...

20 september 2021

 

Verkiezingen wat willen de partijen nu eigenlijk?

https://www.plusonline.nl/verkiezingen-tweede-kamer-2017/tweede-kamerverkiezingen-dit-willen-de-partijen-met-de

 

de – streepjes zijn best goede dingen!

Meer handen aan het bed, meer e-zorg of juist minder, het eigen risico – over de gezondheidszorg is genoeg te doen. Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma’s voor 2017 over zeggen.
Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.


50PLUS
-Er wordt niet langer bezuinigd op zorg voor ouderen
-Meer geld en erkenning voor mensen in de thuiszorg
Marktwerking in de zorg wordt afgeschaft en er komt een basisverzekering: ‘Ziekenfonds 2020′. Het eigen risico bedraagt nooit meer dan 200 euro
Een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorg en dagbesteding
-Bestaande verzorgingshuizen blijven open en er komen nieuwe verzorgingshuizen bij
Investeren in zorgpreventie en vaccinatieprogramma’s voor ouderen
Aanpak voedingsmiddelenindustrie: reclame voor ongezond voedsel mag niet meer


D66
Meer aandacht voor preventie en gezond leven, waarbij huisarts en de zorg in de eigen omgeving centraal staan
Investeren in eHealth (online zorgoplossingen) en andere innovaties op het gebied van gezondheid
Zorgkwaliteit wordt transparant zodat de patiënt echt iets te kiezen heeft


PVV
-Het eigen risico wordt afgeschaft
-Bezuinigingen op de thuiszorg worden teruggedraaid


GroenLinks
-Investeren in de zorg voor ouderen en gehandicapten en in de ondersteuning van mantelzorgers
De samenwerking tussen huisarts, wijkverpleging en ouderenzorg in de buurt wordt verbeterd
-De wildgroei aan zorgpolissen wordt beëindigd: elke verzekeraar biedt één naturapolis en één restitutiepolis aan en het marketingbudget van de verzekeraars wordt gehalveerd
-Vanwege solidariteit worden zorgkosten via progressieve belastingen gedeeld
-Het eigen risico wordt afgeschaft en de nominale premie voor de ziektekostenverzekering gaat omlaag
Investeren in preventie en controles op de voedingsmiddelenindustrie (minder zout, minder vet, minder suiker)
Er komen richtlijnen voor de vermogensontwikkeling van zorginstellingen en verzekeraars
-Medisch specialisten gaan verplicht in loondienst en vallen onder de balkenendenorm
De farmaceutische industrie moet de opbouw van medicijnprijzen bekendmaken.
Er komt een actief (“ja, tenzij…”) donorsysteem


SP
-Het eigen risico wordt afgeschaft
-Er komt een Nationaal Zorgfonds, met tandarts, fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg in het basispakket
-Ziektekostenpremies worden inkomensafhankelijk, zorgverzekeraars worden buitenspel gezet
Er komt een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning
Om de medicijnkosten in de hand te houden komt er een landelijk centraal inkoopsysteem
-Het persoonsgebonden budget blijft bestaan
-Een personele bezettingsnorm in de ouderen- en gehandicaptenzorg zodat voldoende tijd voor de bewoners is gewaarborgd
-Verzorgingshuizen blijven open, net als ziekenhuislocaties – ziekenhuizen mogen niet meer fuseren
Het salaris van de zorgbestuurder mag nooit hoger zijn dan dat van een minister
Investeren in preventie
-Patiëntgegevens en medische dossiers alleen uitwisselen na toestemming van de patiënt


VVD Leugenpartij want dit hebben ze nog niet gedaan dus waarom nu wel? Dan hadden ze dat al gedaan nml!!!

