web analytics
...
Mediums / ToekomstMysterieParanormaal

Voorspellingen van de Indische Palmbladeren voor de huidige tijd

Voorspellingen van de Indische Palmbladeren voor de huidige tijd

-Interessant artikel wel, alleen wat negatief soms, maar toch frappant dat het er vaak ook weer niet naastzit… qua jaartallen vaak wel… maar goed laten we hopen dat het waarschuwingen zijn die hopelijk niet uitkomen.

De huidige tijd in de mensheids-evolutie staat in het teken van grote omwentelingen. Dit artikel gaat over wat de Indische Palmbladeren daarover voorspeld hebben, hoe dat met andere profetieën samenhangt en hoe inzichten vanuit de esoterie betreffende de huidige fase van onze evolutie kunnen bijdragen aan een beter begrip over wat er gaande is. Wat zijn de palmbladeren?

De palmbladeren zijn door Indiërs in diverse bibliotheken in vooral Zuid India bewaarde bronnen die van oorsprong duizenden jaren voor Christus beheerd werden door de 7 Rishi‟s1 en ook door hen zijn opgetekend.

De bronnen beschrijven diverse onderwerpen, zoals geestelijke scholings-inzichten, mensheids-evolutie, geneeskunst, toekomstvoorspellingen van continenten, landen en personen. Zo kan iemand de toedracht van zijn leven leren kennen, waaronder bepaalde te ontwikkelen mogelijkheden en vaardigheden, en wordt dit hem ter plekke voorgelezen als hij de inzage hierin bewust opzoekt –want dan is het voorzien dat hij ze te horen krijgt

2. Dit duidende voorlezen is een hele kunst op zich, omdat de gebruikte taal veelal Oud-Tamils is (te vergelijken met als iets in het Oud-Sanskrit zou zijn geschreven), alsook dat die nogal bloem- en beeld-achtig is

3. De zeer verfijnde en ver ontwikkelde astrologie van de oude Indische cultuur vormt een basis voor het in de palmbladeren opgetekende. Zo gaat het bij het voorlezen om een oeroude zeer specialistische kunst en is het bijvoorbeeld nodig dat diegene die het voorleest –na de nodige innerlijke ontwikkeling en scholing in deze materie– een intuïtief en inspiratief lijntje kan leggen naar de bron waar het vandaan komt, dat wil zeggen naar de in de geestwereld levende Rishi‟s en andere helpende geesten. Voor het behoud van de tekst op de palmbladeren wordt deze na ongeveer 800 jaar op nieuwe palmbladeren overgeschreven. De schrijver Thomas Ritter heeft zijn jarenlange ervaringen en opgedane kennis hieromtrent opgeschreven. Hieronder valt ook het voorlezen van zijn palmblad en de daaruit naar voren komende beschrijving van zijn leven, die volgens hem feilloos klopten

4.Opvallende uitgekomen voorspellingen

Thomas Ritter kreeg begin september 2001 de vertaling van een bijzonder door
hem opgesnord manuscript met voorspellingen van het wereldgebeuren in de bus.
Een merkwaardige ervaring moet het zijn geweest toen hij „s middags op 10 september 2001 de zeer nauwkeurige voorspellingen over de aanslag van 11 september las (inclusief wat inside-info over hoe het werkelijk is gegaan en wie erachter zat): “Op de elfde dag van de negende maand in het jaar 2001, volgens westerse tijdrekening, zal een misdaad van tot dan toe ongekende omvang zich afspelen. Het zal in de voornaamste stad aan de oostkust van het noordelijke deel van het dubbelcontinent (omschrijving voor Noord Amerika en dus New York) plaatsvinden. Doel van deze misdaad is een zeer groot gebouw, dat als veelbetekenend symbool van de westerse wereld wordt gezien. Het gebouw bestaat uit twee hoge torens.

1 De 7 Rishi‟s waren oorspronkelijk de cultuurleiders in India na de uittocht uit Atlantis. Zij hadden de geestelijke vruchten -op dus o.a. palmbladeren- van de Atlantische tijd met zich meegenomen en konden zo er voor zorgen dat de geestelijke mensheids-evolutie daar doorgang vond.

2 Tevens vermeldt het vaak de datum waarop diegene in de palmblad-bibliotheek verschijnt, aanduidingen over zijn beroep, lichamelijke kenmerken/ gebreken, vorige levens, genezende tips en het sterf-moment.

3 Bv. de treinmachinist: “bestuurder van een wagen die met behulp van waterdamp of andere energieën veel mensen over lange afstanden heen kan helpen”.

4 In zijn boek: “Die Palmblatt bibliotheken und ihre Prophezeiungen zur Zukunft Europas” (Jochen Kopp Verlag).

Zie ook de video in het Duits van Sri Sarvabhavana http://www.vedic-guide.de/videos/video-palmblattbibliotheken.html

Deze torens zullen door Vimanas (oud-Indisch begrip voor vliegtuigen5) worden aangevallen.

Daarbij storten zich twee Vimanas in de torens en richten grote verwoestingen aan.

De torens zullen in elkaar storten, echter niet door het inslaan van de Vimanas, maar door voorbereide en doelgerichte explosies binnen in de torens.

… In de hoofdstad van het land, waarin deze misdaad plaatsvindt (Washington D.C.) zal een volgende aanval geschieden.

In het gebouw van de legerleiding van dit land slaat een hemelspijl (Oud-Indisch voor raket) in.

Publiekelijk wordt gezegd dat een Vimana in het gebouw, dat de naam vijfster(het Pentagon) heeft, zou zijn gestort.

Deze officiële uitspraak klopt niet … De regeerder van dit land zal kort na deze gebeurtenissen alle samenzweerders uit het Arabische gebied van deze daad beschuldigen en oorlogs-bedoelingen tegen een paar van deze landen uitspreken, die hij later ook in daden zal omzetten.

Zijn beschuldigingen zijn echter niet waar.

In werkelijkheid weet hij van de geplande aanslagen, aan welke ook mensen deelnemen, die voor hem werken … Het zal de regeerder de mogelijkheid geven, in de volgende jaren meerdere oorlogen te beginnen, … om zijn machtsbelangen door te zetten en de belangen van hen die hem ondersteunen”

6.Ook Irak komt aan bod:“Op de vroege ochtend van de 20ste dag in de derde maand van het jaar 2003, volgens westerse tijdrekening7, zal de USA beginnen met een aanval van zeer sterke Vimanas op het gebied van de hoofdstad van Irak, alsook op militaire doelen.

Deze oorlog hebben de Amerikanen lang voorbereid.

Ze lopen simpelweg over de bedenkingen van de andere volkeren en hun vertegenwoordigers heen.

Als officiële reden voor het begin van deze oorlog beweert de regeerder van de USA dat de Irakese regering met zijn tirannieke heerser de vrede in de wereld, en in het bijzonder de USA, bedreigen.

Het Irakese leger beschikt over geheime en uiterst dodelijke wapens.

Daarom is het nodig Irak militair te verslaan, en zijn regering te laten vallen.

Deze beweringen blijken later leugens te zijn.

Noch had Irak iets met de aanslagen van 11 september 2001 op de steden van de USA te maken, noch beschikt zijn leger werkelijk over de bedreigende dodelijke wapens.

De woorden van de regeerder van de USA worden ook door de meeste andere volkeren en hun vertegenwoordigers niet vertrouwd …

Duitsland en Frankrijk zullen het volgen van de USA openlijk en vastberaden weigeren …

De man, wiens berechting ze laten plaatsvinden, is niet de Irakese heerser zelf, maar zijn dubbelganger.

De heerser zelf zit veilig in een buurland.

De oorlog zal vele jaren duren, langer dan de periode waarin de regeerder van de USA, die deze oorlog begon, het presidentschap zal bekleden”.

Over de gigantische Tsunami in Zuidoost Azië van 2004 zeggen de palm-bladeren het volgende:

“In de laatste maand van het jaar 2004, zes dagen voor zijn einde, zal zich een enorme catastrofe in het Zuidoost Aziatische gebied voordoen.

Onder de zee ten westen van het eiland Sumatra zal de aarde zo sterk beven zoals het lang niet gedaan heeft.

Deze onderzeese beving zal reusachtige vloedgolven als gevolg hebben, die de kusten van Sumatra, Thailand, Bangladesh, India, Sri Lanka, de Maladiven en de kust van Oost-Afrika zal verwoesten …

Er zullen verdenkingen zijn, dat een grootmacht, de USA, de vernietigende zeebeving door de test van een nieuw soort wapen mogelijkerwijs kunstmatig hebben gecreëerd.( Ik heb dat gezien in een visioen, ik zag een atoombom die tot ontploffing is gebracht op de zeebodem…frappant of niet?)

Echter een bewijs daarvoor zal niet gevonden worden 8”.

5 Het is bekend dat de oude mensen van Atlantis vliegtuigen hadden weten te maken.

O.a Rudolf Steiner verhaalt daar over.

6 Over de talloze ongerijmdheden van de officiële versie van 9-11 kan hier door de toedracht van dit artikel niet worden uitgeweid.

Het is bv typisch dat meer dan de helft van de inwoners van New York ervan overtuigd zijn dat het een “inside job” was. De horoscoop van dat moment in Manhattan laat in ieder geval zien dat de VS voor een belangrijke keuze stonden: of de wereld blijven domineren, of ervoor kiezen zich door de volkeren van de wereld te laten voeden en zich er door wat hun eigen gedrag betreft te laten spiegelen, om zich zo verder te kunnen ontwikkelen.

