...

19 juli 2021

 

Vaccinatie en bijwerkingen!

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/bijwerkingen/bijsluiters

Lees aub altijd bijsluiters!!!!!!!!!

bv in vaccin mazelen (BMR) zit:

https://context.reverso.net/vertaling/engels-nederlands/human+albumin

Dit product bevat humaan albumine en daarom brengt het een mogelijk risico van overdracht van virusziekten met zich mee.

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/albumine

bijwerkingen

Zelden (0,01-0,1%): voorbijgaande: opvliegers, koorts, urticaria en misselijkheid, als gevolg van de infusiesnelheid.

Zeer zelden (< 0,01%): ernstige overgevoeligheidsreacties met (anafylactische) shock.

Verder zijn gemeld: hoofdpijn, verwardheid, tachycardie, bradycardie, atriumfibrilleren, hypotensie, hypertensie, myocardinfarct, pulmonaal oedeem, dyspneu, braken, dysgeusie, huiduitslag, jeuk, koude rillingen, overmatig zweten en anafylactische reactie.

Symptomen van een anafylactische shock

Als je een anafylactische shock hebt, worden er in de mestcellen grote hoeveelheden histamine geproduceerd. De histamine die vrijkomt, veroorzaakt een snel opkomend ontstekingsproces. Door histamine verwijden je bloedvaten, waardoor vocht uit je bloedbaan naar je weefsels gaat. Als je een anafylactische reactie hebt, kun je last hebben van de volgende verschijnselen:

  • Lage bloeddruk.
  • Duizeligheid en flauwvallen.
  • Opgezwollen gezicht en hals tong en lippen.
  • Ademhalingsmoeilijkheden (door slijmvlieszwelling met als gevolg vernauwde luchtwegen).
  • Jeuk.
  • Braken.
  • Angst.
  • Een anafylactische shock kan gelijk ontstaan nadat je in contact bent gekomen met het allergeen. In sommige gevallen kan het ook langer duren totdat je de reactie krijgt, maar meestal ontstaat een anafylactische shock binnen een uur na het contact met het allergeen. Bij een hele ernstige anafylactische shock kunnen je bloedvaten zo snel verwijden dat er een levensgevaarlijke shocktoestand ontstaat.

De vaccinatie moet worden uitgesteld tijdens een ziekte met koorts >38,5 °C.

 

Dit vaccin bevat 14,5 mg sorbitol als hulpstof

Overdracht
Tussen de 7de en de 28ste dag na de vaccinatie bemerkt men bij de meeste vatbare personen een
excretie van kleine hoeveelheden van het levend verzwakte rubellavirus via de neus of de keel. Er is
geen vaststaand bewijs van overdracht van dit virus op vatbare personen die met de gevaccineerde
personen in aanraking komen. Hoewel een overdracht door nauw persoonlijk contact theoretisch
mogelijk is, wordt deze dan ook niet als een groot risico gezien. Er is echter wel aangetoond dat het
rubella-vaccinvirus via de moedermelk aan de zuigeling wordt doorgegeven zonder enig bewijs van
een klinische aandoening (zie rubriek 4.6).

