...

19 juni 2021

 

Lebensborn oftewel Bron van Leven- Oorlogsverleden

Lebensborn oftewel Bron van Leven

Een bizar verhaal….
Tijdens de Tweede Wereldoorlog en in Duitsland ook al daarvoor hebben zich veel gruwelijke en bizarre zaken afgespeeld. Daartoe behoort ook zeker de Stichting Lebensborn, een project om ‘raszuivere Ariërs’ te ‘kweken’.
Raszuiverheid
‘Raszuiverheid’ was erg belangrijk in het rijk van Hitler en onmiddelijk met het aan de macht komen van Hitler werd het krijgen van kinderen gepropageerd en werden abortussen verboden. Hitler zag in dat de jeugd de toekomst had en Duitse kinderen werden op hun achtste lid van de Hitlerjugend of de Bund Deutscher Madel. Dat was echter nog niet genoeg. Er werden plannen gemaakt om kinderen vanaf hun geboorte en zelfs daarvoor al tot perfecte leden van het ‘Meesterras’ te maken, kinderen met blonde haren en blauwe ogen, groot en sterk. Al in 1936 werd het eerste tehuis van Lebensborn opgericht, in Ahrensburg bij Munchen. Hier konden vrouwen, veelal ongehuwd, bevallen van hun kinderen. Ze konden zelfs bewust zwanger worden van een vrijwel onbekende man, liefst een SS-er, om zo verzekerd te zijn van een ‘Arische baby’. De kinderen werden meestal afgestaan aan ‘keurige SS-families’ of aan andere, goedgekeurde families, zodat de moeder zonder dat de omgeving het wist (op ongehuwd zwanger zijn rustte een taboe) kon bevallen en vervolgens verder gaan met haar oude leven. Toen de oorlog begon breidde het project zich ook uit naar de bezette gebieden. Vooral in Noorwegen werden veel Lebensborn kinderen geboren, de Noren werden gezien als ‘raszuiver’ en de Duitse militairen werden aangemoedigd kinderen te verwekken bij Noorse vrouwen, vrouwen met ‘Vikingen-bloed’. Ook in Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland (in Nijmegen, hoewel het niet duidelijk is of dit tehuis ook daadwerkelijk gebruikt is) werden tehuizen opgezet.

 

Wetenschap
Het idee van raszuiverheid en inferieure rassen werd op een wetenschappelijke manier aangepakt. Een van de kopstukken in het Lebensborn-programma was de SS-er Dr. Gregor Ebner, een natuurkundige, hij werd gezien als een expert op het gebied van raszuiverheid en kreeg een speciale leerstoel omtrent ‘problemen bij raciale selectie’. Onder zijn leiding werd het eerste Lebensborntehuis geopend en ook voerde hij vruchtbaarheidsoperaties uit. Ebner was bevriend met Heinrich Himmler, een van de belangrijkste mensen achter de theorieën van raszuiverheid.

Kinderroof
Alsof dit gegeven nog niet genoeg was, breidde het idee zich uit toen oostelijke landen zoals Polen en Hongarije aan het rijk werden toegevoegd. De bevolking hier werd gezien als inferieur, maar door eeuwen van vermenging liepen er ook hier mensen rond die voldeden aan de eisen om tot het Arische ras te behoren. Besloten werd om kinderen die voldeden aan de eisen van hun ouders af te nemen, ze te testen en vervolgens oftwel in speciale tehuizen te plaatsen, bij pleegouders of, wanneer ze niet ‘raszuiver’ bleken te zijn, ze naar concentratiekampen te sturen. Hiermee werd kinderroof officiëel toegestaan. Kinderen werden simpelweg van straat geplukt, soms letterlijk uit de armen van hun moeders. Hierna werden ze getest en vervolgens kregen ze een ‘raszuivere opvoeding‘, waarbij het verboden was hun eigen taal te spreken. Opstandigheid werd afgestraft en de kinderen werd verteld dat hun ouders hen niet meer wilden. Ook kregen ze nieuwe, Duitse namen. Een extra bizar gegeven is het feit dat de foto die de ronde deed om officieren te laten zien welke baby’s voldeden aan de eisen, een joods kindje liet zien. Hoeveel kinderen precies op deze manier ontvoerd zijn is niet helemaal duidelijk. In de processen na de oorlog in 1947 werd uitgegaan van ongeveer 250.000. Hiervan is slecht 10% na de oorlog opnieuw met de biologische ouders herenigd.

