...

17 september 2021

 

Verkiezingen wat willen de partijen nu eigenlijk? Deel 2

Over de Europese Unie is van alles te doen: uitbreiden of niet, wat te doen met de Brexit en moet Nederland de EU eigenlijk ook verlaten? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma’s voor 2017 over zeggen.
Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

 

Let wel de partijen met de meeste wensen doen uiteindelijk zga niets! Zie VVD..wat een leugens allemaal waarom hadden ze dit dan niet al gedaan?
Afgelopen jaren hadden ze tijd genoeg…nee ze doen alsof ze plots een nieuwe partij zijn met hele andere ideeen!????? Duh!


50PLUS
-Nederland mag niet opdraaien voor wanbeleid en tekorten in andere landen
-Voorlopig geen nieuwe lidstaten
De EU heeft nog maar drie kerntaken: economisch en monetair beleid, milieuzaken en grensbeleid (waaronder ook veiligheid, defensie en buitenlands beleid vallen)
-De EU mag zich niet bemoeien met Nederlandse pensioenen
-Turkije mag op dit moment onder geen beding lid worden van de EU
-Het aantal zetels in het Europees Parlement wordt gehalveerd
Een deel van de landbouwsubsidies wordt ingezet voor plattelandsvoorzieningen


D66
Overtuigd pro-Europa: de EU beschermt de Nederlandse vrijheid tegen populisten
Inzet op een democratisch en slagvaardig Europa


PVV
-Nederland moet uit de EU stappen


GroenLinks
De EU moet groener, socialer en democratischer worden en daarom moet er een nieuw Europees Verdrag worden gesloten
Europese besluitvorming moet transparanter
Nederland zet zich in voor de hervorming van het Stabiliteitspact – financiën, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling moeten op gelijke voet staan
-Toetreding van nieuwe leden volgt alleen als aan álle toetredingsafspraken is voldaan – voor Turkije is toetreding uit den boze zolang dat land mensenrechten, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting niet respecteert
De EU moet toewerken naar een Europese defensiemacht


SP
De huidige Europese Commissie wordt omgevormd: het wordt een uitvoerend orgaan in plaats van een politiek orgaan
Er komt een referendum over een afgeslankte EU met meer eigen bevoegdheden voor de lidstaten
Eerlijke handel waarvan ook de bevolking van de betrokken landen profiteert
Nee tegen internationale vrijhandelsverdragen (TTIP, CETA)
-Geen verdere uitbreiding van de EU – toekomstige toetredingen altijd via een referendum voorleggen
-Turkije kan onder de huidige omstandigheden geen lid worden van de EU
-Stabiliteitspact op de schop – Nederland krijgt volledige zeggenschap over het eigen begrotingsbeleid
-De invloed van lobbyisten in Brussel moet drastisch worden verminderd
-Belangrijke EU-besluiten altijd eerst voorleggen aan de bevolking – referendum
-Europees Parlement pendelt niet langer tussen Brussel en Straatsburg
Er komt een parlementair dubbelmandaat: nationale volksvertegenwoordigers kunnen tevens zitting nemen in het Europees Parlement
De EU treedt toe tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en tot het Europees Sociaal Handvest


VVD
De EU moet zich exclusief bezighouden met grensoverschrijdende kerntaken: interne markt, internationale handel, energie en klimaat en migratie
De EU bemoeit zich niet met nationale aangelegenheden zoals pensioenen, zorg of wonen(Oh nu niet meer ineens? Goh?)
Nieuwe belastingen uit de EU worden afgewezen(Sure)
De EU moet doortastend optreden, zonodig door voor bepaalde onderwerpen in klein comité tot besluiten te komen
Een gezamenlijk buitenland- en veiligheidsbeleid daar waar dat meer effect heeft dan afzonderlijk optreden: denk aan migratie en terrorismebestrijding
Er komt een onafhankelijk toezichthouder, iemand die de gevolgen van de wijzigingen in EU-voorstellen voor bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf in kaart brengt
EU-lidstaten die zich niet aan regels of begrotingsafspraken houden, moeten worden geschorst. Blijven ze nalatig, dan doen ze niet meer mee
De interne markt moet samengaan met eerlijke concurrentie: aan protectionisme moet een einde komen, met behulp van juridische maatregelen
Nederland moet EU-regelgeving niet extra streng willen uitvoeren – dat schaadt slechts de belangen van ons bedrijfsleven(Bedrijfsleven juist!)
EU wordt voorlopig niet uitgebreid – geen enkele kandidaat-lidstaat voldoet aan de eisen
Samenwerking in de vorm van nabuurschap of een associatieakkoord is nadrukkelijk geen opstap naar lidmaatschap
Geldverspilling vanwege dubbele vergaderlocaties (Brussel en Straatsburg) of vanwege agentschappen en adviescomités die geen bewezen effect hebben, moet stoppen(Oh rly?)
EU moet transparanter begroten en die begroting ook per land verantwoorden


