, hongersnood, oorlog, propaganda, manipulatie, fraude, geweld.
In het klein: mishandeling, incest en verkrachting, manipulatie, verwaarlozing, kleineren, pesten.
Het zijn allemaal voorbeelden van machtsmisbruik.
Als we kijken naar onze samenleving, dan is bijna alles opgebouwd uit hiärchie en machtsstructuren. Op zich niets mis mee, maar je moet er wel mee kunnen omgaan.
Toch maken we allemaal af en toe handig misbruik van de machtsposities die wij hebben. De zak van zwarte Piet, “wacht maar tot mamma/pappa dit ziet”, “Ik ga het zeggen hoor!”, “als je nu lief bent krijg je straks een snoepje” zijn allemaal redelijk onschuldige misbruikjes.
Maar in onze innerlijke wereld zet deze strijd zich door.
We kijken niet graag naar onze zwakheden. Liever geven we aandacht aan onze sterke kanten. Kunnen we daarop profileren dan voelen we ons machtig. Lukt het niet wat we willen dan voelen we ons een verliezer. Een verliezer van onszelf “Ik kan ook niets / waarom lukt mij dit niet” zijn dan veelgehoorde kreten. Dit kan te wijten zijn dat aan instinctieve behoeften (1e en 2e Chakra) ruimtelijke visie missen, of dat ideeën (hogere Chakras) vorm missen. In beide gevallen stopte de energiestroom bij de Zonnevlecht en kunnen dergelijke mislukkingen werkelijk maag en darmklachten veroorzaken.

Te zwak ontwikkelde Chakra Te sterk ontwikkelde Chakra
Fysiek zwakke gezondheid
maag- darmklachten

Eigenschap weinig energie agressief, overheersend, woedeaanvallen
zwakker wil, manipuleerbaar wil perse gelijk hebben, laatste woord hebben
weinig zelfdiscipline, maakt weinig dingen af manipulatief. machtshonger
weinig eigenwaarde sterk ambitieus, prestatiegericht
kil, afstandelijk, arme ik arrogant, hyperactief
zoekt de opwinding op aangetrokken door kalmerende middelen

Gebreken slechte spijsvertering, maagzweren en eetstoornissen
problemen met de spieren, verkramping
chronische vermoeiheid, diabetes, Hypoglycaemie, hoge bloeddruk
stoornissen aan maag, alvleesklier, galblaas en lever
Vormen van het Ego
Bij ons perineum maken we contact met ons fysieke lichaam en aarden we deze (innerlijke wereld). Bij ons Sacraal Chakra leren we omgaan met onze emoties die we tezamen met onze seksualiteit koppelen aan ons lichaam (buitenwereld). Het derde Chakra vormen wij een autonome identiteit die voor zichzelf opkomt en eigen grenzen stelt. Dit is de vorming van het Ego. In de Zonnevlecht ordent het Ego de instinctieve energie die vanuit de Perineum en Sacraal Chakra omhoog stromen en verenigd deze met het bewustzijn uit de hoger gelegen Chakras. We vormen Ego met bewustzijn. Levensenergie is de substantie hiervan.
Kunnen we goed omgaan met ons lichaam, kunnen we van onszelf houden en voor onszelf opkomen dan stroomt de bevrijdende energiestroom door naar de Zonnevlecht en kunnen we een Ego vormen, wat een proces is van individualiteit. Zouden we in dit proces blijven hangen, dan krijgen we een situatie dat een te sterk Ego ons leven leid en dat we Egocentrisch worden. Zaak is dat de energie doorstroomt naar het Hart Chakra, alwaar we liefde voor onszelf en voor anderen kunnen voelen. Als je weet wie je bent (Perineum) en waar je voor staat (Sacraal Chakra), dit kunt voelen en uiten en van jezelf kunt houden (Zonnevlecht) dan kun je ook liefde voor anderen voelen (Hart Chakra).

Harmoniseren van de Zonnevlecht:

1. Stel u open voor de energie van de zon.
2. Integreer de kleur geel in uw kleding of uw interieur.
3. Maak gebruik van open haard, kaarsen of fakkels.
4. Als u mediteert, zing een open OOOOOOO klank.
5. Zorg ervoor dat u het behaaglijk warm heeft. Maak gebruik van eigen warmte door warme kleding te dragen in plaats van de verwarming te gebruiken.
6. Ga naar de sauna of sport.
7. Luister naar Soulmuziek of ballads, of naar gevoelige muziek als Chopin, Schubert of Brahms.
8. Probeer uw creatieve kant te ontdekken.

Bachbloesem:
Driemaal daags (voor de maaltijd) 5 druppels van één van de volgende Bachbloesems:
Hornbeam (haagbeuk), Impatiens (springzaad), Scleranthus (hardbloem).

Etherische olie:
Lavendel, kamille, anijs of citroen. 3 á 4 druppels in een verdamper of in het badwater of in een eetlepel bodylotion om te masseren.

Affirmatie:
Ik kan alles wat ik wil.
Mijn innerlijke vuur is sterk genoeg om mijn blokkades en angsten te slechten.
Ik neem krachtig en zelfverzekerd mijn eigen beslissingen.
Ik vertrouw op mijn gevoel.
[ ~*~AnGeLWinGs~*~ | 17/5/2004 ]
Chakraleer: Sacraal (2e Chakra)

Chakraleer: Sacraal (2e Chakra) [ 24/3/2004 01:12 | ~*~AnGeL~WinGs~*~ ]
Chakraleer: Sacraal (2e Chakra)

Het tweede Chakra is ons Sacraal Chakra of seksueel Chakra, in het Sanskriet Svadishthana genaamd. Deze Chakra zit met de duim op de navel een handbreedte eronder. Het is verbonden met emotionele identiteit, Seksualiteit, voortplanting en emoties zijn de trefwoorden.

Sankriet Svadhisthana (bekoorlijkheid, lieflijkheid)
Andere benamingen 2e Chakra, Sex Chakra, Sexueel centrum, Sacraal Chakra
Positie heiligbeen. Je pols op je navel dan heb je je wijsvinger op je Sacraal Chakra
Kleur oranje
Mantra VAM en ME (tweede lettergreep uit PADME)
Element water
Identiteit Emotionele identiteit, gericht op zelfvoldoening
Affirmatie Ik ben het waard om te voelen en plezier te hebben en genot te beleven
Zintuig smaak
Lichaam Geslachtsorganen, bekkengebied, baarmoeder, nieren, waterhuishouding, blaas, bloedsomloop
Voeding vloeistoffen en vetten
Etherisch oliemengsel Wit sandelhout, Mirre (bittere), sinaasappel en zwarte peper

Wellicht een vreemde vraag, en iets te privé, maar bent u tevreden of uw seksbeleving?
Bijna iedereen heeft er problemen mee. Te veel, te weinig, te saai, te gericht, etc..
In bijna elk week- of maandblad komt het onderwerp voor. Al n niet in indirecte zin is het een onderwerp dat altijd actueel is en maar al te vaak negatieve: geboortebeperking, abortus, incest en verkrachting, rechten van homoseksuelen, naturisme, celibaat, pornografie, etc..
Uw kleding, haardracht en gedrag wordt sterk bepaald door seksuele invloeden, wat zien en gezien worden is erg belangrijk. Seksualiteit bepaald voor een zeer sterk gedeelte oom onze emoties. En emotie is het tweede belangrijke terrein van het Sacraal Chakra.
Vooral in onze westerse maatschappij behoort men de emoties in bedwang te houden. (Te zware) emotionele reacties worden gezien als een verlies van zelfbeheersing. Zelfs op emotionele gelegenheden zoals begrafenis, geboorte of bruiloft wordt van je verwacht niet té emotioneel te reageren. Zie je iemand dan zeg je: “hoe is het?”. Men verwacht dan niet een emotioneel relaas maar een korte “goed, en met jou !” waarop de andere nog niet eens hoeft te antwoorden. Voelen is ondergeschikt aan weten. ‘Ik weet dat het zo is’ klinkt steviger dan ‘Ik voel dat het zo is’.
Weten is voor mannen, voelen is voor vrouwen. Mede hierdoor hebben en hadden vrouwen een lagere status dan mannen.
Voelen, genot, plezier en seksualiteit zijn de kernwoorden voor het Sacraal Chakra. Terug gaan naar je eigen verlangen en wensen is terug gaan naar dit Chakra, en vormt tezamen met je Perineum jouw basis in je ZIJN.