Na de oorlog
Met het ineenstorten van het Duitse rijk kwam er ook een einde aan dit bizarre project. Het liet echter een gruwelijke erfenis na. Veel archieven werden vernietigd en hierdoor konden de geroofde kinderen en de kinderen die uit buitenechtelijke relaties waren geboren niet meer achter hun afkomst komen. Kinderen uit Oost-Europa konden veelal niet terugkeren en wisten niet wie hun ouders waren, zeker wanneer ze nog erg klein waren geweest in de tijd van hun ontvoering. De geboren Lebensbornkinderen bleven ook veelal in onzekerheid, als ze wel bij hun natuurlijke moeders woonden dan waren die vaak niet bereid om te vertellen wie de vader was. In Duitsland werd het Lebensbornprogramma lange tijd ontkent. Voor veel kinderen riep het ook een gevoel van schaamte op, zij waren de kinderen van moordenaars.

Noorwegen
In Noorwegen waren relatief veel kinderen geboren in Lebensbornklinieken, ongeveer 10.000. Deze kinderen en hun moeders (die als nazi-zwijnen en hoeren werden beschouwd) werden na de oorlog vreselijk behandeld. Een directeur van een kliniek voor geesteszieken beschouwde de moeders als geestelijk gestoord en zei dat waarschijnlijk 80% van de kinderen dat ook zou zijn. Veel van deze kinderen kregen nooit een normale opvoeding, laat staan een opleiding.

https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/12451-lebensborn-oftewel-bron-van-leven.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lebensborn

————————————-
Lebensborn
Lebensborn was de organisatie voor kinderen van ongehuwde, zogenaamd ‘zuiver Arische’ meisjes die zwanger raakten van een eveneens ‘zuiver Arische’ man. Dergelijke kinderen mochten niet geaborteerd worden en werden daarom opgevangen in zogenaamde Lebensborn-huizen.

De nationaal-socialisten wilden in het Derde Rijk een arische elite, het zogenaamde Herrenvolk. Ze wilden dat er veel arische kinderen geboren zouden worden. De SS soldaten moesten voor de Lebensborn-huizen betalen, alleen als ze zelf vier kinderen hadden, werden ze vrijgesteld van betaling. Het maakte niet uit of die kinderen uit een huwelijk voortkwamen of uit een buitenechtelijke relatie. De soldaten hadden de morele plicht om voor veel arische nakomelingen te zorgen. Mede vanwege het geld voldeden veel SS’ers aan de verplichting om voor veel nakomelingen te zorgen.

Bron: Historisch achtergrondverhaal Open Archief door Chris van der Heijden en Alie Noorlag, Een leven lang gezwegen. Getuigenissen van voormailige NSB’ers en hun familie (Bedum 2007) 216.

https://hetverhalenarchief.nl/kinderen-van-foute-ouders/wiki/index.php/Lebensborn

https://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/lebensborn_nazi_duitsland_zocht_in_polen_naar_raszuivere_kinderen_1_697963

https://be.history.narkive.com/xYPXLdDN/lebensborn-bizar-kweekprogramma-van-himmler-voor-een-arisch-superras

Misschien zoekt jeugdzorg ook wel speciale kinderen?
Wie zal het zeggen…? Misschien zoeken ze wel bepaalde kinderen met een speciaal dna?
Wie weet….?

Kraamkamer voor de Führer; STICHTING LEBENSBORN STOND OP DE BRES VOOR HET ARISCHE KIND

TOEN MARTIN Bormann, Hitlers rechterhand, in 1944 aan zijn vrouw schreef dat hij de actrice Manja Behrens het hof had gemaakt, reageerde zij enthousiast….

BART VAN DER BOOM 20 februari 1998, 00:00 0
Zo zagen de nazi’s het graag. De taak van de vrouw, zei Goebbels meer dan eens, was om mooi te zijn en kinderen te baren, net als in de vrije natuur. Mannen aan het front, vrouwen aan de wieg, beider loyaliteit allereerst aan het volk.