SGP
-Geen uitbreiding met nieuwe lidstaten
-Turkije hoort cultureel, economisch, godsdienstig noch politiek bij Europa en kan niet toetreden tot de EU
Meer ruimte voor verschillende vormen en maten van samenwerking binnen de EU
-Bevoegdheden en budget van de Europese Commissie moeten omlaag
-Het Europees Parlement vergadert nog slechts in Brussel
-Geen EU-vlag meer op Nederlandse overheidsgebouwen
EU-verdragen waarbij nationale bevoegdheden worden afgestaan, worden alleen aangenomen als daar in de Tweede en Eerste Kamer een tweederde meerderheid voor is
Euro splitsen in groepen landen die wat betreft het structurele tekort of overschot op de betalingsbalans vergelijkbaar zijn


PvdD
Geen nieuwe bevoegdheden naar de EU
Geen uitbreiding met nieuwe lidstaten
Noodfonds ESM wordt afgeschaft
-Lidstaten krijgen inzicht in het reilen en zeilen van de Europese Centrale Bank (ECB)
Geen nieuwe vrijhandelsakkoorden en een herziening van bestaande vrijhandels- en associatieverdragen

Lees ook:   Spelertjes en toeschouwers getroffen door bliksem

VNL
-Een Nexit-referendum
-Ontmanteling van de EU zodat alleen economische samenwerking overblijft
De euro wordt opgesplitst in een noordelijke en een zuidelijke variant
-Turkije wordt nooit lid van de EU
Handelsverdragen mogen niet ten koste gaan van de Nederlandse soevereiniteit


DENK
-Kritische vermindering van de hoeveelheid regels en eisen vanuit Brussel
Het Europees Parlement krijgt meer rechten
Geen enkel beschaafd land mag op voorhand worden uitgesloten van EU-lidmaatschap


https://www.plusonline.nl/verkiezingen-tweede-kamer-2017/tweede-kamerverkiezingen-dit-willen-de-partijen-met-de-eu


Als er een onderwerp is dat veel mensen bezighoudt, is het wel de AOW en, in het verlengde daarvan, het pensioen. Blijft het bestaan of weet straks de volgende generatie niet eens meer wat dat was? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma’s voor 2017 over zeggen.
Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.


D66
Een nieuw pensioenstelsel: minder collectief en meer gericht op het individu – wel solidair, maar geen overdracht van geld van jong naar oud

(En dan inclu die pil om oudjes naar de hemel te helpen…nou dat gaat vast lukken d666!)


PVV
-AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
Aanvullende pensioenen indexeren


GroenLinks
-AOW als basispensioen wordt verhoogd: iedereen moet een goede basis hebben
-Inkomens van ouderen die een beperkt of geen aanvullend pensioen hebben, worden verhoogd
-Pensioenstelsel moderniseren zodat de verdeling tussen generaties en tussen lager- en hogeropgeleiden rechtvaardiger wordt(hopelijk als in gelijkwaardiger?)


