web analytics
11:11 Dubbele getallen
11:11Spiritueel

11:11

Tweedracht maakt Macht:
Het Getal 11 in de Geschiedenis
door Frank Hoogerbeets 
 

Ofschoon veel mensen zich pas bewust werden van het getal 11 sinds de aanslagen van 11 september in New York en van 11 maart in Madrid, speelt dit getal al vanaf het begin van onze moderne geschiedenis een bepalende rol. Bovendien speelt Nederland een zeer dominante rol als het gaat om het getal 11.

Maar eerst iets over de (numerologische) betekenis van dit getal. In beginsel is 11 een 2-trilling (1+1), en 2 staat voor het vrouwelijke beginsel, zacht, meegaand en ontvankelijk. In positieve zin is 2 de vredestichter, de diplomaat die tracht twee partijen bij elkaar te brengen. In negatieve zin echter, kan de 2 misleiden, manipuleren en bedriegen. En iemand die in staat is om te manipuleren heeft de macht in handen!

De nieuwe wereld

Terug in de tijd vinden we het eerste spoor van het getal 11 in 1492, toen Christopher Columbus contact maakte met de nieuwe wereld. 1492 was het 92e jaar van die eeuw en 92 is een 11-trilling (9+2). Maar ook de naam Christopher Columbus heeft een 92/11-trilling:

C H R I S T O P H E R C O L U M B U S
3+8+9+9+1+2+6+7+8+5+9+3+6+3+3+4+2+3+1=92/11

Toeval? Beslist niet! Diegenen die twijfelen raad ik aan om nog even verder te lezen. Dit contact met de nieuwe wereld zette de toon voor het verdere verloop van onze geschiedenis. Het waren de Spanjaarden, Portugezen, Fransen, Engelsen en Hollanders die met hun veroveringsdrang en handelslust de wereld vanaf dat moment hebben vormgegeven. De namen van deze landen – in hun eigen taal – hebben zonder uitzondering een 11- of 2-trilling:

E S P A Ñ A
5+1+7+1+5+1=20/2

P O R T U G A L
7+6+9+2+3+7+1+3=38/11

F R A N C E
6+9+1+5+3+5=29/11

U N I T E D K I N G D O M
3+5+9+2+5+4+2+9+5+7+4+6+4=65/11

K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N
2+6+5+9+5+2+9+9+1+2+4+5+9+5+5+4+5+9+3+1+5+4+5+5=119/11

Deze landen hebben, op z’n zachtst gezegd, grote invloed gehad en waren aan elkaar gewaagd. En zonder uitzondering hebben zij de oorspronkelijke bewoners van de gebieden die zij kolonialiseerden onderdrukt , gemanipuleerd en uitgebuit overeenkomstig de macht die het getal 11 met zich meebrengt.

Sleutelfiguren

In verband met macht is het ook interessant om naar enkele machthebbers te kijken die net zo’n doorslaggevende invloed hadden in het wereldgebeuren als de hierboven genoemde landen. Ik noem de eerste die mij in dit verband te binnen schieten: Napoleon en Hitler:

N A P O L E O N
5+1+7+6+3+5+6+5=38/11

B O N A P A R T E
2+6+5+1+7+1+9+2+5=38/11

A D O L F H I T L E R
1+4+6+3+6+8+9+2+3+5+9=56/11

Nu trek ik hieruit niet de conclusie zoals veel mensen, die deze namen automatisch associëren met slecht en de bron van al het kwaad in de wereld. Dat is grote onzin. Net zoals het getal 11 twee kanten aanduidt, namen deze personen zowel voordelige als nadelige beslissingen. De grote les voor de hele mensheid in deze tijd is dat goed en kwaad slechts twee relatieve uitersten zijn; zij zijn allebei uitdrukkingen van het Ene dat al het leven bestiert. Het vaak genoemde argument dat je zonder duisternis niet weet wat licht is, is wel de grootste waarheid die op onze wereld van toepassing is. Daarom is het ook zo belangrijk om niet te oordelen.

In de huidige tijd spelen de namen Saddam Hussein en Osama bin Laden min of meer de hoofdrol; zij waren de meest recente sleutelfiguren in de strijd om de wereldheerschappij. En ook hun namen hebben een 11-trilling:

S A D D A M H U S S E I N
1+1+4+4+1+4+8+3+1+1+5+9+5=47/11

O S A M A B I N L A D E N
6+1+1+4+1+2+9+5+3+1+4+5+5=47/11

In tegenstelling tot wat men ons wil doen geloven, waren deze personen geen vrienden van elkaar. Saddam Hussein was een dictator met grote macht getuige zijn 11-trilling. Er moest een gelijke macht tegenovergesteld worden in de vorm van Osama bin Laden om een tegenwicht te vormen en Saddam van de troon te stoten. Maar beide personen waren slechts een speelbal van de krachten die achter de schermen met elkaar het gevecht leveren om de macht in de wereld.

De 11-trilling als machtsmiddel

Dat de duistere krachten in de wereld proberen macht naar zich toe te trekken door middel van de 11-trilling is niet nieuw; in de jaren dertig, aan de vooravond van de tweede wereldoorlog, werden door de Duitsers bewust de namen SS en Gestapo gekozen en door de Japanners de legereenheid 731:

SS
11

G E S T A P O
7+5+1+2+1+7+6=29/11

7+3+1=11

Deze eenheden waren in het leven geroepen om mensen te onderdrukken en te manipuleren en niet om de veiligheid te waarborgen. In de huidige tijd zien we een zelfde toenemende onderdrukking onder het mom van veiligheid.