Schaduwzijde: Schuldgevoel
Seksualiteit is in het westen een paradoxaal begrip. Enerzijds wordt er via media extreem open over gedaan. Het is een veel gebruikt gespreksonderwerp. Anderzijds verkeert seksualiteit nog in een taboesfeer. Het uit Engeland overgewaaide Victoriaanse gedrag gebood ons kuis te zijn, en niet in het openbaar met het andere geslacht openlijk omgang te hebben. Het Calvinisme heeft daar nog eens een stevige schep bovenop gedaan.
Seksualiteit en Spiritualiteit hebben altijd een strijdige relatie gehad. Vaak wordt het als elkanders rivalen gezien. In veel geloven kan je als monnik of non kiezen voor God, maar dan moet je seksualiteit afzweren. Ook in de new-age gedachte moet je om verlichting te bereiken begeerte afwijzen. In al deze concepten ligt er bij seksuele- en emotionele openheid een stuk schuldgevoel. Je moet beiden leren bedwingen, anders ben je onkuis en labiel. Gevolg hiervan is dat we blijven hangen in een gebrek aan vertrouwen in onszelf. We staren ons blind op alle afgewezen aspecten van onze persoonlijkheid. Dit vreet energie, energie die nu niet door kan stromen naar de bovenste Chakras.
Dit is in strijd met de Chakra leer. Niet alleen om verlichting te bereiken, maar ook om je prettig te voelen zijn alle 7 Chakra belangrijk. Plezier en genot staan verlichting niet in de weg.
In de Tantra leer wordt seksualiteit juist gekoppeld aan spiritualiteit. (lees hier meer).
Te zwak ontwikkelde Chakra Te sterk ontwikkelde Chakra
Fysiek Rigide bouw en gedrag Modieus en sexy, uitdagend uiterlijk

Eigenschap rigide en angst voor sexualiteit sexueel verslaafd
sterke binding sex met liefde geen binding sex met liefde, sex is een spel
weinig sociale contacten zeer sterk door emoties beheerst
ontzeggen van plezier zéér gevoelig en emotioneel gedrag
angst om te veranderen manipulatief
gebrek aan verlangen, hartstosch, opwinding snel emotioneel afhankelijk

Gebreken aandoeningen aan voortplantingsorganen, milt, urinewegen
menstruatieproblemen
seksuele disfunctie: impotentie, frigide, voortijdige of geen ejaculatie
pijn in de onderrug, last van de knieën, gebrekkige soepelheid
verdoofde zintuigen: geen zin om te eten, seks, plezier, leven in het algemeen.

Bij te weinig houvast stroomt het water waar het water naar toe wil stromen. Bij teveel houvast staat het water stil.
De houvast geeft het water zijn bewegingsvrijheid.
Het eerste Chakra (Perineum) staat voor de houvast met aarde als zijn element. Het tweede Chakra (Sacraal Chakra) staat voor beweging met water als haar element. Het Perineum bepaald dus de bewegingsruimte die je in je Sacraal Chakra kunt nemen. Een goed ontwikkeld Perineum is dus een basisvoorwaarde voor een goed ontwikkeld Sacraal Chakra.
Daar waar je in het Perineum puur naar jezelf kijkt en je regels en randvoorwaarden bepaald waar je het in dit leven mee wilt gaan doen, zo ga je in het Sacraal Chakra deze regels en randvoorwaarden testen in de buitenwereld. Er vind een verschuiving plaats van puntgericht denken (ik) naar een lijngericht denken, van ééndimensionaal naar tweedimensionaal. Een lijn die ontstaat doordat je relaties aangaat met anderen. Hoe je deze relatie indeelt en de manier waarop je deze relatie aangaat en welke vrijheden jezelf en de ander durft te geven wordt bepaald door jouw regels en randvoorwaarden, en door die van de ander. Zijn de regels en voorwaarden ontstaan in een slecht ontwikkeld Perineum dan zullen deze gebaseerd zijn op angst, net als vertrouwen ontstaat als je regels en voorwaarden gevormd zijn in een goed ontwikkeld Perineum. Angst is het negatieve- en vertrouwen het positieve verwachtingspatroon welke je ten uitvoer brengt in de buitenwereld, te beginnen in je Sacraal Chakra. Het indelen, beleven en ten uitvoer brengen van een relatie wordt dus bepaald door de invulling die je jezelf gegeven hebt in jouw Perineum en de ander in de zijne. De manier waarop jij met anderen omgaat is een zeer belangrijk onderdeel van je dagelijks leven en heeft ook een wezenlijke invloed op de vorming van je hoger gelegen Chakra’s..
Het Perineum bepaald de spelregels, je Sacraal Chakra bepaald het spel.
Het Sacraal Chakra is de basis van ons emotioneel lichaam. Emoties, gevoelens en onze seksualiteit worden bepaald in ons Sacraal Chakra. Emoties bevorderen de evolutie van ons bewustzijn door middel van ons lichaam. Als we door emoties geraakt worden ontstaat er een verplaatsing van energie van ons onbewuste door ons lichaam naar ons bewuste. Het vergt energie om een emotie te onderdrukken en alles waar we energie in stoppen groeit, of dit nu positieve of negatieve energie is. Daarom geeft het uiten van een emotie ons ook verlichting en heft het spanningen op, zowel fysiek, emotioneel en karmisch. De energie die we zo besparen geeft ons kracht en de emotie die vrijkomt geeft ons lessen, laat ons zien wat belangrijk is en waar we staan in onze ontwikkeling. Kunnen we dit, dan zal genot, plezier en een sterke wederzijdse ontwikkeling het resultaat zijn. Lukt dit niet dan zal door het vasthouden van emoties en het zinloos verliezen van energie, pijn ontstaan wat een wederzijdse ontwikkeling in de weg staat.
Daar waar angst en vertrouwen de uiterste zijn bij het Perineum, zo zijn pijn en genot dat in ons Sacraal Chakra.
De omgeving bepaald voor een groot gedeelte ons handelen. Het tonen van emoties is nog altijd een beladen iets. Voelen is ondergeschikt aan weten. ‘Ik weet dat het zo is’ voelt doorgaans vertrouwder aan dan ‘ik voel dat het zo is’. Gevoel heeft plaats moeten maken voor wetenschap, de emotie voor de Ratio en het hart voor verstand.

Ook seksualiteit (een emotie en een gehuisvest in ons Sacraal Chakra) is een dualistisch en paradoxaal begrip. In een wereld waar seksualiteit een rationeel begrip is geworden en vanuit die visie als heel open en bepalend wordt beschouwt is het als emotioneel onderwerp nog steeds taboe.
Rationeel gezien bepaald seksualiteit veel gespreksonderwerpen zoals geboortebeperking, celibaat bij priesters, homohuwelijk, abortus, incest, naturisme en pornografie. In elk week- en maandblad komt aan seksualiteit gerelateerde onderwerpen voor.
Kleding, haardracht, spreektaal, sieraden, luchtjes worden bepaald door seksuele invloeden. Zien en gezien worden. Maar dit is allemaal rationeel, op emotioneel gebied is ook seksualiteit onderhevig aan een Victoriaans en Calvinistische taboesfeer. Onderling bespreken wat je fijn vind en hoe je het doet, ervaring uitwisselen in woord en gebaar is nog steeds uit ten boze. Elkaar fysiek aanraken wordt al snel als raar ervaren, vooral bij mannen. Dit heeft geleid tot een polarisatie in ons seksueel denken. Rationeel heel open en vrij, emotioneel heel gesloten. Dit zorgt voor spanningen in ons Sacraal Chakra.
Binnen de Tantraleer wordt seksualiteit gekoppeld aan spiritualiteit. Onder het motto ‘zorg dat een verbinding geen binding wordt. Gebeurd dit wel, ontbind je en verbind je opnieuw’ wordt emotie en seksualiteit opnieuw vormgegeven. Als je alleen liefde vanuit je Ego en je basisvoorwaarden kunt geven, dan zal deze liefde erg fysiek en Egogericht zijn. Door de liefde meer vanuit het hart te laten stromen kun je onvoorwaardelijke liefde geven, ontvangen en ervaren. Liefde voelen aan een ander bepaald in extreme mate je gevoelslichaam en dus ook je emotioneel lichaam en dus je Sacraal Chakra. Zodoende kan je wel vanuit zowel ratio als vanuit je gevoel fysiek contact leggen en genot ervaren.