Zorg moet goed, toegankelijk en betaalbaar blijven – daarom een breed basispakket ¿
Dure medicijnen – mits aangetoond effectief – horen in het basispakket¿
De allerbeste verpleeg- en verzorgingshuizen moeten de norm worden¿
Instellingen moeten voldoen aan normen voor wat betreft levenskwaliteit, bewonerswensen en indeling van het dagelijks leven – instellingen die hier langdurig niet aan voldoen, gaan dicht¿
Bewoners van zorginstellingen mogen zelf bepalen hoe ze hun leven leiden, dus scheiding van zorg en wonen blijft leidend: mensen kopen zelf hun zorg in¿ (mits geld?)
Meer informatie over beschikbare vaccins (zoals gordelroosvaccin), zodat mensen zelf hun afweging kunnen maken
Er moet een akkoord komen met de farmaceutische industrie, over lagere prijzen, meer transparantie en toegankelijkheid voor patiënten¿
Informatie over de kwaliteit van de zorg moet actueel, volledig en transparant zijn – dit geldt voor genezende zorg, geestelijke gezondheidszorg en langdurige zorg
Om kwaliteitsvergelijkingen mogelijk te maken moeten registraties en formulieren in de zorg worden samengevoegd en geharmoniseerd¿
Samenwerking tussen huisarts en bv fysiotherapeut of specialist moet worden gestimuleerd- pc werk is al gaande dus nonsens redenering.
Meerjarige contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners stimuleren¿
Complexe zorg concentreren in een of enkele ziekenhuizen – specialisatie verbetert de kwaliteit¿
Zorgverleners betalen op basis van kwaliteit en tevredenheid – niet enkel op basis van uren¿ (Wie gaat dit dan bepalen?)
Er wordt een specialist ouderengeneeskunde aan de eerstelijns zorg toegevoegd
Geboortezorg verbeteren – meer en betere samenwerking tussen verloskundige en gynaecoloog(bla)
Meer ruimte voor e-health en andere technologische oplossingen(Goedkoper toch?)
Alle medische gegevens van een patiënt komen in één dossier terecht – dit dossier is eigendom van de patiënt¿ (ja, ja)
Verspilling aanpakken: niet twee keer hetzelfde onderzoek of een ingreep uitvoeren die de kwaliteit van leven niet ten goede komt¿ (Waarom niet omdat dit geld kost….)
Spreekuren ook ’s avonds en in het weekend – betere inzet van dure medische apparatuur( Dat is er al dus een bla)
Het niet melden van medische missers wordt strafbaar, ook voor mensen die alleen getuige waren (pfff)
Er komt een verbod op zwijgcontracten tussen zorgverleners en patiënten¿(De wat? LB)
Autoriteit Consument en Markt moet fusies van instellingen en zorgverzekeraars strenger toetsen: het belang en de zorgbehoefte van de patiënt moeten altijd voorop staan(sure)
Particuliere investeerders moeten kunnen investeren in de zorg en daar ook rendement uit kunnen halen(De man van ene Schippers enzo zeker?)
Het pgb blijft bestaan en fraude moet harder worden aangepakt ( nou ehm?)
De vermogensinkomensbijtelling moet worden verlaagd


PvdA
Er komt een uniforme polis voor de basisverzekering en verzekeraars mogen daar geen reclame meer voor maken(Waarom niet eigenlijk?)
Huisartsen en andere mensen in de eerstelijns zorg moeten meer samenwerken en krijgen er taken bij die nu nog door het ziekenhuis worden uitgevoerd( niet handig wel)
Geen marktwerking in de eerstelijnszorg (Eh waar wel dan?)
Investeren in wijkverpleegkundigen
Eigen risico wordt afgeschaft (Waarom is dit dan niet gebeurd de afgelopen jaren?)


