02 december 2020

 

Kosten Reintegratie trajecten!!

https://www.werksite.nl/vraag-en-aanbod/re-integratie/310/kosten-re-integratie-traject.html

 

Dit is dus per individu verschillend.
Globaal gezien kan een prijs variëren van 3.000 tot 10.000 euro. Maar er zijn ook uitschieters naar boven of onderen. Hoewel in vaak in trajecten onder de 3.000 euro vaak geen sprake is van re-integratie tweede spoor, maar van een andere uitgangspositie

Doe maar een cursusje solliciteren, doe maar een cursusje social media etc etc…dus kosten mensen nog meer aangezien men nogal wat trajecten klaar heeft liggen.

Nou van dat geld kon men beter gaan studeren!!!
Weggegooid geld door bollebozen bij de regering… gemeentes, etc…wat een eeuwige zonde is dit.

Die uit Rotterdam heeft wel een door en door verrot zieltje dat zag je in zijn koude kille ogen!
https://demonitor.ncrv.nl/sociale-dienst/de-harde-werkelijkheid-van-de-tegenprestatie

Re-integratie

Instrumenten

Persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB)
Als een cliënt een volledig re-integratietraject nodig heeft, kan de gemeente een persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB) aanbieden. Bij een persoonsgebonden re-integratiebudget heeft de cliënt keuzevrijheid in de vormgeving van het re-integratieplan en in de keuze van het re-integratiebedrijf. Een persoonsgebonden re-integratiebudget kan een geschikt instrument zijn om maatwerk te leveren aan de cliënt. *Gemeente als uitzendbureau dus*

Work First
De gemeente kan een Work First- project opzetten. Bij Work First gaan cliënten zo snel mogelijk na het aanvragen van een bijstandsuitkering aan het werk. Zij werken dan onder begeleiding met behoud van uitkering of gaan tijdelijk gesubsidieerd werk doen, als tegenprestatie voor de uitkering.

Proefplaatsing
De gemeente kan in de vorm van een proefplaatsing de cliënt tijdelijk met behoud van uitkering onbeloonde werkzaamheden laten verrichten bij een werkgever. Doel is te komen tot duurzame arbeid. (Wat nooit gebeurd natuurlijk)

Participatieplaatsen
De gemeente kan op basis van de Wet Stimulering Arbeidsparticipatie (STAP) uitkeringsgerechtigden een participatieplaats aanbieden. De cliënten werken dan 2 jaar met behoud van uitkering bij de gemeente of in het bedrijfsleven aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Deze termijn mag alleen onder strenge voorwaarden worden verlengd.

Verder geldt:

Bij een participatieplaats moet het gaan om onbeloonde, zogenaamde additionele arbeid.
Na 6 maanden werken op een participatieplaats moet aan mensen zonder startkwalificatie, scholing of een opleiding worden aangeboden, tenzij dit niet bijdraagt aan hun kansen op de arbeidsmarkt.
Na iedere periode van 6 maanden werken op een participatieplaats kent de gemeente een premie toe, als degene op de participatieplaats voldoende heeft gedaan om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De premie is maximaal € 2.288,00 per jaar.
Meer informatie

Vragen en antwoorden Particiatieplaatsen

Vrijwilligerswerk /sociale activering
Als onderdeel van een re-integratietraject kunt u uw cliënt terwijl hij nog een uitkering ontvangt, activiteiten aanbieden gericht op sociale activering, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in een verzorgingstehuis of bij een buurthuis, zodat de cliënt weer kan meedoen in de maatschappij. (Alsof diegene niet prima zelf weet hoe je kunt meedoen in de maatschappij)

Detacheringsbanen
De gemeente kan de cliënt detacheren of uitlenen. De cliënt is dan in dienst van de gemeente of een re-integratiebedrijf en wordt ‘uitgeleend’ aan een bedrijf of organisatie. De cliënt kan zodoende werkervaring opdoen. (Oftewel gratis werkverschaffing!!! I.p.v een normaal loon voor werk)

Scholing
Scholing kan de kans op werk vergroten. De gemeente stelt zelf regels vast over de noodzaak van scholing, de duur en de maximale kosten van scholing. Daarbij kijkt de gemeente naar de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de cliënt (maatwerk).

Leren en werken
In duale trajecten worden leren en werken gecombineerd. Hiermee kan het tekort aan scholing en het tekort aan werkervaring worden aangepakt. De door regionale partners opgerichte ‘leerwerkloketten’dragen bij aan de economische en sociale ontwikkeling in de regio.

www.lerenenwerken.nl

EVC
EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Via een EVC-procedure kunnen mensen kennis en ervaring officieel laten erkennen en laten vastleggen in een ervaringscertificaat. Het Kenniscentrum EVC stimuleert het gebruik ervan.

evc.lerenenwerken.nl
www.ervaringscertificaat.nl
Starten van een eigen bedrijf
De gemeente kan op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) mensen met een bijstandsuitkering helpen bij het starten van een eigen bedrijf. In het voorbereidingsjaar loopt de uitkering door terwijl de uitkeringsgerechtigde is vrijgesteld van de sollicitatieplicht. De gemeente kan de kosten van begeleiding op zich nemen, starterskrediet verlenen en, na de start van het bedrijf, bij onvoldoende winst van het bedrijf het inkomen aanvullen met een uitkering in de vorm van een renteloze lening.

