web analytics
11:11 Dubbele getallen
Gezondheid & UiterlijkPolitiek-Elite

Aanvullende documenten van de Amerikaanse regering bevestigen beweringen dat COVID-19 een neppandemie is

gf9b2c0c850cf5a83630899bc85537f01d9112cb0462599a4406bca1d3b5203a89e6a80cd4ea451c2f1543442204bc624 640 covid AnGel-WinGs.nlHet ‘papieren spoor’ dat overheidsfunctionarissen voor en tijdens COVID-19 hebben achtergelaten, kan wijzen op pandemische ‘oefeningen’ en andere vormen van mogelijk binnenlands terrorisme.

Hoe meer je kijkt naar de pandemie, biodefensie en nationale gezondheidsbeveiligingsmaatregelen, strategieën en plannen van de Amerikaanse federale overheid die voorafgaand aan en tijdens COVID-19 zijn bijgewerkt, des te meer overtuigd je bent van de mogelijkheid dat COVID-19 is een nep-pandemie.

De bewering dat COVID-19 een neppandemie zou kunnen zijn, is op verschillende manieren onderbouwd. Eén benadering was om te bewijzen dat het aantal doden en gewonden door COVID-19 ten onrechte is verhoogd door overheidsinstanties zoals de CDC in een poging burgers bang te maken en hen te dwingen te doen wat de regering wilde.

Een andere benadering is om voortdurend de hypocrisie van gezondheidsfunctionarissen en politici aan de kaak te stellen met betrekking tot de draconische COVID-19-beperkingen die ze burgers opleggen, terwijl ze dergelijke beperkingen zelf duidelijk negeren. Deze benadering is gebaseerd op het idee dat hoge volksgezondheidsfunctionarissen en politici waarschijnlijk weten of (de nadruk ligt op “of”) COVID-19 een soort meerjarige “veldoefening” is om voorbereid te zijn op een pandemie.

Andere politici en/of volksgezondheidsfunctionarissen kunnen hiervan op de hoogte worden gebracht door lekken van werknemers van invloedrijke federale agentschappen of afdelingen die op de hoogte zijn van de mogelijke onwaarheid. In dit scenario zouden degenen die weten dat COVID-19 een nep-pandemie is, zelfs de draconische COVID-19-beperkingen negeren.

Er zijn verschillende gevallen geweest van politici en volksgezondheidsfunctionarissen die deden alsof COVID-19 geen probleem is. Een voorbeeld zijn de talrijke volksgezondheidsfunctionarissen en politici die de massale rellen in mei 2020 en daarna steunden. Als COVID-19 een echte, gevaarlijke pandemie zou zijn, zouden volksgezondheidsfunctionarissen en politici dergelijke rellen niet steunen.

Een andere benadering is het zorgvuldig onderzoeken van juridische acties en publicaties – het “papieren spoor” – door Amerikaanse federale overheidsfunctionarissen en volksgezondheidsfunctionarissen in de aanloop naar en tijdens COVID-19. Deze benadering is buitengewoon nuttig, en daarbij ontdekt men dat niet alleen COVID-19 nep kan zijn, maar dat men zich begint af te vragen of verschillende andere schijnbaar perfect getimede politieke en culturele evenementen door de jaren heen nep, lokale, regionale of nationale ” Oefeningen ” had kunnen zijn.
De Amerikaanse regering is misschien van plan geweest om een ​​nationale, meerjarige “oefening” te “beleggen”

Eerdere artikelen bespraken verschillende pandemiewetten die in 2019 waren bijgewerkt, slechts enkele maanden voor de gemelde COVID-19-uitbraak.

Deze wetten en richtlijnen voor paraatheid bij pandemie en alle gevaren van de VS machtigen een persoon die bekend staat als de Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) in samenwerking met Amerikaanse overheidsinstanties zoals het Department of Homeland Security, het Department of Defense, het Department of Justice ( waartoe ook de FBI behoort), en een paar anderen voor ‘het uitvoeren van oefeningen en operationele oefeningen’.

Eerdere artikelen gingen ook in op de National Health Security Strategy 2019-2022, die begin 2019 werd gepubliceerd. Het is een document dat vereist is door de Amerikaanse wetgeving, inclusief de Pandemic and All-Hazards Preparedness and Advancing Innovation Act van 2019. De National Health Security Strategy 2019-2022 is dus duidelijk een soort juridisch document over de voorbereiding op pandemie.