New York: het machtscentrum van de wereld

Sinds het einde van de eerste wereldoorlog is New York het (financiële) machtscentrum van de wereld. Interessant is dat de eerste grote beurskrach plaatsvond in New York in 1929, het 29e jaar van de 20e eeuw. New York is de 11e staat van de VS en Manhattan het hart:

M A N H A T T A N
4+1+5+8+1+2+2+1+5=29/11

Over de aanslagen op het WTC is al veel gezegd in verband met het getal 11, dus ga ik dat hier niet opnieuw doen. Dat zelfs deze torens – die zelf het getal 11 symboliseerden – zijn neergehaald laat zien hoe ver de strijd gaat tussen goed en kwaad in deze wereld. Gezegend is hij die het evenwicht in al dit tumult kan bewaren. Ook al had de regering Bush een aanleiding nodig om Irak aan te vallen, dat juist het WTC-complex het moest ontgelden is beslist geen toeval.

Verkiezingsfraude

Een ander interessant fenomeen is de tijdlijn met gebeurtenissen die in verband staan met Irak: op 2-8-1990 viel Irak Kuweit binnen. De datum bij elkaar opgeteld is 29/11 (2+8+19; het jaartal wordt altijd eerst opgeteld, dus 1990 wordt 1+9+9+0=19). Op 17-1-1991 begon de VS-Alliantie de Irakese troepen uit Kuweit te verdrijven; 17+1+20=38/11. Op 21-3-2003 trokken VS-troepen Irak binnen: 21+3+5=29/11.

En hoe zit het met de regering Bush? Veel mensen zijn ervan overtuigd dat Bush door manipulatie van stemmen aan de macht is gekomen. Bij de eerste verkiezingen in 2000 was Florida het hete hangijzer:

F L O R I D A
6+3+6+9+9+4+1=38/11

In 2004 waren het de staten Nevada en Ohio die de doorslag moesten geven:

N E V A D A
5+5+4+1+4+1=20/2

O H I O
6+8+9+6=29/11

Het lijkt er dus op dat overal waar wordt gestreden om de macht waarbij het getal 11 een rol speelt, er achter de schermen wordt gemanipuleerd en bewust tweedracht en verwarring wordt gezaaid om de waarheid te verbergen.

De orkaan Katrina

Recentelijk waren wij getuige van de orkaan Katrina. Sommigen vinden het te ver gaan om te zeggen dat een natuurlijk fenomeen het resultaat is van manipulatie. Om eerlijk te zijn weet ik niet hoever men is met het controleren en beheersen van het klimaat op Aarde, maar ik weet wel dat er in ieder geval sinds de jaren tachtig en misschien nog wel eerder laboratoria bestaan, onder andere in Alaska, die specifiek onderzoek doen naar het manipuleren van het klimaat. In die zin is het interessant om te zien dat zowel de naam als de dag waarop de orkaan de grootste bedreiging vormde (29 augustus) een 11-trilling hebben:

K A T R I N A
2+1+2+9+9+5+1=29/11

Ik weet dat toeval niet bestaat en door deze getallen ben ik geneigd om te denken dat er manipulatie in het spel is omdat dat altijd met dit soort zaken waarbij het getal 11 zo duidelijk betrokken is het geval is. Hoe het ook zij, de impact van Katrina zal, gezien de verbinding met het getal 11 of de 11-energie, enorm zijn, misschien wel groter dan de aanslagen van 11 september.

Typisch Nederlands

Zoals ik aan het begin van dit artikel zei, speelt Nederland een grote rol als het gaat om tweedracht en manipulatie. Gezien de vele bureaucratische regeltjes en de vele belastingen die dit land kent, kunnen we ons daar wel wat bij voorstellen. Maar hoe uit zich dat in getallen? Tweedracht uit zich het beste in een winkel waar de koper en de verkoper worden gescheiden door de toonbank. De koper geeft zijn macht weg aan de verkoper als er onredelijke winst wordt gemaakt. Laten we in dit verband eens naar een paar woorden kijken:

W I N K E L
5+9+5+2+5+3=29/11

T O O N B A N K
2+6+6+5+2+1+5+2=29/11

K O P E R
2+6+7+5+9=29/11

V E R K O P E R
4+5+9+2+6+7+5+9=47/11

R E K L A M E
9+5+2+3+1+4+5=29/11

R E K E N I N G
9+5+2+5+5+9+5+7=47/11

Sommige mensen komen met het argument dat dit alleen in de Nederlandse taal zo is en dat klopt. Maar de trilling van een woord in een bepaalde taal zegt iets over de betekenis die dat volk eraan geeft. De laatste jaren klagen veel mensen erover dat het financiële klimaat in Nederland zich verhardt. Veel boeren zijn in de jaren ’90 geëmigreerd omdat zij geen brood meer zagen in hun bestaan in Nederland. En op dit moment is de benzineprijs in Nederland de duurste ter wereld, voornamelijk door de absurd hoge accijns.

