web analytics
11:11 Dubbele getallen
ParanormaalSpiritueel

WIJ STERVEN NIET

WIJ STERVEN NIET.

Inzichten over het Hiernamaals
30 Vragen en Antwoorden over Wat Ons te Wachten Staat.

Inleiding

De meesten mensen geloven in de een of andere vorm van leven na de dood, maar de meesten van ons weten niet zeker hoe dat leven zal zijn.

Kennis en begrip over het leven na onze dood kan velen van ons helpen om de angst en pijn te overwinnen als we voorbereidingen treffen voor onze eigen dood, of voor iemand die ons dierbaar is. Meer begrip hierover kan enorm helpen met het rouw- en verwerkingsproces. Onze levens op aarde zijn een voorbereiding op het eeuwige leven en dit is een bron van grote hoop, verwachting en vreugde.

We kunnen begrijpen dat ieder persoon een plaats heeft in het hart van God. Ieder individu werd geschapen om de vreugde, de zegening en de genoegens van het hemelse leven te ontvangen, vanwege Gods liefde. Sterven of overgaan naar de geestelijke wereld is als een geboorte in een nieuwe en diepere vorm van bestaan en, als we goed zijn voorbereid, dan kan de overgang een vreugdevolle gebeurtenis zijn, zoiets als een verjaardag!

Hieronder vindt U de 30 meest gestelde vragen met antwoorden en hopelijk vindt U ze niet te moeilijk en duidelijk. De antwoorden zijn niet afkomstig vanuit een bepaald religieus dogma en zijn alleen maar bedoeld om het leven op aarde en daarna te verhogen. Deze uiteenzetting is voor degenen die in de bloei van hun leven zijn; want er is nog tijd om voorbereidingen te treffen. Voor hen die terminaal ziek zijn, kan het een verschil maken in de kwaliteit van leven tijdens de laatste jaren of maanden en helpen tijdens de aankomst in de geestelijke wereld.
Het leven is echt! Het leven is een Voorproef!
Het einde is niet het woord dat men op de zerk leest;
‘Van stof zijt gij gemaakt, en tot stof zult gij wederkeren’,
werd niet gesproken vanuit de geest.
* * *

Vragen en Antwoorden:

Deel 1

1. Is er leven na de dood? Hoe kunnen we dat weten?

Plato en de vroegere Grieken, Jezus en Paulus, de meeste Afrikaanse en Oosterse culturen, spiritualisten uit de twintigste eeuw, hebben allemaal duidelijk het geloof in een of ander leven na de lichamelijke dood bevestigd. De bewering van Jezus dat er in zijn Vaders huis vele kamers zijn schijnt waar te zijn, alleen al gezien het feit dat zoveel verschillende mensen zo’n zelfde geloof hebben.

Alhoewel veel traditioneel gelovigen zich ver weg houden van dit onderwerp, is de bijbel eigenlijk doordrenkt met getuigenissen over het bestaan van een geestelijke wereld.

Profeten als Ezekiel en Jesaja getuigen over krachtige geestelijke visioenen, zo ook de schrijver van het boek ‘Openbaringen’. In de Evangeliën spreken de engelen (Lucas 1:28) en op de Berg der Verheerlijking spreekt Jezus met de reeds lang overleden Mozes en Elias (Matt.17:1-3). Christelijke mystici en heiligen hebben gedurende de gehele geschiedenis gesproken over geestelijke ervaringen.

Beweringen dat het leven de lichamelijke dood overstijgt bestaan al heel lang en geven uitleg over reële en tevens ook onbegrijpelijke verschijnselen zoals, bijna-dood ervaringen, visioenen van overleden personen en betrouwbare ervaringen van communicatie met de andere kant.

Om te begrijpen wat er met ons gebeurd als we sterven, moeten we eerst begrijpen waaruit we zijn samengesteld. De meesten van ons identificeren onszelf het meest met ons stoffelijke lichaam, maar dat is slecht een gedeelte van het plaatje. Wij zijn niet alleen stoffelijke materie, maar ook een geestelijk wezen. Als we sterven, dan doen we in werkelijkheid ons stoffelijke lichaam uit, net zoals we een jas uitdoen. De wezenlijke persoon blijft over.

