...

22 september 2021

 

Boek van H-Enoch 39 t/m 50

39 .1 En het zal gebeuren in

deze dagen dat de uitverkorenen en heiligen en hun

kinderen zullen uit de hoogte komen

De hemelen en hun nakomelingen zullen

één worden met de mensenzonen.

 

39.2 In die dagen ontving Henoch

boeken van verontwaardiging en woede en

boeken vol tumult en verwarring. En

er zal geen genade voor hen zijn, zegt

de Heer der Geesten.

 

39.3 En op dat moment zag ik wolken en een

storm wind voerde me van het gezicht af

van de aarde en zet mij neer aan het einde

van de hemel.

 

39.4 En daar zag ik een ander visioen; de

Woning van de rechtvaardigen en de

Rustplaatsen van de Heilige.

 

39.5 Daar zagen mijn ogen hun woning

met de engelen en hun rustplaatsen

met de Heiligen, en zij waren aan het

smeken en

bidden, namens de zonen der mensen;

en gerechtigheid stroomde als water binnen

voor hen, en genade als dauw op

de grond. Zo is het er tussen

voor eeuwig en altijd.

 

39.6 En in die dagen zagen mijn ogen de

Plaats van de uitverkorenen van

Gerechtigheid en geloof; en daar zal

zijn gerechtigheid in hun dagen, en de

rechtvaardige en uitverkorene zal zijn zonder 

nummer, voor hem, voor altijd en

ooit.

 

39.7 En ik zag hun woning, onder de

Vleugels van de Heer der Geesten, en al de

rechtvaardigen en uitverkorenen straalden voor

hem, als het licht van vuur. En hun

monden waren vol van zegen, en hun

lippen prezen de naam van de Heer der

geesten. En gerechtigheid zal niet falen

voor hem, en de waarheid zal niet falen in

voor hem.

 

39.8 Daar wilde ik wonen, en mijn

ziel verlangde naar die woning; 

mijn lot is eerder toegewezen, want zo is het, en

werd besloten over mij, in de voorkant van de

Heer der Geesten.

 

39.9 En in die dagen prees ik en

verhief de naam van de Heer der Geesten,

met zegen en lof, want hij heeft

bestemd voor zegen en lof, in

overeenstemming met de Heer der Geesten.

 

39.10 En voor een lange tijd mijn ogen

kekennaar die plaats, en ik zegende hem

en prees hem, zeggende: “Gezegend is

Hij, en moge Hij gezegend worden van het

begin en voor altijd!”

 

39.11 En in zijn aanwezigheid is er geen

einde. Hij wist het voordat de wereld was

geschapen wat de wereld zou zijn, zelfs

voor alle toekomstige generaties.

 

39.12 Degenen die niet slapen zegenen

u, en zij staan ​​voor Uw Glorie,

en zegen en prijs en prijs, zeggende:

“Heilig, heilig, heilig, Heer der Geesten; hij

vult de aarde met geesten.”

 

39.13 En daar zagen mijn ogen al die

die niet slapen; voor 

Hem staan, en zegenden, en zeggende:

“Gezegend bent u, en gezegend is de

naam van de Heer, voor eeuwig en altijd!”

 

39.14 En mijn gezicht was getransformeerd

tot ik niet meer kon zien.

 

40 .1 En daarna zag ik er duizend

duizenden en tienduizend keer tien

duizend! Een ontelbare menigte,

of afrekening, die stond voor de

Glorie van de Heer der Geesten.

 

40.2 Ik keek, en aan de vier kanten van

de Heer der Geesten, ik zag vier figuren,

anders dan degenen die stonden;

en ik leerde hun namen, omdat de…

Engel die met mij meeging bekend gemaakt

hun namen, en liet me alle

geheime dingen.

 

40.3 En ik hoorde de stemmen van hen

vier figuren terwijl ze lof zongen vooraan

van de Heer der Glorie.

 

40.4 De eerste stem zegent de Heer van

Geesten voor eeuwig en altijd.