Tot slot

Het hele politieke en financiële systeem in de wereld is erop gericht om tweedracht in stand te houden met enerzijds de rijke elite en anderzijds de arme burger; zo is tijdens het kabinet Balkenende het verschil tussen arm en rijk alleen maar groter geworden. Het kapitalistische systeem dat door de elite onophoudelijk met vrije democratie wordt geassocieerd, heeft in werkelijkheid niets met vrijheid te maken. Hoe meer zij in staat zijn om de burger te manipuleren – laten denken dat zijn mogelijkheid tot vrije meningsuiting aangeeft dat hij vrij is en dat hij door middel van verkiezingen bepaalt wie het land regeert – hoe meer macht zij over hem kunnen uitoefenen. Er worden elke keer weer veel beloftes gedaan, maar de praktijk wijst elke keer anders uit.

Maar de mens kan niet tot in lengte van dagen worden onderdrukt en gemanipuleerd; hij komt een keer in opstand. En dat ontwaken vindt nu plaats. Ondanks de mooie verkooppraatjes van politici stemden de Nederlanders, vooraf gegaan door de Fransen, tegen de Europese grondwet. Zij weten gewoon dat wat de politici zeggen niet waar is en voelen intuïtief aan dat een gecentraliseerde macht in Europa de burgers geen goed zal doen. De macht ligt bij elke individuele burger zelf. Dat is de grote les die wij uit onze geschiedenis kunnen leren. Dictators kunnen alleen bestaan in een wereld waar het volk bereid is om zijn macht af te staan. In die zin weerspiegelt het getal 11 onze eigen houding: wij tegenover zij. Het is een beeld dat wij zelf in de wereld hebben geroepen. In werkelijkheid is er niet een wij en zij of een goed en kwaad of een positief en negatief. Er is slechts het leven dat zich in deze wereld uit in twee gezichten, maar beide gezichten zijn illusie. Hoe meer we dat gaan beseffen, hoe makkelijker we ons van dit drama kunnen losmaken en niet meer toestaan dat er met ons wordt gemanipuleerd alsof we machteloze schepselen zouden zijn.

Lees ook:   Nummer 999 - Wat niemand je vertelt?

De macht ligt in onszelf en heeft daar altijd gelegen, alleen hebben we daar een tijdje niet meer aan gedacht omdat we de waarheid omtrent onszelf waren vergeten. Door eeuwen lang de slachtofferrol te spelen hebben we het niet-Zijn tot aan de uiterste grenzen doorleefd. Nu is de tijd om ons geboorterecht op te eisen, het universele recht dat bepaalt dat wij vrije wezens zijn met een vrije wil en volledige zelfbeschikking en dat niemand het recht heeft om ons dat af te nemen.
https://www.ditrianum.org/nederlands/Artikelen/Numerologie/0013.htm

11:11 Poort.
Voor vele mensen in het Zuiden is 11devande11de een excuus om de carnavalsstart te vieren met massale dronkenschap, vechtpartijen, vernielingen en andere overlast. Deze mensen zijn wakker, maar niet ontwaakt. Deze mensen functioneren nog volledig in de lagere derde dimensie, maar zijn zich dat totaal niet bewust. Ik vraag me zelfs af of ze überhaupt bewust zijn…

 

De 11:11 poort opende met een simpel berichtje in de media waar zo min mogelijk ophef over werd gemaakt. De meeste media aandacht ging nog steeds uit naar de zwarte man die in het Witte Huis gaat wonen. Deze aandacht is een prachtig geregisseerd staaltje programmeren in polariteit. Het bericht waar ik over wil schrijven is het volgende:

 

11-11-2008 / Nieuwe piramide ontdekt in Egypte
KAIRO – Archeologen hebben in Egypte, in de woestijn bij Sakkara, een tot nu onbekende piramide van 4.300 jaar oud ontdekt. Volgens Zahi Hawass, Egyptoloog en secretaris-generaal van de Supreme Council of Antiquities, is de piramide 5 meter hoog met een vierkante basis van 22 meter aan elke zijde. Het zou gaan om een piramide voor koningin Seshseshet, de moeder van koning Teti, de eerste koning van de zesde dynastie.

 

Meer staat er niet, maar wat kunnen we uit dit bericht distilleren? De vindplaats is voor mij een verwijzing naar het element Vuur. In de TeraMai/Seichem traditie wordt het element vuur Sakara genoemd.

 

Sakara werkt in de aura en het fysieke lichaam, en heeft de eigenschap dat het net als met echt vuur dat het door blokkades en weerstanden in onze FEMS lichamen heen brandt, en die blokkades/weerstanden transformeert. Deze energetische straal uit de kosmos brengt de aura beter in balans.

 

De afmetingen zoals Hawass die noemt zijn ook opmerkelijk. De piramide zou 5 meter hoog zijn geweest en zou een vierkante basis van 22 meter aan elke zijde hebben. Waarom wordt zo’n relatief kleine piramide gevonden in een periode dat de Aarde en de mensheid naar de vijfde dimensie gaan? Waarom hebben de zijden van de basis het meestergetal 22 als afmeting?

 

De Piramide wordt toegeschreven aan koningin Seshseshet, de moeder van koning Teti, de eerste koning van de zesde dynastie. Koning Teti was geboren als eenvoudig man, maar kreeg recht op de troon nadat hij trouwde met de dochter van Oenas, prinses Ipoet. Hij stuurde een aantal keren expedities naar Kanaän. Er zijn sporen van hem gevonden in Byblos.

