web analytics
11:11 Dubbele getallen
Energetica, entiteiten, geestenParanormaalSpiritueel

Telepathisch contact met jouw geliefde

Telepathisch contact met jouw geliefde
Letterlijke betekenis van telepathie is vervoelen. We verstaan hieronder het overdragen van bewustzijnsinhouden (gedachtekracht) van de ene mens op de andere mens die niet in de buurt is, zonder gebruik te maken van de zintuigen. Telepathie behoort tot de buiten – zintuiglijke – waarneming (BZW).

We leven in een zee van energieën, waarin voortdurend informatie op ons wordt afgestuurd. Als we ons openstellen voor telepathisch contact (communicatie op afstand), vervagen we afstanden. Wanneer twee geliefden samen zijn, dan kunnen ze praten, gevoelens uitwisselen, gedachten overbrengen. Via telepathie bestaat de mogelijkheid om op afstand liefde te beleven, mits de juiste afstemming. Je kan de andere bereiken, je gevoelens overbrengen, je gedachten uitsturen en capteren.

Communicatie op afstand

"Impulsive"(1966) → Ron Hincks:

Tussen twee geesten is er communicatie mogelijk. De informatie die je uitstuurt kunnen gevoelens, ideeën, sensaties, mentale beelden betreffen. In alle culturen werd en wordt telepathische overdracht van gegevens toegepast. Bij de Aboriginals in Australië aanvaardt men telepathie als een normale menselijke eigenschap, terwijl in Europa telepathische overdracht afgeschilderd wordt als ‘paranormaal’ of ‘mystiek’.

Het woord telepathie is afgeleid van het Griekse tele (afstand) en pathe (gevoel). De wetenschappelijke interesse in telepathie begon na de ontdekking van het mesmerisme. Bij magnetisme bleek dat de gemagnetiseerde gevoelens en gedachten kon overnemen van de magnetiseur. De gemagnetiseerde voerde de opdrachten van de magnetiseur uit zonder dat ze werden uitgesproken. Ook de psychologie toonde interesse voor dit fenomeen, vooral Sigmund Freud was zeer gefascineerd. Hij zag het als een primitieve faciliteit van de diersoorten, maar die eigenschap is gedurende de evolutie van de mens hoofdzakelijk verloren gegaan. Toen de American Society for Psychical Research (ASPR) in 1985 werd gesticht, werd telepathie als studierichting aanvaard. De procedure was heel eenvoudig. Een persoon die zich in de ene kamer bevond, moest getallen, die uit twee cijfers bestonden, overbrengen naar een ontvanger die in een andere kamer plaatsnam.

Experimentele resultaten

Telepathie wordt heel dikwijls op een spontane manier tot stand gebracht. Het aantal gesignaleerde gevallen van het contact bij een overlijden is overweldigend. De ontvanger krijgt deze informatie door via een gevoel. Ze ervaren een slecht gevoel en deze weet dat er iets negatiefs aan de hand is met degene die overlijdt. Dit kan via dromen, visioenen, stemmen of hallucinaties tot stand gebracht worden. Diegene die het bericht ontvangt, zal plots zijn routinetaken onderbreken, zijn reisplannen veranderen of zelfs totaal annuleren. Er zijn veel gevallen gekend van telepathie tussen mens en dier. Bovendien hangt veel af van de emotionele toestand van de individuen. Uit studie blijkt dat de ontvangers meestal vrouwen zijn, omdat ze dichter bij hun emoties staan en meer op hun intuïtie vertrouwen. Telepathische ontvangst kan in de droomstaat gestimuleerd worden, waardoor een verandering in de hersengolven optreedt.

Telepathie en verbondenheid:

Ron Hicks 1965 | American Impressionist painter
Als twee individuen op dezelfde golflengte zitten en een hechte band hebben, dan zal de telepathische overdracht beter lukken. De beste kans om te slagen in je telepathische overdracht is als er een affectieve band is tussen de zender en de ontvanger. Wanneer van een tweeling de ene overlijdt, voelt de andere dit onmiddelijk aan. Dit fenomeen wordt aanzien als ‘de synchroniciteit van de dood’. Dit bewijst dat er informatie-overdracht is tussen twee zeer gelijke wezens zoals tweelingen, die op de koop toe een heel nauwe band hebben.