2. Als het leven na de stoffelijke dood verder gaat, waar wordt dit leven dan geleefd?

Ons lichaam leeft in de stoffelijke wereld, die het voorziet van een omgeving voor onze activiteiten en groei op aarde en die ons voedsel, stimulans en vreugde geeft.

Zo ook is er een geestelijke dimensie van het universum; de onzichtbare geestelijke wereld, die als omgeving voor onze geest dient. Onze geest is de innerlijke tegenhanger van ons stoffelijke lichaam , en de geestelijke wereld is de onzichtbare tegenhanger van de stoffelijke wereld. Deze wereld bevindt zich niet ergens boven in de lucht, maar in een andere dimensie, die doordringt in de stoffelijke wereld en het universum. Op aarde leven we tegelijkertijd in beide werelden, eigenlijk verbinden we de twee. Daarom kunnen mensen soms visioenen hebben en met de doden communiceren.

De meeste mensen willen wel toegeven dat ze in een of ander leven na de dood geloven, maar aanzienlijk minder accepteren het standpunt dat we tijdens ons lichamelijke leven eigenlijk in twee sferen tegelijkertijd bestaan, een materiële sfeer en een geestelijke sfeer. Er is een onzichtbare geestelijke wereld die de stoffelijke omringt, en die bewoond wordt door degenen die zijn overgegaan. Omdat de twee sferen elkaar over en weer doordringen, kan de geest van iemand die bijna overleden is uit het lichaam weg zweven.

Als we willen begrijpen hoe we gelijktijdig in twee sferen kunnen leven en waarom we er ons meestal niet van bewust zijn, dan moeten we op de eerste plaats toegeven dat er veel dingen in de natuurlijke wereld zijn die we met onze vijf stoffelijke zintuigen niet kunnen waarnemen. We kunnen bijvoorbeeld infrarood licht en röntgenstralen niet zien; ook kunnen we geluiden boven of onder een bepaalde frequentie niet horen. Niettemin bestaan deze röntgenstralen en hoge en lage frequentie geluiden wél. Zo ook bestaat de geestelijke wereld rondom ons wel degelijk, ook al kunnen wij deze met onze stoffelijke zintuigen niet waarnemen.

De ontdekkingen van de moderne wetenschap lenen zich voor deze verwachtingen. In vroegere tijden dachten wetenschappers, dat de materiële wereld was opgebouwd uit vaste, zij het minutieuze, stukjes materie. Nu geloven zij dat dat niet zo is. Liever nog, hetgeen we denken dat de materiële wereld is, blijkt te bestaan uit onzichtbare energie patronen. De gevolgtrekking ten aanzien tot het bestaan van een geestelijke dimensie zijn duidelijk. Het is inderdaad een ontdekking als deze die Albert Einstein deed zeggen dat zijn werk geestelijk was; daar waar de materie eindigt en de geest begint.

Net zoals we de stoffelijke wereld met onze vijf stoffelijke zintuigen (zien, horen, voelen, proeven en ruiken) waarnemen, zo ook kan de geestelijke wereld met geestelijke zintuigen worden waargenomen; deze worden niet beperkt door natuurkundige wetten. Omdat de meesten van ons niet zijn aangepast aan onze geestelijke zintuigen, worden we ons pas bewust van de geestelijke wereld als we daar heen gaan aan het einde van ons stoffelijke leven.

3. Wat is een bijna-dood ervaring?

In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat, vanwege de moderne technologie, de klinische dood overleefde en teruggebracht werd tot het stoffelijke leven, enorm toegenomen. Veel van deze mensen hebben verbazingwekkend genoeg een soortgelijke verklaring over hun ervaring. Vroeger bespraken de mensen hun ervaringen veel meer met tegenzin, waarschijnlijk vanwege de angst om belachelijk gemaakt te worden. Nu echter rapporteren er duizenden over hun bijna-dood ervaringen. Door gedocumenteerde waarnemingen over het volgende leven, zoals gerapporteerd door individuen die een bijna-dood ervaring hadden, is dit onderzoeksgebied meer dan alleen maar theorie geworden.