“Emoties hebben uiteindelijk een spirituele functie, als de taal van de ziel. Deze taal wordt echter met het lichaam gesproken”

( Anodea Judith).

Harmoniseren van het Sacraal Chakra:

1. Maak verbinding met het element water. Ga geregeld zwemmen en ga eens naar een sauna.
2. Neem een bad in plaats van een douche.
3. Integreer oranje in je kleding of je interieur.
4. Drink genoeg, minimaal twee á drie liter water of thee op een dag
5. Als u ligt, leg eens uw handen net onder uw navel. Kan ook als u geen Reiki heeft.
6. Als u mediteert, zing een lage ÓÓÓÓÓÓ klank.
7. Activeer het bekken gebied. Ga op Tango of Salsa, gebruik de hoepel.
8. luister naar Oosterse muziek of naar vloeiende muziek als Bach en Vivaldi
9. Ga wandelen in het maanlicht.

Bachbloesem
Neem drie maal daags (voor het eten) vijf druppels van één van de volgende Bachbloesems: Oak (eik), Olive (olijf), Pine (den).

Etherische oliën
Wit sandelhout, Mirre (bittere), sinaasappel en zwarte peper. 3 á 4 druppels in een verdamper of in het badwater of in een eetlepel bodylotion om te masseren.

Affirmatie:
Ik ben het waard om plezier te voelen
Ik verbind mijzelf met mijn creatieve energie.

[ ~*~AnGeLWinGs~*~ | 17/5/2004 ]
Chakraleer: Perineum (1e Chakra).

Chakraleer: Perineum (1e Chakra). [ 24/3/2004 01:12 | ~*~AnGeL~WinGs~*~ ]
Chakraleer: Perineum (1e Chakra).

Het eerste Chakra ligt, plat gezegd, tussen poepert en plasser op ons Perineum. De Sanskriet naam is ‘Muladhara’ en betekent Wortel.
Het eerste Chakra is onze wortel, de verankering van onze Boeddha-natuur in de realiteit.
Als een baby geboren wordt heeft het nog een verbinding met de Bron. Gedurende de vorming zal dit contact met de bron langzaamaan verslippen. Dit verslippen gaat in drie fasen gekoppeld aan onze drie fysieke Chakra’s: Perineum, Sacraal-Chakra en Zonnevlecht.
Elk Chakra heeft een (gemiddelde) ontwikkelingsstadia van 7 jaar. 3 x 7 is 21 jaar wat nodig is voor de vorming.
In de eerste 7 jaar van je leven ontwikkel je het Perineum.
Je maakt regels die voor jou belangrijk zijn, ideeën die je graag zou willen uitvoeren en je maakt verwachtingspatronen waarlangs je jouw leven leidt. Wat je nu als basisregel acht, vond je op je 25e waarschijnlijk ook belangrijk. Daarom is het element van ons eerste Chakra de aarde. Niets is zo vast als de aarde. De aarde veranderd niet, net als de dingen die jij als basis acht voor dit leven.

Sankriet Muladhara (Mula = wortel en Adhara = stuit)
Benamingen 1e Chakra, wortel Chakra, basiscentrum
Positie tussen poepert en plasser, op je bekkenbodem
Kleur Rood
Mantra LAM en HUM
Element aarde
Identiteit je fysieke lichaam, gericht op zelfbehoud
Affirmatie Ik ben het waard om er te zijn. Ik ben het waard … te hebben.
Zintuig reuk
Lichaam Dikke darm, endeldarm, botten, stuitbeen, benen, voeten, bijnieren
Voedsel eiwitten
Etherisch oliemengsel Kruidnagel, Rozemarijn, Cypres

Het Perineum of Muladhara-Chakra zorgt voor de fundering van ons lichaam. Het contact met ons lichaam kwijtraken betekent spiritueel dakloos zijn. Zonder fundering waaien we met alle winden mee, kunnen we niet voor onszelf opkomen en bepalen anderen wat wij vinden. Een goed ontwikkelde Perineum heeft niet alleen invloed op een sterk gestel, maar ook op al onze andere Chakras. Het is met recht ons Basis Chakra, gelegen aan de wortel van ons wervelkolom.

Te zwak ontwikkelde Chakra Te sterk ontwikkelde Chakra
Fysiek onverzorgd uiterlijk extreme aandacht voor het uiterlijk
vaak of erg dun of erg dik Vaak overgespierd of Mannequin-mooi
gebogen houding Of veel te zwaar door eetbuien

Eigenschap aandoeningen aan ingewanden en darmen soms zelfde aandoeningen als bij links staand
aandoeningen aan botten en gebit stram, weinig beweeglijk
eetstoornissen, anorexia eetstoornissen, anorexia, boulimie
vaak ziek geeft veel om geld, status en materieel
schuchter, verlegen, onzeker arrogant, zelfverzekerd, lawaaierig
vaak zeer spiritueel cynisch over spiritualiteit

Gebreken Aandoeningen aan de ingewanden, anus, dikke darm

Aandoeningen aan massieve lichaamsdelen, tanden, botten, nagels, haar
Problemen in de rug en gewrichten, vooral in het onderlichaam
eetstoornissen
vaak ziek

In de Boeddhistische en in deels Hindoeïstische filosofie worden de bovenste Chakras belangrijker geacht dan de onderste. Spiritualiteit is belangrijker dan materialisme. De Boeddha-natuur belangrijker dan het Ego. Binnen de Shiva volgelingen is een grote ascetische sekte die dit zéér letterlijk neemt. Zij hebben geen bezittingen, lopen naakt rond en verwaarlozen hun lichaam. Door de materie te vergeten blijft enkel de spiritualiteit over.
In het westen kennen we het tegenovergestelde. Vrouwen veranderen hun natuurlijke lichaam om tot een ideaalbeeld te horen. Afslanken, borstvergroting, gemodelleerde kapsels, geverfde nagels, geschoren lichaamsdelen en het ruiken naar alles-behalve-mens zijn tekenen van het afstand nemen van het eigen lichaam. Mannen zijn, in andere uitspattingen, net zo. Het is het deels niet accepteren van het eigen lichaam om aan het wensbeeld van de massa te voldoen. Zowel de asceet als de westerse mens kunnen dit extreme vorm uitdrukken.
We hebben afgeleerd naar het lichaam te luisteren. In plaats daarvan leggen we het lichaam dingen op, en worden boos als het lichaam het niet aankan. In extreme vorm spreken we van angst. Angst is de schaduwkant van het Perineum. En leven met angst is overleven.

Lees ook:   Mudra's gebruiken om je chakra's in balans te brengen

Aarding:
Zet je een roos neer op zandgrond dan zal deze slecht groeien en nauwelijks tot ontwikkeling komen. De roos heeft absoluut capaciteiten, maar deze komen niet naar voren toe, omdat de aarde verkeert is gekozen. Zo is dat ook bij ons.
Je kan nog zoveel capaciteiten hebben, je moet een omgeving kiezen waarin je tot wasdom kan komen. Bij een plant wordt het loof bepaald door de omvang van het wortelstelsel, deze zijn namelijk gelijk. Een plant in een kleine pot zal nooit groot worden omdat de wortels zich niet genoeg kunnen expanderen. De wortels blijven beperkt, en zo ook het loof van de plant. Veel mensen aarden zich op de verkeerde manier. Door een te groot belang te hechten aan normen en waarden, tradities, zich te laten leiden door Ego, regels en wetten, plaatsen ze zichzelf in een te kleine pot waarin hun wortels niet genoeg kunnen expanderen. Hoewel de grond goed is gekozen blijven ze beperkt door geloof te hechten aan factoren buiten zichzelf.
Het gevolg is dat angst, als demon van het eerste Chakra, snel om de hoek komt kijken. Namelijk, hoe meer je je laat leiden door regels, wetten en tradities, hoe meer kans er bestaat dat deze regels, wetten en tradities geschonden worden. De volgende stap is dan, verwachten dat iemand (of jezelf) snel over die regels, wetten en tradities zal gaan en dat is het begin van angst. Leven in angst komt voort uit een te deficiënt ontwikkeld Perineum.
Terwijl men vertrouwen wil hebben, vormt men angst.