 

Volgens Manetho werd Teti vermoord, doordat er verschillende ingewikkelde politieke acties (bedreigingen) waren aan het hof. Er zijn van de bedreigingen geen bewijzen gevonden maar vele geleerden ondersteunen het idee. Manetho schat de regering van Teti op 30 jaar.

 

Waarom is er een parallel te trekken tussen de biografie van Koning Teti en die van Barack Obama? Waarom wordt juist na de verkiezing van Obama hier en daar gerefereerd naar de moord op JFK op 22 november 1963. Waarom lijkt die moord als twee druppels water op de moord op koning Teti?

 

Waarom zijn de zijden van de pas ontdekte piramide 22 meter, hetzelfde getal als 22 november, de datum waarop JFK werd vermoord?

November.
De energie van november zal nog dieper gaan graven in oude beperkende overtuigingen die we van vele levens met ons meedragen. Op het een of ander niveau heeft een ieder van ons oude programmering over onszelf in relatie tot geld – ongeacht wat we verdienen of waar we leven. De onzekerheid die wereldwijd gevoeld wordt, is een sterke katalysator om eens grondig naar deze overtuigingen te kijken.

 

Onze wereld, in feite ons hele universum is een hologram. We leven in een oceaan van energie, een intelligent universeel veld van oneindige mogelijkheden en overvloed vol lichtgolven van informatie. Ons lichaam en het lichaam van elk levend ding op deze aarde is uit dit veld gevormd. Ons individueel en collectief bewustzijn staan er constant mee in wisselwerking. Op die manier creëren we van moment tot moment onze werkelijkheid.

 

Tijd zoals wij die kennen is niet lineair maar rondgaand, binnen het hologram draaien ons huidige en onze vorige levens gelijktijdig rond in de kring of de illusie van tijd. Een ieder van ons bezit een stuk van de holografische energie. Het mooie van holografische energie is dat elk stuk het geheel bevat; als we dus in een klein stukje verandering brengen, kunnen we verandering brengen in het geheel.

 

We worden gemakkelijk beïnvloed door de voortdurende nieuwsberichten die bedoeld zijn om ons in de angst en de polariteit te houden. Als lichtwerkers en sterrenzaden is het van essentieel belang dat we doorgaan met onderzoeken, vrijmaken en loslaten. Als we gespannen, bang, bezorgd of ongerust zijn, is dit een indicatie dat we nog altijd vasthouden aan een oude agenda of overtuiging maar NU is er de katalysator om daar verandering in te brengen.

 

Ondanks de overweldigende hoeveelheid negatief nieuws met betrekking tot de financiële wereld en haar bokkensprongen, vingen wij alleen maar positief nieuws op…  Op 14 oktober, de Volle Maan in Libra, vielen enkele cyclische momenten in tijd/ruimte samen.

Soekot of Loofhuttenfeest, ter herdenking aan de uittocht uit Egypte.
Volle Maan in Libra, waarbij onze groep Volle Maan Engelen over de vier windrichtingen is verspreid.
Galactische Federatie van Licht zou zich aan de wereld tonen.
De dag waarop volgens Aartsengel Gabriël de Syrische Vortex opengaat.
Een Maya 5 Blauwe Storm, een dag voor transformatie en om de regie in eigen handen te nemen.
 

De Galactische Federatie heeft haar voornemen zich aan de wereld te tonen in de koelkast gestopt. De mensheid bleek nog niet over het juiste kwantum ontwaakte zielen te beschikken. Dat kan ook niet als je leest dat op de 11devande11de er nog mensen (nou ja, ménsen…) zijn die de Servaasbasiliek, de Sint Janskerk, de Hoofdwacht en het Museum Spaans Gouvernement zonder enig respect gebruiken als openbaar urinoir.

 

We hebben wel vanaf die datum de regie volkomen in eigen handen genomen. We veroorzaakten op 24 oktober 2008 een zandstorm op de vlakte van Giza. Lees het reisverslag maar op onze website. Op de Volle Maan in Schorpioen en op de woensdagmeditatie er aan voorafgaand, hebben we de Galactische Federatie opgeroepen zich aan de wereld te tonen op ten laatste 22 november 2008.

 

Het is ons geboorterecht om te weten wie in onze atmosfeer aanwezig is. Het is ons geboorterecht om het Koninkrijk weer volledig in eigendom te nemen, zonder inmenging van buitenaardse belanghebbenden…

Het is ons geboorterecht om als mens en als ziel het meestergetal 11 te claimen en ernaar te handelen. Dat verklaart de 11:11; meester zijn over de mens die je speelt en over de ziel die je bent!

 

Wij vragen bij deze alle Lichtwerkers die dit lezen, vóór 22 november samen te komen en de oproep aan onze ruimtebroeders te herhalen.

 

IN NAAM VAN IK BEN DIE IK BEN, BEVEEL IK JULLIE JE BEKEND TE MAKEN AAN HET MENSELIJK RAS.

 

IN NAAM VAN IK BEN DIE IK BEN, BEVEEL IK JULLIE TE TONEN DAT JE UIT LICHT BESTAAT EN MET LICHT GEKOMEN BENT.