Op het oog voldeden de Duitsers aan het ideaalbeeld. Victor Klemperer noteerde in 1942 in zijn dagboek dat hij overal zwangere vrouwen zag, die hun buik droegen ‘als een partij-insigne’. ‘Heel Duitsland’, merkte hij op, ‘is een vleesfabriek.’

Maar de schijn bedroog. In werkelijkheid was het geboortecijfer in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog dramatisch gaan dalen; van 128 per duizend vrouwen in de vruchtbare leeftijd in 1910 tot 59 in 1933. De nazi’s probeerden de trend met alle middelen te keren. Abortus werd verboden, voorbehoedsmiddelen werden onderdrukt, duizend-en-één aanmoedigingspremies en belastingvoordelen voor kinderrijke gezinnen uitgedacht. Het erekruis voor de Duitse moeder werd in drie klassen uitgereikt: brons voor vijf, zilver voor zes of zeven, goud voor acht kinderen of meer.

Het hielp slechts kortstondig. In 1939 was het geboortecijfer gestegen tot 85 om in de volgende jaren terug te lopen tot het dieptepunt van 1933. Zelfs SS-gezinnen, door Himmler opgeroepen vele zonen te produceren, zodat er enkele op het slagveld konden sneuvelen, hadden gemiddeld niet meer dan 1,1 kinderen. De Duitsers waren niet voor elk idee van hun regime in.

Dat blijkt ook uit de geschiedenis van de stichting Lebensborn, beschreven in ‘Deutsche Mutter, bist du bereit. . .’ van de Duitse journaliste Schmitz-Köster. Lebensborn werd in 1935 door de SS opgericht om het belang van het ‘arische’ kind te dienen. In de praktijk hield de organisatie zich vooral bezig met het bestieren van een keten van goed geoutilleerde kraaminrichtingen, de meeste gevestigd in fraai gelegen landhuizen. Er kwamen naar schatting zo’n zevenduizend kindertjes ter wereld.

De meesten van hen waren buitenechtelijk verwekt. Lebensborn bood ongehuwde zwangere vrouwen een werkelijk ideale opvang. Ze werden ingedeeld in een tehuis ver weg, konden post ontvangen via schuiladressen en van maanden voor tot maanden na de bevalling blijven. Aangifte van het kind, afspraken met de biologische vader, sociale voorzieningen en welke andere formaliteit ook werden geregeld door een strikt van de gewone instanties gescheiden, eigen bureaucratie. Niemand hoefde van het kind te weten.

Aangenomen althans dat het een kind ‘guten Blutes’ betrof. De aanstaande moeder moest bij haar aanmelding haar ‘arische’ afstamming tot vóór 1800 aantonen, alsmede die van haar minnaar. Dat bleek niet zo moeilijk; driekwart van de aanmeldingen werd goedgekeurd. Kinderen die ondanks hun superieure genen met een hazenlip of een andere afwijking werden geboren (hetgeen tot grote irritatie van de Lebensborn-voormannen gebeurde), werden direct naar een gewoon ziekenhuis gestuurd. Ernstig misvormde pasgeborenen werden waarschijnlijk – het is in slechts een enkel geval aantoonbaar – vermoord.

Hoewel Lebensborn enerzijds een sinister onderdeel is van de poging van het regime om traditionele, christelijke waarden te vervangen door de verheerlijking van ras en strijd, is het ook een illustratie van de mate waarin dat niet lukte. De meeste kinderen die er ter wereld kwamen, waren niet bedoeld als geschenk aan de Führer, maar waren een ongewenst gevolg van een escapade. En hoewel het regime de Lebensborn-moeders door de selectie en goede behandeling het idee gaf dat ze tot een elite behoorden, zag de buitenwereld dat helemaal niet zo.

Dat blijkt al uit het feit dat Lebensborn duidelijk in een behoefte voorzag; het taboe op het ongehuwde moederschap was in nazi-Duitsland niet merkbaar kleiner dan elders of voorheen. Vele gelijkgeschakelde organisaties, ook die van de nationaal-socialistische verpleegsters die voor Lebensborn werkten, hielden vast aan de regel van ontslag voor zwangere ongehuwden. De getrouwde vrouwen die Lebensborn bezochten, zondigden vaak tegen de regels van totale gelijkheid en anonimiteit door zo snel mogelijk hun huwelijkse staat te laten doorschemeren. Zelfs binnen de SS had Lebensborn een licht bezoedelde naam.