CDA
-Compensatie voor ouderen met een klein pensioen
-Pensioen wordt ‘onder geen beding’ een Europese aangelegenheid
Meer persoonlijke pensioen dat ook overdraagbaar is naar een ander fonds
-Dat iemand met een AOW-uitkering niet langer wordt gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen


SP
-AOW-leeftijd wordt flexibel – mensen kunnen vanaf 65 jaar stoppen met werken
Het is voor pensioenfondsen niet meer verplicht om kunstmatig een lage rente te gebruiken voor het berekenen van toekomstige verplichtingen


VVD
Iedereen krijgt een eigen pensioenpotje, met een helder overzicht van ingelegde premies en opgebouwd vermogen. Collectief beheer van dit potje blijft mogelijk(Wat zal die van de rijke VVD ér goed gevuld zijn zeg)
Maatwerk en keuzevrijheid voor wat betreft AOW en aanvullend pensioen: wil je langer doorwerken, dan kan dat en wil je je aanvullend pensioen eerder of voor een deel in één keer opnemen, dan kan dat ook
Werknemers mogen zelf bepalen bij welke pensioenuitvoerder het aanvullend pensioen wordt opgebouwd
Zelfstandigen moeten zich aan kunnen sluiten bij een collectief pensioen
De pensioenpremie wordt een vast percentage van het salaris – vrijwillig meer sparen blijft mogelijk


PvdA
De AOW wordt flexibel: iedereen krijgt de keuze tot drie jaar eerder te stoppen met werken, tegen een redelijke korting (waarbij niemand onder het minimum terecht mag komen)
Voor wat betreft de aanvullende pensioenen: minder strenge dekkingseisen
Hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de hoogte van het aanvullende pensioen moet zijn
Iedereen spaart mee, dus ook ZZP’ers – die bouwen op tot minimaal de sociale premiegrens


SGP
Pensioenopbouw, aflossing hypotheek en zorg worden gekoppeld, bijvoorbeeld doordat een deel van het pensioen mag worden gebruikt voor het aflossen van de hypotheek zodat dat later kan worden ingezet voor de kosten van de oude dag( En dan… ga je het bejaardenhuis in en vreet men je centen op?)
Keuzevrijheid moet het uitgangspunt van het pensioenstelsel zijn
Iedereen krijgt een persoonlijke pensioenpot
-Jaarlijks kijken naar en zonodig repareren van koopkracht ouderen
ZZP’ers zijn niet verplicht pensioen op te bouwen


PvdD
Een flexibele AOW, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren
Mogelijkheid om te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een aangepaste AOW-uitkering
-Geen sollicitatieplicht voor 60-plussers
Democratisering van pensioenfondsen: inspraak voor werknemers
-Pensioenfondsen mogen niet langer investeren in bv vee-industrie, fossiele brandstoffen en de wapenindustrie, tenzij een bindend ledenreferendum daarvoor toestemming geeft
Meer vrijheid en flexibiliteit voor werknemers om hun pensioenopbouw vorm te geven


ChristenUnie
Meer persoonlijk pensioenstelsel
Pensioenpremie beleggen in het eigen huis
Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’er


VNL
AOW-leeftijd wordt vastgezet op 67 jaar
-AOW wordt verhoogd
Invoering van een verzilverbare ouderenkorting
Individualisering van het aanvullend pensioen


50PLUS
-AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
Huidige pensioenstelsel blijft intact, er wordt niet meer gekort, wel geïndexeerd
Flexibele pensioenleeftijd en deeltijdpensioen blijven gehandhaafd


DENK
-Terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar
De vermogens- en vakantiegrens van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen wordt verzacht
Het wordt fiscaal aantrekkelijker om te sparen voor een eigen pensioen

https://www.plusonline.nl/verkiezingen-tweede-kamer-2017/tweede-kamerverkiezingen-dit-willen-de-partijen-met-aow-en-pensioenen

https://www.dub.uu.nl/artikel/achtergrond/verkiezingen-2017-wat-beloven-politieke-partijen.html
https://punt.avans.nl/2016/04/studenten-willen-basisbeurs-terug/

Gerelateerde berichten


fethiye escort adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.escortperl.com mersin escort akdeniz escort erdemli escort mersin forum escort silifke escort tarsus escort yenişehir escort aydın escort manisa escort muğla escort tekirdağ escort urfa escort yalova escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com