 

ZOALS IK GESPROKEN HEB, ZO ZAL HET GESCHIEDEN!

 

Hoge frequenties.
De 11:11 Poort zal een hogere frequentie van Harmonisch Licht naar onze planeet brengen. De integratie van dit licht en haar veranderingen zullen ervoor zorgen dat wij ons meer herinneren van het meesterschap en de wijsheid van onze ziel.

Lees ook:   Dubbele getallen 2244

 

Het kan er ook voor zorgen, en dat is typisch 3D, dat chaotische gedachten van angst naar boven komen. Op dit moment oefenen drie primaire energieniveaus op onze planeet invloed uit op het collectief:

Het onbewuste niveau van de meerderheid van de mensen die nog slapen.
Degenen die langzaam proberen de instroom van energie te integreren en eindelijk door de materiële logica heen breken naar een breder inzicht.
Degenen die zich op Spirit hebben afgestemd en bewust werken om het Licht vast te houden.
 

Het wordt hoog tijd dat wij beseffen dat wij het Gouden Ras zijn. Het wordt hoog tijd dat wij, allemaal, beseffen dat er geen verschil is tussen ‘hierboven’ en ‘hier beneden’. Er wordt wel gewag gemaakt van de Hermetische Wet, maar zolang wij er niet maar handelen is en blijft het theorie.

 

Het is al veel later dan 5 voor 12, en nog altijd is het vereiste kwantum niet bereikt. Nog steeds worden kosmische signalen verpakt in 3D vormen. De mensheid ziet ze wel, maar begrip is er niet. Kijk nog eens met andere ogen naar de laatste Indiana Jones en vraag je af of dit een SPIEGELBEELD is van de verschijning van de Galactische Federatie…

 

Als je morgen wakker wordt, lieverds, zorg dan dat je ook ontwaakt!

 

In Licht & Liefde.

 

 

Alle artikelen/vertalingen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: © ArjunA – www.assayya.com

De betekenis van 11
Wat is de betekenis van de 11 en de 9 die samen de elfde september (2001) vormen? In de numerologie is 11 een meestergetal. In ons tientallig stelsel reduceren alle getallen numerologisch in principe tot negen basisgetallen. Want 10 wordt gelezen als 1 + 0 en dat levert opnieuw het basisgetal 1 op. Een uitzondering hierop vormen de meestergetallen. Het zijn de getallen 11 en alle veelvouden van 11, zoals 22, 33, 44, etc. Volgens de numerologie dragen deze getallen bijzondere energieën. Het getal 22 heeft de betekenis van het basisgetal 4 in zich, want 2 + 2 = 4. Maar 22 staat ook op zichzelf en draagt de energieën van de twee tweeën die nodig zijn om 22 te schrijven. Het getal 22 wordt als een bruggenbouwer gezien. De twee tweeën scheppen een brug. 11 heeft in zich de 1, maar ook de 2, omdat 1 + 1 = 2 is. Daarom wordt de 11 als een lastig, moeilijk getal gezien met tegengestelde tendenties in zich. Dat wijst op innerlijke strijd en 11 wordt dan ook als de strijder gezien. Het meestergetal 33 is verbonden met het leven van Jezus, omdat de kruisiging en opstanding op zijn 33e plaatsvond. 33 wordt met opperste dienstbaarheid en met het Christus-bewustzijn in verband gebracht.

Zit hierin een kern van waarheid verborgen? Numerologie treffen we onder meer aan in het werk van Lee Carroll. Dit medium staat vanaf 1989 in contact met een kosmische energie of entiteit die zichzelf Kryon noemt. Kryon beschrijft zichzelf als een engel die zich met het magnetisch veld van de aarde bezighoudt. Kryon is geen hij en ook geen zij. In feite is Kryon ook niet de echte naam, maar een naam die gekozen is vanwege het getal dat erin verborgen zit. Indien we aan de letters van het Engelse alfabet de 9 cijfers uit de numerologie toekennen, krijgen we het volgende schema:
    1     2     3     4     5     6     7     8     9
    A     B     C     D     E     F     G     H     I

    J     K     L     M     N     O     P     Q     R

    S     T     U     V     W     X     Y     Z
De getallen behorend bij het Engelse alfabet.
In de wereld waar Kryon vertoeft is er een eenheid van toon, frequentie en vorm. Toon komt in onze werkelijkheid overeen met geluid, frequentie met licht en kleur, en vorm met meetkundig ontwerp en patroon. Ook Kryon zelf wordt gekenmerkt door eenheid van toon, frequentie en vorm, maar wij ervaren die in onze werkelijkheid als gescheiden dingen. De naam Kryon is bedoeld om de juiste toon aan te duiden. Die toon is de energie van 11. Want omgezet in cijfers vinden we 2 + 9 + 7 + 6 + 5 = 29 en dat laatste getal reduceert numerologisch tot 11. Zelf hanteert Kryon een numerologisch systeem met J = 10, K = 11 en Z= 26. Dat levert het getal 83 op dat eveneens reduceert tot 11: ‘Dat is betekenisvol en voor degenen die intuïtieve kennis van de betekenis van getallen hebben beschrijft dit het beste wie ik ben. Daarom koos ik die spelling in jullie taal […] Dit getal 11 vertelt je van mijn karakter. Wanneer je dit getal vermenigvuldigt met de machtsvibratie van 3 vind je als resultaat 33 en dat geeft je inzicht in de dienstverlening die ik verricht.’ (The End Times. Kryon Book One, 1993) Het getal 3 staat volgens Kryon onder meer voor een wetenschap die we nog moeten ontwikkelen. We hebben ons grotendeels tot een tweedimensionale wijze van denken beperkt waarbij alleen het fysieke en het mentale vlak aan bod komen, maar de spirituele dimensie ontbreekt. Pas het samengaan van het fysieke, mentale en spirituele niveau zal ons echte wetenschap brengen. Kryon vermenigvuldigt 11 met 3 en krijgt het meestergetal 33 als resultaat. Je kunt hierbij aan de aartsengel Michael denken, want diens naam geeft numerologisch de som 4 + 9 + 3 + 8 + 1 + 5 + 3 = 33.