SGP
Meer investeren in prenatale geneeskunde
-Verlaging eigen risico, geen stapeling eigen bijdragen
-Patiënt krijgt inzicht in zorgfacturen – ontdekt hij een fout, dan verdient hij een bonus van de zorgverzekeraar(Oh die is leuk nu sturen ze je weg nml en doen ze niets)
-Extra geld voor meer handen aan het bed
Betere en persoonsvolgende palliatieve zorg
Onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische achtergrond
-Meer geld voor suïcidepreventie
Investeren in bewegen en breedtesport in plaats van in topsport
Meer samenwerking binnen de zorg: professionalisering en kosten drukken
Voor langdurig zieken komt er een persoonsvolgend budget in plaats van de inkoopafspraken van het zorgkantoor
Administratieve rompslomp voor zorgverleners en budgethouders PGB moet drastisch omlaag(pak die fraude eens aan)
Landelijke inkoop dure medicijnen
Ook kleine zorgaanbieders moeten in aanmerking kunnen komen voor maatcontracten met verzekeraars – zonder belemmerende barrieres als minimumomzet e.d.(Er schijnen er maar 5 grote te zijn die splinterzorgverzekeraars hebben…in feite een groot nest vol zorg)


PvdD
-Geen marktwerking meer in de zorg: een Nationaal Zorgfonds voor iedereen
-Eigen risico afschaffen
-Minder managers, minder verspilling, minder bureaucratie en meer investeren in zorgverleners en handen aan het bed
-Thuis- en ouderenzorg en zorg voor mensen met een beperking wordt kleinschalig en regionaal georganiseerd – verschillen tussen gemeenten in aanbod en kwaliteit zijn onaanvaardbaar
-Financiële compensatie en aanvullende maatregelen voor mantelzorgers
Investeren in preventie: voorlichting over gezond leven en verbod op bv kindermarketing voor snoep en fastfood
-Ongezonde voeding valt onder een hoog btw-tarief, een nultarief op (biologische) groenten en fruit


CDA
Het eigen risico moet fors worden verlaagd
Zorgverzekeraars moeten voorzien in één overzichtelijke standaardpolis met gelijke voorwaarden – de consument kan dan beter vergelijken en de verzekeraars hebben in de aanvullende verzekeringen nog voldoende ruimte voor concurrentie
Geen budgetpolissen meer
-Er komt een verbod op winstuitkeringen voor zorgverzekeraars, zorginstellingen en ziekenhuizen
Minder regel- en rapportendruk voor zorgprofessionals en -instellingen
-Fors meer steun voor mantelzorgers, inclusief een mantelzorgvergoeding voor mantelzorgers die verlof opnemen of minder gaan werken
Focus op zorg dichtbij: samenwerkingsverbanden en initiatieven van huisarts, gemeente, wijkverpleging, verpleeghuis, fysiotherapeut, apotheek en ziekenhuis moeten worden gestimuleerd en verbeterd
-Persoonlijke verzorging – denk aan douchen – mag zo nodig ook door de wijkverpleging worden gedaan
De zorg in verpleeghuizen is intensiever en zwaarder, daarom moet er worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de medewerkers(Oh nu ligt het aan de medewerkers, wat is er zwaarder dan 20 jaar geleden die bejaarde?)
In de langdurige zorg moet het zorgbudget de cliënt volgen, in plaats van andersom
Voor goede zorg is betrokken en voldoende personeel essentieel – daarom moeten er bezettingsnormen komen; om te beginnen minimaal twee zorgmedewerkers op een groep van maximaal acht mensen
-In de geestelijke gezondheidszorg moet elke regio over een goede 24-uurs crisiszorg beschikken
-Meer aandacht voor de preventie van suïcide
-Internationale samenwerkingen aangaan om de macht van de farmaceutische industrie aan banden te leggen
Ziekenhuizen, zorginstellingen en zorgverzekeraars moeten meer gezamenlijk inkopen, bijvoorbeeld als het gaat om medische apparatuur
Meer aandacht voor preventie – een brede aanpak door zorgverzekeraars, overheden en maatschappelijke organisaties samen