Schaduwzijde van het Muladhara-Chakra: Angst en overleven.
Door juist vanuit jezelf je eigen regels en wetten te maken, en daar standvastig geloof en eer aan te behouden maakt men minder ruimte voor angst en veel meer voor vertrouwen. Waar angst het negatieve verwachtingspatroon van ons eerste Chakra is, zo is vertrouwen het positieve verwachtingspatroon van ons eerste Chakra.
Om volledig te kunnen aarden moeten we angst overwinnen en vertrouwen ontwikkelen. Toch hoeft angst niet verkeert te zijn. Je kan angst ook gebruiken.
Stel jezelf de vraag, waar je angst vandaan komt, wat heeft het je gedaan ?
Angst is in die zin een leerproces want het zegt iets over jou.
Aanvaard de lessen die in angst zitten zodat je de angst uiteindelijk kan loslaten.
Angst is de verwachting dat er iets negatiefs gaat gebeuren.
Vertrouwen is de verwachting dat er iets positiefs gaat gebeuren. Angst en vertouwen hebben dus alles te maken met verwachting en liggen dicht bij elkaar. Wellicht is de overstap van angst naar vertrouwen wel kleiner dan je denkt ?
Elk mens heeft grenzen. Hoe onzeker en wispelturig je ook mag zijn, iedereen heeft grenzen. Die grenzen beslaan datgene wat je accepteert, wat je toelaat en wat je “normaal” vind. Die grenzen zijn deel van jouw basis, het zijn jouw normen en waarden. Dit heeft alles te maken met je Muladhara-Chakra. Gaat iemand over die grenzen heen, dan voel je je in je ZIJN of je ziel aangetast. Als iets dergelijks gebeurd dan is heling erg belangrijk. Heelt het niet (voldoende) dan kunnen trauma’s ontstaan die diep ingrijpen in zowel je fysieke- als in je emotionele- en spirituele lichaam.
Het is bekend dat volwassenen die direct na de geboorte in een couveuse zijn gelegd het leven als surrealistisch beschouwen. Ze hebben het gevoel dat er iets ontbreekt aan de basis. De lieflijke aanraking van een pasgeboren kind, het direct ontwikkelen van de moeder-kind relatie is erg belangrijk. Ontbreekt dit, dat worden gelijk wonden geslagen in het eerste Chakra.
Lichamelijk- en emotionele verwaarlozing en mishandeling, incest en verkrachting zijn zaken die ver over elke grens van welk mens dan ook gaan. Maar ook het langdurig onder doktersbehandeling staan kan de indruk geven dat anderen zomaar toegang hebben tot jouw lichaam. Ook dit tast jouw grenzen aan en heeft een negatieve invloed op je Perieneum.
Indien deze inbreuken op je grenzen niet geheeld worden, dan ontstaat er angst. Al die angst komt neer op één basisangst: Angst dat je het waard vind er te zijn, of angst dat je het niet waard bent iets te verdienen. “Het geeft niet, ik ben het toch niet waard”. Zelfonderschatting, gebrek aan eigenwaarde en zelfbehoud zijn tekenen van een slecht functionerende Muladhara-Chakra.

Een te sterk Muladhara-Chakra bestaat eveneens. Het aardingsproces heeft zich dan in extreme mate voorgedaan en de band met je spirituele ZIJN ofwel je Boeddha-natuur is nihil. Welvaart, status, rijkdom en schoonheid zijn de boventonen. Dit kan zich uiten in betweterigheid, arrogantie, zeer materialistisch, en zowel kleding als uiterlijk aansluitend op de laatste mode. Hoewel dit laatste niet altijd opgaat. Door overconsumptie kan iemand ook veel te zwaar worden. Boulimie is een uiting hiervan.
Het gaat veel te ver om een helingsproces te beschrijven voor een te zwak dan wel te sterk ontwikkeld Chakra. Is het Chakra ontwricht door traumatische ervaringen dan is ervaren hulp een serieuze optie. Maar is er geen duidelijk benoembare aanwijzing voor een niet goede functionerende Muladhara-Chakra dan kunnen de volgende oefeningen hulp bieden. Of het Muladhara-Chakra te zwak of te sterk is ontwikkeld, feit is dat er gezonde binding met moeder aarde plaatsvindt. De oefeningen zijn dan ook voor beide groepen.

Het Boeddhisme heeft een gezegde:
“Als je wilt weten wie je vroeger was, kijk dan nu naar jezelf. Als je wilt weten wie je later zult zijn, kijk dan nu naar jezelf”.

Je bent gevormd door je verleden en je handelen in het heden heeft invloed op wie je later zult zijn.
Een gezond eerste Chakra is de basis voor dit alles.

“Ik ben het waard om er te zijn”
“Ik heb recht op plezier, geluk, respect, liefde, omdat ik er ben”.
Dit zijn belangrijke affirmaties die jouw veiligheid in het nu waarborgen. Zonder overdrijving mag je jouw plaats opeisen in een omgeving die je zelf hebt uitgekozen.
Met het verankeren van jouw Boeddha-natuur in deze realiteit schep je voor jezelf de mogelijkheid jouw capaciteiten tot ontwikkeling te brengen.
Hoe steviger de fundering, des te steviger het gebouw.
Hoe steviger de fundering des te hoger het gebouw.
Ongeacht wat er in het gebouw gebeurd, als de fundering goed is, is het gebouw goed. Hoe je het gebouw inricht staat los van de fundering.
De fundering geeft enkel de mogelijkheden vrij om je capaciteiten tot ontwikkeling te brengen.

Harmoniseren van het Perineum:

1. Probeer weer uw lichaam te voelen door te sporten. Liefst een actieve sport waarbij uw voeten de grond raken zoals hardlopen of volleybal.
2. Ga vaker wandelen en neem voortaan de trap. Loop thuis op blote voeten.
3. Maak contact met de aarde. Ga tuinieren, in de natuur wandelen.
4. Integreer de kleur rood in uw kleding of interieur. Mensen denken dat rood in het interieur agressie oproept, maar dit is een fabel.
5. Als u ligt, leg eens uw handen op uw schaamstreek. Kan ook als u geen Reiki heeft.
6. Als u mediteert, zing een lage ÚÚÚÚÚ klank.
7. Zet eens muziek op met duidelijke percussie zoals Djembee, Afrikaanse muziek of Slagerij van Kampen.

Bachbloesem:
Driemaal daags (voor de maaltijd) 5 druppels van één van de volgende Bachbloesems:
Clematis (bosrank), Sweet Chetnut (tamme kastanje), Rock Rose (zonneroosje).

Etherische olie:
Kruidnagel, Rozemarijn, Cypres. 3 á 4 druppels in een verdamper of in het badwater of in een eetlepel bodylotion om te masseren.

Affirmatie:
1. Ik ben het waard om er te zijn.
2.Ik ben het waard om … te hebben.

[ ~*~AnGeLWinGs~*~ | 17/5/2004 ]
Chakraleer: Keel (5e Chakra)

Chakraleer: Keel (5e Chakra) [ 24/3/2004 01:16 | ~*~AnGeL~WinGs~*~ ]
Chakraleer: Keel (5e Chakra)

Het vijfde Chakra is onze Keel Chakra, in het Sanskriet Vissudha genaamd. Deze Chakra zit bij de keel en is verbonden met onze creatieve identiteit. Je uiten, communicatie, mening laten horen zijn de trefwoorden.

Sankriet Vishuddhi
Benaming 5e chakra, KeelChakra
Positie Strottenhoofd
Kleur lichtblauw
Mantra HAM en MA
Element ether
Identiteit Creatieve identiteit gericht op zelfexpressie
Affirmatie Ik ben het waard om te spreken en gehoord te worden
Zintuig horen
Lichaam keel, kaak, strottenhoofd, slokdarm, luchtpijp, ademhaling, stem, nekwervels, nek, schouders, gehoor
Voeding fruit
Etherisch oliemengsel Pepermunt-eucalyptus, Kamfer, gemberwortel

In de eerste vier Chakras hebben we ons met (in volgorde) vormen, beweging, activiteiten en relaties bezig gehouden. Allemaal zaken die we kunnen waarnemen. Bij de bovenste drie gaat het om woorden, beelden en gedachten. Allemaal zaken die symbolische reflecties zijn.
Je stem is een belangrijk instrument. Tegelijk is het een indicator van de andere Chakras:

Pijn in het lichaam (Perineum) knijpt de stem af.
Een gebrek aan gevoel (Sacraal Chakra) geeft een mechanisch stemgeluid.
Te weinig wilskracht (Zonnevlecht) geeft de stem een hoge en onzekere toon terwijl te veel een dominant geluid geeft.
Hart Chakra geeft lucht aan de stem. Problemen hier geeft een haperende, piepende stem met ademhalingsproblemen en kuchen of hijgen.
Een afgesloten bewustzijn (Derde oog en Kruin Chakra) praat veel over het verleden en klinkt saai.