7 Dat is op de dag nauwkeurig, zie bv http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq

8 O.a. Joe Viallis uit Australië beweerde dat een speciale eenheid van de USA op de zeebodem een atoombom heeft laten ontploffen.

Ook hoe de Indische regering reageerde doet vermoeden dat ze wisten van een Amerikaanse betrokkenheid.

Voor de hulp aan eigen slachtoffers bouwde India het bewakingsschip INS Nirupak binnen 72 uur om tot ziekenhuis-schip met 50 bedden, en wezen ze de hulp van 2 Amerikaanse ziekenhuis-schepen elk met 1000 bedden af.

Ook waarschuwde de Indische regering het Amerikaanse leger om zich ver verwijderd te houden van het soevereine territorium van India.

De US-Navy wist 2 uur van te voren dat de tsunami zou plaats vinden, maar stuurde geen waarschuwingen rond, zie: http://www.sweetliberty.org/issues/weather/usadvancedwarning.html

Voorspellingen en de huidige mensheids-evolutie

Door de palmbladeren heen zit ook het verloop van de mensheids-evolutie verweven. Vele volkeren hebben wat dat betreft voorspellingen gedaan voor de 20ste en 21ste eeuw. Zo hebben de Maya‟s, vanuit hun astrologische kennis en bedrevenheid, geduid dat de cyclus van het zogenaamde kosmische jaar –ongeveer 25.920 jaren – eindigt en dat er een nieuwe begint.

Dit zou ofwel op 28 oktober 2011 zijn of op 21 december 2012, of wellicht er ergens tussen in, zoals met de afgelopen zonsverduistering op de 20ste mei, 2012, of de samenstand van Venus en de Zon op de 6de juni, 2012. De horoscoop van de 21ste december 2012 zelf geeft in ieder geval sterke aanwijzingen dat dit een nieuwe start is met grote nieuwe mogelijkheden.

Het Hindoeïsme verdeelt de mensheids-evolutie in 4 tijdperken (Yuga„s) met elk een specifieke inslag. Deze verlopen in door elkaar lopende grotere en kleinere cycli, telkens met één op de voorgrond. Van één ervan, het Kali Yuga, het ijzeren tijdperk, zegt Rudolf Steiner -grondlegger van de Antroposofie- dat dit begonnen was in 3000 v.Chr. en eindigde in 1899. In dit tijdperk ligt het accent erop dat mensen zich vooral bewust zijn van het fysieke deel van het bestaan, waardoor de mens zo volledig mogelijk zichzelf als een vrij wezen los van zijn geestelijke thuis is kunnen gaan beleven.

Daardoor is er nu wel een doorgeschoten geloof in het materialisme op allerlei gebieden, met vele desastreuze gevolgen. De overgang naar het nieuwe tijdperk, te vergelijken met die van de seizoenen, gaat volgens een proces met de nodige omwentelingen. Dit Gouden Tijdperk/SatyaYuga, (wat 5000 jaar duurt vanaf 1899) betreft een tijdperk dat in het teken staat van vrede, liefde, wijsheid en boetedoening, waarin alle fundamenten van religie in hun totaliteit aanwezig zijn en het geestelijke kan worden ervaren door bijvoorbeeld een directe intuïtie van waarheid 10.

Rudolf Steiner legt via de Bijbel het e.e.a. nader uit voor onze tijd, die valt in de 5e cultuurperiode (1417 – 3577 na Chr.)en ook wel die van de bewustzijnszielen-tijd genoemd. Gedurende die periode is het de bedoeling dat de mens zich vollediger bewust wordt van zichzelf als vrije geïndividualiseerde geest met een ziel en lichaam.

Dit duidt dan tevens er op dat daarin de uiteenzetting met de driftensfeer als opgave centraal staat. Hij laat dit a.d.h.v. 2 passages in Mattheus 14:13-21 en 15:32-38 zien.

De tweede passage gaat over het voeden van 4000 mensen met “7 broden en wat visjes”. Christus‟ discipelen wisten dat het getal 4000 staat voor de 4e cultuurperiode. De 7 broden slaan op de 7 dag-sterrenbeelden. De 4e cultuurperiode was er voor de uiteenzetting daarmee. In de eerste passage gaat het om de spijziging van 5000 mensen met 5 broden en 2 vissen. Christus‟ leerlingen wisten dat hier gerefereerd werd aan de vijf nachtelijke sterrenbeelden, waarvan het de bedoeling is dat die in de 5e cultuurperiode aan de orde komen, en dat zich afspeelt in het teken van Vissen (dit sterrenbeeld bestaat zelf ook uit twee vissen). Deze nachtelijke sterrenbeelden gaan juist over de meer onbewuste, duistere driftensfeer. Wat er over is zijn dan “12 manden”, d.w.z. dat dan de uiteenzetting met alle dierenriemsterrenbeelden is doorlopen11. Een ander onderdeel van de Bijbel via welke Rudolf Steiner die overgang van het Kali Yuga naar het SatyaYuga ook uitlegt is de Openbaringenvan Johannes. Deze is ook gebaseerd op tijdperken van de mensheids-evolutie, onderverdeeld in de 7 Brieven, 7 Zegels, 7 Bazuinen en 7 Schalen van Goddelijke Toorn (Goddelijke Liefde), ook zich afspelend in grotere en kleinere cycli. De grootste cyclus betreft 7 x 2160 jaren die elk van deze 4 hoofd-tijdperken per stuk duren. De periode van 2160 jaar is wat we zagen hoe lang de zgn. cultuurperiodeduurt. Het eerste hoofd-tijdperk begon met de 1ste brief aan de gemeente van Efeze (Openbaring Hoofdstuk 2), wat slaat op de cultuurperiode die in India plaats vond. De cultuurperiode waar wij nu in zitten betreft de 5de brief aan de gemeente van Sardes (1417 – 3577 na Chr.).

9 Door de draaiing van de as van de aarde gaat het lentepuntdan gedurende 2160 jaar (12x 2160 = 25.920). Bij Tibetanen, Egyptenaren, Hopi en Azteken zit dit fenomeen ook in hun spirituele wereldbeeld verwerkt. 10 De andere Yuga‟s zijn het Zilveren/Tetra; met accent op het denken en denkkracht, en de man die het voor het zeggen heeft, en het Bronzen/Dvarpa waarin de wetenschap floreert, het geestelijke wordt ervaren in subtiele energieën, en er veel uitvindingen zijn en de vrouw het voor het zeggen heeft.

11 Zie Het Mattheus-evangelie, R. Steiner, 10e voordracht
Met de bewustzijnszielen-tijd hoort ook de ontwikkeling van het Kosmische Christendom (Sardes was een oude cultuur die de sterren bestudeerde en ermee werkte) corresponderend met de eerder genoemde uiteenzetting met en het doorlopen van alle dierenriem-sterrenbeelden 12.
Rudolf Steiner zei in dit verband dat er cycli bestaan van ongeveer 150 jaar, waarin telkens één van de 7 sub-delen van elk tijdperk zich afspelen. Zo begon in het jaar 33 na Christus het eerste zegel te lopen, liep de 6de bazuin van 1843/44 tot begin 1998, toen de 7de Bazuin begon te “klinken”13.

Een kleinere cyclus is die waarin ieder hoofdstuk van de Openbaring 7 jaar beslaat, beginnend met hoofdstuk 1 in 1902.
De ontwikkelingen in de mensheidsevolutie die de periode van ongeveer 150 jaar van de 6e bazuin beslaan vormen bij nadere beschouwing een belangrijk onderdeel waarin de overgang richting het SatyaYuga-tijdperk aan bod komt. Dit omdat tijdens de periode ervan, en wel in de loop van de 20ste eeuw, een zeer fundamenteel gebeuren heeft plaatsgevonden. Dit betreft het over de drempel van de geestelijke wereld gaan van ons denken, voelen en willen. Hierdoor is het denken, voelen en willen van ieder afzonderlijk individu (die toen leefde en nu) „losser‟ van het fysieke lichaam komen te staan. Zo kwam tijdens het eerste 1/3e deel van de 20ste eeuw het levenslichaam losser van het fysieke hoofd, ronde het tweede 2/3de deel van de 20ste eeuw losser van het fysieke hart en aan het einde van de 20ste, begin 21ste eeuw is het losser aan het komen van het fysieke wilsgebied (hetgeen ligt in de spieren en buik). Door deze excarnatie-tendens van het loskomen van het levenslichaam van het fysieke, is er tevens een naar de geest gerichte ontwikkeling in gang gezet die de mogelijkheden voor een verder bewustwordingsproces in onze ziel aangaande de levenskrachten inluidde14. Daarnaast biedt deze drempel-overgang en bewustzijns-ziele-ontwikkeling voor de mens de mogelijkheid voor de ontwikkeling van ons individuele zieleleven op basis van het fysieke. Dit omdat we het fysieke beter kunnen gaan begrijpen doordat we achter de schermen ervan kunnen gaan waarnemen. In de fenomenologie, door Rudolf Steiner in de Antroposofie uitgewerkt, zijn de methoden neergelegd die deze te ontwikkelen geestelijke vaardigheden mogelijk maken.