ChristenUnie
Het verplichte eigen risico gaat fors omlaag
Het aantal polissen wordt uitgedund
-Specialisten gaan in loondienst
Gemeenten kopen zorg in op basis van prijs én kwaliteit
Wijkverpleegkundigen en huisartsen zijn de spil in het zorgnetwerk in de buurt
-Investeren in beschermd wonen en in zorg voor mensen met psychische problemen: 24/7 ambulante zorg in de wijk, inloophuizen en time-outvoorzieningen voor kortdurende opname
Er moeten meer casemanagers dementie komen
-Verzorgingshuizen op het platteland blijven zoveel mogelijk open
-Kinderen met een ernstige beperking moeten thuis kunnen opgroeien en zoveel mogelijk passend onderwijs kunnen krijgen
-Verzekerden krijgen meer zeggenschap over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars
-Patiëntenorganisaties krijgen een ondersteunende rol bij zelfzorg, zorgverzekeraars stellen hiervoor middelen beschikbaar
Zorgverzekeraars en gemeenten werken samen aan preventie en er komt een preventiefonds waaraan verzekeraars bijdragen
Het aantal locaties waar alcohol en tabak wordt verkocht, wordt ingeperkt
Ontmoedigen en voorkomen van het gebruik van soft- en partydrugs(mensen zijn of dom, of niet maar laat mensen zelf beslissen)


VNL
Maandelijkse zorgpremie gaat omlaag
Het eigen risico gaat met 50 euro omlaag
Minder managers, meer handen aan het bed
Hogere salarissen voor het verzorgend personeel
Keiharde aanpak kwakzalverij


DENK
-Eigen risico verdwijnt
-Fraude en verspilling aanpakken
-Overheid maakt prijs- en volumeafspraken voor dure geneesmiddelen
Het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem en de Wet Geneesmiddelenprijzen worden aangepast zodat geneesmiddelen goedkoper worden
-Wettelijk verbod op reclame en marketing van farmaceutische bedrijven
-Gemeentelijke basiszorg wordt wettelijk in één pakket vastgelegd(Deze is in verhouding nogal duur!!!)
-De zorg moet oog hebben voor culturele, religieuze en andersoortige achtergronden van mensen(Kan belangrijk zijn!)
Twee gekwalificeerde zorgverleners per acht patiënten in een verpleeghuis
-Werknemers en cliënten krijgen meer inspraak in zorginstellingen
Overheid, en zorgverzekeraars participeren in een Nationaal Preventiefonds dat een gezonde levensstijl moet bevorderen
Meer bedden in de geestelijke gezondheidszorg
Investeren in wijkteams ten behoeve van kwetsbare personen
-Investeren in maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen
Meer aandacht voor jeugdzorg en pleegzorg
Meer ruimte voor innovatieve zorgaanbieders, innovatieve behandelmethoden, eHealth en domotica
Lokale gezondheidscentra werken in de eerstelijnszorg meer samen

Lees ook:   Aangifte tegen Hugo de Jonge

Goh zelfs Denk heeft goede punten!
🙂


School onderwijs:

Kleinere klassen, grotere scholen, een leven lang leren; onderwijs gaat hoe dan ook een rol spelen bij de komende verkiezingen. Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma’s voor 2017 over zeggen.
Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.


50PLUS
-Meer sport op basisscholen en voortgezet onderwijs
Klassen kleiner en het aantal lesuren per docent minder
-Ambachtsschool en MAVO komen terug
-Hoger onderwijs moet toegankelijk blijven
-Investeren in volwassenenonderwijs, onderwijs voor ouderen is een basisrecht

 


D66
Kinderen vanaf twee jaar gaan naar brede buurtscholen om mogelijke achterstanden tegen te gaan
Minder regels en minder lesuren voor docenten: beter onderwijs voor kinderen
Investeren in beter beroepsonderwijs: dat moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt dan wel op het hoger beroepsonderwijs
-Een leven lang leren
-Mensen moeten de kans krijgen te stapelen, bij te scholen en een nieuwe carrièredroom te realiseren
Investeren in wetenschappelijk onderwijs


PVV
Geen standpunten (Jammer!!!)