Dat kwam ook doordat het instituut werd omgeven door een hardnekkige mythe. Lebensborn was – zo werd destijds al gefluisterd en zo is het nog steeds in overzichtswerken, televisieprogramma’s en krantenartikelen te vinden – geen onschuldige kraamkliniek, maar een edelbordeel, waar stoere SS’ers hun streng geselecteerd genetisch materiaal overdroegen op hoogblonde, blauwogige meisjes.

Lebensborn als fokstation is, zo maakte de Duitse historicus Georg Lilienthal jaren geleden al duidelijk, onzin. Schmitz-Köster bevestigt dat voor het ene Lebensborn-instituut dat zij tot in de details beschrijft, ‘Heim Friesland’ bij Bremen, geen enkele aanwijzing bestaat van gearrangeerd paren. De SS wist heel goed dat de bevolking ideologisch nog niet rijp was voor zo’n experiment. Toen Himmler in 1939 zijn SS’ers opriep zich voort te planten, desnoods voor- of buitenechtelijk, registreerden zijn luistervinken afkeuring alom.

Het plan om de raciaal goedgekeurde kinderen onder te brengen bij SS-families bleek in de praktijk evenmin uitvoerbaar. De meeste moeders weigerden hun kinderen af te staan, en al deden ze dat wel, dan waren adoptiefouders nauwelijks te vinden.

Zo is Lebensborn vooral interessant om wat het niet was. Dat wreekt zich een beetje in het boek van Schmitz-Köster, omdat het een ‘Alltagsgeschichte’ is. Hoezeer de auteur ook probeert de duistere kant van Lebensborn te accentueren, in veel opzichten was de ‘Alltag’ in Heim Friesland vrij gewoon. De doopceremonie speelde zich weliswaar af onder het toeziend oog van Hitlers moeder vanaf een foto aan de muur, en vereiste het zwaaien van een SS-dolk boven de kleine, maar de namen die bij die gelegenheid werden gegeven, waren veel vaker vertrouwd dan politiek correct. Ook de Lebensborn-kinderen heetten eerder Antje of Helga dan Edda of Odal.

Bart van der Boom

Dorothee Schmitz-Köster: ‘Deutsche Mutter, bist du bereit. . .’ – Alltag im Lebensborn.
https://www.volkskrant.nl/recensies/kraamkamer-voor-de-fuhrer-stichting-lebensborn-stond-op-de-bres-voor-het-arische-kind~a463675/

Afschuwelijk, wat de mensheid elkaar aandeed…..! (En nog doet?)

Wat een hel dit…

https://www.standaard.be/cnt/gc35icvb

Documentaire over Noorse Lebensborn-kinderen
27 APRIL 2004 | Leo Bonte
BRUSSEL – Anni-Frid Lyngstad, beter bekend als de zangeres Frida van de Zweedse popgroep Abba, was een van de naar schatting 12.000 Lebensborn-kinderen die tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog in Noorwegen geboren werden. Zij kwamen voort uit het nazi-experiment om een superieur ras te creëren. Frida’s verhaal loopt als een rode draad door de Canadese documentaire ,,Norway’s nazi secret” van Tom Sheahan.
Documentaire over Noorse Lebensborn-kinderen
Frida Lyngstad: ontsnapt aan een gebrandmerkt leven. © Isopress Sénépart
DE brunette van de razend populaire popgroep Abba was een van de duizenden oorlogskinderen van Duitse soldaten en Noorse moeders. Noorwegen bekleedde tijdens de Tweede Wereldoorlog een bijzonder plaats bij de nazi’s. Het hoge aandeel van mensen met blond haar en blauwe ogen maakte het land tot de bakermat van het zuivere, Arische ras.

https://www.geschiedenisportaal.nl/wp/2013/08/frida-van-abba-lebensborn-kind/

Frida van Abba: Lebensborn kind

Anna-Frid Lyngstad, beter bekend als Frida, is op 15 november 1945 geboren in Noorwegen. Haar vader was Alfred Haasse, een Duits soldaat. Haar moeder was Synni Lyngstad, een Noors tienermeisje. Voordat Frida werd geboren, vertrok de vader weer naar Duitsland. Lange tijd werd gedacht dat Alfred Haasse op zijn weg terug was verdwenen.Frida’s moeder vertrok naar Zweden, twee jaar later overleed ze. Frida zou opgroeien met haar oma, die meegegaan was naar Zweden. Vanaf elf jaar begon ze haar zangcarrière.