De Franse tweeling Hacquart is een heel gekend voorbeeld. Jerome Haquart stierf op 3 februari waarna zijn tweelingbroer Emile, die honderden kilometers verderop leefde, ogenblikkelijk getroffen werd door een ziekte en 48 uren later overleed. Het bizarre is dat Emile nooit op de hoogte werd gebracht, maar het overlijden van zijn broer toch aanvoelde. Energiedraden verbinden ons met diegenen die we liefhebben, en dit kunnen we aantonen met het volgende voorbeeld. Er bestond een tweeling, waarvan de ene in Engeland woonde en de andere in Zuid-Afrika. Ze stierven allebei op 20 april 1961 op zeventigjarige leeftijd. Er werden en worden allerlei vreemde fenomenen vastgesteld bij tweelingen. Zo blijkt als de ene een verdoving ondergaat, de andere ogenblikkelijk in slaap valt. Als de ene zich met een scherp voorwerp prikt of snijdt, dan zal de andere op dezelfde plaats op het lichaam een rode vlek ontdekken.

Telepathie tussen moeder en kind

Volgens psychiater Jan Ehrenwald komt telepathisch contact tussen moeder en kind veel voor. Deze vorm van telepathie is dikwijls zeer uitgesproken bij het kind, want telepathie is de eerste mogelijkheid om te communiceren. Telepathie tussen moeder en kind wordt aanzien als een zeer efficiënte manier om informatie over te dragen, vooral als het kind in problemen geraakt. Op het moment dat een kind een taal beheerst, verdwijnt het telepathisch contact. Deze thesis werd onderbouwd door laboratoriumexperimenten aan de universiteit van Montana. De onderzoekers spitsten zich toe op de fysieke reacties van de moeders, terwijl het kind aan angstige situaties werd blootgesteld. De moeder moest melden wanneer ze het gevoel kreeg dat haar kind in levensgevaar was. En inderdaad, er werden voortdurend extreme emotionele reacties bij de moeder bemerkt. Dit wijst opnieuw op een nauwe contact dat bestaat tussen twee personen, die zich verbonden voelen met mekaar.

Telepathisch contact met je geliefde

.just Beautiful

Hoe is het mogelijk om met je geliefde te communiceren op afstand zonder dat je fysiek enig contact hebt? Twee personen kunnen gedachten en gevoelens zenden en ontvangen door middel van een energiebrug. Wanneer twee individuen dichtbij mekaar staan, is dit vrij makkelijk uit te voeren. Bij telepathische overdracht zijn er twee richtingen: de zender en de ontvanger. Om tot telepathisch contact te komen, is de verbondenheid (empathie) tussen twee personen noodzakelijk. De mens heeft een schild rondom zich, zodat gedachten en gevoelens voor anderen verborgen blijven. De telepathische overdracht zal niet louter met woorden zijn, maar ook met gevoelens, beelden of verlangens. Het is mogelijk om bepaalde zaken te weten te komen (paracognitie) door te horen (helderhorigheid) te voelen (heldervoelendheid) of door beelden die je binnenkrijgt (helderziendheid). Als een persoon tot telepathisch contact overgaat, dan voelt hij/zij iets wat de andere ook ervaart. De ene kan een beeld of gevoel doorkrijgen dat het type van de ervaring van de andere weergeeft. Het blijft niet bij fantasie, want de mogelijkheid bestaat om een onderscheid te maken tussen fantasie en telepathische overdracht, omdat deze laatste een innerlijk gevoel van werkelijkheid teweegbrengt.

'Romeu e Julieta na Sacada' → Julius Fronberg -1850/1921 - Pintor Sueco.