Zelf verbindt Kryon het getal 11 met een betekenis die lastig in het Nederlands is te vertalen: passende verlichting (appropriate enlightenment). Het gaat om een verlichting die in het bijzonder ergens bij past of op een geschikt moment komt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de elfde september die door de Amerikanen als 9:11 wordt geschreven: ‘11 is een meestergetal. Meestergetallen spreken van het doel van verlichting. Toen ik in 1989 [een 9-jaar] arriveerde, vertelde ik jullie dat mijn getal “11” was. De numerologische betekenis van Kryon in het Engelse alfabet is simpelweg 11 wat passende verlichting betekent. De 9 is het getal van vervulling en wanneer je 9 en 11 samenbrengt, zoals in 9:11, krijg je de vervulling van passende verlichting. Wij hebben eerder over die dingen gesproken. Zelfs de grootste tragedies uit jullie tijd, degene die in jullie profetieën niet voorspeld waren, waren diepgaand in de verschuiving van energie die zij in jullie land en op aarde teweegbrachten. Zij lagen op schema en kwamen, op hun eigen manier, op het geschikte moment.’ (Kryon, ‘Un-defining The Spiritual Path’, 2005)
11 = het nieuwe geboren laten worden en verankeren.

22 = het voortbouwen op het nieuwe. Het opbouwen van nieuw leven en een nieuwe wereld.

33 = universele dienstverlening door het tot leven komen van ons ene wezen.

44 = de balans tussen het spirituele en het fysieke, het scheppen van de fundering voor ons nieuwe leven.

55 = het verkrijgen van persoonlijke vrijheid door ons te bevrijden van het verleden en totaal werkelijk te worden.

66 = het vervullen van onze verantwoordelijkheden op een vrolijke, creatieve wijze.

77 = diepgaande inzichten en openbaringen. Onszelf aanzetten tot de kern van ons wezen.

88 = ons meester maken van overvloed en heelheid in alle bereiken van het leven.

99 = de vervulling van een grote, evolutionaire cyclus. Tijd voor een nieuwe kwantumsprong.
    De betekenis van de meestergetallen volgens Solara.

 

    De 11:11 code verschenen in een graancirkelformatie.
Verder verwijst Kryon herhaaldelijk naar de 11:11 code die onder meer op digitale klokken als 11 over 11 zichtbaar is. Deze code is nauw verbonden met het feest van de Harmonische Convergentie. Op 16 augustus 1987 hebben de engelen het energieniveau van de aarde gemeten. Het bleek veel hoger dan verwacht. Wij hadden een sprong voorwaarts in bewustzijn gemaakt. Aan ons Hogere Zelf is toen gevraagd om wij bereid waren om verdere veranderingen aan te brengen in de energie die we tot stand hadden gebracht. Het antwoord luidde ‘ja’ en zodoende begon de periode van ontwaken die al door de Maya’s was voorzien. Op 11 januari 1992 vond de volgende stap plaats. Er werd een code aan het magnetische systeem rondom ons DNA doorgegeven. Wij hebben daarvan niets gemerkt, maar ons lichaam weet wel dat er een belangrijke deur is opengegaan:

‘Toen vond op 11 januari 1992 het meest verbazingwekkende plaats in de geschiedenis van de mensheid! Er is niets dat ooit de datum zal kleineren die jullie de 11:11 noemen. En het is mijn wens op dit moment om jullie meer te vertellen over wat er toen gebeurde, zodat jullie een grotere waardering voor deze dag hebben […] Want op deze datum die jullie de 11:11 noemen ontving de hele mensheid een code. En de code ging uit naar ieder menselijk wezen op de planeet en zei: “We zijn dingen aan het veranderen, we zijn bezig een deur te openen en we zullen jullie in staat stellen erdoorheen te lopen.”’ (Kryon, Alchemy of the Human Spirit, Kryon Book III, 1995, p. 56)
Hierbij verwijst Kryon naar de geschriften van Solara, een mediamiek begaafde vrouw die op Hawaii woont. Hij noemt haar een engel. Op haar website legt Solara uit: ‘Een Grotere Werkelijkheid wordt in jullie dagelijks leven binnengebracht. De aardworm kijkt eindelijk omhoog naar de sterren en wordt voor eeuwig getransformeerd. Er vindt een samensmelting plaats tussen ons uitgebreide kosmische Zelf en ons fysieke lichaam. Dit transformeert ons DNA en stelt ons tenslotte in staat om een leven in hoge vibratie te leiden en totaal werkelijk te worden. De volgende keer dat je de 11:11 ziet, stop je en voel je de subtiele energieën om je heen. De 11:11 is een signaal tot ontwaken dat je naar jezelf hebt gestuurd, een herinnering aan je ware doel op aarde. Gewoonlijk zul je in tijden van verhoogde energie of versnelde persoonlijke verandering de 11:11 vaker opmerken. Het zien van de meestergetallen 11:11 is altijd een bevestiging dat je op het juiste spoor zit.’ De 11:11 vormt de brug van dualiteit naar eenheid. De meestergetallen 11 tot en met 99 behoren tot deze Grotere Werkelijkheid gebaseerd op eenheid. Ieder meestergetal staat volgens Solara voor een niveau van inwijding op onze weg naar het onbekende. Wanneer we ons op deze weg begeven, vindt in onszelf een diepgaande verschuiving plaats. We kunnen ons verbondenheid met het geheel voelen en zijn niet langer meer geïsoleerde individuen die voor hun eigen overleving moeten strijden. We worden gedragen door het geheel, door het Ene Wezen dat altijd bij ieder van ons aanwezig is. Vanuit onze onderlinge verbondenheid steunen we elkaar en zorgen we voor elkaar. We zijn niet langer alleen.

Lees ook:   The Celestine Prophecy (film)

Herbert van Erkelens

https://home.wanadoo.nl/herbert/ontwaken/elfoverelf.htm

De legende
Heel lang waren er 1.111 midwezens. Zij hebben om het kenmerk 11:11 gevraagd en dat hebben zij ook gekregen. Midwezens leven in een wereld tussen de onze en die waar wij heen gaan na onze dood. Voor ons zijn zij de dichstbijzijnde entiteit. Zij zijn bijna fysiek aanwezig, maar van een materiaal dat wij niet kunnen zien. Eigenlijk zouden wij ze moeten kunnen zien en een enkeling kan dat ook. Maar ergens op de evolutionaire weg is dat fout gegaan.

Midwezens zijn eigenlijk aardengelen, beschermengelen of bewakers van je spirituele gezondheid, kortweg “Engelen”. Ze houden ervan om je een beetje te plagen. Zo krijgen zij aandacht zonder dat je er bang van wordt. Het kan zijn dat een lamp aan en uitgaat als je langsloopt. Ook stoplichten kunnen zij beïnvloeden. Maar vraag hen niet teveel om je electronica te beïnvloeden. Niet alle apparaten kunnen daar tegen.

Volgens mensen die zich al langer met deze materie bezig houden moeten er inmiddels miljoenen engelen zijn. Vele malen meer dan de originele 1.111. Mocht je ze zien, dan zijn zij gemaakt van licht en makkelijk te vertrouwen.

Waarom roepen ze mij?
De midwezens hebben in jou eigenschappen gevonden waardoor je hen kunt helpen om de nieuwe wereld vorm te geven. Je hoeft niet direct minister president te worden. Maar je hebt een mogelijkheid om velen te beïnvloeden. Dat kan als leidinggevende of leraar, maar ook als kunstenaar of (aanstaand) moeder van een bijzonder kind dat jouw goede invloed nodig heeft. Het begin van een nieuwe wereld kan angst voor het onbekende oproepen. Met jouw invloed kun je mensen gerust stellen, hun angst wegnemen.

Maar misschien is het veel eenvoudiger en roepen ze jou omdat jij in staat bent om hen te horen. 11.11ers blijken vaak latent veel talent te hebben voor psychische, spirituele en paranormale zaken. Dat blijkt vaak nadat je contact zoekt met de midwezens of hun aanwezigheid erkent. Als ze jou naar een klok kunnen laten kijken, dan kunnen zij je op veel meer terreinen beïnvloeden. Midwezens werken in teams. Zij staan allen voor je klaar. Gezamenlijk hebben zij alle kennis die nodig is om jou je belangrijke taken te laten doen.

Bijna iedereen krijgt eerst 11:11 signalen. Maar zodra je de entiteit erkent of je weet dat 11:11 geen toeval meer is, krijg je soms andere signalen. Dat betekent dat je persoonlijk geroepen wordt. Als je bijvoorbeeld ineens op alle klokken de tijd ziet met 03 aan het eind, dan kan het MN03 zijn, of bij .22 kan het ABC22 zijn. Dat zijn midwezens die door meerdere personen gesignaleerd zijn.

Bedenk dat je ook “Nee” kunt zeggen. Misschien heb je geen tijd of heb je nu geen tijd of zin. Dat heet “vrije wil” en je zult merken dat het ook belangrijk is of je zelf een volgende stap wilt maken.

Al eeuwen bezig
Jeane d’Arc werkte met engelen, hele pelotons kon zij aanroepen. Dante Alighieri werd geïnspireerd door Beatrice. Winston Churchill kreeg belangrijke informatie tijdens zijn hazeslaapjes. Nostradamus dacht dat de helderzienden de midwezens voor God aanzagen. Ook de grote Baptist werd door hen geholpen. Door de eeuwen heen zijn de midwezen altijd betrokken geweest bij veranderingen die nodig waren.