Lees ook:   De Grote Bibliotheek Van Alexandrië: Bevatte Het Informatie Over Buitenaardse Wezens En Wie Heeft Het Vernietigd?

In 1961 trouwde ze met Ragnar Frederiksson. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren. In 1967 won de Zweedse een talentwedstrijd in Stockholm, waardoor ze nationale bekendheid kreeg. Kort daarop kreeg ze een contract bij EMI.In de jaren 1970 kreeg ze bekendheid met ABBA. In de jaren 1980 probeerde ze solo door te breken. Heden ten dage zet ze zich voornamelijk in voor het milieu.

Tijdens de ABBA-jaren kwam Frida in contact met haar vader Alfred Haasse. Ze ontdekte dat ze een Lebensborn-kind is.

Lebensborn
Lebensborn is een door SS-leider Heinrich Himmler opgezet project om ‘raszuivere kinderen’ te creëren. In 1935 was Himmler hiermee begonnen. Ongehuwde vrouwen werden aangemoedigd om naar kraamklinieken te komen, waarna de kinderen werden geadopteerd door Duitse gezinnen.

Het project ‘Lebensborn’ bracht in Duitsland circa 10.000 kinderen voort. Ook in Noorwegen werd dit project opgezet en ook daar werden rond de 10.000 kinderen geboren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette Himmler in meerdere bezette gebieden kraamklinieken op. Oost-Europa, Frankrijk, België, Luxemburg en Denemarken kenden ook lebensborn-projecten. Ook in Nederland is geprobeerd een kliniek op te zetten, in Nijmegen. Het is echter nooit in gebruik genomen.  Al in 1943 bestonden dergelijke plannen voor ‘Heim Gelderland’ (een klooster in Nijmegen). Daar zouden 60 SS-soldaten met zuivere arische vrouwen kinderen voortbrengen voor het voortbestaan van het Arische ras.

Bronnen:

https://www.abbasite.com/people/bio.php?id=398&page=2ttp://www.groene.nl/1997/38/ml_eugenetica.html 
Petra Sjouwerman, ‘Voormalig uitverkorenen van Nazi-Duitsland bijeen’, in: Trouw, 8 november 2006.

Lebensborn door Oudr

Wat doet de maatschappij tegenwoordig?
Ook hier rukt men kinderen weg van de ouders, om welke reden?

Men verzint wel een reden.
O.a. het nieuwste, vechtscheidingen, bijna niemand gaat zomaar vriendelijk uit elkaar tegenwoordig dus een hele goede reden om het snel te betitelen als een vechtscheiding.

Hiermee gooit men hoge ogen in een rechtszaal.
Een kind is hierbij snel uit de ouderlijke macht gerukt.
Men rukt zelfs al kinderen op straat bij de ouders vandaan, hoe is dit mogelijk dat dit kan gebeuren zonder oorlog?
Maar het gebeurd, hierbij worden ouders intens onderdrukt en met veel dreigementen onderuit gehaald voor men kan protesteren!
Een zeer gevaarlijke mogelijkheid in deze maatschappij.

Denk je futuristisch dan vraag je, je af of in een dicht bijzijnde toekomst, of een nog tzt ver weg zijnde toekomst ooit een regering kinderen kan laten opgroeien in bepaalde ruimtes een soort kinderfabriek gebeuren?
Zodat de regering invloed heeft op hun denken, hun wezen en toekomstige *slaafse* zijn!