Bijna-dood ervaringen kregen grote publiciteit toen het boek van Dr. Raymond Moody, ‘Leven na dit Leven’, een best-seller werd. Dr. Moody schrijft overtuigend over zijn veelomvattende onderzoek bij mensen die voor korte tijd klinisch dood waren en die weer tot leven gewekt werden. De volgende elementen komen het meeste voor:

De identiteit van de overleden individu blijft intact. De bewuste zelf verlaat het lichaam en observeert het levenloze lichaam, maar er is geen verandering in de voortzetting van het bewustzijn.
De gewaarwordingen die gepaard gaan met het verlaten van het lichaam worden beschreven als heel positief; licht, helder, liefde, vreugde, vrede en het ophouden van pijn.
Het bewustzijn, ofwel de geest, gaat een donkere tunnel in, met aan het eind daarvan een ongelooflijk helder licht.
Familieleden en vrienden (reeds overleden) worden vaak gezien. Meestal groeten zij, en de persoon die zojuist is overleden wordt de keus gegeven om terug te keren naar het stoffelijke leven op aarde.
Vaak wordt de geest begroet door wezens van licht en liefde, die omschreven worden als God, de Schepper, of een religieuze figuur zoals Jezus.
Er kan een terugblik op het leven zijn; een snel panorama zicht van het aardse leven in chronologische volgorde.
Het bewustzijn, of de geest, kan alles wat er gebeurd in de stoffelijke wereld horen en observeren, maar kan niet communiceren met mensen op aarde via spraak of aanraken.
Er is de instinctieve kennis, dat er op een bepaald punt geen weg meer terug is naar het stoffelijke aardse leven, als men het licht binnengaat. Aangezien deze gewaarwordingen uitsluitend komen van mensen die teruggekeerd zijn naar het stoffelijke leven, hebben zij hetgeen dat na dit bepaalde punt komt niet verkent.
Als zij terugkeren naar het stoffelijke leven, dan voelen de meeste mensen met een bijna-dood ervaring, dat hun leven nu meer kwaliteit heeft; de angst om dood te gaan is verdwenen, en het leven heeft nieuwe zin.
4. Gaan we automatisch naar de geestelijke wereld?

Ja. Het is geen kwestie van keus of kwalificatie. Ieder mens is geschapen als een wezen waarvan de geest eeuwig is. Het leven in de geestelijke wereld is eenvoudigweg de volgende stap na het leven op aarde, veelal net zoals het leven op aarde de natuurlijke stap is na het leven in de baarmoeder.

Bij de geboorte wordt de baby, na negen maanden doorgebracht te hebben in een kleine, donkere, warme plek, plotseling via het geboortekanaal de lichte, wijde wereld ingeduwd. Er is een vergelijkbare opeenvolging van gebeurtenissen met onze geboorte in het volgende leven. Zij die een bijna-dood ervaring gehad hebben, beschrijven een donkere tunnel die naar een helder licht leidt, waar geliefden de nieuweling opwachten.

Het moet echter wel vermeld worden, dat iemand die geleerd heeft om niet te geloven in een leven na de dood, er in kan falen om het natuurlijke, automatisch verlopende proces te herkennen. Er zijn mensen die dit tekort aan kennis beschrijven als een ongelofelijke ongerechtigheid, want het overgaan in de volgende wereld is dan verward en de geestmens kan dan (nu zonder lichaam) voor onbepaalde tijd gaan ronddwalen, vastzitten tussen twee werelden, en zich van beiden geen deel voelen.