”Als je bewust tot een telepathische overdracht wil komen, dan moet je erin geloven. Zonder geloof lukt het niet. Je moet drie stappen doorlopen om telepathisch contact te hebben nl. inductie, visualisatie en jouw ‘wil’. Inductie staat voor ‘emotie opwekken’. Je moet je voorstellen dat de andere bij jou is en dat je zijn/haar gevoelens kan voelen. Een foto kan je hierbij helpen. Trek je terug in een rustige plaats. Bekijk de foto van je geliefde en laat je gevoelens en herinneringen de vrije loop. Hierna kom je tot visualisatie, hetgeen je wil overbrengen. Maak een duidelijk beeld in je geest van hetgeen je aan je geliefde wil verkondigen. De derde fase is dat je moet willen dat het gebeurt. Geloof erin en stuur jou wil uit. Noteer even dat de telepathie nooit faalt. Als het mislukt, dan betekent dit dat je één of meerdere van de drie stappen verkeerd of niet gedaan hebt. Als de boodschap verkeerd overkomt, dan wijst dit op een tegenwerking of gebrek aan gezamelijk contact. De intenties liggen uit mekaar. Het is onmogelijk om liefdesgevoelens naar een bepaalde persoon, die voor jou liefde niet openstaat, te sturen. Wees oprecht in je telepathische boodschappen. Indien er een goede telepathische connectie is, is het zeer eenvoudig om tot een overdracht te komen. Stuur geen misleidende gevoelens of gedachten naar een persoon, waarmee je een goede band hebt, want die zou uiteindelijk de telepathische connectie tussen jullie schade kunnen betrokkenen of zelfs breken. Als je jouw liefde, je bekommernissen, je gedachten en steun wil sturen, dan is het aangewezen om met beelden te werken. Stel je een beeld voor het geestesoog en doorspek dat met jouw emoties…” (Geen goed plan hier komt de wil bij kijken en dat is niet goed, liefde is en zal niet beinvloed worden)
Tristan and Isolt by Rogelio de Egusquiza, 1910 (detail)

~~~~~~~~~~~

Tweelingzusje gered door telepathie
Tijdens een mijn zoektochten op het internet naar interessant nieuws voor dit blog, kwam ik een artikeltje uit de Telegraaf tegen, over een meisje dat haar tweelingzusje redde van de verdrinkingsdood, door middel van thelepathie.

Het voorval vond plaats in Engeland, waar de 15-jarige tweelingzusjes Leanne en Gemma Houghton wonen. Leanne zat in bad en werd moe van het warme water. Hierdoor gleed ze weg in het bad. “Op dat moment ‘voelt’ haar tweelingzus Gemma dat er iets aan de hand is. Ze snelt naar boven en merkt dat haar jongere zusje onder water is verdwenen en niet meer ademt,” meldt de Telegraaf.

“Eerst dacht ik dat ze misschien een truc met me uithaalde, maar toen ik haar hoofd optilde, zag ze helemaal blauw”, zegt de Britse tegen een Engelse krant.
Gemma probeerde uit alle macht haar zusje te reanimeren, terwijl moeder Connie intussen met de hulpdiensten belde, die snel arriveerden. Een ambulancebroeder laat aan de pers weten dat Leanne was overleden als haar tweelingzusje niet het gevoel had gekregen dat er een verdieping hoger iets mis was.
Máire

~~~~~~~~~~~~

Telepathie is het vermogen om op bovennatuurlijke ook wel bovenzintuiglijke manier kennis te nemen van belevenissen van andere mensen of boodschappen door te geven aan anderen.
Dat klinkt magisch maar iedereen heeft het wel eens meegemaakt en onbewust communiceren we veel meer met elkaar via telepathie dan we beseffen. Denk maar eens aan de momenten dat je ineens aan iemand moest denken en dat deze persoon je vervolgens opbelt. Of dat je weet dat iemand naar je kijkt zonder dat je het ziet. Soms weten mensen dat er iets met hun geliefde aan de hand is of hebben een onbestemd gevoel en blijkt later dat er op dat moment iets ernstig is gebeurt of iemand in nood is. Je krijgt ineens een drang om iemand te bellen en die persoon heeft echt even een bemoediging nodig. Enz..
Mensen zijn vanuit een hogere dimensie met elkaar verbonden en delen op dat niveau onbewust informatie aan elkaar uit. Door telepathie kunnen gevoelens, gedachtes, beelden, emoties, reuk en smaak worden doorgegeven. Telepathie is niet gebonden aan afstand en zelfs niet aan tijd.

Telepathie wordt in de parapsychologie een vorm van ESP (= Extra Sensory Perception, buiten zintuiglijke waarneming) genoemd. Het wordt een paranormaal ook wel psi verschijnsel genoemd.
538 ...oeps

Telepathie is in de parapsychologie wetenschappelijk onderzocht en daar wel waargenomen en aangetoond maar nog nooit voldoende bewezen voor de wetenschap. Toch zijn er voldoende resultaten om aannemelijk te maken dat er en vorm van communicatie bestaat die niet te verklaren is met de huidige wetenschap.

Telepathie gaat niet via radiogolven of elektrische stroompje die de hersenen uitzenden wat mensen wel eens denken. Dat zou namelijk betekenen dat de signalen afnemen door afstand en dat er tijd overeen gaat. Onderzoek wijst uit dat nog afstand nog tijd invloed heeft op de telepathie. Het is dan ook aannemelijker dat telepathie gaat via een vierde dimensie die los staat van afstand en tijd. Het is dan ook mogelijk boodschappen te ontvangen uit verleden of toekomst. Voor de wetenschap is dat onbegrijpelijk maar in de spirituele wereld is dat een bekend verschijnsel.
We komen het in de Bijbel en in het christendom ook veelvuldig tegen.