Zou het mogelijk zijn dat men t.z.t kinderen net zo gemakkelijk van de ouders ontfutseld als nazi duitsland dit deed?
Hoe is het mogelijk dat liefhebbende ouders dit dan laten gebeuren?
Puur door onderdrukking en machtsmisbruik, en dreigementen dat men anders het kind nooit meer zal zien.

Vele ouders worden gebroken in ons systeem! Inmiddels zijn er al velen die na hun zinloze gevecht de boel maar laten en als het kind 18 is het kind weer mogen verwelkomen in hun huis.
Een kind dat vaak intens getekend is door ervaringen in deze tehuizen!
Met een gebroken wil en ziel.
Een kind dat misschien nog op te bouwen valt mits men dit aan kan en kan verwezenlijken…maar meestal is er al teveel gebeurd met deze kinderen.

Ze zijn dan al getekend voor het leven en niet in de laatste plaats omdat deze kinderen misbruikt zijn in deze instellingen.

Zoekt jeugdzorg misschien naar kinderen op bestelling?
Zou dit zelfs mogelijk zijn?
Visionair bekeken nee, dat zou niet vreemd zijn, in het nu beleven van deze wereld, zal dit velen vreemd overkomen.
Maar als men in de vorige eeuw al genoeg van dit soort praktijken heeft doen bestaan, waarom zouden wij dan nog onze ogen sluiten voor iets waarvan wij denken dat dit ons nooit zou kunnen overkomen zelfs…
Het bestond nml al lang!!!!!!

 

En denk nooit dat dit jou niet zal overkomen!

Je kind een blauwe plek omdat het van het klimrek viel is al een reden tegenwoordig voor een amk melding.

Een kind dat vaak ziek is idem, een kind met gescheiden ouders dito, een te stil kind, een te druk kind, een gepest kind, een kind, een kind, men aast op kinderen!

De vraag is waarom?

Sommigen gaan vaak snel terug na een soortig gedegen onderzoek, -welk onderzoek?

Ik gebruik even mijn fantasie nu, dna?
Wat? Wat wil men van deze kinderen die uit de huiselijke situaties worden ontnomen…
Richting een kindertehuis waar die kinderen er nooit beter op worden.
Waar men weinig liefde kan geven, kinderen van normale ouders, van gescheiden ouders! M.n.!
Denk goed na voor je aan kinderen begint en met wie… je partner kan veel van je houden maar je na een scheiding kapot maken!

Hoe sterk is de liefde?

Vraag je dit allemaal af voor je gaat trouwen en kinderen krijgt…ken teveel verhalen inmiddels van ouders die onterecht neergezet zijn voor alles en nog wat door een ex.

En het meest vreemde is, jeugdzorg doet niet aan de waarheid maar aan leugens, dat zou genoeg moeten zeggen.

Van de kinderen waar men een melding over ontvangt zullen er tien procent mishandeld worden!
Die kinderen mag men begeleiden thuis!
Met hulp maar niet op deze wijze die niet logisch is.

I.p.v dat men het kind alles ontneemt huis en omgeving zou men bwvs beter een ouder kunnen verwijderen vanuit het huis!
Het kind is hier de dupe nml… en de ouders ook mits er niets aan de hand is!!

Men heeft vaak een snel oordeel klaar maar zij weten niet waar over zij spreken, de vele verhalen worden vaak niet verteld uit angst dat ouders hun kinderen nooit meer zullen mogen bezoeken!
Dat is de kracht van jeugdzorg tegenwoordig en waar zij dit leerden?
Nazi duitsland!

Sick!

 https://achtdagenineenweek.blogspot.nl/2006/09/de-agenda-van-de-reptielen-fascinerend.html

 

Artikel van die website gekopieerd….
Lees verder…
Rhesus Negatief Bloed

Het grootste gedeelte van de mensheid, 85% heeft rhesus positief bloed. Het overige gedeelte heeft rhesus negatief bloed. Wanneer een rhesus negatieve moeder zwanger wordt van een rhesus positieve baby, gaat haar lichaam antistoffen aanmaken tegen het positieve bloed en soms moet de baby een bloedtransfusie hebben voor of na de geboorte. Om de afbraak van positieve cellen tegen te gaan, krijgt de rhesus negatieve moeder tijdens de zwangerschap injecties met anti-D. Nergens in de dierenwereld komt een dergelijke afbraak van bloedcellen voor tijdens de zwangerschap. Hoe kan dit?