5. Hoe ziet de geestelijke wereld eruit?
Gevoelige mensen die een glimp van de volgende wereld opgevangen hebben, zeggen allemaal dat het een wereld is die veel op onze wereld lijkt, dat er geen tijd en ruimte in deze dimensie bestaat zoals wij dat kennen; het bestaat in een hogere dimensie van energie en in de hoogste sferen bevindt zich een wereld van onbeschrijfelijke schoonheid. Het is een wereld waar het mogelijk is om volkomen levend te zijn, en waar we met het gehele lichaam waarnemen. Het is een wereld met oneindig creatieve mogelijkheden en een volkomen zelfbewustzijn; en het is een wereld waar de liefde van God de zuurstof is die we inademen. Zoals de atmosfeer op aarde ons voorziet van zuurstof, zo ook is Gods liefde de atmosfeer in de geestelijke wereld.

Lees ook eens:   Voorspellingen voor 2021

Iemands geestelijke lichaam reist via gedachtengolven. Als iemand dus denkt aan een bepaalde persoon of plaats, dan kan hij daar onmiddellijke naar toe gebracht worden. Communicatie gaat ook via gedachten. Ook is men vrij van de beperkingen van het stoffelijke lichaam; eten bijvoorbeeld is mogelijk, maar niet noodzakelijk om het geestelijke lichaam te behouden. In de geestelijke wereld realiseert men zich dat het leven op aarde, zoals het leven in de baarmoeder, een voorbereiding is geweest voor een voller, vrijer en rijker eeuwig bestaan.

6. Is er nog geestelijke groei mogelijk aan de andere kant?

Ja, het schijnt de wet van het universum te zijn dat groei altijd mogelijk is. Volgens velen verslagen heeft de geestelijke wereld leraren en gidsen (zij die gestorven zijn, soms eeuwen geleden, en die de missie hebben om nieuwkomers, die willen leren en groeien in de geestelijke wereld, te begeleiden). Voor de kinderen zijn er leraren die hen de basis kennis bijbrengen, en mensen in de positie van ouders geven hen essentiële liefde.

Zij die niet voldoende geestelijk gegroeid zijn, of zij die een liefdeloos, kwaadaardig, wraakzuchtig of egoïstische leven geleid hebben, wordt de mogelijkheid gegeven om anderen te dienen en te helpen zodat zij kunnen vorderen naar hogere sferen. Zij kunnen zelfs terugkomen naar de aarde als geestelijke helpers, als beschermengelen, om mensen te beïnvloeden om misdaden en schadelijke levensstijlen te voorkomen, en om liefdeloos gedrag te overwinnen. Zij die overgegaan zijn komen vaak terug om hun nakomelingen te helpen en te beschermen. Daardoor vindt er voor beiden geestelijke groei plaats.

Het verlangen naar die geestelijke groei komt voort uit een verlangen om dicht bij God te zijn. De geestelijke wereld is een wereld waar een eeuwig toenemende eenheid met de liefde van God het doel van iemands geestelijke groei is.

7. Zijn de mensen aan de geestelijke kant zich ervan bewust als wij overgaan?

Ja. Wanneer er iemand van de aarde overgaat, om het even wie, dan weten de mensen in de geestelijke wereld dat de persoon is gearriveerd. Degenen aan de andere kant weten wie, wanneer en waar, want het is de verantwoordelijkheid van hen in de geestelijke wereld om de degene die overgaat te verwelkomen. In de meeste gevallen worden de familieleden geïnformeerd, zodat zij degene die overgaat kunnen verwelkomen. Degenen in de hoogste sferen van de geestelijke wereld hebben liefde als hun voornaamste motief, daarom is er een groot verlangen om de nieuwkomer zo goed mogelijk te helpen met het verlaten van de stoffelijke wereld.

8. Zullen wij onze familieleden en vrienden die ons voorgegaan zijn kennen en bij hen zijn?

Op aarde zoeken we naar relaties die we prettig vinden, in de geestelijke wereld geldt hetzelfde. We zullen waarschijnlijk zoeken naar onze familieleden, geliefden en voorouders waarmee we een band hadden. Maar, als er een groot verschil is in geestelijke ontwikkeling, dan zal een persoon met minder ontwikkeling en met lagere vibraties, onmogelijk een hogere sfeer kunnen binnengaan waarin zich degenen bevinden die zich verder ontwikkeld hebben. In zo’n geval mag de hoger ontwikkelde geliefde er voor kiezen om de persoon die geestelijke groei nodig heeft, te bezoeken en te helpen.

