web analytics

De Nieren

 

De Nieren

Psychologische overeenkomst en aandoeningen, algemeen

Bewuste en onbewuste gevoelservaringen, emoties worden verwerkt, gezuiverd, gefilterd en losgelaten. Hierbij komt nieuwe energie vrij. Hierbij transformeren wij voortdurend. De nieren staan symbool voor deze filterende werking in onszelf. Dank zij deze emotionele groei, dank zij deze afvoer van gifstoffen (via de urine) kunnen wij zuivere vreugde ervaren.

Wij zuiveren onszelf voortdurend. Wij ervaren nieuwe gevoelens en wij transformeren onszelf via verwerking van deze ervaringen, die bovendien oude, onverwerkte emoties, op associatieve wijze naar boven kunnen halen in het nu, waardoor wij tot een steeds grotere bewust-zijnsgroei komen. Emotionele ballast wordt verwijderd. Oude rommel wordt opgeschoond wanneer wij hiervoor openstaan. Een vrije overgave aan je eigen aard, een vertrouwen in je diepste zelf, is hiervoor noodzakelijk. Maar, wanneer jij angstig vasthoudt aan oude emoties, of wanneer jij met je ratio je gevoelsstroming blokkeert, dan rem jij een goede werking van je nieren.
Jouw bewustzijn dirigeert immers de organen, en niet omgekeerd. Een harmonische eenheid tussen het vrouwelijke en het mannelijke aspect is hiervoor noodzakelijk. Het zachte, ontvankelijke, intuïtieve, gevoelsmatige dient op zelfzekere wijze te worden geleid door het bewuste ik, dat regelt en organiseert, dat natuurlijke agressieve en emotionele energieën vrij doorstuurt en hanteert.

De nieren vertegenwoordigen het steeds weer herboren worden in jezelf, wanneer jij oude zorgen en verdriet van je wegwast, wanneer jij alles van je schouders laat wegvloeien wat niet meer dan ballast betekent in het nu: een heerlijk, licht gevoel van bevrijding, van vreugde en geluk. Nieren functioneren optimaal wanneer jij openstaat voor deze transformerende krachten in jezelf, die aangevoerde energieën verwerken en omzetten in blije, stralende gevoelens. Op voorwaarde dat jij je niet vastklampt aan duistere, pessimistische gedachten, noch aan een belastend verleden.
Een vertrouwen dat jouw eigen aard je steeds helpt, een oerverbondenheid met je natuur, met je fysieke lichaam, met je diepste gevoelskern.

De nieren weerspiegelen deze relatie die jij tot jezelf hebt: vertrouwen of angst? Ben jij hard agressief of zacht en verwelkomend ten opzichte van jezelf? Verfoei jij je lichaam of hou jij helemaal van jezelf? Laat jij die emotionele energieën vrij doorstromen of blokkeer jij jezelf met kritiek, met beperkende rationaliteit? In geval van zelfblokkade, zullen jouw energieën een uitlaatklep zoeken: in agressiviteit bijvoorbeeld.
De optimale relatie tussen de man en de vrouw in jezelf, een harmonisch samenwerkingsverbond tussen beiden: jouw gevoelens weten zich veilig gedragen in de sterke armen van je Zelfbewuste IK. Verzoening tussen links en rechts.

 

{Rechter lichaamshelft
(overeenstemmend met de linker hersenhelft)

Datgene wat men als ‘mannelijk’ bestempelt – het IK besef – nuchtere logica, het ra-tionele – het actieve, het verbindende -marskracht en de zon – uiterlijk ego – het bewust uitstijgen boven je emoties – kordaat ingrijpen: knopen doorhakken – sterk, stoer, stevig – hard en schiftend – logisch en analyserend – de vader in jezelf – de dag -goud – spontaan agressieve energieën -warmrode krachten – grenzen trekken, afbakenen.

Lees ook:   "Menstruatiecup, iemand al van gehoord?"

Een gezonde ‘rechtse’ zijde vraagt om een zelfbewuste levenswandel: kordaat je levensrichting kiezen en uit je diepe wortels groeien, in. besef van eigenwaarde. Een overdreven benadrukken van het “denken”, het rationele, zonder rekening te houden met je intuïtie en het gevoelsleven, en een afgesneden zijn van je diepere bron, leidt tot eenzijdige overbelasting van de ‘rechterzijde’ .

De zon straalt boven diepe wateren en belicht een trotse berg temidden van het meer: het warme zelfrespect; uitrijzen boven onbewuste dimensies in jezelf, een bewust meesterschap, maar wel geworteld in onze diepste gronden, een samenspel van rechts en links. Durven voor jezelf uitkomen, je Hart laten openkomen, je niet laten overmeesteren door je gevoelens, noch door anderen, een openstaan voor groei, het kostbare in jezelf aan het licht laten komen, een integratie van het veilige vaderlijke in jezelf: dat leidt naar gezond ‘rechts’.