In het volgende artikel wordt vermoed dat mensen met een rhesus negatief bloedbeeld misschien afstammen van de Reptielengoden. (buitenaardsen ooit op aarde)

Ik ben zelf ook behept met het rhesus negatief factor (A). Zou dat kunnen verklaren dat ik bepaalde gaven heb? Ik heb altijd veel interesse gehad in occultisme en spiritualiteit. Dat de Illuminati (rijke mensen die afstammen van deze zogenoemde buitenaardse voorouders en daardoor meer macht en aanzien krijgen in de wereld)  zich daarmee bezig houden, hoeft niet perse negatief te zijn, het is een hogere vorm van kennis, universele kennis. Het gaat erom hoe je die kennis gebruikt, er is namelijk een groot verschil tussen witte en zwarte magie.

Ik doe nog steeds aan astrologie, ik vind dat een zuivere (witte) spirituele wetenschap.

Wat de Illuminati op Bohemian Grove uitspoken, is duidelijk zwarte magie. In het verre verleden deed ik al uitspraken dat de mensheid gekruist is met buitenaardse wezens. Dat wist ik gewoon. Ik heb een onzettend sterke drive om op zoek te gaan naar de wortels van de mensheid en de waarheid daaromtrent. (dito)

Ik voelde me nooit helemaal thuis hier op aarde en in mijn beperkte lichaam, ik voelde me anders als anderen (nog steeds :)). In een depressieve periode had ik lichamelijke uittredingen en is mijn kruinchakra geopend. Toen kon mijn geest eindelijk ontsnappen. Sindsdien gaat het veel beter met me (hoewel sommigen daaraan zullen twijfelen…:)). Ik ben altijd op zoek geweest naar bewijzen voor mijn intuitieve weten dat wij gekruist zijn met buitenaardsen. Deze bewijzen worden nu meer en meer gepresenteerd. Voor mijzelf verklaart het ook veel. Verder ben ik vrij normaal(…), doe niet aan shapeshiften, (verandering van uiterlijk wat aliens dus zouden kunnen zegt men) niet dat ik weet althans… en ik ben ook niet bloeddorstig:)), ik behoud mijn vorm zelfs met een vegetarische maaltijd. Grappige bijkomstigheid: mijn Chinese zodiakteken is…. DRAAK!

B L O O D O F T H E G O D S

Are you an Rh Negative blood type? If so you could be adecendent of the ancient astronauts themselves!

Rhesus.Negative
Baskenland

In Baskenland wonen de meeste mensen met een Rhesus Negatieve bloedgroep, de orientale en de zwarte cochin Joden van Israel en de Samaritanen hebben eveneens bijna allemaal een negatieve bloedgroep.

Wie zijn de Basken eigenlijk?
In de loop der eeuwen hebben Kelten, Romeinen en Moren Spanje bezet. Heel Spanje? Nee, één regio bleef dapper weerstand bieden. Baskenland doet denken aan Asterix. Niet alleen omdat er een onverzettelijk volk woont dat eigen waarden met hand en tand verdedigt, maar ook omdat er nog jaarlijks kampioenschappen stenen tillen en houthakken worden gehouden. Bovendien wemelt het in de Baskische legendes van de druïden en tovenaars. En de oude, geheimzinnige taal van de Basken lijkt te bestaan uit louter x-en (en andere “stenen letters” als de ‘k’ en de ‘z’).
Niemand weet waar de Basken vandaan komen. Er zijn aanwijzingen dat ze rechtstreekse afstammelingen zijn van de Cro-Magnon-mensen en wie ziet hoe gepassioneerd ze tekeer gaan in allerlei oersporten, is geneigd dat te geloven. Feit is in ieder geval dat Baskenland, dat eindeloos groene landschap tussen oceaan en Pyreneeën, al vele duizenden jaren door Basken wordt bewoond. Volgens de officiële cijfers beslaat Baskenland ongeveer een kwart van Nederland en bestaat het uit een Frans en een Spaans gedeelte. De Basken zouden echter de Basken niet zijn als zij de werkelijkheid van de rest van de wereld zo maar zouden erkennen. Volgens hun berekening is Baskenland, waartoe zij ook de provincie Navarra rekenen, ruim twee keer zo groot en bestaat het niet uit een Frans en een Spaans gedeelte, maar uit Noord- en Zuid-Baskenland.