40.5 En de tweede stem die ik hoorde

zegen de uitverkorene en de uitverkorene

die afhankelijk zijn van de Heer der Geesten.

 

40.6 En de derde stem hoorde ik,

een verzoekschrift ingediend en gebeden namens

zij die op droge grond wonen en

smeek in de naam van de Heer van

geesten.

 

40.7 En de vierde stem die ik hoorde

de Satans wegjagen en niet…

zodat ze voor de kunnen komen

Heer der Geesten om degenen te beschuldigen die…

wonen op de hoge grond.

 

40.8 En hierna vroeg ik de Engel van

Vrede, die met mij meeging en liet zien

mij alles wat geheim is: “Wie?

zijn die vier figuren, die ik heb?

gezien, en wiens woorden ik heb gehoord en

opgeschreven?”

 

40.9 En hij zei tegen mij: “Deze eerste,

is de Heilige Michaël, de barmhartige en

lankmoedig. En de tweede, wie is?

verantwoordelijk voor alle ziekten, en in

belast met alle wonden van de zonen van

mannen, is Raphael. En de derde, wie is?

verantwoordelijk voor alle machten, is de Heilige

Gabriël. En de vierde, die is in

beschuldiging van berouw en hoop van hen

die het eeuwige leven zal beërven, is

Fanuël.”

 

40.10 En dit zijn de vier engelen van

de Heer de Allerhoogste; en de vier stemmen

dat ik in die dagen hoorde.

 

41 .1 En hierna zag ik alle…

geheimen van de hemel, en hoe de

Koninkrijk is verdeeld, en hoe de daden?

van de mannen worden gewogen in de weegschaal.

 

41.2 Daar zag ik de woning van de

Gekozenen, en de rustplaatsen van de

Heiligen; en mijn ogen zagen daar alle

zondaars die de naam van de Heer verloochenen

van geesten die vandaar worden verdreven. En

ze sleepten ze weg, en ze konden

niet blijven vanwege de

straf die uitging van de Heer

van geesten.

 

41.3 En daar zagen mijn ogen de geheimen

van de bliksemflitsen en van de

donder. En de geheimen van de wind,

hoe ze worden verdeeld om

waai over de aarde, en de geheimen van

de wolken en van de dauw; en daar heb ik

zagen van waar ze uitgaan, daarin?

plaats. En hoe, vanaf daar, het stof van?

de aarde is verzadigd.

 

41.4 En daar zag ik gesloten pakhuizen

van waaruit de wind wordt verspreid,

en de voorraadschuur van de hagel, en de

pakhuis van de mist, en de

pakhuis van de wolken; en zijn wolk

bleef over de aarde, van de

begin van de wereld.

 

41.5 En ik zag de kamers van de…

Zon en de maan, waar ze uitgaan,

en waar ze terugkeren. En hun

glorieuze terugkeer; en hoe men meer is

vereerd dan de ander. En hun

prachtige baan, en hoe ze dat doen?

niet van hun koers afwijken, noch toevoegen

noch af te trekken van hun koers. En

hoe ze in elkaar blijven geloven,

hun eed naleven.

 

41.6 En de zon gaat eerst uit, en

voltooit zijn reis op bevel

van de Heer der Geesten – en zijn Naam

duurt voor eeuwig en altijd.

 

41.7 En hierna is het verborgen, en

zichtbaar, pad van de maan, en het reist

het verloop van zijn reis, op die plaats,

bij dag en bij nacht. Een staat

tegenover de ander, voor de Heer

van geesten, en zij danken, en

zing lof en rust niet, want

hun dankzegging is als rust voor hen.

 

41.8 Want de stralende zon maakt velen

revoluties; voor een zegen en voor een

vloek. En het pad van de reis van

de maan is voor het rechtvaardige licht maar

voor de zondaars; duisternis. In de naam

van de Heer, die verdeeldheid heeft geschapen

tussen licht en duisternis, en heeft

verdeelde de geesten van mensen, en heeft

vestigde de geesten van de rechtvaardigen,

in de naam van Zijn Gerechtigheid.