Lees ook:   Engelen bestaan nog!

(Vaak geven zij pas toestemming als je al snel veel geld kunt gaan verdienen! Liefst binnen twee weken al!)

Meer informatie in het dossier Bbz2004.

Financiële stimulans voor de werkgever
De gemeente heeft diverse financiële instrumenten tot haar beschikking om het aantrekkelijk te maken voor werkgevers om mensen uit de doelgroep in dienst te nemen:

No-risk polis en premiekorting
De gemeente kan werkgevers stimuleren mensen met een arbeidshandicap aan te nemen door het verstrekken van een no-riskpolis of premiekorting aan de werkgever. Dit is vastgelegd in de Regeling indicatiestelling no risk polis en premiekorting CWI. De gemeente heeft hiervoor een indicatiestelling van het UWV nodig.

Het gaat om personen:

met een uitkering op grond van de WWB, IOAW of IOAZ of
een uitkering op grond van de ANW of
zonder uitkering die als werkzoekende bij het UWV staan geregistreerd (nug’ers);
met een structurele functionele beperking en
die door ziekte of gebrek geen functie met een werktijd van meer dan 65% (van een voltijdsfunctie) kunnen vervullen en
die al twee jaar onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen en
die twee jaar staan ingeschreven bij het UWV als werkzoekende.
Premiekorting 55+
Per 1 januari 2009 is premievrijstelling voor oudere werknemers vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. Voorwaarde is dat de werknemer voorheen een uitkering had.

Loonkostensubsidie

De gemeente kan loonkostensubsidie verstrekken aan de werkgever bij wie de cliënt gaat werken. Uitgangspunt is dat dit instrument selectief en vraaggericht wordt ingezet voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. U stelt zelf de regels vast over de duur van de subsidie, de hoogte en de verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden

Financiële stimulans voor de cliënt
Inkomensvrijlating
De gemeente kan maandelijks een deel van het inkomen van de cliënt vrijlaten. Dit mag maandelijks voor 25 % van de arbeidsinkomsten, met een maximum van € 177,- , gedurende een periode van maximaal 6 maanden. De vrijlating moet bijdragen aan de uitstroom uit de bijstand. Tegelijkertijd stimuleert u de cliënt een gehele of gedeeltelijke baan te accepteren.

Stimuleringspremies
De gemeente kan de cliënt eenmaal per jaar een onbelaste stimuleringspremie geven. Deze premie heeft geen invloed op de hoogte van de bijstandsuitkering. U kunt bijvoorbeeld een premie verstrekken voor het afronden van scholing, werkbehoud of –aanvaarding, het verder uitbreiden van deeltijd werkzaamheden of voor het verrichten van vrijwilligerswerk. De hoogte en de voorwaarden van de stimuleringspremie moet u vastleggen in de re-integratieverordening.

De vrijlating van de premie is gebonden aan een maximum van €2.229 per jaar.

Vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk
Door vrijwilligerswerk kunnen uitkeringsgerechtigden werkervaring opdoen die hen kan helpen bij het vinden van een betaalde baan. De cliënt kan van de organisatie waar hij vrijwilligerswerk doet, een onkostenvergoeding krijgen.

U kunt deze onkostenvergoeding vrijlaten tot een bepaald bedrag:

ten hoogste € 95 per maand met een maximum van € 764,- per jaar;
of van ten hoogste € 150 per maand met een maximum van € 1500 per jaar.
De hogere onkostenvergoeding kan worden vrijgelaten als uw cliënt vrijwilligerswerk doet in het kader van een voorziening om een betaalde baan te krijgen. U bent niet verplicht de hoge vrijwilligersvergoeding toe te passen.

Onkostenvergoedingen
De gemeente kan de cliënt een vergoeding verstrekken voor kosten die zijn gemaakt in het kader van arbeidsinschakeling, bijvoorbeeld reiskosten of kosten voor kinderopvang.

Beste nieuws is

Indien je de opleiding zelf moet betalen, kun je de kosten meestal aftrekken van de belasting, tenzij ze onder het drempelbedrag blijven. Ben je onder de 30, dan kun je mogelijk een beroep doen op studiefinanciering. Per 1 september 2015 ontvangen nieuwe hbo of universitaire studenten geen basisbeurs meer, maar kunnen zij €1.016,71,- per maand lenen. Vanaf 1 januari 2017 kan iedereen tot 55 jaar geld lenen voor een studie. Bij een laag inkomen is de gemeente soms bereid om een deel te vergoeden.

 

https://www.gemeenteloket.minszw.nl/dossiers/werk-en-inkomen/re-integratie/instrumenten.html

Gerelateerde berichten