Een ander eerder artikel besprak enige taal in de National Health Security Strategy 2019-2022 die zou kunnen worden geïnterpreteerd als de bedoeling van de Amerikaanse regering om een ​​nationale pandemie- en hersteloefening te “roepen”. Het relevante gedeelte van het document luidt als volgt:

Een verenigde nationale respons en herstel bij noodsituaties en rampen op het gebied van de volksgezondheid bijeenroepen

De ASPR leidt, in coördinatie met de HHS en federale partners, de nationale paraatheid en respons op de volksgezondheid en de medische zorg, evenals de inspanningen voor herstel van de gezondheidszorg en de sociale dienst, zoals geleverd door Emergency Support Function # 8 en Health and Social Services Recovery Support Function hebben zijn overgedragen. Deze inspanningen bieden verenigd nationaal leiderschap en begeleiding aan actoren op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheidszorg voor, tijdens en na rampen. We zijn ons ervan bewust dat de SLTT-actoren in de voorhoede van de respons staan ​​en mogelijk tijdige en adequate federale steun nodig hebben om hun middelen en capaciteiten te vergroten. Het is daarom van levensbelang

Daarnaast zullen we blijven samenwerken met internationale partners om ervoor te zorgen dat onze paraatheids- en responsactiviteiten zijn afgestemd op die van de wereldwijde gemeenschap. We zullen blijven streven naar het organiseren, trainen, uitrusten en oefenen van reactievermogen. We zullen paraatheidsnormen voor de gezondheidszorg opstellen om de paraatheidsstatus van de coalitie te beoordelen en ervoor te zorgen dat oefeningen de weerbaarheid van het systeem tegen routinematige en catastrofale dreigingen testen. ( Pagina 10 ; nadruk toegevoegd)

In eerdere artikelen werd beweerd dat de sectie waarnaar wordt verwezen een subtiele poging kan zijn geweest van volksgezondheidsfunctionarissen en/of politici om hun plannen om een ​​nationale meerjarige pandemieoefening te ‘beleggen’ legaal te ondersteunen.

De artikelen beschreven de FEMA-geclassificeerde oefeningen van de Amerikaanse regering, wat een poging kan zijn (van verschillende) legale methoden die volksgezondheidsfunctionarissen gebruiken om een ​​pandemie te simuleren en te gebruiken als een “veldoefening” of iets dergelijks. (Hoewel dit een kanttekening is, is nu gebleken dat gerelateerde documenten, zoals het ASPR Strategisch Plan voor 2020-2023, het woord “convene” gebruiken om de doelstelling of het plan voor het ondernemen van toekomstige actie aan te duiden; zie pagina’s 21 en 54 ).

Maar er kan meer informatie zijn om de bewering te ondersteunen dat het hierboven geciteerde deel van de National Health Security Strategy 2019-2022 subtiel melding maakt van plannen om een ​​meerjarige pandemische respons en hersteloefening te ‘beleggen’. Er moet aan worden herinnerd dat de adjunct-secretaris voor paraatheid en respons (ASPR) de bevoegdheid heeft om “oefeningen en oefeningen” uit te voeren met vrijwel elke vereiste overheidsinstantie of -afdeling. De ASPR heeft blijkbaar voor het laatst een strategisch plan gepubliceerd in 2014 (pagina 2). Het kan veelzeggend zijn dat ASPR in april 2020 een geactualiseerd strategisch plan heeft uitgebracht dat samenvalt met COVID-19.

In het strategisch plan van de ASPR voor 2020-2023 staat echter een zeer gelijkaardige paragraaf als in de hierboven aangehaalde National Health Security Strategy 2019-2022 – met dit verschil dat in de strategie van de ASPR duidelijk staat dat het plan een ” meerjarig en uit meerdere fasen bestaand oefenprogramma”. Voordat we bij dit gedeelte komen, moet worden vermeld dat in het Strategisch Plan van de ASPR staat dat het:

is gericht op en bedoeld ter ondersteuning van de implementatie van een aantal verschillende overkoepelende wetten, uitvoeringsvoorschriften, richtlijnen, strategieën en plannen, waaronder, maar niet beperkt tot: de National Security Strategy (NSS), de National Health Security Strategy 2019-2022 ( NHSS), de National Strategy on Biological Defense (NBS), het HHS Strategic Plan, FY2018-2022, en de Pandemic and All-Hazards Preparedness and Advancing Innovation Act (PAHPAIA) van 2019. ( pagina 2 )

Met andere woorden, het ASPR Strategisch Plan lijkt te stellen dat het een soort juridisch document is dat de “implementatie” van andere pandemiewetten en juridische documenten ondersteunt. Dit is belangrijk omdat het een soort “papieren spoor” is van wettelijke maatregelen of documenten die leiden tot en tijdens COVID-19.