 

Link:Cochin.Jews

Link:Oriental.Jews
Oorsprongsmythe Basken

(Daar heb je de draak weer, of de grote moederslang, die met veel vuur en spektakel uit de aarde tevoorschijn komt en die nu nog steeds volgens de Basken onder de aarde huist).

De wereld was koud en plat, er waren geen bergen, geen valleien en geen zeeën; er was geen warmte, alleen een koude wind die over de grasvlakte waaide.

Onder de aarde leefde Benzozia de moeder draak, ze was een grote slang met zeven grote kaken en veertien grote slagtanden. Onder de aarde daar sliep ze maar haar slaap was rusteloos, ze draaide in haar slaap. Haar huid schraapte tegen de aarde aan, haar wormachtige lichaam, versierd in tientallen fantastische kleuren, drukte tegen de aarde aan en de aarde kraakte.

Telkens opnieuw draaide Benzozia in haar slaap, haar lichaam drukte tegen de aarde aan, en de aarde kraakte en spleet open: waar eens laagland lag, lag nu een enorme bergketen, dit waren de Pyreneeën, de eerste bergen in de wereld.

In haar slaap rolde en draaide Benzozia verder, ze spuwde vuur uit haar zeven grote kaken en het drukte zich een weg naar buiten en kwam uit de kieren en gaten in de aarde. Het vuur spoot uit bergen en valleien, het gleed over de aarde als lichtgevend gas en brandend vocht; het verbrandde de aarde en de lucht het was heet en wolken van stof en mist rezen ten hemel. Het water viel uit de wolken gemaakt door Benzozia’s vuur. Het vuur en water vochten; het vuur verloor en overal waar het water kwam siste het vuur en werden er nieuwe wolken geboren. Het vuur trok zich terug diep in de aarde, water vulde de laaggelegen gebieden en water en as werden één. Bomen en struiken begonnen te groeien, hoger en hoger, ze hoefden zich niet meer voor de kou te verstoppen.

Het vuur trok zich terug in de aarde maar uit haar warme ember kwamen hete gassen en vloeistoffen en de eerste mensen, de Basken, geboren uit Benzozia’s vuur.

Zo leefde er nog steeds de grote moederslang diep onder de aarde, haar slaap is rusteloos en de aarde kraakt wanneer ze met haar grote lichaam tegen de aarde aandrukt. Af en toe opent ze haar mond en spuwt vuur. Het vuur vecht zich een weg naar buiten maar vuur is wijs en spuit alleen uit de grote bergen ver weg van het water.

 https://www.pentahof.nl/Brochures/476-H-zaad-2.pdf

De Rh-factor wijst dus naar de Rhesus-aap, en Rh-positief bloed bezit
eiwitten van de Rhesus-aap. De oude Farao’s en latere Europese
vorstenhuizen willen geen bloed met de Rh-positieve factor. Zij willen
zich niet vermengen. Zij beweren blauw bloed te bezitten. Samaritanen
en veel joden zijn Rh-negatief.

Ons derde oog is de
pijnappelklier, die op het zonlicht reageert,
(zie brochures 407-409). Wanneer het donker is gaat de pijnappelklier
melatonine afscheiden. Melatonine wordt daarom ook wel het ‘hormoon
der duisternis’ genoemd. Dus duisternis verhoogd de activiteit van de
pijnappelklier, en dat verhoogd op z’n beurt de intuïtieve kennis van
onze hersenen. Melatonine wordt dan ook wel ‘sterrenvuur’ genoemd.
Zij die dit in hoge mate bezaten, achtte men oudtijds bekwaam om
regeerders te zijn, koningen. Deze koningen werden Dragons of
Pendragons genoemd, dat betekent zoveel als ‘Prins der duisternis’. De
Graalridders (Sangreal) van de Draken-koningen werden door Rome
tijdens de Inquisitie vervolgd. De draco’s zijn nachtwerkers.

 https://www.pentahof.nl/

Gerelateerde berichten