41.9 Want geen engel belemmert, en nee

macht kan hinderen, omdat de

rechter ziet ze allemaal, en oordeelt ze allemaal

Zichzelf.

 

42 .1 Wijsheid vond geen plaats waar

zij kon wonen, en haar woning was…

in de hemel.

 

42.2 Wijsheid ging uit, om

woonde onder de mensenzonen, maar

geen woning vinden; wijsheid keerde terug naar

haar plaats, en nam haar plaats in het midden

van de engelen.

 

42.3 En ongerechtigheid kwam uit haar

kamers; degenen die ze niet zocht

ze vond, en woonde onder hen, zoals

regen in de woestijn, en als dauw op de

uitgedroogde grond.

 

43 .1 En weer zag ik flitsen van

bliksem en de sterren van de hemel, en ik

zag hoe Hij ze allemaal riep bij hun…

namen, en zij gehoorzaamden Hem.

 

43.2 En ik zag de balans van

Gerechtigheid, hoe ze worden gewogen

volgens hun licht, volgens de

breedte van hun gebieden, en de dag van hun

verschijnen. En hoe hun revoluties

produceren bliksem, en ik zag hun…

omwentelingen, volgens het aantal

de engelen, en hoe ze trouw blijven

met een ander.

 

43.3 En ik vroeg de engel, wie ging

met mij en liet me zien wat geheim is:

“Wat zijn deze?”

 

43.4 En hij zei tegen mij: “Hun

gelijkenis, heeft de Heer der Geesten getoond

aan u; dit zijn de namen van de

rechtvaardigen die op de droge grond wonen

en geloof in de naam van de Heer van

Geesten voor altijd en eeuwig.”

 

44 .1 En andere dingen die ik zag

met betrekking tot bliksem, hoe sommige van de

sterren komen op en worden bliksem, maar

kunnen hun vorm niet verliezen.

 

45 .1 En dit is de tweede

gelijkenis . Over degenen die de . ontkennen

Naam van de woning van de heiligen

en van de Heer der Geesten.

 

Lees ook:   Deze historische schilderijen bewijzen dat buitenaardse wezens ons al in het verleden hebben bezocht

45.2 Ze zullen niet opstijgen naar de hemel

noch zullen zij op de aarde komen; zo een

zal het lot zijn van de zondaars die ontkennen

de Naam van de Heer der Geesten die

zal dus worden bewaard voor de Dag van

Kwelling en nood.

 

45.3 “Op die dag zal de Uitverkorene”

zit op de Troon van Glorie en zal

hun werken kiezen. En hun rust

plaatsen zullen zonder nummer zijn en hun

geesten in hen zullen sterk worden

wanneer ze My Chosen One zien en

degenen die een beroep doen op Mijn Heilige en

glorieuze naam.

 

45.4 En op die dag zal Ik ervoor zorgen dat My

Uitverkorene om tussen hen te wonen en ik

zal de hemel transformeren en het tot een

Eeuwige zegen en licht.

 

45.5 En ik zal het droge transformeren

grond en maak er een zegen van, en ik

zal ervoor zorgen dat Mijn Uitverkorenen wonen

erop; maar degenen die zonde begaan en

het kwaad zal er niet op treden.

 

45.6 Want ik heb gezien, en heb voldaan

met vrede, Mijn Rechtvaardigen, en

heb ze voor Mij geplaatst; maar voor

de zondaars Mijn oordeel nadert

zodat ik ze van het gezicht kan vernietigen

van de aarde.”

 

46 .1 En daar zag ik iemand die een…

‘Head of Days’ en zijn hoofd was wit

zoals wol. En met hem was er

een ander wiens gezicht het uiterlijk had

van een man en zijn gezicht was vol van genade

als een van de Heilige Engelen.

 

46.2 En ik vroeg een van de Heilige

Engelen, die met mij meegingen en lieten zien

mij alle geheimen, over die zoon van

Man, wie hij was, en van waar hij

was, en waarom hij met het hoofd van

dagen.