Een ander proces dat dit gebeuren in een nog betekenisvoller daglicht stelt, is hoe het correspondeert met Christus’ wederkomst in de levenswereld -ook wel daarom de “Etherische Christus” genoemd- zich afspelend vanaf het einde van de 19e eeuw15. Dit betekent voor de mensheid het vrijkomen van Hem uitgaande nieuwe natuurlijke bovenzinnelijke ziele-vaardigheden. De toedracht is dat men daardoor de scheppings-werkzaamheden van Christus in de levenskrachten-wereld, alsook die in zichzelf kan begrijpen en ontwikkelen.
12 Een van de voornaamste uiterlijk in de samenleving te voorschijn komende manieren van deze triade van Geest, Ziel en Lichaam waren de Franse en de Amerikaanse Revoluties. De Franse Revolutie stond voor de idealen er respectievelijk mee corresponderende Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Broederlijkheid. De Amerikaanse Revolutie leidde op zijn beurt tot respectievelijk The Declaration of Independence, the Bill of Rights en The Constitution. Het Kosmische Christendom is nogal anders dan het huidige (oudere) door de katholieke kerk voorgestane invulling van Christendom. Deze laatste betreft een vorm die juist er voor zorgde dat de noodzakelijke ontwikkelingen van de verstandsgemoedziel van de 4e cultuurperiode (747 v. Chr. – 1417 n. Chr.) hun weg konden vinden, zoals de toedracht dat men zich als een deel ervoer van een sociale spirituele gemeen-schap. Dit betekent overigens niet dat mensen die daarmee bezig zijn iets doen wat niet klopt. Voor hen zelf kan het namelijk wel kloppen; ieder staat op zijn eigen trap van ontwikkeling en heeft zijn eigen tempo om een geest van vrijheid en liefde te worden. Het Kosmische Christendom dat in de maak is als doel van de 5e cultuurperiode, kan de Christus impuls diepgaander begrijpen en ermee werken doordat het o.m. een synergy en sublimatie van de merites van de 12 wereldreligies betreft. 13 Steiner zei dat aan het einde van de 20ste eeuw de 7de bazuin zou gaan klinken; Marko Pogacnik zei vanaf februari 1998. 14 Hoofdstuk 10:1 “Wolken”- heeft te maken met het denken, “regenboog” met het voelen en “vuurvoeten”- met het willen/doen. Het geestelijke bewustwordingsproces wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in “het boekje wat zoet smaakt in de mond en bitter in het binnenste” (10:9). 15 Zie hiertoe ‘De spirituele gebeurtenissen van de 20e eeuw -een imaginatie’, door Jesaiah Ben Aharon., of „The Spiritual Event of the 20thCentury – An Imagination‟. Uitgeverij Temple Lodge. Ook te lezen via: Google Books. Christus’ wederkomst begon aan het einde van de 19e eeuw. Toen nam hij alle materialistische gedachten in zich op van mensen die door de poort van de dood waren gegaan. Christus nam ook toen het oerwezen van het kwaad in zich op. Zie hiervoor Rudolf Steiner in de voor-drachtenreeks GA 152, voordracht van 02-05-1913. Het ‘hoogte’punt van de materialistische impuls vond plaats in 1844, de tijden daarna zijn de gevolgen ervan. Rond 1844 heerste er een diepe impuls voor materialistisch denken. Dit uitte zich o.m. in het ter wereld komen van ‘Das Kapital’ van Karl Marx dat een verdere basis werd om de samenleving materialistisch vorm te gaan geven, en de de evolutie-theorie van Charles Darwin die de boventoon voerde, die de survival of the fittest beklemtoonde en zo onverlet werd gelaten wat zijn tijdgenoot Kropotkin aantoonde dat dieren enorm op sociale samenwerking zijn gericht.
De mogelijkheid hiertoe is gecreëerd doordat Christus Zijn kruisiging en Opstanding in de etherwereld heeft doorgemaakt in de jaren 1933-45, wat culmineerde in de jaren 1942-45 toen het kwaad op zijn kookpunt bezig was16. Deze vaardigheden zijn bewuste op liefde gebaseerde vaardigheden van helder-zien, helder-horen & -voelen (het inspiratieve bewustzijn, het sturende van de scheppende krachten) en helder-doen (intuïtie, het tot in het fysieke verwezenlijken van geest). Hierdoor zullen meer en meer mensen steeds intensere waarnemingen krijgen van het gebeuren van en in hun levenslichaam. Rudolf Steiner zegt dat de mensen deze nieuwe vaardigheden de komende 2500 jaar kunnen ontwikkelen.
Rudolf Steiner geeft nog een andere belangrijke aanduiding dieaan deze gang van zaken in onze tijd ook een nadere inhoudelijke bijdrage levert. Dat heeft te maken met de wetmatigheid van de spiegelingen van de laatste 3 voorchristelijke millennia. Het laatste millennium van Koning Salomo spiegelt zich in 0-1000 na Chr. en staat in het teken van wijsheid. Het tweede millennium, de jaren 2000-1000 v. Chr. van Mozes, spiegelt zich in de jaren 1000-2000 na Chr. en staat in het teken van de mystiek. En de jaren 3000-2000 v. Chr., de periode van Abraham17, spiegelen zich in de jaren 2000-3000 na Chr. en staan in het teken van een hernieuwing van de tijd van Abraham en het opengaan van het derde oog voor de etherwereld, d.w.z. dat mensen de etherische Christus kunnen gaan waarnemen. Zoals Abrahams tijd eruit bestond om het godsbewustzijn in de fysiek-zintuigelijke wereld te halen (vandaar het begin van het duistere tijdperk van het Kali Yuga, 3000 v. Chr.), staat de spiegeling van deze tijd er nu in om dat godsbewustzijn weer los te maken van de fysieke hersenen en de geestelijke wereld in te leiden18.
In de methoden van de fenomenologie zitten de basiscomponenten die het gaan van de geestelijke ontwikkelings-weg hiertoe mogelijk maken, en deze methoden kunnen ook nog verder worden uitgekristalliseerd, wat ook gebeurd19. De methodiek correspondeert tevens met de triade van de bewustzijnsziel van Geest, Ziel en Lichaam. Toedracht is dat het ik-bewustzijn toeneemt, en dat men op basis daarvan een versterkte helderheid van de waarnemingen in het levenslichaam verkrijgt. De resultaten waartoe deze ontwikkelingen kunnen leiden zijn de nieuwe vaardigheden behorend tot 3 niveaus van bewustzijn: De 1ste betreft die van de helderziende, deze neemt het geestelijke achter de verschijnselen in beelden waar en begrijpt het – deze ziet en begrijpt: “dat is een boot”. Dit gebied correspondeert met Vrijheid. De 2de betreft die van de ingewijde, die weet uit ervaring hoe de kosmische scheppende wetmatigheden en harmonieën werken, en weet ermee te sturen – “die weet hoe die boot werkt (sturen) doordat hij erin zit”. Dit gebied komt overeen met Liefde: vanuit het creëren van ruimte voor de ander en invoelen in de (het) ander(e) liefdevol sturen. Je weet dan hoe het werkt om met het karma van de andere(n) –dier, mens, wereld, etc.–rekening te houden.
16 Dit ging gepaard met de opkomst van het “beest” waarvoor Rudolf Steiner waarschuwde dat die in 1933 ten tonele zou verschijnen. Het beest heeft zich uitgeleefd o.m. via Hitler (NSDAP aan de macht in 1933) en door de gebeurtenissen in de W.O. II., alsook terug te vinden in de kwaadaardige rage die landen als Japan, Italië en Spanje in zijn greep hielden. 17 De betekenis van het tijdperk van Abraham was dat de oude helderziendheid verdween en dat de mensen een godsbewustzijn werd geschonken, dat nauw samenhing met de menselijke vermogens. Wat de mensen uit dit godsbewustzijn konden putten, dat aan de menselijke hersenen is gebonden, is inmiddels ten volle verbruikt, en er valt hier echt niet veel meer te winnen, Het esoterische Christendom, R. Steiner,5e voordracht, Uitgeverij Vrij Geestesleven, WV-C3. De nieuwe tijd van Abraham betekent zo bezien tevens dat deze individualiteit (toen der tijd geïncarneerd als Abraham) in nieuwe incarnaties in de jaren 2000-3000 aangaande het openen van het oog voor de etherwereld een rol van betekenis zal spelen. 18 Het esoterische Christendom, R. Steiner, 5e voordracht, WV-C3.