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Na reconstitutie bevat één dosis (0,5 ml):
Mazelenvirus1 Enders’ Edmonston stam(levend, verzwakt) niet minder dan 1×10³ CCID50*
Bofvirus1
Jeryl Lynn™ [Level B] stam (levend, verzwakt) niet minder dan 12,5×10³ CCID50*
Rubellavirus² Wistar RA 27/3 stam (levend, verzwakt) niet minder dan 1×10³ CCID50*
* 50 % cel cultuur infectieuze dosis
1
geproduceerd in kippenembryocellen.
² geproduceerd in WI-38 humane diploïde longfibroblasten.
Het vaccin kan sporen van recombinant humaan albumine (rHA) bevatten.
Dit vaccin bevat sporen van neomycine. Zie rubriek 4.3.
Hulpstoffen met bekend effect:
Dit vaccin bevat 14,5 mg sorbitol. Zie rubriek 4.4
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.
3. FARMACEUTISCHE VORM
Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie.
Vóór reconstitutie is het poeder een lichtgele, compacte, kristallijnen cake en het oplosmiddel een
heldere, kleurloze vloeistof.
4. KLINISCHE GEGEVENS
4.1 Therapeutische indicaties
M-M-RVAXPRO is geïndiceerd voor de gelijktijdige vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella bij
personen vanaf de leeftijd van 12 maanden (zie rubriek 4.2).
M-M-RVAXPRO kan onder bijzondere omstandigheden worden toegediend aan kinderen vanaf
9 maanden oud (zie rubriek 4.2, 4.4 en 5.1).
Voor gebruik bij uitbraak van mazelen, of voor vaccinatie na blootstelling, of voor gebruik bij nog
niet gevaccineerde personen ouder dan 9 maanden die in aanraking komen met mogelijk vatbare
zwangere vrouwen, en personen die mogelijk vatbaar zijn voor bof en rubella, zie rubriek 5.1.
M-M-RVAXPRO moet worden gebruikt op basis van officiële aanbevelingen.
3
4.2 Dosering en wijze van toediening
Dosering
Personen vanaf de leeftijd van 12 maanden
Personen vanaf de leeftijd van 12 maanden moeten op een gekozen datum één dosis toegediend
krijgen. In overeenstemming met de officiële aanbevelingen kan er ten minste 4 weken na de
toediening van de eerste dosis een tweede dosis worden toegediend. De tweede dosis is bedoeld voor
diegenen die om wat voor reden ook niet op de eerste dosis reageerden.
Kinderen tussen 9 en 12 maanden oud
Uit immunogeniciteits- en veiligheidsgegevens blijkt dat M-M-RVAXPRO kan worden toegediend
aan kinderen tussen 9 en 12 maanden oud, in overeenstemming met de officiële aanbevelingen of
wanneer vroegtijdige bescherming nodig wordt geacht (bijvoorbeeld bij dagopvang, uitbraaksituaties
of een reis naar een regio waar veel mazelen voorkomen). Dergelijke kinderen moeten op de leeftijd
van 12 tot 15 maanden opnieuw worden gevaccineerd. Een bijkomende dosis van een mazelen
bevattend vaccin moet worden overwogen in overeenstemming met de officiële aanbevelingen (zie
rubriek 4.4 en 5.1).
Kinderen jonger dan 9 maanden
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar over de werkzaamheid en veiligheid van
M-M-RVAXPRO voor gebruik bij kinderen jonger dan 9 maanden.

Lees ook:   Dít is het beste tijdstip om seks te hebben

 

Het is mogelijk dat vaccinatie met M-M-RVAXPRO niet bij alle gevaccineerden tot bescherming
leidt.

 

HPV vaccin

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/cervarix-epar-product-information_nl.pdf

Pediatrische patiënten (kinderen jonger dan 9 jaar oud)
Cervarix wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 9 jaar omdat in deze
leeftijdsgroep onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over veiligheid en immunogeniciteit

Cervarix is bestemd voor intramusculaire injectie in de deltaspier (zie ook rubrieken 4.4 en 4.5).
Cervarix mag in geen geval intravasculair of intradermaal worden toegediend.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over subcutane toediening van Cervarix (zie rubriek 4.4).
Indien Cervarix gelijktijdig moet worden gegeven met een ander injecteerbaar vaccin, dienen de vaccins
altijd op verschillende injectieplaatsen te worden toegediend (zie rubriek 4.5)

Mag dus niet gegeven worden :
Intravasculair = In de bloedbaan
Intradermaal = In de huid

¿

Vreemd in feite is dit dus een injectie tegen kanker…
Dat betekend dat zij aanvaarden dat HPV een kanker is die voorkomen kan worden door middel van een injectie… wat dus kan betekenen dat kanker een virus is?
Waarom kan men daar geen vaccin voor maken?

Kanker is kanker…
Snelstgroeiende cellen nml…
Irritatie (bv zonnebrand en vaker dan éénmaal…of een harde klap, schok tegen het lichaam…beschadigen lichaamsweefsel als dit langdurig het geval is ,zal het ontaarden, ontsporen.
En daardoor ontstaat bv kanker.
Het immuunsysteem van kinderen met bv leukemie, hebben een overactief immuunsysteem dat plots ontspoort waarschijnlijk door blootstelling aan verschillende (heftige of nieuwe) virussen na elkaar of gelijktijdig.