9. Hoe zien we er uit in de geestelijke wereld?

Zoals gezegd heeft ieder persoon, reeds op aarde, een stoffelijk lichaam en een geestelijk lichaam. Het stoffelijke lichaam dat men achterlaat is een reflectie van de geest en ziet er ongeveer hetzelfde uit. Het geestelijke lichaam heeft dezelfde identiteit, dezelfde vibratie; het leeft eenvoudigweg in een andere dimensie. Hoe hoger iemands ontwikkeling, ofwel vibratie, hoe lichter en fijner afgesteld zijn geest zal zijn.

Fundamenteel gezien behoudt de individu zijn specifieke karakteristieken. Maar, de kwaliteit van het hart en het leven is hetgeen dat bepaald hoe men eruit ziet in de geestelijke wereld. De innerlijke kwaliteit van iemand wordt waargenomen als licht. Iemands uiterlijke kenmerken zijn zichtbaar, maar het licht dat voortkomt vanuit iemands essentie is de meest herkenbare eigenschap. Bijvoorbeeld: omdat Jezus en andere religieuze mensen volledig voor het welzijn van anderen geleefd hebben, stralen zijn een schitterend licht uit.

Een heel gewoon persoon die vol overgave een dienstbaar leven leidde zal licht uitstralen en veel aantrekkingskracht hebben op anderen in de geestelijke wereld. Is het stoffelijke lichaam tijdens het overlijdensproces beschadigd en verzwakt, het geestelijke lichaam zal vrij zijn van pijn en zwakheden. Echter omdat de geestelijke wereld een wereld van de geest is, kan de geestmens nog wel denken dat hij pijn heeft en verzwakt is. Als dat het geval is, dan zullen pijn en zwakheid blijven net zolang als de geestmens het meedraagt in gedachten.

10. Wat doen we zoal in de geestelijke wereld?

Het is afhankelijk van de plaats waar we ons bevinden in de geestelijke wereld. De hogere sferen van de geestelijke wereld zijn werkelijk hemels; een wereld van vreugde en ontspanning. De mensen doen de dingen die ze liefhebben, en verblijven bij mensen waar ze zich gelukkig bij voelen. Het is een wereld vol vreugdevolle bezigheden. De vaardigheden, interesses, en bekwaamheden ontwikkeld op aarde kunnen zich reflecteren in de taken die men in de eeuwigheid verkiest. Een ieder van ons zal op een unieke wijze bijdragen aan de goedheid en schoonheid in onze sfeer. Tevens is de geestelijke wereld eindeloos en van onovertreffelijke schoonheid. Zij die in de hogere sferen verblijven zijn in staat om verder dan de grenzen te reizen.

De kwaliteit van leven in de geestelijke wereld wordt onmiddellijk beïnvloed door iemands hart en door de activiteiten waarmee men zich bezighield op aarde. Aangezien liefde het allerhoogste is, zullen de mogelijkheden om liefde in de praktijk te brengen doorgaan. Geestelijke groei vindt plaats door middel van de dynamiek van liefde, hetgeen dienstbaarheid inhoudt. Relaties zijn dus erg belangrijk.
 
    Re: Wij sterven niet [ 23/10/2002 23:23 | ~*~AngelWings~*~ ] TERUG
WIJ STERVEN NIET.
Deel 2

Inzichten over het Hiernamaals
30 Vragen en Antwoorden over Wat Ons te Wachten Staat.

11. Moeten we religieus zijn?

Zoals reeds aangegeven, zal iedereen, religieus of niet, in God gelovend of niet, overgaan naar de geestelijke wereld, omdat het een natuurlijk proces van het leven is. Net zoals men niet religieus hoeft te zijn om in de stoffelijke wereld te leven, zo ook hoeft men ook geen bepaald geloof uit te oefenen om in de geestelijke wereld te leven.