Lees ook:   Ongelukken zijn niet toevallig

19 O.a. zijn de scholingsmethoden van Nicolaas de Jong daarop geënt, zie www.runework.com .Tevens is mijn Coaching en Consultings-praktijk voor particulieren en organisaties daarop gebaseerd, www.heartworkz.com, alsook ons samenwerkins-verband voor beheer en genezing van levenskrachten thuis, in organisaties en in landschappen: www.gaiaheartworkz.com.
De 3de is die van de witte magiër/ tovenaar, die weet intuïtief zo te handelen op het juiste moment en de juiste plek dat het in overeenstemming is met die kosmische wetmatigheden – “vaart die boot naar de juiste plek waar die op een bepaald moment heen moet”. De witte magiër/tovenaar weet vanuit Vrijheid en Liefde te handelen en er iets Goeds mee te doen20, het gebied van intuïties betreffend: concretiseren van de geest in het fysieke. Deze 3-luik correspondeert tevens met de eerder genoemde van Christus uitgaande ziele-vaardigheden. Derhalve kan uit de ontwikkeling van die nieuwe vaardigheden tevens voortvloeien dat mensen:
1) zich weten af te stemmen op de etherische Christus en zo kunnen komen tot het waarnemen en begrijpen van Hem als gestalte (helderziendheid),
2) weten hoe Hij Zijn scheppings-werkzaamheden aanstuurt(inspiratie) alsook
3) bewust kunnen samen-doen en -scheppen (co-creatie) met en vanuit de etherische Christus (intuïtie) daarbij een helper worden om de wil van God de Vader op aarde te verwezenlijken21.
De 7e bazuin verhaalt over de wederkomst van Christus aan het einde (hoofdstuk 14:14). Aangezien Christus een vrij en karma-loos wezen is kan Hij een dergelijke vrijheid nemen om het eerder te laten plaatsvinden (i.c. dus in de jaren 1933-1945)22. Velen gaan er echter nog vanuit dat het nog moet gebeuren. Wellicht kan gezegd worden dat het aangaande deze processen het een constant nieuw wordingsproces is van Dood en Opstanding (het Sterbund Werde) te midden waarin Christus staat en waarvanuit Hij werkzaam is (“Zie mijn Ik maakt alles nieuw”). Tevens is de verdere diepgaandere transformatie van de aarde in een planeet van Vrijheid, Liefde en het Goede een constant gebeuren. Door Zijn daad in de levenswereld werd Zijn transformatieve werking ingebed in de levenswereld als een onverwoestbare bron en markering waar vanuit de aanhoudende transformatie van het kwaad in het goede kan plaatsvinden, en waar in mensen mee kunnen gaan doen (vanuit hun eigen harte-krachten) om hieraan mee te helpen. Waar de 7de bazuin kortweg op neer komt, is, dat de keerzijde van het materialisme volledig zichtbaar wordt. Te zien is dit in het beeld waarin Michaël de draak –die de hele wereld misleidt– verslaat en deze op de aarde werpt. Hierdoor is het bij de mensen komen liggen om bewust te worden betreffende de ins and outs van deze misleiding, hoe daar mee om te gaan en wat er aan gedaan kan worden.

20 Deze 3 basale niveaus zijn ook altijd al het universele fundament van onze evolutie van bewustzijn geweest. Tijdens Atlantis uitte zich dat in ons dag-bewustzijn (gefocust op de fysieke wereld), onze droom toestand (waarin we de scheppende werkzaamheid van de geestelijke wezens in ons leven en in de wereld konden waarnemen) en de diep slaap toestand (waarin we ingebed waren in de kosmos). In de eerste na-Atlantische cultuurperiode in India is dit in het er uit stammende Hindoeïsme nog terug te vinden als Shiva – Vishnu – Brahma. Daarmee correspondeert Sankhya -geesteswetenschap over de fenomenen in de wereld in je leven; Veda – wat “woord”betekent en dat staat voor de principes van kosmische creativiteit; en Yoga – hetgeen staat voor de herverbinding met God de Vader. Ook in het Egyptische trio Isis, Osiris en Seth/Horus is het terug te vinden, en in de Heilige Drie-eenheid van Heilige Geest, de Zoon en de Vader. J.W. Goethe betitelde de 3 hiermee corresponderende idealen van het Ware, het Schone en het Goede. 21 Een wijze waarop mensen de etherische Christus kunnen waarnemen is dat hij als een levendige troostbrenger te voorschijn komt. Bij een vriend van me betrof het een ervaring waarbij Christus hem opnam in de werkingen van een wolk en hem in zijn scheppende activiteit met goudomrande gebaren, kleuren en kosmische symfonieën heeft waargenomen. Een ander zag hem in de kerk in een wolk en kreeg een zeer intense liefdesbeleving, waardoor hij daarna in alles en iedereen de liefdeskiem waarnam. Een voorbeeld van het optreden van deze vaardigheden is dat mensen bij het verrichten van eenbepaalde daad een soort droombeeld in hun ziel kunnen krijgen waarvan ze weten dat het een in de toekomst uitwerkende karmische consequentie is van die daad, omdat ons karma in ons levenslichaam is opgeslagen.
22 Zie Jesaiah Ben Aharon in ‘De spirituele gebeurtenissen van de 20e eeuw -een imaginatie’, alsook „Esoterisch Christendom tot Heden‟, N. de Jong, Rune,1999 op: http://www.runework.eu
Dit wijst tevens op het zichtbaar worden van de door vele esoterische stromingen en voorspellingen verwachte incarnatie in een mens van de draak, de zgn. incarnatie van ahriman (de bijbelse satan), die volgens waarnemingen van meerdere helderzienden en ingewijden sinds de eerste helft van 2009 gaande is en die derhalve eindigt rond aan het einde van de tweede helft van 201223. Belangrijk in dit opzicht is nog om een verduidelijkend onderscheid te maken in de specifieke insteek van ahriman en de 2 andere tegenmachten, lucifer (de bijbelsediabolos) en de eigenlijke anti-Christ: sorat, of het wezen die tot uitdrukking komt in het getal “666”. Ze worden namelijk nogal eens door elkaar gehaald. De laatste, sorat, wordt door Johannes de Evangelist in de Openbaringen in de kern aangehaald in hoofdstuk 13, vers 18: “Wie verstand heeftberekene het getal, het is het getal van een mens: 666”. Met dit getal wordt op kabbalistische wijze op de bron van het kwaad geduid, t.w.: sorat; de draak die uit de aarde komt (Hoofdstuk 13, vers 11). Sorat is de bron van haat en zwarte magie, zijn hoofd-kenmerk is ‘vernietiging’. Hij is de baas van de andere twee, lucifer en ahriman. Dit blijkt uit Hoofdstuk 13, vers 1 – 3: die luidt: “…uit de zee een beest opstijgen …En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht”.
Dit betekent dat de werkzaamheid van sorat overeenkomsten heeft met die van hen, echter spoort hij hun werkzaamheid aan om deze te gebruiken voor zijn eigen doeleinden (vernietiging, ongerichte wil). Vanuit sorat komen zo de hoofdtrekken van de andere 2 voort, t.w. ‘lust uit zelfzucht’ (luciferisch, werkend in de ziele-wereld, bv ego-opblazend) en ‘verdichting en conservering uit hebzucht’
(ahrimanisch, werkend in de levenskrachtenwereld, bv misbruik van macht en manipulatie). Daarom staat in de Apocalyps: het beest uit
de zee (ahriman; vanuit de waterige levenswereld) volbrengt alles
voor het aangezicht van het andere beest, de draak die uit de aarde (sorat) komt (Hfstk 13, vers 11).
Direct begrip waar sorat voor staat biedt de Kabbala uitkomst
door te begrijpen waarom de Kabbala hier het getal “666”
gebruikt. Die opbouw van het getal 666 leidt zij als
volgt af:
400 – TAW (het ego, lagere ik) = TA 200 – Resch (astraal lichaam/ziel) = R 6 – WAW (levenslichaam) = O 60 – SAMECH (fysiek lichaam) = S
De Kabbala leest de (vetgedrukte) letters vervolgens achterstevoren: sorat24.
23 Het is ook is bekend vanuit esoterische inzichten dat dit ook conform de kosmische afspraken is aangaande de incarnatiesvan eerst lucifer (die rond 3000 v. Chr. zijn incarnatie doormaakte in het Oosten, daar aan het hof verkerend), Christus en ahriman. Christus daalde af en leefde in Jezus van Nazareth (daardoor wordend tot Jezus Christus) in de jaren 29 tot in 33.En nu dan ahriman, waarover Rudolf Steiner zei dat deze in het Westen zou incarneren, zie bv. de voordrachtenreeksen GA 191, 193, 194 en 195. Technisch gezien betreft het bij deze ïncarnaties” eerder een incorporatie van 3 ½ jaar -42 maanden in een mens (zie Openbaring Hoofdstuk 13, vers 5). De betreffende mens wordt wel tijdens vele levens voorbereid. 24 De Germaanse Edda heeft het ook over 3 tegenmachten op vergelijkbare wijze: loki = lucifer, fenrir, of de fenriswolf= ahriman (hij eet je innerlijke zon op, hetgeen aan de ene kant je hart is, maar vooral je levenskrachten – met aangrijpingspunt in je navel-chakra) en surt = sorat. RespectievelijkOdin, Thor en Freyr vechten met deze wezens. Steiner praat ook over sorat als zijnde “surat”. Je kunt het “666” ook in de meeste barcodes terugvinden, vooral die volgens de originele opmaak. De buitenste 2 strepen (2 dunnere strepen) geven een “6”weer, net als de 2 strepen in het midden (je kunt dit nagaan door een barcode te pakken die een “6”erin heeft en te kijken naar de strepen die erboven zitten). Het nadeel van deze deels ook handige super-efficiëntie is dat het een grote inbreuk doet op de sociale interactie tussen mensen als ze bv aan het winkelen zijn. Een ander fenomeen is het internet, het “WWW”. Zoals de afleiding vanuit de Kabbala van het getal “6”, laat zien, blijkt dat dit staat voor “WAW” de levenswereld betreffend, cq de “W”. Dit wil niet zeggen dat dit nou helemaal slecht is, zeker niet, het gaat erom dat je er bewust van bent, en hoe je ermee omgaat. Er zijn namelijk ook heel veel goede dingen mee gedaan, en kunnen er mee gedaan worden.
Het ahrimanische pentagram heeft veel
weg van het occulte symbool van sorat,
o.a. in zijn neergaande diagonale tendens
Elk getal staat dus voor een wezensdeel, alleen staan ze dan uitsluitend in dienst van het lagere ik, het ego. Dit wordt bewerkstelligd door te leven alleen maar vanuit het “verstand”, dat wil zeggen vanuit een uitsluitend fysiek-aardse gerichtheid, dit is het denken dat alleen de (fysieke) hersenschors gebruikt, wat te vergelijken is met de spiegeling van het zonlicht door de maan, als een fysiek gebeuren. De maan bestaat bij de gratie van de zon en heeft geen eigen generieke scheppingskracht.
Sorat’s werking is in onze tijd versterkt (1998 = 3 x 666)25 wat onder meer dus ahriman ondersteunt, die alles doet voor sorat (hoofdstuk 13, vers 12: “…alles waartoe het eerste beest (ahriman) macht heeft volbrengt het voor diens (sorat) aangezicht”, en is te herkennen in mensen die door sorat bezeten zijn. De helpers van sorat heten asuras, c.q. zonnedemonen. Deze splijten je hoofd en verankeren zich in je hart ( à la het occulte symbool van sorat), te merken aan een koude en boosheid die je dan in je kunt beleven. Ze willen zich verankeren in je hart en je ik splitsen om er
zelf in te gaan leven26. Die bezetenheid uit zich tevens bij mensen en in de samenleving in een hyper-materialisme (alleen dingen voor nut maken en niet voor een goede zinvolheid), alsook dat het van door sorat bezeten mensen diegene betreft waarvan het niet is voor te stellen dat dit echt mensen zijn. Zoals mensen die vanuit hun eenzijdig gerichte fanatisme zichzelf en zo veel mogelijk anderen opblazen met zelfmoord-bomaanslag, of die idiote moorden begaan op mensen zoals op universiteiten (USA & in Duitsland), in kinderdag-verblijven, zoals in België, en onlangs ging het nog verder in Noorwegen met de 80 jongeren die extreem koelbloedig werden neergeschoten. RudolfSteiner zegt over hen dat:
“ze te herkennen zijn aan hun uiterlijke verschijning (te zien o.a. aan hun koude ogen), en op een vreselijke manier zullen ze alles bespotten, en willen bestrijden en vernietigen en in de afgrond willen storten alles wat met spiritualiteit te maken heeft. Qua uiterlijk zullen ze intense en krachtige geaardheid hebben met wilde gelaatsuitdrukkingen, en een furieuze destructiviteit in hun emoties hebben”27. Nu u dit weet kunt u misschien zelf zulke mensen herkennen. Een ander essentieel kenmerk van de 7de bazuin is dat het verhaalt over hoe de werking van God de Vader zijn intrede doet in 11:18: “… maar uw toorn kwam …‟‟. Ook vanuit de kleine cycli bezien komt deze “toorn” ten tonele. Hoofdstuk 15 betreft de jaren 2000 t/m 2006, waarin de voorbereiding wordt beschreven voor het komende in werking treden van Gods brandende wil (15:1). In hoofdstuk 16, slaande op de jaren 2007 t/m 2013, worden de schalen van toorn uitgegoten. De vijfde schaal wordt bijvoorbeeld uitgegoten op de “troon van het beest”, waarmee het einde van ahriman‟s tijd (rond 2012 dus) wordt aangekondigd. De toorn van de schalen zijn in wezen
goddelijke liefde28. Het zorgt ervoor dat de troebelheid van het teveel aan onwerkbare, schadelijke dingen oplost/verdwijnt en er weer een heldere situatie ontstaat, waardoor de verdere, geplande -SatyaYuga- ontwikkeling mogelijk wordt. Scenario vanaf 2011 tot 2048 De voorspellingen van de palmbladeren geven nogal concreet weer wat er zich tijdens deze overgang zal voltrekken. Ondanks de erg precieze en uitgekomen voorspellingen hebben sommige ook niet letterlijk plaatsgevonden.
25 Sinds de zonsverduistering van 11 augustus 1999 is hij letterlijk zelf aanwezig op aarde, werkend vanuit de etherwereld. Hij is daar o.m. bezig om een schijn-geestelijke wereld te creëren waarin hij overleden mensen gevangen wil houden die zich niet genoeg hebben uitgerust tijdens hun aardse leven met geestelijke tools om hun weg verder te kunnen vinden de geestelijke wereld in. Zie Jesaiah Ben Aharon in in ‘De spirituele gebeurtenissen van de 20e eeuw -een imaginatie’. Zie ook R. Steiner in voordrachtenreeks GA 104, en Nicolaas de Jong, in ‘Esoterisch Christendom tot Heden’ –Rune-boeken. 26 Mattheus 24, vers 15 gaat ook over sorat: “…het gruwelbeeld van het lege ik dat woestenijen schept,…”. Sorat heeft geen ik daarom wil hij en de asura’s dat ook bemachtigen. 27 Rudolf Steiner in de voordrachten reeks GA 346 waarin hij veel uitlegt over De Openbaring van Johannes. 28 De huidige tijd wordt esoterisch gelabeld als die van de “kleine Apocalyps”, omdat dit zich later in een grotere tijdspanne zal afspelen. Het woord Apocalyps wordt vooral gebruikt als gaande over „het einde van de wereld‟, maar het betekent (in de bron-taal het Grieks) „Openbaring‟, waarin juist de wordende nieuwe wereld (niet de karikatuur ervan, de New World Order, die juist onder inspiratie van ahriman staat) uit de doeken wordt gedaan.
De tekst laat echter ook de ruimte open voor hoe en in welke mate toekomstige gebeurtenissen mogelijkerwijs kunnen gebeuren. Dit is inherent aan de rode draad van de mensheids-evolutie: er zit een grote mate van openheid en vrijheid in (hoe kunnen we anders geesten van vrijheid en liefde worden, als we er niet zelf actief in medescheppende kunnen worden, alsook omdat liefde de dingen vernieuwd vormgeeft). Daarom hangt het ook af van de gedachten, gevoelens en daden hoe dingen verlopen. In wezen zijn we scheppende wezens die constant aan deze ontwikkelingen meescheppen. Ook heeft de Openbaring van Johannes dat als uitgangspunt, en daarmee ook zijn boodschap aan de mensen om mee te doen aan de voltrekking van de beschreven gebeurtenissen. Een voorbeeld van een voorspelling die niet uitkwam is dat Iran aangevallen zou worden door de USA in 2006. Je zou kunnen concluderen dat dit niet door is gegaan (de USA is erg bezig geweest het te omcirkelen om in te kunnen vallen) vanwege het gegroeide bewustzijn over de valse aard en verzinsels van de Bush-regering. Hieronder een beknopte versie van het scenario tot aan 2048.