Verwijzingen
In het boek Urantia zijn een aantal verhandelingen geschreven over midwezens, bijvoorbeeld verhandeling 77. Dit boek stamt uit 1950 en kent 2000 pagina’s. Urantia staat volledig online.

https://www.sayb.nl/uitleg/legende.html

 

Vertaald door Brigitta Bos
 
Miljoenen mensen hebben één ding gemeen: ze blijven de getallen 11:11 zien. Deze mensen komen van alle landen, alle rassen, elke rang en stand, en niveau’s van bewustzijn.

Zelfs schoolkinderen weten dat, wanneer ze 11:11 zien, het tijd is een wens te doen.

Eerst lijkt het een pure toevalligheid; dan wordt het geheimzinnig. “Ik startte mijn auto om precies 11:11.” “Waarom wordt ik altijd wakker om 11:11?”

Uiteindelijk wordt het onontkenbaar: “Al mijn klokken stonden stil om 11:11.”

Er is inderdaad iets vreemds aan de hand.

In het boek “How to LIVE LARGE on a Small Planet”, verklaart Solara:

“Er IS iets aan het gebeuren en het is meer reëel dan iemand van ons zich kan inbeelden.”

Er wordt een Grotere Realiteit in onze dagelijkse levens ingebracht. De regenworm kijkt eindelijk op naar de sterren en wordt voor eeuwig getransformeerd. Er vindt een fusie plaats tussen onze oneindige kosmische Zelven en onze fysieke lichamen. Dit transformeert ons DNA en staat ons eindelijk toe om levendig levend en geheel reëel te worden.

De volgende keer dat je de 11:11 ziet, stop en voel de subtiele energieën om je heen. De 11:11 is een Wake-Up Call die je naar jezelf hebt gestuurd. Een geheugensteuntje van je werkelijke doel hier op Aarde.

Meestal gedurende tijden van verhoogde energie of versnelde persoonlijke veranderingen zal je de 11:11 meer regelmatig merken.

De Hoofdnummers 11:11 zien is ALTIJD een bevestiging dat je op het juiste pad bent.

 
HOOFDNUMMERS

Je kan op soms ook op gang gebracht worden door andere veelvoudige Hoofdnummers. Hoofdnummers zijn veelvoudige nummers zoals 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99. Deze getallen behoren tot de Grotere Realiteit, wat de realiteit is die gebaseerd is op Eenheid liever dan op dualiteit.

 11 = geboorte en verankering van het Nieuwe.

 22 = op het Nieuwe bouwen. Nieuwe Levens en een Nieuwe Wereld bouwen.

 33 = universele service door de versnelling van ons Eénwezen.

 44 = de balans tussen het spirituele en het fysieke, de herconfiguratie van ons evolutionaire doolhof. Zo Boven, zo Beneden. De creatie van de fundering van ons Nieuwe Leven.

 55 = persoonlijke vrijheid verkrijgen door vrij te zijn van het verleden en geheel reëel te zijn.

 66 = onze verantwoordelijkheden uitvoeren op een heuglijke, creatieve manier.

 77 = grondige inzichten en openbaringen. Onszelf tot onze Kernwezens slijpen.

 88 = meesterschap verkrijgen over weelde in alle werelden.

 99 = de voltooiing van een grootse evolutionaire cyclus. Tijd voor een andere spectaculaire stap vooruit.

Elk Hoofdnummer is een niveau van inwijding waar we allemaal doorheen moeten gedurende onze evolutionaire reis op Aarde.

Soms kunnen we zelfs geactiveerd worden door Superhoofdnummers zoals: 111, 222, 333, 444, 555, etc. Elk van deze nummers heeft een unieke resonantie die ons op een diep cellulair niveau beïnvloedt en activeert.
 
https://www.nvisible.com/Dutch/1111introne.html

Meestergetallen
Meestergetallen zijn krachtige getallen. Je moet er iets mee doen als je op deze aarde bent.

11/2
Uranus
De 11 is tweemaal mentaal sterk, dadenkracht, dubbele vader, krachtig.
Eerste helft van je leven door de Twee door de twijfel heenleven en groeien in de dubbele Een.
Zeer dynamisch, intuïtief.
Zonder twijfel iets neerzetten. Trendsetter, vernieuwend, electrificerend.

22/4
De Genezer.
Eerst zit je in de 4, en later in dubbele Twee. Vier staat voor perfectie. 22 Staat voor invoelen met mensen. Eigenlijk durven ze niet. Het komt voor dat ze in de 4 blijven zitten, dat ze langs de kant blijven staan.

33/6
Pluto
Staat voor het Zijn. Dit zijn dé adviseurs, worden omhooggetild. Komen met macht en onmacht in aanraking en manipulatie. Vooral vrouwen geven hun macht af. Mannen zijn meer de goeroe’s, ze hebben de macht en gebruiken die. Het zijn wel fijne mensen.
Je bent goed op jouw gebied. Je kunt het niet gebruiken als je niet weet wat je moet doen, waar het om gaat.
Eerste helft van je leven zit je in de 6. In de tweede helft groei je in de dubbel Drie.
Je voelt de kracht wel, maar je durft het niet te gebruiken.
Zes staat voor huis, bewustwording.
 
https://www.open.ou.nl/pmc/hobby/numerologie/meester.htm

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