GroenLinks
-Een dubbel schooladvies, zodat kinderen makkelijker een hoger niveau kunnen proberen.
De Cito-score verliest zijn waarde als marketinginstrument: scholen beoordelen op leskwaliteit
-Tweejarige brugklas op scholen met een divers aanbod aan opleidingen
-Vakken waar iemand goed in is, mag hij op een hoger niveau volgen: onderwijs op maat
Vmbo- en het mbo-opleidingen moeten beter samenwerken
-De opleidingseisen voor docenten gaan omhoog – net als hun beloning
-Meer ambachtsscholen
Opleidingen moeten beter op elkaar aansluiten: leerlingen moeten eenvoudiger kunnen stapelen
-Meer leraren, betere docentopleidingen, meer begeleiding en bijscholing voor docenten
Meer geld voor kleinere klassen en extra begeleiding, zodat kinderen met een beperking niet langer tussen wal en schip vallen
-Op hogescholen en universiteiten geen selectie aan de poort – behoudens uitzonderingen – en studenten kunnen eenvoudig vakken op andere instellingen volgen


SP
-Studiebeurs voor alle studenten, plus een aanvullende beurs voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen
-Op hogescholen en universiteiten geen selectie aan de poort
Klassen met meer dan 30 leerlingen verdwijnen – doel is een gemiddelde klassengrootte van 23 leerlingen
Studenten en docenten krijgen maximale inspraak, waarbij de medezeggenschapsraad falende onderwijsbestuurders kan wegsturen.
-Experimenten met democratische universiteiten (studenten krijgen meer invloed op het onderwijs)
Opleidingen moeten beter op elkaar aansluiten: leerlingen moeten eenvoudiger kunnen stapelen
-Brede brugklassen in het voortgezet onderwijs
-Docenten op havo en vwo hebben een universitaire graad of behalen deze alsnog
-Schrappen administratieve rompslomp: meer tijd voor onderwijs en leerlingen
-Er komen meer vakscholen
-Speciaal onderwijs voor leerlingen met een beperking, gedragsproblemen of een zeer lage intelligentie blijft gegarandeerd
-Ouderbijdrage wordt begrensd en is altijd vrijwillig
-Wetenschappers krijgen een sterkere positie: meer vaste aanstellingen en meer zeggenschap over het gevoerde onderwijs- en wetenschapsbeleid
Introductie onderzoeksfonds: bedrijven kunnen opdrachten aanbieden maar er ontstaat geen directe band tussen bedrijf en onderzoeker
Er komt een landelijke cao voor docenten, inclusief een landelijke uitbetaling van salarissen
Cito- en rekentoets in basisonderwijs verdwijnen: leerlingen worden beoordeeld op hun groeipotentie
In gemengde wijken zijn scholen een afspiegeling van de buurt; scholen mogen leerlingen niet weigeren vanwege de grondslag van de school
-Op middelbare scholen meer aandacht voor filosofie, religie en levensbeschouwing – bewustwording en omgaan met andersdenkenden