Wereldwijd zullen machines zorgen voor grotere werkeloosheid en worden de belastingen relatief steeds hoger.

De wereldwijd opererende bedrijven zullen enorme winsten behalen, de eigenlijk machtigste van de wereld worden en zich steeds meer van de massa verwijderen. Die zal dit steeds meer gaan begrijpen en zien dat dit de verkeerde weg is.

De meeste mensen zullen zich overgeven aan dat wat de media, sport, televisie en spelen hen als een nep-
realiteit voorschotelen en zich erdoor laten verstrooien.

Achter de schijn-wensen die door de media en bedrijven zijn gecreëerd, schuilen geen werkelijke behoeften, maar wensen die de mensen boeien in de materie en afhouden van wat werkelijk voor hun ontwikkeling van belang is.

Mensen zullen verlangen naar vroegere tijden, omdat ze niets goeds verwachten van de toekomst.

De overgang gaat wereldwijd verder gepaard met de afbraak en oplossing van de bestaande systemen, weerstanden tegen een verdere ontwikkeling, lijkend gemis aan goede vooruitzichten, angsten voor de toekomst en toenemend geweld. Veel mensen hopen daarom ook op een sterke wijze alleenheerser die de slechte toestanden herstelt en de daarvoor verantwoordelijken straft.

In Europa zullen tussen 2019 en 2046 meerdere van zulke heersers ten tonele komen. Ook zal dan ingezien worden dat dit niet de juiste weg is. Langzaamaan zullen mensen begrijpen en het in hun dagelijkse leven kunnen verwerkelijken dat ze alleen door de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, familie en dat van de mensen in hun kring, de levensomstandigheden positief kunnen veranderen.

Door het steeds groter worden van de EU dient het steeds meer haar eigenbelang, en dat van de economische en politieke machthebbers, maar niet dat van haar mensen zelf.

De toetreding van Oost-Europese landen zal voor alle burgers in de EU meer armoede betekenen.

Ook hier is er een afbraakproces aan de gang.

Doordat Nederland en Frankrijk nee hebben gezegd tegen de EU-Grondwet is de EU in een langdurige crisis terecht gekomen die tot de uiteindelijke afbraak en oplossing van het systeem in deze vorm zal leiden.

De USA zal tot aan 2011 in meerdere delen van de wereld (waaronder Noord-Korea, Iran en Saoedi-Arabië. (PS: gelukkig niet plaatsgevonden) oorlog blijven voeren –

de omvang van de oorlogen van die van de 2e WO zullen ze niet hebben– onder het mom van vrijheid en vrede, maar in wezen gaat het hen om macht, land en olie.

De USA zal tussen 2008 en 2012 Afghanistan verlaten, in ziende dat haar plannen mislukt zijn, en zal de oorlog in Irak niet kunnen winnen en het land vanaf de vijfde maand in 2008 schandelijk verlaten (PS: wat dus niet letterlijk uitgekomen is). Verschillende partijen zullen er om de macht strijden tot vanaf 2021 langzaamaan een tijd van stabilisering begint.

In 2011 zullen er grote economische problemen opdoemen.

Eerst in de USA, en vervolgens in Europa zal het geld steeds meer zijn waarde verliezen.

Dit komt door een verkeerde geldpolitiek die gebaseerd is op het systeem van „rente-op-rente‟ en het geloof aan de oneindige economische ontwikkelingsmogelijkheden.

Daarbij zal vooral Europa te lijden hebben onder de wereldwijde oorlogen omdat de eronder lijdende mensen naar Europa zullen trekken.