Niettemin is het eveneens waar, dat de grote wereldreligies de dragers van universele geestelijke waarheid en de bron van geestelijk onderricht voor miljoenen mensen zijn geweest, wellicht voor miljarden. Zij zijn de centrale kracht in de geestelijke ontwikkeling van de mensheid geweest. Correct begrepen en volledig geleefd, sporen de richtlijnen, die ten grondslag liggen aan de grote religies, hun volgelingen onvermijdelijk tot geestelijke groei aan. Het is dus van enorme waarde om individuen voor een zo goed mogelijk leven in de geestelijke wereld voor te bereiden..

Alhoewel men dus niet religieus hoeft te zijn om in de geestelijke wereld te verblijven, zal men onvermijdelijk profijt hebben van een grondig begrip en het in de praktijk brengen van een bepaalde traditie. Hierbij dient wel aangetekend te worden, dat niet alle richtlijnen die omschreven worden als religieus, ook werkelijk heilzaam zijn. Religie die oordeelt, bevooroordeelt, kritisch en bekrompen is, kan de geestelijke groei verhinderen.

12. Als we niet religieus zijn, wat gebeurt er dan?

Zoals hierboven uiteengezet, gaat iedereen over naar de geestelijke wereld nadat het stoffelijke lichaam overleden is. Iemands toestand wordt bepaald door het niveau van geestelijke volwassenheid. Indien nog niet geestelijk volwassen, dan kan meer begrip en kennis over de verschillende religieuze tradities een grote hulp zijn om met het groeiproces te beginnen. Deze kennis kan het beste doorgegeven worden door een ervaren bemiddelaar die eigenlijk, voor degene die met zijn reis begint, dient als een soort geestelijke ouder of gids.

De aarde is voorwaar de meest ideale plaats om geestelijk te groeien, daarom blijft het mogelijk om ook via het leven op aarde alsnog te groeien, ook als is men reeds in de geestelijke wereld. Maar zonder stoffelijk lichaam is geestelijke groei veel moeilijker. De toegankelijkheid tot alle liefdes (kinderliefde, echtelijke liefde en ouderlijke liefde) is het meest ideaal als men nog op aarde is. Liefde die misbruikt of verkeerd gebruikt is, kan ook het beste gecorrigeerd worden in het stoffelijke leven, want alle zintuigen, zowel de stoffelijke als geestelijke, kan men gebruiken om te handelen en te communiceren.

13. Houdt het geloof en het handelen overeenkomstig verschillende religieuze tradities in dat er een verschil van kwaliteit van leven is in de geestelijke wereld?

Er wordt gezegd dan de geestelijke wereld bestuurd wordt door de ‘Gouden Regel’: behandel anderen zoals gij zelf door hen behandeld wilt worden. Mensen die werkelijk de religie van liefde in praktijk brengen zullen zichzelf vinden in een universele sfeer waar iedereen begrijpt dat anderen liefhebben zoals onszelf de enige ware religie is.

Voor iemand die helemaal tot over de oren in een bepaalde religieuze traditie vastzit, is het verschrikkelijk moeilijk om zich te realiseren dat het niet de vorm is die een persoon verheft: het is het hart. Toch zullen zij die zich vastklampen aan uiterlijke vormen van religie zich het meest op hun gemak voelen bij anderen die er dezelfde rituelen op na houden, wat het ook mag zijn. In die zin kunnen congregaties zich voortzetten met dezelfde religieuze tradities die zij uitvoerden toen zij nog op aarde waren.

14. Zullen we God en anderen religieuze figuren ontmoeten?

Iedereen die zich in de sfeer van licht bevindt weet dat er een Schepper is. Er wordt gezegd, dat Zijn aanwezigheid zo vanzelfsprekend is, dat het onmogelijk ontkent kan worden. In de geestelijke wereld kan men de bron van het leven zien en voelen. Het allereerste, meest ontzagwekkende gevoel schijnt te zijn: God IS! Zonder enige twijfel.