Linker lichaamshelft
(overeenstemmend met de rechter hersenhelft)

Aandoeningen van de linker lichaamshelft wijzen meer op het ‘gevoelsmatige’ aspect.
Datgene wat men als ‘vrouwelijk’ bestempelt: ontvankelijkheid – flexibiliteit – het gevoelsmatige – meer onbewuste regionen -het verzorgende – zachtheid – intuïtie – soepelheid – venus en de maan -beweeglijk, zich invoegend, aanpassend – overgave -het moederlijke – ontvangend/passieve -artistieke inspiratie – lieftalligheid – het ruimtelijke, het grenzeloze – zilver – de nacht.
Deze polarisatie is relatief, momenteel nog wáár voor haast alle mensen, maar morgen misschien niet meer. Een voortdurende wisselwerking tussen ‘linkse’ en ‘rechtse’ krachten is een vanzelfsprekend en onophoudelijk gebeuren: tweeheideenheid. Een gezonde ‘linkse’ zijde vraagt om een soepele verwerking en doorstroming van gevoelens, een eliminatie van belastende emoties, van verdriet…
Gezondheid vraagt ook om niet tegen de stroom op te varen, maar soepel op de tonen van je diepste zelf mee te stromen, zonder blokkades op te werpen: volg je intuïtie.
Ook een te sterke gebondenheid of Invloed van je moeder, kan zich weerspiegelen in een links ’teken’. Een onevenwichtigheid door overbenadrukking van het linkse aspect in man of vrouw, wijst op een te zwak bewust meesterschap over je onbewuste leven, over je gevoelswereld: een overwicht van gevoelens op ratio, van onbewuste gevoelsopwellingen (zoals angst) op zelfzekerheid.
Intellect en intuïtie liggen vervat in de eenheid van ons zelfbewustzijn, daar waar scheiding tussen links en rechts wegvalt.}

Nierproblemen komen vaak voor bij problemen met de partner, maar de oorzaak van deze nieraandoeningen ligt ook in deze gevallen in eerste instantie bij de relatie tot jezelf. Wil jij een gezonde relatiebeleving, dan zal jij eerst de eenheid in jezelf moeten vinden.

Seksuele problemen, verbonden aan de relatiemoeilijkheden, worden vaak als oorzaak gezien van nierproblemen, maar ook hier ligt de oorzaak dieper: onderdrukking van gevoelens (het niet integreren van het vrouwelijke element in jezelf) alsook het niet erkennen van jouw zelfbewuste ikwaarde, zullen ertoe bijdragen dat jij in ‘seksualiteit’ binnen een partnerrelatie een oplossing zoekt. Op deze wijze betekenen zowel ‘partnerschap’ als ‘seksualiteit’ een vlucht van jezelf, een opvulling ter compensatie voor de leegte die jij in jezelf ervaart. Dergelijke oplossingen brengen problemen met zich mee. Agressie, kwaadheid, kritiek, verdriet, ontgoocheling, zijn het natuurlijke resultaat hiervan! De relatie tot een ander zal je slechts als ware vreugde beleven, wanneer jij eerst die eenheid, de vreugde, die volheid in jezelf hebt bereikt. Diepe angsten en een niet-vertrouwen in jouw eigen goddelijke aard zullen er de oorzaak van zijn dat jij verwacht van een ander, in plaats van eerst en vooral jezelf de liefdevolle relatie te schenken die jij zo behoeft. Bovenvernoemde gevoelsbelevingen beïnvloeden zeer sterk de werking van de nieren.

Lees ook:   Vaccinatieschade Mexicaanse Griep achtergehouden en wat nu?

Vernietig jij jezelf door een afstandnemen van je lichaam, door op overdreven wijze in je hoofd te leven in plaats van je één te voelen met je fysieke natuur? Een angstige nevositeit, een constant té alert staan, een gevoel van overweldigd en verstikt te worden omdat jij je gevoelens niet vrij laat stromen!
De nieren symboliseren het gevoel van ‘verbondenheid’: in jezelf en met de anderen.
Jij voelt je veilig en in eenheid met jezelf; jij voelt je verbonden met je partner. Wanneer jij dit eenheidsverbond, deze liefde tot jezelf, werkelijk beleeft, dan zullen de nieren zich behaaglijk voelen. Dan zal jij vrienden en een partner naar je toehalen, waarbij jij je eveneens goed en ontspannen voelt.
Je verbonden voelen met het leven, met al wat leeft, met de natuur. Geen strijd, maar vrede. Geen afstandelijke kritiek, noch agressieve vijandschap, geen angsten, maar een onbegrensd gevoel van veiligheid, vrede en vreugde. Een frisse fontein, onbezorgd en stralend. De nieren vragen om een evenwicht: een geleidende, regelende structuur op basis van gezond verstand enerzijds en een totale aanvaarding en vrije doorstroming van energieën, van emoties anderzijds. Het liefdeshuwelijk in jezelf.
Een mens die dankbaar is, in de volste zin van het woord, voor het leven dat hij is, zal gezonde nieren hebben. Niet eisend en hard, maar levengevend en stralend!