Het belangrijkste (enigszins afgekorte) deel van het ASPR Strategisch Plan 2020-2023 luidt echter als volgt:

Doel 2.3: Reactie- en herstelmaatregelen versterken

ASPR streeft er voortdurend naar om de gezondheids- en medische hulpverlening aan door rampen getroffen gemeenschappen te verbeteren tijdens de duur van de missie. Een succesvolle voorbereiding op, reactie op en herstel van noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid en andere incidenten vereist nauwkeurige identificatie van hiaten en daaropvolgende planning en paraatheidsactiviteiten om deze aan te pakken. ( Pagina 30 , nadruk toegevoegd)

Als onderdeel van dezelfde doelstelling van het versterken van “respons- en herstel”-maatregelen, stelt het document dat:

De ASPR zal de volgende strategieën nastreven om haar reactievermogen bij rampen te versterken:

Volledige implementatie, testen en validatie van de verschillende componenten van het ASPR Incident Response Framework , inclusief de ontwikkeling, implementatie en voortdurende oefening van alle functionele bijlagen (informatiebeheer, planning, coördinatie van middelen evenals financiën en administratie) en andere ondersteunende bijlagen, operationele doctrines en SOP’s [Standard Operating Procedures]

Stel een financieel duurzaam, meerjarig, meerlagig oefenprogramma op dat is ontworpen om strategieën, plannen en vaardigheden te testen en om nationale paraatheid te bereiken en te behouden om allerlei soorten rampen te voorkomen, erop te reageren en te herstellen ( pagina 31 , nadruk toegevoegd en hyperlink toegevoegd)

Vergelijk nu de gemarkeerde paragrafen uit het ASPR Strategisch Plan voor 2020-2023 met de Nationale Gezondheidsbeveiligingsstrategie 2019-2022, die begint met een subdoel en als volgt wordt ingekort:

Een verenigde nationale respons en herstel bij noodsituaties en rampen op het gebied van de volksgezondheid bijeenroepen

De ASPR leidt, in coördinatie met de HHS en federale partners, de nationale paraatheid en reactie op de volksgezondheid en de medische zorg, en de inspanningen voor herstel van de gezondheidszorg en de sociale dienst … We zullen de inspanningen opvoeren om de responsvaardigheden te organiseren, op te leiden, uit te rusten en te oefenen. We zullen normen voor de gereedheid van de gezondheidszorg vaststellen om de gereedheidsstatus van de coalitie te beoordelen en ervoor te zorgen dat oefeningen de veerkracht van het systeem tegen routinematige en catastrofale dreigingen testen. ( Pagina 10; nadruk toegevoegd)

Ook hier heeft ASPR de bevoegdheid om trainingen en oefeningen uit te voeren, waarvan sommige “zonder aankondiging” kunnen plaatsvinden. De National Health Security Strategy 2019-2022 heeft als subdoelstelling “het bijeenroepen van een verenigde, nationale respons en herstel”, terwijl het ASPR Strategisch Plan 2020-2023 het plan heeft om “de verschillende componenten van de ASPR volledig te implementeren, testen en implementeren Kader voor incidentrespons … valideren, inclusief … lopende oefeningen “van de” operationele doctrine “en” opzetten van een … meerjarig en meerlagig oefenprogramma ontworpen om … nationale paraatheid te bereiken en te behouden om … te reageren om te herstellen van en te herstellen van allerlei soorten rampen “Waaronder ook pandemieën.

Het lijkt erop dat zowel het ASPR Strategisch Plan 2020-2023 als de National Health Security Strategy 2019-2022 mogelijk opzettelijk uitgebreide verklaringen gebruiken om hetzelfde plan voor te stellen in juridische documenten, een “aanhoudende” “catastrofale bedreiging” voor “nationaal”. voor “enkele jaren” en dan legaal proberen dit een “oefening”, “oefenprogramma” of iets dergelijks te noemen.

Als COVID-19 nep is, zou het zeker passen bij de beschrijving van een “aanhoudende” “catastrofale dreiging” op “nationaal” niveau gedurende “meerdere jaren”.