 

46.3 En hij antwoordde mij en zei:

mij:

“Dit is de Mensenzoon die heeft…

gerechtigheid en met wie?

gerechtigheid woont. Hij zal alles onthullen

de schatten van dat wat geheim is, want

de Heer der Geesten heeft hem gekozen, en

door oprechtheid heeft zijn lot

overtrof alle anderen, voor het aangezicht van de Heer

van geesten, voor altijd.

 

46.4 En deze Mensenzoon, die jij

hebben gezien, zullen de koningen en de

krachtig vanuit hun rustplaatsen, en

de sterken van hun tronen, en wil

los de teugels van de sterken, en zal

breek de tanden van de zondaars.

 

46.5 En hij zal de koningen neerwerpen

van hun tronen en van hun

koninkrijken, want zij verhogen hem niet,

en prijs hem niet, en doe het ook niet

erkennen nederig van waaruit hun

koninkrijk is hun gegeven.

 

46.6 En hij zal de gezichten van

de sterken en de schaamte zullen hen vervullen, en

duisternis zal hun woning zijn, en

wormen zullen hun rustplaats zijn. En

ze zullen geen hoop hebben om uit te stijgen

hun rustplaatsen, want zij verheffen niet

de naam van de Heer der Geesten.

46.7 En dit zijn zij die oordelen over de

Sterren van de hemel, en steek hun hand op

tegen de Allerhoogste en vertrappelen

op de droge grond, en daarop wonen.

En al hun daden tonen ongerechtigheid, en

hun macht rust op hun rijkdommen, en

hun geloof is in hun goden die ze hebben

met hun handen gemaakt, en zij ontkennen

de naam van de Heer der Geesten.

 

46.8 En zij zullen worden verdreven uit de…

huizen van zijn gemeente, en van de

gelovigen, die afhankelijk zijn van de Naam van de

Heer der Geesten.

 

47 .1 En in die dagen was het gebed van

de rechtvaardigen en het bloed van de

rechtvaardigen zullen zijn opgestegen uit de

Aarde voor de Heer der Geesten.

47.2 In deze dagen zijn de heiligen die

leef in de hemel hierboven zal zich verenigen met één

stem, en smeek, en bid, en

loof en dank en zegen in de

naam van de Heer der Geesten. Vanwege

het bloed van de rechtvaardige dat is geweest

stroomde uit. En vanwege het gebed

van de rechtvaardigen, zodat het niet ophoudt

voor de Heer der Geesten, zodat

hen zou recht gedaan worden, en dat?

hun geduld hoeft misschien niet lang te duren

voor altijd.”

47.3 En in die dagen zag ik het Hoofd

der dagen ga zitten op de troon van hem

Glorie en de boeken van de levenden waren

geopend voor hem en zijn hele leger,

die in de hemelen boven wonen, en

zijn Raad stond voor

Hem.

 

47.4 En de harten van de Heiligen

waren vol vreugde dat het aantal

gerechtigheid was bereikt, en de…

gebed van de rechtvaardigen was verhoord,

en het bloed van de rechtvaardigen had niet

was vereist in het bijzijn van de Heer van

geesten.

 

48 .1 En op die plaats zag ik een

onuitputtelijke bron van gerechtigheid

en vele bronnen van wijsheid

omringde het, en alle dorstigen dronken

van hen en werden vervuld met wijsheid,

en hun woning was bij de

Rechtvaardigen en de Heiligen en de Uitverkorenen.

48.2 En op dat uur was die Mensenzoon

werd genoemd, in de tegenwoordigheid van de Heer

van geesten, en zijn naam naar de

Hoofd Dagen.

 

48.3 Zelfs voor de zon en de

sterrenbeelden werden gemaakt, voordat de

Sterren van de hemel werden gemaakt, zijn naam

werd genoemd in het bijzijn van de Heer van

geesten.