Het kind in jezelf, die oorspronkelijke spontaniteit, die pure gevoelens, die emotionele scheppingskrachten in je, worden onderdrukt. Jij leeft teveel om ’te voldoen’ aan anderen of aan ‘wetten’, in zelfbescherming.
Je stoel is eigenlijk leeg, toch zit jij boordevol energieën, emoties. Jij neemt je plaats niet echt in. Jouw zonnecentrum leeft verscholen, achter wetten en structuren, achter een masker. Jij leeft als een dubbele persoonlijkheid: naar buiten toe functionerend en innerlijk met een hoop Opgeslagen krachten én gevoelens die naar buiten toe geen uitweg vinden. Jij houdt vele emoties vast. Agressie en angsten worden opgestapeld, maar al ben je echt kwaad op iemand, nog zou je er niet eerlijk voor uit komen. Want eigenlijk voel jij je niet echt veilig in je zelf. Je bent bang om je gevoelens te tonen. Jij oefent macht uit op je natuurlijke krachten, op je emoties: jij onderdrukt ze, je laat ze slechts bestaan binnen een zeer beperkte ruimte. Onbewuste angsten laten je ‘vastgrijpen’: om enigszins houvast te voelen. Een vastklauwen aan mensen, aan een baan, enzovoort
Jij gelooft onvoldoende in de innerlijke waarde, in de bewuste zonnekracht van jezelf, waardoor jij als ‘ik’ ook niet werkelijk durft doorbreken zoals jij je innerlijk voelt. Jij leeft verscholen, op je hoede, alhoewel jij naar buiten toe optimaal kan functioneren. Jij bent te hard voor jezelf. Jij laat geen ruimte voor die zachte, liefdevolle gevoelens in jezelf! Jij staat op afstand van jezelf. Jij durft je diepste wezen, je natuurkrachten niet te vertrouwen. Agressie draait zich binnenwaarts. Creatieve emotionele energieën hopen zich op binnenin en jij voelt je gefrustreerd. Omdat de relatie tot jezelf mank loopt, zal jij ook moeilijkheden in een relatie aantrekken. De oorzaak van je stenen ligt in de miskenning van je zonnewaarde (mannelijk aspect) en in de verharding tot jezelf van de maangevoelsaspecten (vrouwelijke): opgestapelde agressieve emoties vinden geen uitlaat en verharden zich binnenwaarts. Jij doodt je spontane natuur, je warme gevoelens in een strak stramien.

Lees ook:   Muziek 936Hz and 852Hz werkt helend

Het is alsof een groot oog (in jezelf) je voortdurend bespiedt en jou verbiedt en verplicht, mogelijk net zoals jouw vader of je moeder jou vroeger strengkritisch opvoedden, of net zoals het oog van de maatschappij, waaraan jij je ondergeschikt stelt, omdat jij weigert je zelf als veilig en autonoom te beleven. Jij houdt jezelf vast. Vroeg of laat zullen die innerlijke krachten toch willen doorbreken. De natuur eist haar rechten op.

Verstoot het authentieke kind en het zachte vrouwelijke in jezelf niet langer.
Laat het water stromen in vrijheid: bevrijd jezelf nu. Weet je veilig in die onvergankelijke oerbron van jezelf, je levende Zelf, en laat je gaan. Geef je over aan je natuur, aan je gevoelens. Erken de waarde van jezelf, haal het masker of de structurele camouflage naar buiten toe weg en erken de zon als centrum in je leven. Vestig je sterk en bouw op je innerlijke wijsheid, op je intuïtie.
Wees lief en zacht tegenover jezelf, kom heel dicht bij jezelf en voel die eenheid in
je. Maak komaf met afstand en kritiek, met agressie.
Ga tot de actie over, uit je emoties, bouw gezonde agressieve energieën in alle vrijheid uit tot een nieuwe levensweg. Laat los die angsten en leef op een meer ontspannen wijze. Jij bent slechts verantwoording aan jezelf verschuldigd. Jij bent meester over jezelf, over je gevoelens. Leg ze niet aan banden maar durf deel te nemen aan het leven, als mens uit één stuk. Beperk je niet langer, kramp je niet langer toe; leg alle macht in jezelf en schenk je de vrijheid.
Alle houvast ligt in jezelf. Verzachting! Doorbreken van benauwende structuren die je natuur omkneld hielden.

 

© Christiana Beerlandt
Juliana

https://www.home.zonnet.nl/julia-boulanger/Zelfbevrijding/Nieren.html

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/115849-pijn-in-de-onderrug-spit-door-nierproblemen.html

Zoals Dave Roelvink zou zegguh…ga gewoon lekker zeikuh mensch!

https://www.bachbloesemadvies.nl/infohoek/vermoeidheid/de-relatie-tussen-nieren-en-vermoeidheid.htm

https://www.natuurgeneeskunde-praktijk.nl/index.php?pagina=emotieorgaan

En dan bedoel ik dus zeiken mag!
Ga een blog beginnen!
Zeik er lustig op los en uit je!

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button