Te zwak ontwikkelde Chakra Te sterk ontwikkelde Chakra
Fysiek Stijve kaken
Zwakke nek

Keelklachten, doofheid, stijve nek
gevoelig voor piepende oren

Eigenschap Moeite met praten Praat veel, gebruikt het als afweer
Kleine en onzekere stem. Praat zacht Geen prettige stem, hard, schel
Moeite emoties onder woorden te brengen Roddelen, onderbreekt anderen
Slecht ritme gevoel
Geen muzikaal gehoor

Gebreken Vaak verkouden en keelontsteking
Veel schor, stem kwijt, pijnlijke keel
Schouderpartij zit snel vast
Brok in de keel
U herinnert allemaal nog wel die medeleerling die altijd zwijgend in de klas zat. Stelde nooit een vraag, had nooit een leuk verhaal en was of verkouden of het net geweest of ziek.
Ook is het mogelijk dat iemand geweldig kan vergaderen, zaken kan afhandelen, besprekingen en onderhandelingen kan voeren, maar tussendoor nauwelijks een sociaal gesprek kan voeren.
Of diegene die wel kan praten in kleine groepjes, maar als het meer dan 3 mensen gaat worden geheel stil valt. Of diegene die absoluut niet wilt telefoneren.
Dit zijn allemaal voorbeelden die horen bij een zwak Keel Chakra.
Een te sterk ontwikkelde Keel Chakra is ook mogelijk. Diegene gebruikt zijn stem als verdedigingsmiddel. Hij wil in het middelpunt van de aandacht staan en de stem is zijn wapen. Veel praten met weinig inhoud, onderbreken van anderen, flauwe grappen, andere kleineren en sterke verhalen zijn zijn handelsmerk.
De oorzaak van een sterk of zwak Keel Chakra is divers, maar heeft altijd te maken met nog een ander Chakra zoals hierboven ook beschreven.
Onzekerheid over je eigen lichaam (Perineum), emoties of seksualiteit (Sacraal Chakra) of je Ego / ZIJN (Zonnevlecht) kan leiden tot zowel een zwak (teruggetrokken) of sterk (praten vanuit onzekerheid) Keel Chakra.

Met de stem kunnen we onze persoonlijke waarheden uiten, laten zien wie je bent en ons emoties tonen (lagere Chakras). Dit zijn zaken waarvan we zeker zijn of die ons bekend zijn. Gaan we naar de hogere Chakras, dan komen ook onze vragen aan bod. Het kan heel moeilijk zijn om te praten over zaken waar we geen direct antwoord op hebben. Filosoferen is een kunst op zich. Gedachtes en inzichten (hogere Chakras) die we krijgen kunnen wel eens botsen met onze waarheden (lagere Chakras). Ook deze onzekerheid en twijfel moet via de stem en onze creativiteit zijn ontlading krijgen. Doen we dit niet dan kunnen de Chakras met elkander botsen.
Met de stem kunnen we ook manipuleren. Niet alleen anderen maar ook, en vooral, onszelf. Een kind dat afgesnauwd wordt als hij wat wilt zeggen, leert snel zijn mond te houden. Een “arme ik” moeder zal alle aandacht in het gezin op zichzelf vestigen. Een kind weet dat als het aandacht geeft aan moeder hij lief gevonden wordt. Uit hij echter zijn eigen twijfel dan zal zijn moeder boos worden. Het kind leert zijn stem geredigeerd te gebruiken. In beide voorbeelden zal het zijn tol vragen.

Communiceren:
De stem is dus een krachtig instrument. Niet alleen om woorden en zinnen te uiten, ook geluiden op zich kunnen grote gevolgen hebben.
Bent u wel eens ontroerd geraakt door klassieke muziek?
Daar wordt geen woord in gezongen. Ook Franse of Italiaanse muziek, een taal die u waarschijnlijk niet kent, kan zeer ontroerend zijn.
Muziek brengt trillingen voort. Elk geluid bestaat uit trillingen, net als kleuren. Ook je Chakras trillen. De Perineum heeft een lage trilling en het Kruin Chakra een hoge (lees hier meer).
Nu kan het gebeuren dat een muziek precies dezelfde trilling voortbrengt als een van jouw Chakras op dat moment. Boeddhisten zijn hier erg bedreven in met hun Mantras. Die proberen ze zo te zingen dat deze aansluit op een Chakra om deze in balans te krijgen.
Als nu de muziek en jouw Chakra gelijk trillen, dan krijg je een 1+1=3 verhaal, ze gaan resoneren. Door het gezamenlijk trillen wordt de gezamenlijke trilling hoger dan de som van elk individuele trilling. En dit zul je merken aan je bewuste Chakra. Door een plotselinge verandering van de amplitude (hoogte van de trilling) voel je emoties opkomen die horen bij die Chakra.
Als ons Keel-Chakra informatie doorgeeft vanuit ons Ego, dan zal de ‘ik’ persoon centraal staan in alles wat die persoon zegt. Alles krijgt een draai om uiteindelijk bij ons Ik uit te komen. Dit is vaak in opscheppende en overdreven positieve zin. De persoon zet zichzelf als het ware op een voetstuk en alleen de positieve en sterke kanten worden belicht.
Maar de Ik persoon kan ook in bewust negatieve zin neergezet worden. Dit noemen we ‘de Arme Ik’ of ‘de Klager’. Diegene zit vol van zelfmedelijden en zuigt energie aan eenieder in zijn of haar omgeving. Het spreken zit vol van zelfbeklag, het idee hebbende dat de hele wereld tegen diegene is en dat zij ook de bron is van alle ellende “Ik heb het ook altijd gedaan” is zo’n beetje hun favoriete uitspraak.
Praten mensen dus (Keel-Chakra) met in hun praten een grote rol voor hun eigen ‘Ik’ dan zegt dat iets over hun Ego en dus over hun onderste 3 Chakra’s.
Communicatie is dus een heel machtig middel om een doel te bereiken. Communicatie kan verwachtingspatronen verwezenlijken. Als ik zeg “kom eens hier” dan is mijn verwachtingspatroon dat je hier komt, en vaak gebeurt dat ook. Maar waar komt dat verlangen plotseling vandaan ? Vaak zeggen we iets zonder dat er echt een aantoonbare oorzaak is waarom we iets gaan zeggen, En toch komt de zin er vloeiend uit en slaat het ergens op.
Ergens moet er een minuscuul signaaltje zijn die bij ons de behoefte geeft dat jij bij mij komt. Met als resultaat dat ik die zin uitspreek en jij bij mij komt.
Zodoende wordt communicatie een verbinding tussen abstractie (spirituele Chakra’s) en vorm (fysieke Chakra’s). Hoe meer je dit weet te ontwikkelen, hoe meer signalen binnen zullen komen en hoe minder minuscuul ze zullen worden. Tot op het moment dat je geloof en vertrouwen gaat krijgen in die signalen en je je steeds meer op je intuïtie (Derde-oog) gaat richten. Het Derde-Oog ligt boven de Keel-Chakra en ons Hart-Chakra ligt eronder. Beiden kunnen een grote en belangrijke invloed hebben op ons Keel-Chakra. Het intuïtieve en het mededogen leiden tot een boodschapper die vol eerlijkheid en vertrouwen zijn boodschap doorgeeft.
Lukt dit, dan zal onze communicatie ook zuiverder worden.
Telepathie is de kunst om het gefluister van andermans geest te verstaan.
Dit is enkel mogelijk als onze eigen geest een bepaalde mate van rust heeft gevonden. Alleen in rust kun je gefluister horen. Het binnenkomen van dergelijke signalen doen we middels het Derde-Oog. Maar de vertaalslag eraan geven, doen we vaak met ons creatieve lichaam, ons Keel-Chakra.
Fysiek gezien laat onze keel ook de importantie zien van dit Chakra.
Het is de poort waar voedsel (Perineum), vocht (Sacraal) en zuurstof (Hart) ingang krijgen.
Tevens is het de plaats waar onze schildklier huist en ligt aan de achterzijde ons Mastoid; de samenkomst van ons Ida, Pingala en Susjumni Nadi al waar onze vrouwelijk, mannelijke en levensenergie bijeen komen.