Nep-activiteit voor “wetshandhaving” of “inlichtingen” redenen legaal

Sommigen vragen zich misschien af ​​waarom ambtenaren van de volksgezondheid proberen om plannen voor zo’n nep-pandemie in juridische documenten om te zetten, en dit enigszins clandestien en dubbelzinnig doen. Een mogelijk antwoord is dat een illegale nep-pandemie zou kunnen passen in de definities van internationaal of binnenlands terrorisme. “Hoaxes” zouden ook illegaal zijn, tenzij de hoax is

.. een wettig geautoriseerde onderzoeks-, beschermings- of inlichtingenactiviteit door een Amerikaanse wetshandhavingsinstantie, staat of politieke afdeling van een staat of een Amerikaanse inlichtingendienst (18 US Code § 1038)

In de eigen woorden van de FBI: “De FBI is een primaire wetshandhavingsinstantie van de Amerikaanse regering.” En de bovengenoemde wet, die hoaxes door dergelijke wetshandhavingsinstanties lijkt toe te staan, zou een reden kunnen zijn waarom president Obama de FBI in 2016 opdracht gaf om “volksgezondheid en wetshandhaving te koppelen en samen te werken met INTERPOL [de International Criminal Police Organization] via de GHSA [Global Health Security Agenda] en om de succesvolle implementatie ervan te coördineren.”

Dit zou ook kunnen verklaren waarom de sectie waarin de bevoegdheid van ASPR om “training en operationele oefeningen uit te voeren” in de Pandemic and All-Hazards Preparedness and Advancing Innovation Act van 2019-innovaties) kort voor COVID-19 beschrijft, een bepaling bevat die de directeur van de National Intelligence De dienst moet samenwerken met de ASPR om “de paraatheids- en reactiecapaciteiten te informeren” (pp. 1379-38) “Hoaxes” of soortgelijke vervalste activiteiten worden legaal verklaard om redenen van “wetshandhaving”, “inlichtingen” en “bescherming”.

Het belangrijkste is dat volksgezondheidsfunctionarissen en politici die een nep, realistische “reactie- en hersteloefening” plannen, proberen de activiteit, oefening, programma of hoe ze het ook noemen, te legaliseren. Anders zou het waarschijnlijk passen in de definitie van binnenlands terrorisme zoals uiteengezet in de federale wetgeving:

De term “binnenlands terrorisme” verwijst naar activiteiten die-

(A) gedrag omvat dat gevaarlijk is voor mensenlevens in strijd met het strafrecht van de Verenigde Staten of een andere staat;

(B) zijn duidelijk bedoeld-

(i) een burgerbevolking te intimideren of te dwingen;

(ii) om het beleid van een regering te intimideren of af te dwingen; […] (18 Amerikaanse code § 2331, nadruk toegevoegd)

Het gemarkeerde deel sluit activiteiten uit die niet in strijd zijn met het strafrecht. Politici, volksgezondheidsfunctionarissen en andere federale instanties en afdelingen kunnen dus eerst proberen ervoor te zorgen dat hun geplande nep-pandemieoefening geen overtreding van het strafrecht is. Hoe dan ook, het zou een terroristische daad zijn (sterfgevallen door onnodig gebruik van ventilatoren en “vaccins”, sluiting van kerken, scholen en bedrijven, draconische afsluitingen, gedwongen vaccinaties, enz.) actie.

Hoewel het Amerikaanse ministerie van Justitie corrupt is gebleken, is het mogelijk dat dit personeel wordt vervangen en dat toekomstig personeel niet langer zo toegeeflijk is tegenover het establishment – zelfs toekomstige liberale medewerkers van het ministerie van Justitie kunnen worden getroffen door terrorisme dat wordt veroorzaakt door een neppandemie, en zich zorgen maken over de schade die het kan hebben aangericht. Maar het legaliseren van een neppandemie zou de betrokkenen in de toekomst enige juridische bescherming kunnen bieden.

Tenminste, als COVID-19 een neppandemie is. De bovenstaande discussie zou overbodig zijn als de COVID-19-pandemie echt is.

Als je echter de gegevens bestudeert die hebben geleid tot COVID-19 en kort daarna, en rekening houdt met verschillende factoren die nauwelijks als toeval kunnen worden verklaard, zou je steeds meer kunnen geloven dat COVID-19 een gedeeltelijk of volledig vervalste pandemie is “veldoefening”, “oefenprogramma” of iets dergelijks.

En, geloof het of niet, er is meer informatie om deze bewering te staven, maar die wordt hier niet genoemd.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