 

48.4 Hij zal een staf zijn voor de rechtvaardigen

en de Heilige, zodat ze erop kunnen leunen

hem en niet vallen, en hij zal de

Light of the Nations, en hij zal de

hoop van hen die in hun hart treuren.

 

48.5 Allen die op het droge wonen

de grond zal naar beneden vallen en aanbidden in

voor hem, en zij zullen zegenen, en

prijzen en vieren met psalmen, de

naam van de Heer der Geesten.

 

48.6 En daarom werd hij gekozen,

en verborgen voor Hem, voor de…

De wereld is geschapen, en voor altijd.

 

48.7 Maar de wijsheid van de Heer van

Geesten heeft hem geopenbaard aan de Heilige en

de rechtvaardige, want hij heeft het lot veilig gehouden

van de rechtvaardigen, want zij hebben gehaat en

verwierp deze wereld van ongerechtigheid. En alles

zijn werken en zijn wegen hebben ze gehaat

in de naam van de Heer der Geesten. Voor

in Zijn naam zijn ze gered en hij is de

iemand die hun leven nodig heeft.

 

48.8 En in die dagen waren de koningen van de

Aarde, en de sterken die de . bezitten

droge grond, zal neergeslagen gezichten hebben

vanwege de werken van hun handen, want

op de dag van hun nood en moeite

ze zullen zichzelf niet redden.

 

48.9 En ik zal ze in de handen geven

van mijn uitverkorenen; als stro in de

vuur, en als lood in water, zo zullen ze

branden voor de ogen van de rechtvaardigen en zinken

voor de Heilige, en er zal geen spoor zijn

van hen gevonden.

 

48.10 En op de dag van hun benauwdheid

er zal rust zijn op de aarde en zij

zal voor hem neervallen en zal

niet stijgen. En er zal niemand zijn die

zal ze met zijn handen nemen en opheffen

hen, want zij verloochenden de Heer der Geesten

en zijn Messias. Moge de naam van de

Heer der Geesten wees gezegend!

 

49 .1 Want er is wijsheid uitgegoten

uit als water en glorie zal niet falen in

voor altijd en altijd voor Hem.

 

49.2 Want Hij is machtig in alle

geheimen van gerechtigheid en ongerechtigheid

zal voorbijgaan als een schaduw, en zal

hebben geen bestaan; voor de uitverkorene

staat voor de Heer der Geesten en

Zijn Glorie is voor eeuwig en altijd, en Zijne

Kracht voor alle generaties.

 

49.3 En in Hem woont de geest van

wijsheid en de geest die geeft

begrip en de geest van

kennis en macht, en de geest

van hen die in gerechtigheid slapen.

 

49.4 En hij zal oordelen over de dingen die

zijn geheim, en niemand zal kunnen zeggen

een ijdel woord in het bijzijn van hem, want hij heeft

gekozen voor het aangezicht van de Heer van

Geesten, in overeenstemming met Zijn wens.

 

50 .1 En in die dagen zal een verandering

optreden voor de Heiligen en de uitverkorenen; de

Licht der Dagen zal op hen rusten, en

glorie en eer zullen terugkeren naar de

Heilig.

 

50.2

En op de dag van benauwdheid,

rampspoed zal worden opgehoopt over de

zondaars, maar de rechtvaardigen zullen overwinnen

in de Naam van de Heer der Geesten en

Hij zal dit aan anderen laten zien zodat zij

zou zich kunnen bekeren en de werken van

hun handen.

 

50.3 En zij zullen geen eer hebben in

voor de Heer der Geesten, maar in Zijn

Noem ze zullen worden gered en de Heer

der geesten zal zich over hen ontfermen, want

zijn genade is groot.

 

50.4 En Hij is rechtvaardig in Zijn

oordeel, en voor Zijn Glorie

ongerechtigheid zal niet kunnen weerstaan

Zijn oordeel; hij die zich niet bekeert

zal vernietigd worden.

 

50.5 “En vanaf dat moment zal ik niet meer hebben

ontferm u over hen”, zegt de Heer van…

geesten.

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com