Harmoniseren van de Keel Chakra:

1. Maak contact met de blauw. Kijk naar de lucht en de wolken. Ga zwemmen of zie de zee
2. Integreer de kleur blauwl in uw kleding of uw interieur.
3. Doe iets met taal. Lees gedichten of romans, leer een nieuwe taal.
4. Als u mediteert, zing een open EEEEEEEE klank.
5. Gebruik uw stem, ga Mantras zingen
6. Probeer uw creativiteit te vinden. Ga schilderen, tekenen, schrijven. Uit uw expressie
7. Luister naar muziek met duidelijke zang. Nederlandstalig, Singer-Songwriter, Cantaten, Mantra’s.

Bachbloesem:
Driemaal daags (voor de maaltijd) 5 druppels van één van de volgende Bachbloesems:
Mimulus (maskerbloem), Agrimony (agrimonie), Cerato (loodkruid).

Etherische olie:
Pepermunt-eucalyptus, Kamfer, gemberwortel. 3 á 4 druppels in een verdamper of in het badwater of in een eetlepel bodylotion om te masseren.

Affirmatie:
1. Ik ben het waard om te spreken en gehoord te worden.
2. Ik spreek de waarheid en alles wat ik zeg komt uit mijn hart

[ ~*~AnGeLWinGs~*~ | 17/5/2004 ]
Chakraleer: Hart (4e Chakra)

Chakraleer: Hart (4e Chakra) [ 24/3/2004 01:14 | ~*~AnGeL~WinGs~*~ ]
Chakraleer: Hart (4e Chakra)

Het vierde Chakra is ons Hart Chakra in het Sanskriet Anahata genaamd wat betekend ‘ geluid dat gemaakt wordt zonder dat twee dingen elkaar raken’. Tevens heeft het de betekenis van onaantastbaar, zuiver en onkwetsbaar.
Het is het eerste Chakra dat los staat van de aarde. Het Perineum is aarde, Sacraal-Chakra is water en Zonnevlecht is vuur, en hoewel vuur niet gebonden is aan de zwaartekracht van de aarde, is het wel gebonden aan zijn brandstof welk aards is.
Met het Hart-Chakra verlaten we de Fysieke Chakra’s en komen aan bij onze emotionele Chakra’s (Hart- en Keel-Chakra).

Sankriet Anahata (onvermoeibaar, onbeschadigd)
Benamingen 4e Chakra, borstcentrum
Positie midden op de borst ter hoogte van je hart
Kleur groen
Mantra YAM en NI
Element lucht
Identiteit Sociale identiteit gericht op zelfacceptatie
Affirmatie Ik ben het waard te beminnen en bemind te worden
Zintuig tastzin
Lichaam hart, bloedsomloop, bloed, huid, handen, armen, bovenste deel van de rug, borstkas, longen, bronchiën
Voeding groenten
Etherisch oliemengsel Roos, Jasmijn, Vanille en Dragon
Als we gaan kijken naar de belangrijkste Chakra binnen de Chakraleer dan lopen de meningen nogal uiteen.
In de (meer materialistische) Westerse Chakra psychologie is de belangrijkste Chakra ons Basis-Chakra (Perineum én Sacraal Chakra bijeen, dit gegeven op basis van de Boeddhistische Chakraleer die maar 5 Chakra’s kent. Perineum en Sacraal is Basis-Chakra en Derde-Oog en Kruin is Hoofd-Chakra).
De Basis-Chakra is de fundering van ons hele Chakrastelsel en alle andere Chakra’s kunnen zich pas ontwikkelen als de basis in orde is.
In de Hindoeïstische Yogafilosofie zijn de bovenste Chakra’s, Derde oog en Kruin-Chakra, het belangrijkste omdat dit de Spirituele Chakra’s zijn die ons in staat stellen contact te maken met onze Boeddha-natuur of Rama. Dit levert ons inzichten op die tot spirituele groei leiden en daarmee ons een betere incarnatie verzekeren.
Swami Vivekananda was de eerste die de Bhakti-Yoga in het Westen introduceerde en daarmee ook de gedachte dat het Hart-Chakra als centrum en middelpunt van ons Chakrastelsel de belangrijkste Chakra is.
Het Hart-Chakra staat namelijk voor Liefde, Medemenselijkheid, (Christelijke) naastenliefde, Begrip, Saamhorigheid ofwel; Mededogen.
Als je vanuit Mededogen kunt handelen en naar de wereld, je naasten en jezelf kunt kijken, dan móeten de andere Chakra’s wel in orde zijn. In die zin is het Hart-Chakra ons belangrijkste Chakra namelijk, Mededogen is het enige wat je nodig hebt om zuiver te worden en te zijn.

Liefde:
Mededogen en compassie tonen zijn uitermate belangrijk bij het Hart Chakra.
Je moet van jezelf houden (eerste drie Chakras) wil je van anderen kunnen houden (Hart Chakra). Maar je moet van anderen kunnen houden wil je van jezelf kunnen houden. Een paradoxaal gegeven dat voortkomt uit het feit dat het Hart Chakra ons middelste Chakra is (uitgaande van het 7-Chakrasysteem). Het is geven en nemen, Ying- en Yang, hier ontmoet je je eigen innerlijke weegschaal. En die balans zoeken is verdraaid moeilijk.
Bij onze Zonnevlecht ontwikkelde we ons Ego en onze individualiteit. Bij ons Hart Chakra zetten we onze individu voort door een belangrijk evenwicht te vinden tussen onze innerlijke vrouwelijke kant en onze mannelijke kant.
Ondanks de emancipatie hebben we geleerd dat jongens en mannen sterk zijn, spelen met auto’s, niet huilen, stoer en rationeel zijn en hun emoties niet teveel laten zien. Dit veroorzaakt een gefixeerdheid op het mannelijk component.
Meisjes en vrouwen behoren zorgzaam, lief en teder te zijn, spelen met poppen en zijn meer emotioneel. Ook hier treed snel een gefixeerheid op maar dan op het vrouwelijke component.
Een sterk mannelijk component als man zijnde of vrouwelijk component als vrouw zijnde heeft niet alleen een sterke invloed op jezelf, maar ook op je relaties en de liefde of aversie die je voelt naar anderen.
Het Hart Chakra is wat dat betreft een echte weegschaal. Als een man zijn eigen vrouwelijke aard verwerpt dan verafschuwt hij ook snel mannen die dat wel hebben. Tegelijk verwacht hij van zijn vrouwelijke partner een zeer sterk vrouwelijke aard. Elk stukje onafhankelijkheid, eigen mening, stoer gedrag van de vrouw is dan ongewenst.
Een vrouw die haar mannelijke kant niet goed heeft ontwikkeld zal juist vallen op “echte” mannen die krachtig, deskundig, zelfverzekerd en stoer zijn.
Liefde is ook iets dat we allemaal nodig hebben. Een baby is nog maar net geboren of heeft de hulp en steun van zijn ouders nodig. Een kind, puber, adolescent, jonge volwassene, midlife-crisis-er, jong bejaarde of oudere jongere, iedereen heeft liefde nodig. Iedereen heeft op één ander niveau liefde nodig en op zich is dit heel mooi te koppelen aan de ontwikkelingsstadia van de afzonderlijke Chakra’s, maar feit blijft dat iedereen liefde nodig heeft.
En dan ook nog het liefst onvoorwaardelijke liefde. Liefde die er gewoon is, en waar je niet perse iets voor terug hoeft te doen. Daarom is pure ouderliefde de mooiste liefde die er is. Deze is namelijk altijd en onvoorwaardelijk aanwezig. Toch is het hier waar de schoen vaak wringt.
Juist omdat iedereen liefde nodig heeft, maar moeite heeft het te geven te delen of te ontvangen, krijg je de meest uitzonderlijke uitwassen. Mensen hebben behoefte aan liefde, maar schamen zich er tegelijk voor. Daardoor transformeren ze het tot iets waar ze zich niet voor hoeven te schamen. Ze ervaren de Liefde niet vanuit hun (emotioneel gerichte) Hart-Chakra, maar vanuit hun (Fysieke dus Ego gerichte) Zonnevlecht of Sacraal-Chakra. Door deze verschuiving van beleving vindt er een transformatie plaats van onvoorwaardelijke Liefde naar voorwaardelijke Liefde. En de voorwaarde is het Ik of het Ego. Bijkomende emoties als macht, jaloezie, angst, woede, Egogerichte sex en vooroordelen komen dan weer snel de hoek omkijken. Hierdoor wordt het Ego op de eerste plaats gezet en bepaald het egocentrisme voor een belangrijk deel je gevoel van Liefde.
Het Hart-Chakra is zodoende over het algemeen het minst ontwikkelde Chakra. En dit is paradoxaal met het gegeven dat Liefde het allergrootste genoegen van elk levens wezen is. Zou iedereen die behoefte aan Liefde vanuit het Hart-Chakra beleven, dan zou het er iets anders uitzien op deze aardkloon. Juist het bestaan van welke vorm van onrecht geeft aan dat Liefde voelen vanuit het Hart-Chakra een moeilijke opgave is.