De systemen van sociale voorzieningen zullen de miljoenen vluchtelingen niet aan kunnen.

Ook de USA krijgt met dergelijke problemen te maken.

Dit zorgt voor een verder gaande destabilisering van de economieën en ondermijning van de waarde van de westerse valuta’s.

Dit systeem zal op zijn grenzen stoten in de herfst van 2012 als het in de USA tot de val van de US-dollar zal komen 29. Dit betekent dat de overheid zijn werknemers niet meer kan betalen, zoals de soldaten, waardoor tot aan 2014 de Amerikaanse troepen bijna geheel uit het buitenland worden teruggehaald. De buitenlandse politiek van de USA zal hierdoor betekenisloos worden. Ook betekent het dat er in de USA burgeroorlogachtige toestanden zullen ontstaan tussen nu het Westen en het Oosten, die tot en met de 2de helft van 2017 zullen duren.

Er zal een grote chaos zijn en vele ondernemingen, fabrieken en banken zullen dicht moeten gaan. Hoofdzakelijk zullen in de grote steden rellen en plunderingen plaatsvinden. Gewapende mannen uit de stad zullen rovend door het platteland gaan. Vele mensen zullen sterven. De regering zal proberen de controle te herkrijgen door de nog beschikbare soldaten. Dit zal maar gedeeltelijk werken. Onbetaalde politiemensen en soldaten zullen zich hiertegen verzetten en geen geweld gebruiken.

Door de ineenstorting van het politie- en leger-apparaat zullen deze er geen grip op krijgen en zal het Canadese leger ingrijpen en de boel onder controle brengen. De tegenover elkaar staande partijen lopen dwars over het land en het zal het grootste conflict zijn sinds de Burgeroorlog van de 19e eeuw. Vanwege de burgeroorlogachtige toestanden zal er een afname zijn van goede hygiënische omstandigheden en diensten waardoor oude ziekten zoals cholera en de pest weer ten tonele komen.

In de jaren na 2018 zal een vreemde ziekte in de USA, Europa en Azië honderdduizenden mensenlevens eisen.

Diegene die zijn geïnfecteerd zijn vatbaar voor lichte ziekten zoals een verkoudheid e.d.

En zij zullen meestal overlijden binnen 3 dagen. Vanaf 2021 zullen bloedwormen de lever en het hart van mensen aanvallen en mensen zullen er binnen een week door dood gaan.

Een Afrikaanse ziekte zal vanaf 2023 velen mensen doen overlijden doordat deze de organen uit elkaar doet vallen. Het verspreid zich als een griep.

De Europese landen worden ook door de val van de dollar getroffen en zal het tevens tot een devaluatie van de Euro komen, echter niet in die mate als in de USA.

Toch zal de gewone man er sterk onder gebukt gaan en velen zullen hun bestaan verliezen en in armoede leven. Het zal ook leiden tot vele demonstraties in de grote steden tegen gebouwen, tegen in de EU wonende buitenlanders, volksvertegenwoordigers en bedrijven, alsook tot vele plunderingen en terroristische aanslagen vooral in midden en West Europa, maar ook in Spanje, Italië en Frankrijk.

Lees ook:   Bandstemmen

Het geweld zal niet worden zoals in de USA omdat er niet zoveel wapens in privé-bezit zijn en het niet tot een ineenstorting van het politie- en leger-apparaat zal leiden.

Rusland, China en India zullen het minst lijden onder de crises omdat zij elkaars economie steunen.

De wanorde in Europa zal aanhouden tot de herfst van 2016 en door het Russische en Chinese leger beëindigd worden, die zijn opgeroepen door Europese regeerders.

Deze soldaten zullen beschouwd worden als bezetters, niet als bevrijders. De vanaf het jaar 2018 streng hiërarchisch gestructureerde samenlevingen zullen wat rust brengen, waardoor de economieën zich weer wat zullen stabiliseren in Europa en de USA, waarin de mensen bereid zijn veel van hun persoonlijke vrijheden op te geven.

Het verval van de EU zal het niet tegen kunnen houden, waardoor ook nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

Het milieu is een ander „gevaar‟. De zeebeving in Zuidoost Azië is het begin van een serie natuurrampen die in de komende decennia over de hele wereld zullen plaatsvinden.

De jaarlijkse gemiddelde temperaturen zullen stijgen, waardoor de enorme hoeveelheid aan zoet water de golfstroom aan kracht doet verliezen, zijn richting verandert en plotseling in een zakt. Hierdoor zullen tussen 2029 en 2034 verwoestende droogten in het zuiden van de USA en overstromingen in China plaatsvinden, Scandinavië zal zich in een ijslandschap veranderen, dichtbevolkte kustgebieden zoals die van Nederland en Bangladesh zullen overstromen en door stormen verwoest worden. Het gevolg is ook dat de brandstof schaars wordt, vrede-verzekerende bondgenootschappen aan kracht zullen verliezen, bloedige conflicten zullen uitbreken, oorlogen om grondstoffen en voedsel continenten zullen verwoesten, en versterkt optredende ziekten veel mensenlevens zullen eisen. De wereld komt dicht bij een volledige anarchie.

29 Bernake, Fed-Chairman, gaf laatst (5 oktober 2010) in een meer besloten bijeenkomst toe dat de boel niet meer te redden is, zie: http://www.economicpolicyjournal.com/2010/10/bernanke-tells-truth-united-states-is.html. Ook heeft bv de State of Virginia een Joint Resolution aangenomen die een joint sub-committee aanstelt om te bestuderen of de Commonwealth van Virginia een andere munt moet aannemen die als alternatief kan fungeren voor de munt die door de Federal Reserve wordt gedistribueerd, mocht het Federal Reserve-systeem volledig in elkaar storten, zie: http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?111+ful+HJ557 .
Vanaf 2035 zal een intense afkoeling van de atmosfeer plaatsvinden door het tot ijs worden van noordelijke delen van Noord Amerika en Scandinavië, waardoor de cyclus van de golfstroom weer begint en het klimaat stabiliseert, met betere oogsten tot gevolg en een tot rust komen van de samenleving.

Een hoogtepunt van de natuurrampen speelt zich af in de herfst van 2046. Een planetoïde van ver uit het heelal zal op de aarde afkomen30. Zijn baan zal tussen die van de maan en de aarde lopen. Doordat deze zo dicht bij de aarde komt, zullen grote aard- en zeebevingen, overstromingen en vulkaan uitbarstingen plaatsvinden. Delen van Californië, de oostkust van Noord Amerika, Japan, China, Engeland, Noord en Oostzee kustgebieden, Middellandse Zee-gebieden zullen deels overstromen en/of door aardbevingen getroffen worden. Vulkaanuitbarstingen in Bohemen, Duitsland, zullen omliggende gebieden verwoesten. In Midden-Europa, vooral in de steden, zullen velen gebouwen instorten. Miljoenen mensen zullen sterven. Na deze catastrofe zal het klimaat in Midden Europa meer weg hebben van dat van de Middellandse Zee en zal er geen sneeuw meer voorkomen, behalve in de bergen. In de Atlantische oceaan zal nieuw land oprijzen.

Vanaf 2048 zal een nieuwe samenleving worden opgebouwd die zich uitstrekt van de westkust van Europa tot aan de oostelijke kusten van Azië. Deze staat in het teken van een grote individuele vrijheid met een verplichting naar het algemene welzijn en het hechter worden van de familieband. De mensen zullen belangrijke dingen plaatselijk zelf kunnen beslissen. Een nieuwe wet garandeert alle zich daarbij aansluitende gebieden veiligheid en soevereiniteit. De economische basis zal een renteloos geldsysteem zijn en de energie-bron zal een energie-vorm –hoogstwaarschijnlijk in de vorm van technieken vanuit onzelfzuchtige en moreel beheerste levenskrachten– zijn die kosteloos is, die de aarde niet zal belasten en er zal geen gebrek aan zijn. Het zal een energievorm zijn die onderzocht en ontdekt is aan het begin van de 20ste eeuw. Het zal genoemd worden aar zijn uitvinder (PS: Tesla ?). Grond en water zijn in algemeen beheer en alleen iemands huis kan men als eigendom beschouwen. Ook zal er vanaf die tijd wereldwijd een weten doorbreken dat de mens niet alleen is, hetgeen een ver reikende invloed heeft op religies en wereldbeschouwingen31. Slot

Opvallend aan het einde van de tijdlijn van de Palmbladeren is dat ze erg dicht bij die van de Openbaringen van Johannes komen bekeken vanuit de cycli van 7 jaar. Dit omdat de laatste 2 hoofdstukken daarvan (de perioden 2042-2048 -hoofdstuk 21- en 2049-2055 -hoofdstuk 22- beslaand) verhalen over het opkomen van dagen waarin de dingen weer helder zijn waarin “..elke banvloek zal zijn kracht verliezen…”(22:3) leidend tot een nieuwe toestand van rust, genezing en vrede in een nieuwe wereld. Hoewel het in de Openbaringen i.c. gaat over het Nieuwe Jeruzalem32en dit een ver vooruit liggende toestand is, wordt er al wel aan gewerkt en worden er telkens stukjes van concreet. Hoewel de palmbladeren niet specifiek ingaan op de toedracht van de verschillende wijzen waarop klimaatveranderingen plaatsvinden (tenminste niet in dit boek, misschien dat andere palmbladeren er wel over uitweiden) zegt het wel ondubbelzinnig dat het direct te maken heeft met het begin van het nieuwe SatyaYuga-tijdperk en deconsequenties die dat met zich meebrengt. Opmerkelijk is zo dat blijkt dat de beschreven klimaatveranderingen zo in een andere context verweven zitten dan wat vele wetenschappers en zogeheten rapporten beweren. I.p.v. de oorzaak alleen op te hangen aan een overmatige CO2-uitstoot ligt er enerzijds een verborgen agenda aan ten grondslag -zoals bleek met de aanduidingen over de Tsunami van 2004. O.a. is onderdeel om die verborgen agenda ten uitvoer te brengen het gebruik van klimaat-beïnvloedende technieken.