VVD
Basisprogramma (rekenen, taal, geschiedenis) wordt uitgebreid met vaardigheden als programmeren, ondernemen en samenwerken
Toelatingseisen Pabo blijven intact, in het voortgezet onderwijs hebben docenten bij voorkeur een master gevolgd
-Voor bewegingsonderwijs op de basisschool worden vakleerkrachten ingezet
Scholen krijgen een stem in het bepalen van het programma van de lerarenopleiding
Meer flexibiliteit voor het aantrekken van zij-instromers
-Docenten moeten zich blijven bijscholen
Betere docenten verdienen een betere beloning en docenten krijgen meer mogelijkheden om zich te specialiseren
Leerplicht gaat naar vier jaar
-Leerachterstanden (w.o. taal) sneller opsporen en wegwerken
-Passend onderwijs blijft intact (OH NU INEENS WEL?)
-Hoogste schooladvies wordt leidend(Ja ja…)
Een nieuwe school starten moet makkelijker worden, maar wel pas na goedkeuring door de Inspectie van het Onderwijs
Scholen krijgen meer vrijheid een deel van het lesprogramma zelf in te vullen (Beter niet)
Scholen moeten transparanter worden en zich meer openstellen voor feedback van belanghebbenden
Scholen die het volgens de Inspectie goed doen, krijgen meer vrijheid, scholen die het slecht doen, gaan eerder dicht
Nederlandse tradities, waarden en vrijheden worden verankerd in het onderwijs
Meer aandacht voor seksualiteit, met de nadruk op respect, grenzen en gevoelens
Op elke school worden homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders volledig gerespecteerd – door leerlingen, docenten en leiding
VMBO-scholen moeten beter aansluiten op vervolgonderwijs, onder meer door VMBO en MBO te laten samenwerken met elkaar en met regionale bedrijven
-Leerlingen die zakken voor hun eindexamen, moeten deelcertificaten kunnen volgen op hun eigen middelbare school
-Leerlingen moeten vakken op verschillende niveaus kunnen volgen
Er moet meer ruimte zijn voor loopbaanoriëntatie
Instellingen in het vervolgonderwijs moeten leerlingeninstroom kunnen beperken, bijvoorbeeld vanwege kwaliteitseisen of arbeidsperspectieven
MBO-opleidingen moeten meer mogelijkheden krijgen de inhoud van hun opleiding in samenspraak met het lokale bedrijfsleven vast te stellen
Bedrijven mogen BBL-leerlingen (beroepsbegeleidende leerweg) een vergoeding geven in plaats van loon, zodat het aantal BBL-plekken kan toenemen(Zodat een zakenman gratis stage lopers kan misbruiken dat is idem goed voor de rijke!)
Studiebijsluiter wordt in het gehele vervolgonderwijs verplicht
Onderwijsinstellingen in het vervolgonderwijs moeten kwaliteitsafspraken opstellen – bij goede resultaten volgt een financiële beloning
Studenten moeten meer regie krijgen over hun studiecarriere, bijvoorbeeld met leerrechten of studievouchers
Studenten mogen zelf het tempo van hun studie bepalen door zich voor slechts voor een deel van de vakken in te schrijven
-OV-studentenkaart blijft gehandhaafd(Basisbeurs was beter geweest!!!!!)


PvdA
Geleidelijk toewerken naar één voorziening voor opvang van kinderen van nul tot twaalf jaar, waarin kinderopvang, voorschoolse educatie en peuterspeelzalen in elkaar opgaan – te beginnen met minimaal zestien uur per week betaalde kinderopvang voor kinderen tussen twee en vier jaar (onafhankelijk van het wel of niet werken van de ouders)
Er komen drie schooladviezen: voorbereidend vakonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs en voorbereidend hoger onderwijs
-Ieder kind gaat eerst naar een brede brugklas – meer tijd om zich te ontwikkelen
-Kinderen met een beperking doen zoveel mogelijk mee in het regulier onderwijs – ouders mogen daarbij zelf bepalen naar welke school hun kind gaat
Voor leraren in primair en voortgezet onderwijs gaat de lestaak stapsgewijs terug naar 20 uur: leraren hebben dan tijd te investeren in de leskwaliteit en leerlingbegeleiding
-Mensen die eerder hun middelbare-schooldiploma niet hebben afgemaakt krijgen de ruimte dat alsnog te doen
-Extra investeren in het beroepsonderwijs en bijscholing van werknemers: in vijftien jaar tot 10 miljard euro extra per jaar
SGP
-Scholen hebben te veel te lijden onder Haagse bemoeizucht: het onderwijsprogramma moet minimaal twee reguliere kabinetsperioden stabiel blijven
Leeftijdsgrens van leerplicht mag niet naar beneden
Minder leerwegen en niveaus in VMBO en MBO
MBO moet meer ruimte krijgen voor afspraken met instellingen en bedrijven zodat de beroepspraktijk dichterbij komt
Budget aanvullende beurs voor studenten gaat omhoog
Beperking van het collegegeld voor een tweede studie
-Strengere eisen voor de lerarenopleidingen
-Lesgeven op havo of vwo vereist in principe een universitaire opleiding
Prestatieafspraken in wetenschappelijk onderzoek verdwijnen
Meer ruimte voor fundamenteel onderzoek