Te zwak ontwikkelde Chakra Te sterk ontwikkelde Chakra
Eigenschap Asociaal gedrag, kille houding Op andere gericht ten koste van zichzelf
Veroordelend, kritisch, onverdraagzaam Zwakke grenzen
Eenzaam, ietwat zielig Veeleisend
Depressie, Narcisme Op een kleverige manier aanhankelijk
Angst voor intieme vriendschappen Jalourzie
Tont weinig emotie, gevoel, liefde Overdreven opofferend

Gebreken/ Stoornissen aan hart, longen, thymus, borsten, armen
Fysiek Kortademig
Ingevallen borstkas, spanning tussen de de Schouderbladen, pijn in de borst
Problemen met bloedsomloop
Astma

Aangezien de natuur altijd streeft naar evenwicht, zal in dergelijke relaties zeer snel spanningen en stress ontstaan. Een onbalans tussen je mannelijke en vrouwelijke aard wordt snel op de ander verweten. Hij verwijt zijn vrouw teveel vrijheid en eigen beslissingen te nemen (mannelijke aard). Dat verwijt moet hij echter niet bij haar maar bij zichzelf plaatsen aangezien hij een te zwak vrouwelijk component heeft.
Tegelijk kan hij van andere vrouwen ook moeilijk accepteren dat zij leiding geven en machtsposities uitoefenen. Tevens vind hij mannen die vrouwelijke componenten hebben mietjes of watjes. Er zullen dus zeer veel mensen zijn waaraan hij zich ergert. Meer dan waar hij compassie voor voelt. De bevrijdende energiestroom blokkeert bij het Hart Chakra. Hij kan geen liefde voor anderen voelen. Blijft dit zo, dan kan de energie weer afdalen naar de Zonnevlecht, waardoor er ook een persoonlijk conflict ontstaan over het eigen ZIJN.
Wanneer er een hieros gamos, een heilig huwelijk, tussen ons beider componenten ontstaat, dan kenmerken onze relaties zich door stabiliteit, wederzijds respect en mededogen. Je kunt liefde en geneigdheid voelen en geven naar veel meer mensen. Lukt dit dan ontstaat er een sociale identiteit. Deze sociale identiteit ontwikkelt zich lichtelijk ten koste van de voorgaande drie losse identiteiten (Fysieke-, Emotionele-, Ego identiteit). Maar dit is geen nadeel maar een voordeel, omdat een sociale identiteit de voorgaande drie verenigd.
Gek genoeg kan dit ook op een excessieve manier gebeuren, het Hart Chakra ontwikkelt zich in overdreven vorm. Dit zijn vaak mensen die anderen willen helpen ten koste van zichzelf, om op die manier waardering en respect te krijgen. Zij kunnen op die wijze zichzelf (eerste drie identiteiten) opzij schuiven ten koste van een hulpbehoevende (in hun ogen). Deze mensen kunnen enorm vermoeiend zijn, en hebben niet zozeer een zwakke Hart Chakra, maar hebben grote onbalans in de eerste drie Chakras. Ook hier zien we dat de Chakras niet los van elkaar staan, maar elkaar enorm beïnvloeden.
Bij een goed werkende Hart Chakra kan vaak gezegd worden dat de Perineum, Sacraal Chakra en Zonnevlecht ook redelijk moeten functioneren. Dan is het Hart Chakra de poort tot de hogere Chakras en een uitnodiging tot spirituele bevrediging en persoonlijke zeggenschap.

De mens is in staat dagen, zo niet weken zonder water en voedsel te stellen. We kunnen overleven zonder licht of warmte, maar we kunnen geen minuut zonder zuurstof in ons lijf. De ademhaling is de fysieke kant welk hoort bij het Hart-Chakra en laat op zijn beurt de mate van belang zien van dit Chakra.
Mensen die geen eigenwaarde hebben, niet van zichzelf houden en geen positief zelfbeeld hebben, lopen vaak gebogen. Met ingezakte schouders en holle buik zorgen ze ervoor dat de ademhaling zeer oppervlakkig is. Alsof ze datgene wat ze het hardst nodig hebben zichzelf misgunnen. Vaak zie je ook dat bij deze mensen geur en smaak verstoord zijn.
Mensen die een positief zelfbeeld hebben en van zichzelf houden lopen vaak rechtop, hebben een diepere ademhaling en ruiken en proeven vaak meer. Juist hierdoor zoeken ze vaak een omgeving op die ruikt naar bos, heide of strand om als het ware zich vol te laden met frisse lucht, zuivere lucht als ware het Liefde te inhaleren.
Als je alle Chakra’s gaat uitbalanceren (Kruin/Perineum, Derde-Oog/Sacraal, Keel/Zonnevlecht) dan kom je bij het Hart-Chakra uit.
Een Yoga-oefening die in bijna elke cultuur terugkomt is het Kruis; door recht te staan en je armen helemaal te spreiden hanteer je de meest symmetrische houding die voor de mens mogelijk is met het Hart-Chakra als bindend middelpunt.
Als je Cho-Ku-Reï tekent over iemand lichaam met de beginnende horizontale streep over de Kruin-Chakra en dan naar beneden met de ronding over het Perineum, dan zie je dat je elke Chakra raakt met het Hart-Chakra als middelpunt.
Hiermee komen we gelijk aan te betekenis van ‘Anahata’ wat betekend ‘geluid dat gemaakt wordt zonder dat twee dingen elkaar raken’.
Het gaat er niet om dat je dingen raakt, maar dat je het uitbalanceert. Pas dan zul je vanuit mededogen naar de wereld, je naasten en jezelf kunnen kijken.
Harmoniseren van het Hart Chakra:

1. Stel je open voor schoonheid. Ga de natuur in, daar waar het groen is.
2. Verwen uzelf, laat u regelmatig masseren.
3. Integreer groen in uw kleding en interieur. Zet kamerplanten in uw woonkamer neer.
4. Probeer op een liefdevolle manier met familie en vrienden om te gaan.
5. Probeer mensen een aan te raken.
6. Probeer ook eens liefdevol en begripvol met mensen om te gaan die u minder liggen.
7. Luister naar lichte, vrolijke muziek: Singer-Songwriter, Mozart, Hayden, Bach.
8. Als u mediteert, zing een lage AAAAAAA klank.

Bachbloesem:
Driemaal daags (voor de maaltijd) 5 druppels van één van de volgende Bachbloesems:
Red Chestnut (rode kastanje), Chicory (Cichorei), Willow (Wilg).

Etherische olie:
Roos, Jasmijn, Vanille en Dragon. 3 á 4 druppels in een verdamper of in het badwater of in een eetlepel bodylotion om te masseren.

Affirmatie:
1. Ik ben het waard bemind te worden.
2. Ik ben het waard om te beminnen.
3. Met al mijn mededogen en compassie kan ik liefde voelen met alle levende wezens.
4. Ik kan liefde geven en ontvangen.
5. Ik houd van mezelf zoals ik ben.

[ ~*~AnGeLWinGs~*~ | 17/5/2004 ]
Chakraleer: Derde oog (6e Chakra)

Chakraleer: Derde oog (6e Chakra) [ 24/3/2004 01:17 | ~*~AnGeL~WinGs~*~ ]
Chakraleer: Derde oog (6e Chakra)

Het zesde Chakra is onze derde oog, in het Sanskriet Ajna genaamd. Deze Chakra zit tussen beide wenkbrauwen (iets hoger) en is verbonden met ons archetypische identiteit. Intuïtie, verbeeldingskracht zijn de trefwoorden.