30 Deze is al waargenomen door astronomen; zelf verwachten ze dat deze de aarde zal naderen in 2036.
31 Zie voor de uitgebreide versie in het Duits :http://www.thomas-ritter-reisen.de/html/palmblattbibliotheken.html 32 Jeruzalem is afkomstig van “Yah-Ru-Shaleim”, hetgeen betekent “plek van vrede van het Ik”, daarom wordt het Nieuwe Jeruzalem de “nieuwe plek van vrede van het Ik”.

Bekend is dat dit bv. bedreven wordt met HAARP. Er worden daarmee hoogfrequente, en tegenwoordig ook zeer laagfrequente (VLF) en
extreem-laag-frequente (ELF) elektro-magnetische stralen de hoge
atmosfeer en aarde ingestuurd. Door het zusje “Chemtrails” te
weven in de atmosfeer, waarin metalen zitten, kunnen die golven
worden gericht33.

De vervuiling met deze deeltjes zorgt ervoor dat
erin de lucht minder negatieve ionen komen te zitten, waarvan, vanuit eenfysiek oogpunt, bekend is dat dit zorgt voor de fysieke basis voor een behaaglijk gevoel (wat o.m. in je energieopwekkende boslucht zit, de levenskrachten zelf zijn de eigenlijke opwekkers). Naastbeïnvloeding van de toestand van de aarde genereert het ook
een aanwakkering in de zielen van mensen van angsten en depressies.

Anderzijds hangen de klimaatveranderingen juist samen met een kosmisch gebeuren waarin de vernieuwende impulsen van de mensheids-evolutie zich uitdrukken. Het geheel is een complexe multi-disciplinaire aangelegenheid, en niet een issue die je door een alleen maar materialistisch-wetenschappelijke benadering kunt duiden. Grote reden dus om argwanend en wantrouwig te zijn over de officiële aangedragen oorzaken en verklaringen van klimaatveranderingen die onder de noemer van “Global Warming” worden gedaan, en het riekt naar manipulatie34 hoe demagogisch het CO2-verhaal wordt uitgebuit35.
Dit neemt natuurlijk niet weg dat er aangaande de milieuvervuiling met grote aandacht vele verregaande veranderingen doorgevoerd dienen te worden. Hierin heeft het CO2-verhaal ook zijn plek, hoewel relatief gezien klein. Urgenter is het eigenlijk om wat te doen aan de heftige grondwater-vervuiling, o.m. veroorzaakt door de eenzijdige conventionele landbouw met kunstmest 36.

Zoals de palmbladeren aangeven dat de klimaatveranderingen juist direct te maken hebben met het inzetten van de SatyaYuga, is het duidelijk dat deze veranderingen eigenlijk samenhangen met de kosmisch-geestelijke gebeurtenissen waardoor de nieuwe impulsen voor de evolutie van de mensheid zich uitdrukken in Aarde-veranderende gebeurtenissen. Dit kan dan tegelijkertijd zeker zulke negatieve werkingen oproepen die erop gericht zijn om het neerdalen van die nieuwe impulsen en ons bewustzijnsproces wat die zijn en hoe daar mee om te gaan te verstoren en te verhinderen. Het vrij komen van een versterkte goedheid roept nou eenmaal de equivalente reactie op van het kwaad. Vrij natuurlijk, en eigenlijk er ook voor als onderdeel van het bewustzijnsproces. Dit heeft dan o.a. de vorm van oorlogsvoering middels misbruik van de technologie van HAARP en Chemtrails37. Of door ons te laten geloven dat dit alleen maar door zulke wapens is veroorzaakt, waardoor mensen dus ook misleid kunnen worden om echt de gebeurtenissen waar te kunnen nemen voor wat ze -geestelijk ook-zijn.
33 Zie bv. het artikel van Nicolaas de Jong in Sampo nr. 12 : “De effecten en gevolgen van HAARP”. Zie ook op Youtube met de zoekterm: “HAARP in action”.

Ook Haïti is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door HAARP. Er waren heftige electro-magnetische anomalieën waargenomen voorafgaand aan de beving – google bv maar eens op “did HAARP trigger Haïti”. Saillant detail is dat er nl. een installatie op dat eiland staat. Zie de kaart voor andere bekende installaties. 34 Waartoe de onlangs bekend geworden manipulatie met cijfers en de gebruikte berekenings-modellen ook aanleiding geven.
35 Een van de meest twijfelachtige demagogen Al Gore krijgt steeds meer tegenstand aangaande zijn zo opgepimpte versie van Global Warming in o.m. zijn “Inconvenient Truth-documentaire” omdat het doordrenkt schijnt te zijn van leugens en onwaarheden, zie bv: (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7037671.stm). Dit gaat zelfs zover dat 30.000 materialistische wetenschappers hem hierover voor de rechter willen slepen: http://conspiracyrealitytv.com/30000-scientists-want-to-sue-al-gore-over-inconvenient-truth-global-warming-lies/30000-scientists-want-to-sue-al-gore-over-inconvenient-truth-global-warming-lies-2/
36 Een recent rapport opgesteld door speciale VN-rapporteur Olivier de Schutter toont duidelijk aan dat biologische landbouw de voedsel productie verdubbeld in verhouding tot landbouw uitgevoerd met kunstmest, o.m. Omdat het de aarde en het milieu uitholt. Zie: http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_en.pdf . 37 Rudolf Steiner voorspelde dat de manieren van oorlog voeren totaal anders zullen worden dan wat wij gewend zijn.

HAARP-installaties in de wereld
Dit maakt het geheel van klimaatveranderingen een enorm complexe en diep spirituele aangelegenheid. Derhalve geen zaak die je kunt ontrafelen en interpreteren door alleen de materialistisch-wetenschappelijke benadering van o.a. cijfermatig onderzoek. Vooral omdat dat een weergave van de gevolgen betreft en er op basis daarvan conclusies en gissingen worden gedaan over de oorzaken vanuit het vooronderstelde ware materialistische wereldbeeld. Een van de processen die gaande zijn die van fundamenteel belang is betreft de verschuiving van de magnetische polen, en diens invloed en gevolgen. Het noordelijke halfrond van de aarde betreft het astrale waarin van bovenaf het geestlicht binnenkomt (zoals de viridiaangroeneNorthernLights weergeven) en het astrale heeft met bewustzijn te maken. Het zuidelijke halfrond betreft de levenskrachten (bv bevindt zich daarom de jungle daar en vind de moesson er plaats – water is de drager van de levenskrachten).

Een verschuiving betekent in deze dat ons bewustzijn steeds meer terecht komt in de levenswereld, alsook in ons eigen levenslichaam. Dit betekent dat we er steeds meer bewustzijn over kunnen verkrijgen en ook hoe we met de daarin huizende geestelijke natuur- wezens o.a. kunnen samenwerken. Het geeft ook de mogelijkheid om verder terug te groeien de geestelijke wereld in, via een zelf gemaakte Jacobs ladder van bewustzijn, vrijheid en liefde. Dit gebeuren loopt ook synchroon met de eerder genoemde 3 geestelijke vaardigheden en de ontwikkeling daarvan die uit Christus zijn wezen zijn gevloeid in de vorige eeuw, en de genoemde drempelovergang van de gehele mensheid. Het is er zelfs een voorwaarde scheppend bestanddeel van. Het betekent ook dat het klimaat op het noordelijk halfrond meer wordt zoals op het zuidelijke halfrond, en dat is wat de palmbladeren voorspellen. De palmbladeren zijn als alertheid-brengers te zien waarbij het opvalt dat veel van het beschrevene ook terug te
vinden is in films en dergelijke38. Naast dat onderdelen van het op de palmbladeren opgetekende heel accuraat kunnen zijn, is de wijze waarop andere onderdelen worden beschreven, van dien aard dat het echter ruimte biedt voor hoe en in welke mate zulke toekomstige gebeurtenissen zullen kunnen plaatsvinden. In de rode draad van de mensheids-ontwikkeling zit een grote mate van openheid en vrijheid, waardoor het juist ook van de mensen en hun gedachten, gevoelens en daden afhangt hoe het verloop van de gebeurtenissen is. We zijn tenslotte scheppende wezens en scheppen dus constant mee aan deze ontwikkeling.