En dek je in…

Vaccinatie is geen vervanging voor routinematige baarmoederhalscontrole. Aangezien geen enkel
vaccin 100% effectief is en Cervarix geen bescherming biedt tegen elk HPV-type, noch tegen
bestaande HPV-infecties, blijft routinematige baarmoederhalscontrole van levensbelang en moet dit de
nationale richtlijnen volgen.
De volledige duur van de bescherming is nog niet definitief vastgesteld. Het tijdstip en de noodzaak
voor boostervaccinatie(s) zijn niet vastgesteld.

Of deze:
Zwangerschap
Er zijn geen specifieke studies met het vaccin bij zwangere vrouwen uitgevoerd. Gegevens verzameld
bij zwangere vrouwen in het kader van zwangerschapsregisters, epidemiologische studies en
onbedoelde blootstelling tijdens klinische onderzoeken zijn onvoldoende om te kunnen concluderen of
vaccinatie met Cervarix het risico op negatieve zwangerschapsuitkomsten, waaronder spontane
abortussen, beïnvloedt. Er werden echter in totaal wel 10.476 zwangerschappen gerapporteerd tijdens
het klinische ontwikkelingsprogramma, waaronder 5.387 bij vrouwen die Cervarix toegediend hadden
gekregen. Uiteindelijk was er geen verschil in specifieke zwangerschapsuitkomsten (bijv. een normaal
kind, een abnormaal kind inclusief aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte en spontane abortus)
tussen de behandelgroepen.

Waren deze vrouwen al zwanger voor de vaccinatie of erna?
🙂 Sorry flauw ik weet het.

Raar in een vaccin tegen meningitis zit iets tegen tetanus…

https://www.rug.nl/research/portal/files/48563773/1_s2.0_S0264410X17311544_main.pdf

https://www.rivm.nl/hoe-snel-tetanusvaccin-toedienen-na-verwonding

Is meningitis dan uiteindelijk ontstaan vanuit, of is het een vorm van  tetanus?

Bizar als je kijkt naar de moderne vleesetende bacterie…zo noemen ze het dus…en dan lees je dit…

Tetanus treedt op wanneer er ergens in het menselijk lichaam sporen van C. tetani ontkiemen en lokaal toxine produceren. De omstandigheden die leiden tot de ontkieming van tetanussporen (overgang naar de vegetatieve vorm) en de daarop volgende productie van toxine (gif)(tetanospasmine) zijn niet geheel bekend, maar een omgeving met een lage zuurstofspanning is hiervoor essentieel. De sporen kunnen maanden tot jaren in het lichaam overleven. Trauma, weefselnecrose, ophoping van melkzuur, bloedingen en een gestoorde bloedvoorziening kunnen bijdragen aan een geschikt milieu voor uitgroei. De aanwezigheid van sommige chemische stoffen, waaronder in het bijzonder calciumionen, verhoogt de kans op het ontstaan van klinische tetanus. Ook infectie van een wond met pusvormende bacteriën bevordert de ontkieming van tetanussporen, waarschijnlijk door het verbruiken van zuurstof. Verstoring van het normale weefselmetabolisme door aanwezigheid van lichaamsvreemde stoffen zoals geneesmiddelen, drugs, vaccins, vreemde voorwerpen of toxinen van andere bacteriën kan het ontstaan van tetanus bevorderen. Eenmaal gevormd vindt hematogene verspreiding van het toxine door het lichaam plaats. Het toxine kan de bloed-hersenbarrière niet passeren. Transport via neuronen is de weg waarlangs de toxine het centraal zenuwstelsel bereikt. De toxine bindt aan receptoren van de motorische eindplaat in de spier en gaat vandaar via het axon naar het centraal zenuwstelsel, waar het toxine de reflexboog ontremt, zodat als gevolg van allerlei prikkels voor tetanus typische, ernstige spierspasmen ontstaan. Het toxine is uiterst giftig: < 2,5 ng/kg is fataal voor een mens.

Hmm het hangt in de lucht.

https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/leerprobleem-of-vaccinatieschade/

Of deze

https://www.worldunity.me/het-verband-tussen-medicijnen-en-mind-control/

Gerelateerde berichten


fethiye escort adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.escortperl.com

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com