Sankriet Anja (weten)
Benamingen 6e Chakra, voorhoofd Chakra
Positie tussen de wenkbrouwen midden op je voorhoofd
Kleur donkerblauw, indigo
Mantra KSHAM en OHM (OHM tezamen met je kruin Chakra)
Element Licht
Identitiet Archetypische identiteit gericht op zelfreflectie
Affirmatie Ik heb het recht om helder te zien.
Zintuig buitenzintuigelijke waarneming
Lichaam kleine hersenen, gezicht, ogen, oren, neus, bijholtes, hormoonsysteem, zenuwstelsel
Voeding genotsmiddelen
Etherisch oliemengsel Viooltje, Citroengras en Cajeput

“We zien dingen niet zoals ze zijn. We zien dingen zoals wij zijn”
(Anaïs Nin)

Ga met tien man naar een wolk kijken, en we zien er allemaal wat anders in. Hoor hetzelfde verhaal aan en ieder hoort wat anders. Kijk naar het journaal en ieder valt iets anders op.
We zijn tot aan het Hart Chakra gegroeid tot een warm liefdevol mens die vanuit zijn beleving keuzes maakt en vanuit liefde anderen kan benaderen.
Al de vijf behandelde Chakras geven ons informatie en komen ons vertrouwd voor. En zo reageren we ook vaak. Als we iets zien, of als we iets meemaken dan proberen we datgene te plaatsten binnen een voor ons bekend kader.
Ikzelf werk veel met jeugd uit achterstandbuurten in Rotterdam. Sommige van deze kinderen hebben nog nooit de zee, een bos of een berg gezien. Hoe leg je dat uit? Je probeert de uitleg te plaatsen in een voor hun bekend kader. Een zee wordt een enorme plas water, een bos wordt “die groep bomen maar dan vééél meer”, en een berg een enorme hoop steen zo groot als de Erasmusbrug maar dan nog hoger.
Een klein kind kan gebiologeerd blijven kijken naar iets wat wij als iets totaal onbelangrijk ervaren. Hij kan het niet plaatsen, wij wel. Het voor het eerst zien van een waggelende eend bij een parkvijver is zo iets. Voor het kind gaat een wereld open terwijl wij er zonder op te kijken langs kunnen lopen.
Vanuit onze eerste vijf Chakras krijgen wij patronen aangereikt waarin wij in principe redelijk kunnen functioneren. Het leven verloopt langs die patronen en wordt een gewoonte, alles is verklaarbaar en te plaatsen. Het is een veilige manier van leven, een manier waarop we weinig geprikkeld worden om over zaken na te denken.
Deze manier van leven is een leven welk veel geleefd wordt. Sterker, u en ik leven voor een groot gedeelte zo. En in wezen is daar weinig mis mee. Alleen is het wel aardig als die patronen waarlangs ons leven verloopt wat groter zijn. En daar hebben we invloed op. Als het kind voor de tweede, derde of vierde keer de eend zien waggelen zal het minder en minder verbaasd blijven kijken. Als u iets niet weet zoekt u het op en al doende leert men. Ons referentiekader wordt steeds groter, we gaan linken leggen tussen zaken die op elkaar lijken en gaande weg krijgen we inzicht. Een vraagstuk waar we niet achter komen zelf oplossen zonder uitleg van encyclopedie of internet is een prachtige start.
Binnen de Celestijnse belofte wordt veel aandacht besteed aan intuïtief leven. Je eigen intuïtie is een enorm belangrijk instrument welk maar weinig gebruikt wordt. Dergelijke intuïties uiten zich in plotselinge invallen, heldere beelden, dromen en vooruitziende gedachten. We kunnen niet overal de encyclopedie of internet erbij halen. Sommige vraagstukken moeten we zelf oplossen. Zonder intuïtie zullen we het geheel van een vraagstuk niet overzien. Blijft de essentie vaag en onduidelijk. Het volgen van de intuïtie is je losmaken van je zekerheden (onderste Chakras) en je (deels) overgeven aan Transcendente bewustzijn.

De Meester Perineum
De Ziener Derde Oog
De Kunstenaar Keel Chakra
De Heler Hart Chakra
De Held Zonnevlecht
De Geliefde Sacraal Chakra
De Aardemoeder Perineum

Nadi’s zijn de energiekanalen die vanuit onze Chakras door ons hele lichaam lopen. Er zijn drie belangrijke Nadi’s in ons lichaam:
Ida Nadi is het vrouwelijke energiekanaal welke linksom cirkelt van Perineum (basis-Chakra) tot diep in linkerneusgat ter hoogte van je derde oog.
Pingala Nadi: is het mannelijke energiekanaal welke rechtsom cirkelt van Perineum tot diep in linkerneusgat ter hoogte van je derde oog.
De beide Nadi’s cirkelen om de derde Nadi, Susjumna Nadi genaamd. Deze is gelegen in de binnenste baan van het ruggenmerg en loopt van Perineum tot aan de kruin-Chakra. Alle 7 hoofd Chakra zijn gelegen aan deze Susjumna Nadi. (lees hier meer).
Zowel de Ida Nadi als de Pingala Nadi cirkelen tot of vanuit het derde oog. Niet alleen de informatie verkregen van onze zintuigen, maar ook verkregen van de onderste vijf Chakras komen bijeen in het Derde oog. Helemaal bovenaan zagen we dat ieder iets anders ziet, hoort, voelt, proeft (zintuigen). Daarbij komt dat iedereen ook een ander referentiekader heeft. Deze referenties zijn in kaders geplaatst en vinden hun thuis in alle Chakras.
De meester, Ziener, Kunstenaar, Heler, Held, Geliefde en de Aardmoeder zijn archetypes die ons in staat stellen vanuit onze Chakras de wereld te begrijpen en te overzien. Deze informatie tezamen met de informatie van onze zintuigen komen bijeen in ons Derde oog (Pingala Nadi, bevrijdende energiestroom).
Willen we de kennis en de achterliggende gedachte of visie uit deze informatie halen, dan moeten we onze intuïtie gaan gebruiken. Doen we dat, dan komen we achter waarheden die voor ons persoonlijk belangrijk zijn. Er ontstaat zich een spiritueel besef. Voor het eerst durven we de waarheden van de onderste Chakras achter ons te laten en vanuit een spiritueel bewustzijn te handelen. Gaandeweg zien we dat deze vanuit intuïtie verkregen informatie terugstroomt (Ida Nadi, manifesterende energiestroom) naar de onderliggende Chakras en daar zijn uitwerking heeft. Op deze manier voedt niet alleen de onderliggende Chakras het Derde oog, maar ook ons spiritueel bewustzijn de Chakras.

Te zwak ontwikkelde Chakra Te sterk ontwikkelde Chakra
Eigenschap Toont ongevoelig Waanideeën
Slecht gezichtsvermogen Obsessief
Slecht geheugen Concentratie problemen
Kan zich moeilijk voorstellingen maken Jaagt droombeelden achterna
Beperkt ruimtelijk inzicht Niet reëel
Gebrek aan fantasie Nachtmerries
Kan zich geen dromen herinneren Dagdromen
Ziet tekens maar 1 oplossing, compromisloos Hallucinerend

Gebreken/ Hoofdpijn / Migraine
Fysiek Visuele problemen / slechte ogen
Harmoniseren van het Derde Oog:

1. Geniet van stilte. Ga ’s nachts een wandeling maken. Kijk naar de sterrenhemel. Ga naar plekken waar je niemand tegen komt.
2. Prikkel uw fantasie. Ga abstract tekenen, lees Science Fiction of fantasie boeken.
3. Integreer donkerblauw, paars en Indigo in uw kleding en interieur.
4. Lees en bestudeer filosofie.
5. Hou een dromendagboek bij.
6. Als u mediteert, zing een lage IIIIII klank.
7. Luister naar New-Age, folks- of Indiase muziek

Bachbloesem:
Driemaal daags (voor de maaltijd) 5 druppels van één van de volgende Bachbloesems:
Crab Aplle (appel), Walnut (walnoot), Vine (wijnstok). Bachbloesems voor dit Chakra niet vermengen.

Etherische olie:
Viooltje, Citroengras en Cajeput. 3 á 4 druppels in een verdamper of in het badwater of in een eetlepel bodylotion om te masseren.

Affirmatie:
1. Ik ben het waard om helder te zien.
2. Ik open mijzelf voor mijn innerlijke licht.
3. Ik weet dat ik de antwoorden op al mijn vragen diep binnen in mijzelf kan vinden.
4. Ik maak contact met mijn intuïtie.

Gerelateerde berichten