Ook de Openbaringen van Johannes hebben dit als uitgangspunt. Een voorbeeld van een niet uitgekomen voorspelling is dat volgens de palmbladeren Iran in 2006 aangevallen zou worden door de USA, waarvan het voorkomen/ uitstel misschien te zoeken is in het groeiend bewustzijn betreffende de valse aard van Bush. Het is een heikel thema hoe ‘onze het de zo goed met ons voor hebbende God de Vader’ de catastrofes laat gebeuren. Ik kan hier geen sluitend antwoord op geven, echter wel een paar insteken voordragen. De ondergang van Atlantis was niet mis, en velen ingewijden hebben geprofeteerd dat dit op de loer lag. Toch zijn er talloze uittochten als reddingsoperaties georganiseerd, met die van Noach als de meest bekende. Een andere is te vinden in een basis-uitgangspunt van de Openbaringen. Daar wordt ook meerdere malen gesproken over dat grote aantallen mensen de dood zullen vinden. Één van de esoterische duidingen hiervan is dat bedoeld wordt wat er gebeurd met het bewustzijn van groepen mensen, die „geestelijk‟ dood gaan. Een andere insteek hierbij is dat in de Openbaringen in dit verband nergens wordt gesproken over het individu. Dat wat het individu onderneemt met goede gedachten, gevoelens en daden heeft juist wel degelijk zijn uitwerking op de gehele mensheid. „Tomorrow‟s God‟ verhaalt dat God de Vader zou zeggen dat als er een bepaald helder bewustzijn wordt gegenereerd door individuen wereldwijd, en dat zich opbouwt tot een bepaald percentage, het al bij minder dan 5% een zo een substantialiteit krijgt dat het een tegenwicht vormt en bepaalde kwalijke consequenties kan veranderen/voorkomen39. Denk ook aan de stad die God niet wilde vernietigen mocht er daar één iemand zijn die van goede gezindheid is. Het geheel legt het bij ons zelf om in een grotere mate te begrijpen wat voor wezens we eigenlijk zijn.
38 Onderandere „The Day after Tomorrow‟, „Amageddon‟, „The Matrix‟, „V for Vendetta‟, „Lord of the Rings‟. 39 Door Neale Donald Walsh, uitgeverij Atria Books. Ik wil hier verder de analyse omtrent het waarheidsgehalte of dit nou echt alleen maar God de Vader zou zijn die met hem spreekt, in het midden laten. Ik haal het in dit verband aan omdat het mij op zich een plausibele gang van zaken lijkt.
Ook de geestelijke natuur-wezens wijzen hierop. De laprechaun (een soort kabouter-wezen) van Tanis Halliwell (zij ontmoette hem in een vakantiehuis in Ierland) vind het zo ongelofelijk hoe weinig geloof wij hebben in ons scheppende vermogen 40.

De Grote Engel in de boeken van ‘De gesprekken met Müller’ (boek van een vrouw die met een heel scala aan geestelijke natuur-wezens gesprekken voert) wijst erop dat de engelen deze natuur-wezens in de ether-wereld in de 60-er jaren hebben losgelaten en dat het nu aan de mens is om in samenwerking met die natuur-wezens te treden41. Een gevolg van dat niet (goed) doen is dat ze wild worden (o.a. een oorzaak voor de klimaatveranderingen dus). De oude druïden wisten dat en waren volledig ertoe in staat deze te beheersen. Dit betekent dat het tevens wijst op onze eigen destructieve vermogens (een kenmerk van het kwaad) en deze te leren kennen, beheersen en ten goede aanwenden. Van de God Shiva is bv. bekend dat deze een scheppende èn een destructieve kant heeft. Het is het fundament van ons bestaan: een constructieve tendens en een destructieve. Een ander basaal aspect in deze is dat de aarde is opgebouwd uit alle bij het begin voorhanden zijnde krachten en kwaliteiten van de “Kosmos van de Wijsheid”. Dit kan bv terug worden gevonden in de vele steencirkels en grote aantal religieuze plekken in de wereld. In de oude tijden waren mensen innig verbonden met de Kosmisch- geestelijke wereld, vanwege hun natuurlijke helderziendheid en zij cultiveerden dit in hun leven en in de vormgeving van plekken op aarde waardoor die verbinding werd gesubstantialiseerd en er een direct contact was met bepaald regionen in die Kosmisch-geestelijke wereld, en een interactie met de daarin huizende geestelijke wezens. Een voorbeeld van een zeer bekende plek is Gizeh met zijn 3 opgelijnde piramiden: die hebben een directe verbinding met de 3 sterren van de sterren-constellatie Orion (de riem ervan).

Een fascinerende uitweiding van zulk bewijs is ook te vinden in het Duitse boek “Der Himmel ist unter uns”42 (“De hemel is onder ons”, d.w.z. op de grond). Het boek betreft onderzoek van de religieuze plekken in Duitsland die laten zien dat ze in een exacte verbinding zijn gebouwd met sterren-beelden en sterren-constellaties, en zo een gespiegeld-tapijt laten zien op aarde van die sterren-wereld. Dit betekent dat de aarde is voortgebracht als een afspiegeling van de Kosmos van de Wijsheid, omdat die punten er dus blijkbaar fysiek in zijn neergelegd door de Kosmisch-geestelijke wezens. Omdat de kernzin van ons bestaan is om een geest van vrijheid en liefde te worden, betekend dit ook dat de aarde een dergelijke plek dient te worden. Dit is nog niet het geval. Daarom is er nog zo veel destructie en is het kwaad volop aanwezig. In de fundamentele compositie van ons bestaan met constructieve en destructieve krachten is het aan ons om de aarde om te vormen tot een plek van vrijheid en liefde, alsook om zelf geesten te worden van vrijheid en liefde. Dan wordt de aarde een plek die ook “goed” is (à la niveau 3, zie eerder) in plaats van met het kwaad doordrenkt. Door de aanwezigheid nog van destructie en het kwaad worden we uitgedaagd er iets aan te doen. Inderdaad kunnen we zo er een betere wereld van maken. Deze hebben we dan zelf gecreëerd in samenwerking met de Kosmisch-geestelijke wereld. Zo is het Nieuwe Jeruzalem of Shamballah een plek die in wording is. Vanuit eigen ervaring kan ik ook het volgende aandragen. Onze ervaringen opgedaan tijdens landschapsgenezingen in de afgelopen 12 jaar van plekken die zijn verstoord en geclaimd door zwart-magische machten en wezens (deze verworden dan tot zwart-magische krachtpunten) heeft ons enerzijds meer inzicht gegeven in hoe je die bewustere samenwerking kunt aangaan met de natuurwezens -die de levenskrachten op aarde beheren- en hen een houvast kan geven waarbij ze vertrouwen gaan hebben in je goede bedoelingen en werk. De insteek die wij hierbij hanteren is hen bewustzijn, liefde en transformatie-kracht aan te bieden, en om genade te vragen aan de geestelijke wereld. Daarbij biedt je je aan als instrument van de goede machten om op aarde te helpen.
40 „A Summer with the Laprechauns‟, door Tanis Halliwell, Blue Dolphin Publishing. 41 Zie „De gesprekken met Müller‟, Flensburger Hefte Verlag, Band 1 en 2. 42 “Der Himmelistunteruns”, by Wolfgang Thieleand Herbert Knorr. HenslowskyBoschmann Verlag, 2003

Het wezenlijke aan dit werk is dat je daarbij de schaduwen van jezelf -je ego- ook tegen komt waardoor je die bewuster gaat aanpakken, en je tegelijkertijd een bijdrage levert aan transformatie-werk van de genoemde 3 tegen-machten in jezelf en op aarde, en zelfs de 3 tegenmachten een oplossing biedt om zich weer te kunnen voegen in de opgaande gang van de mensheids-evolutie (het zijn oorspronkelijk goede engelen die zich hebben geofferd voor onze evolutie en daardoor in het duisternis-deel van de wereld zijn gaan huizen). Dit is n.l. aan ons om hen dat voor te leggen en dat te doen.
En doordat dat niet zonder de hulp van de geestelijke wereld voltrokken kan worden vragen wij hen ook daar om, die dan ook meehelpt. Die wachten ook op onze vraag, dat is de basale setting en afspraak omtrent de vrijheid van de mens. Door dergelijk werk steek je tevens een hart onder riem van de natuurwezens, die dat op eigen houtje niet kunnen, en juist zitten te wachten op die vrije liefdeskrachten die door de mens kunnen worden gegenereerd. Daarbij geeft het de mogelijkheid aan overledenen die er vastzitten en/of worden gehouden om los te laten en hun weg verder op te pakken de geestelijke wereld in. Je staat zo op een kruispunt tussen boven en onderaardse machten waarbij je bewust kan gaan leren werken met vanuit de fenomenologie te ontwikkelen 3 vermogens van helderziendheid, inspiratie en intuïtie. Vanuit de opleidingen van Nicolaas de Jong43 en ons samenwerkingsverband “Gaiaheartworkz” worden deze activiteiten ondernomen, bieden wij mensen in deze dergelijke hulp aan, en kunnen mensen zich daarmee scholen en er aan meedoen. Een stevig midden van hart en ziel kan helpen om het nieuwe dat zich wil manifesteren te laten ontstaan, waarbij men het oude onbruikbare laat oplossen en loslaat. Daarin past ook de sterkere intrede (zoals uit de Openbaringen van Johannes blijkt) en het vrij komen van God de Vader-kwaliteiten, want het levert een substantiële bijdrage hiertoe doordat ieder Zijn gemoeds- en bewustzijnstoestand –te weten intuïties van waarheid, een harmonieuze liefdevolle verhouding met alles in je omgeving, een mildheid en een krachtig vanuit je eigen idealen op doen gericht bewustzijn– meer en meer kan gaan “pakken”. Tevens is dat mogelijk aangaande de eerder genoemde nieuwe op liefde gebaseerde vrijgekomen vaardigheden die van Christus’ uitgaan (zoals o.m. blijkt uit de uitspraak van Christus: “de Vader en ik zijn Één”). Daarom ligt in de nieuwe ontwikkelingen de komende tijd ligt zo een grote uitdaging om onze rol als mede-scheppers ons steeds meer eigen te maken, en ons bewustzijn te vergroten over Moeder Aarde als een levend wezen, en een wereld te creëren waarin het Goede steeds meer kan huizen.

43 Zie: http://www.jaspisschool.eu

Gerelateerde artikelen

Back to top button