PvdD
-Duurzaamheid, voedsel, natuur en dierenwelzijn worden vaste onderdelen van het lespakket op basisschool en voortgezet onderwijs
Onderwijsinspectie treedt op tegen scholen die geen voorlichting geven over LHBTI-diversiteit (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgenders en interseksuele mensen)
-Basisscholen en voortgezet onderwijs geven les in mediawijsheid en schoolzwemmen en sport komen terug in het onderwijs
-Scholen worden niet afgerekend op cijfers, maar op de daadwerkelijke ontwikkeling van de leerling
Meer vrijheid voor leraren, leerlingen en ouders voor wat betreft het bepalen van prioriteiten
-Menselijke maat in plaats van schoolfabrieken
-Docenten zijn universitair geschoold en krijgen het salaris dat past bij hun taken
Kinderopvang tot 4 jaar wordt onderdeel van het door de staat aangeboden basisonderwijs
-De basisbeurs keert terug en de OV-kaart blijft geldig zolang de student studiefinanciering geniet
Verlaging collegegeld en mogelijheid voor flexstuderen
MBO en HBO werken nauwer samen zodat de overstap voor studenten makkelijker wordt
Meer transparantie in wetenschappelijk onderzoek
Financiering van wetenschappelijk onderzoek via vaste (meerjarige) financiering verbetert de kwaliteit en onafhankelijkheid


VNL
Geen samenvoeging hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs
Selectie aan de poort in zowel het hoger beroepsonderwijs als in het wetenschappelijk onderwijs
Onderwijs individualiseren: leerlingen moeten de ruimte krijgen om te werken op hun eigen niveau
Bijzonder religieus onderwijs wordt niet langer gefinancierd door de overheid
Hogere salarissen voor leraren


DENK
Scholen krijgen de wettelijke taak om intercultureel contact tussen leerlingen te bevorderen en te organiseren
Stagegarantie voor studenten
-Meer taalonderwijs, inclusief keuzevakken Portugees, Spaans, Mandarijn, etc.
MBO-docenten doen jaarlijks een praktijkstage
-Meer ruimte voor nieuwe beroepsopleidingen
-Afschaffen van het sociaal leenstelsel, invoering inkomensafhankelijke basisbeurs
-Collegegeld per vak
Vrijheid van onderwijs moet worden beschermd – ook islamitische onderwijsinitiatieven verdienen steun
Er moeten voldoende opleidingen tot islamitisch geestelijke en iman zijn
Schooladvies wordt standaard omhoog bijgesteld als de eindtoets hoger uitvalt
Meer brede brugklassen, meer brede scholen
Minder onomkeerbare selectiemomenten
Minder regel- en controledruk op scholen
Hogere salarissen voor leraren
Klassen tellen maximaal 25 leerlingen
Leraren gaan op huisbezoek om ouders meer bij de school te betrekken
Verschillende onderwijsvormen moeten beter op elkaar aansluiten

https://www.plusonline.nl/verkiezingen-tweede-kamer-2017/tweede-kamerverkiezingen-dit-willen-de-partijen-met-het-onderwijs

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com