Telepathie en de Bijbel
Het is erg aannemelijk dat Adam en Eva in het paradijs met de dieren telepathisch konden communiceren. Ze hadden gezag over de dieren gekregen en de opdracht hen te onderwerpen en voor hen te zorgen. Het lijkt mij dat er een spirituele communicatie is geweest waardoor de dieren begrepen wat Adam bedoelde en hem gehoorzaamde. We zien met name telepathische vermogens bij de zieners en de profeten in het oude testament. Ze weten dingen die ze niet kunnen weten en geven antwoord op vragen die nog gesteld moeten worden. Zie bv. 2 Samuel 12 waarin de profeet Natan de verborgen zonde van Koning David telepatisch wist en hem daarop aansprak. Telepathie wordt hier verklaard doordat de profeten contact hebben met de Geest van God die overal aanwezig is en dus ook alles weet en bekend kan maken aan Zijn profeten. Verbondenheid met God is dan ook verbondenheid met iedereen.
Ook de apostelen in het nieuwe testament hadden telepathische gaven. Een voorbeeld daarvan is toen Petrus de leugen van Ananias en Saffira doorzag en op bovennatuurlijke wijze vertelde wat er echt gebeurd was. (handelingen 5). Ook hier zien we dat de Heilige Geest het ‘Medium’ was waardoor deze informatie kwam.

Le Prince Lointain: Silvio Allason (1843-1912), Il Bacio.

Telepathie en Jezus.
Het duidelijkst zien we de telepathische gaven in het leven van Jezus. Hij kende de gedachten van de mensen,( Luk 11:17) Hij kende op bovennatuurlijke wijze het verleden van de vrouw bij de put (Johannes 4:18 want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken.) Hij wist wanneer Zijn vriend Lazerus gestorven was. (Johannes 11:11 Zo sprak Hij en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken.) Jezus weet telepathisch wat in ons is. (Johannes 2:25 en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens was.) Voor Jezus is niks verborgen. Hij kent onze diepste gedachten en overwegingen en toch houdt Hij van ons. Dat is het grootste wonder. Als mensen telepathisch al onze gedachten zouden kunnen lezen dan zouden er waarschijnlijk geen mensen meer overblijven die van ons hielden. Toch houdt Jezus ondanks dat onvoorwaardelijk veel van ons.
Psalm 139
1 Here, Gij doorgrondt en kent mij;
2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;
3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
4 Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen;
5 Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.
6 Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.
Telepathie en gebed.
Gebed is een vorm van telepathie. Gebed is een vorm van communiceren in de spirituele wereld. We kunnen bidden tot God, bidden voor mensen en hen zegenen in Jezus naam. Telepathie gaat altijd via de Geest. Om te voorkomen dat het niet via de verkeerde geest gaat is het belangrijk altijd te bidden in Jezus naam.

Gevaren van telepathie.

Image detail for -Fantasy Cards by Marc Fishman Knight and Maiden Set 4 | eBay

Telepathie is communiceren via de geestelijke dimensie.

Het gevaar is dat we uit zijn op macht en invloed willen uitoefenen op mensen.

Actief vanuit onszelf bezig zijn met telepathie is altijd gevaarlijk omdat we niet zuiver staan in de liefde en daardoor altijd iets van onze ego meezenden.
Nooit doen dus!

Telepathie kan ook via andere kanalen dan Gods Geest gaan. Denk aan zwarte magie.
Experimenteren met telepathie is dan ook niet ongevaarlijk en buiten Gods liefde ook niet de bedoeling.
God roept ons op ons te laten leiden door de Heilige Geest.
Vanuit onze verbondenheid met God via Christus kunnen we boodschappen ontvangen en doorgeven aan mensen ter bemoediging en kunnen we mensen zegenen in Jezus naam.
Het gaat dus om zuiverheid van geest!
Eerlijke puurheid en waarachtigheid.

Woman Butterfly GIF

Zoals water het medium is waardoor golven zich voortbewegen en lucht waardoor geluid zich voortplant, zo is de geest het medium waardoor telepathie mogelijk is. Telepathie kan plaatsvinden door de geest van de mens die af en toe spontaan signalen opvangt van andere mensen.

Dit is een natuurlijk proces door de ingeschapen wetten van God.
Degene die actief bezig is om telepathie te beoefenen kan onbewust in contact komen met geestelijke sferen die niet zuiver zijn.
Doe dit dus niet bewust!

Zeker als de intentie van degene die contact zoekt niet zuiver is, wat vaak het geval is. Wie is er immers helemaal zuiver?

Telepathie door de Geest van God is altijd zuiver.

(Wat betekend dat je het niet opzoekt en dat het gebeurd op een moment dat je het niet verwacht, dat is zuiverheid)
En voor zover onze gebeden niet zuiver zijn, worden deze gezuiverd door ons in gebed te richten op Jezus en onze gebeden ten alle tijden via Jezus te zenden. Zo worden onze gebeden gezuiverd en onzuivere gebeden vernietigd waardoor ze geen schade kunnen uitrichten.

Romeo and Juliet by Sir Frank Dicksee. Besides Helen of Troy and Paris, this couple are the all time greatest icons of innocent, selfless and true passion. Too young to stop social mores getting in the way...

Koorden van de ziel

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