Andere religieuze figuren, inclusief de oprichters van wereldreligies, de heiligen en profeten, leven in hun eigen dimensies van de geestelijke wereld. De overeenkomsten van iemands leven, hart en kennis met een bepaalde religieuze figuur bepaald hoe dicht men in de nabijheid van deze religieuze figuren kan zijn.

15. Hoe belangrijk zijn berouw en het weer goed maken voordat we sterven?

Fouten die anderen beschadigen vereisen berouw, vergeving en herstel naar heelheid. Als men iemand gekwetst heeft dan zal men die last meenemen naar de geestelijke wereld, tenzij men zich verontschuldigt tegenover de persoon, berouw toont voor de veroorzaakte pijn en vergeven wordt. Als men iets tegen een ander heeft en men zich niet verontschuldigt, dan wordt vooruitgang in de geestelijke wereld verhinderd.

Als we het leed dat een ander werd aangedaan herkennen, het goed maken en om vergeving vragen, dan geneest de geest. Dit bevrijdt beide partijen, zodat grotere liefde en geestelijke groei kunnen plaatsvinden.

Als men zich, wanneer dan ook, opnieuw bezint over het leven gericht op God en liefde, dan heeft dat grote waarde. Als iemand deze stap op aarde nog kan nemen en vooral ook begane fouten nog kan goedmaken, dan zal dit iemands status in de geestelijke wereld aanzienlijk verhogen. De eerstvolgende stap voor iemand die op het laatste moment berouw heeft, is het vasthouden van deze nieuwe richting en eenmaal in de geestelijke wereld aangekomen er alles voor overhebben om daar verder te groeien.

Lees ook eens:   Het Grote Ontwaken info WHO verdrag, panden opeisen vluchtelingen en bezigheidstherapie

De kwaliteit van energie die we in de geestelijke wereld handhaven is afhankelijk van de richting van onze voornemens en daden: ze leiden ons in de richting van goedheid en God, óf ze verwijderen ons ervan.

16. Hoe zit het dan met hemel en hel?

Op aarde zijn we ons allemaal bewust van de verschillende gradaties in levenswijzen van uiteenlopende individuen. Sommigen schijnen een zeer begeerlijke levensstijl te hebben, anderen minder. Hetzelfde kan gezegd worden over het leven in de geestelijke wereld. Uiterlijk gezien leven sommige mensen daar in meer aantrekkelijke en comfortabele omstandigheden, anderen in minder aantrekkelijke. Extreem gezien zijn daar mooie en verkwikkende arrangementen die werkelijk hemels zijn en, aan de andere kant, zijn daar zeer onaantrekkelijke, zelfs weerzinwekkende, omgevingen die zonder enige twijfel een hel genoemd kunnen worden.

Het verschil tussen het leven in de stoffelijke wereld en het leven in de geestelijke wereld is, dat de omgeving in de geestelijke wereld overeenkomt met iemands innerlijke natuur en niet opgebouwd kan worden met uiterlijke middelen, zoals dat het geval is in de stoffelijke wereld.

Als we, tijdens ons leven op aarde, gegroeid zijn volgens een geestelijk rijke en mooie manier, dan zullen we verblijven in een omgeving die overeenkomt met deze kwaliteiten. Er wordt gezegd door hen die het beleefd hebben, dat zulke omgevingen inderdaad van een schoonheid zijn die alles wat we ooit gezien hebben op aarde overstijgt.

Gods waarheid in de geestelijke wereld wordt weergegeven als licht, en Zijn liefde als warmte. Die individuen in de geestelijke wereld die in harmonie leven met God, leven daarom in licht en warmte. Omgekeerd, als men is achtergebleven in geestelijke groei vanwege een onderontwikkelde of verkeerd gerichte levensstijl, een volkomen op zichzelf gericht leven geleid heeft of andere mensen gekwetst heeft, dan zal de geestelijke omgeving deze realiteiten reflecteren. Een egoïstisch leven op aarde brengt iemand naar een gebied in de geestelijke wereld waar gelijkgestemde mensen zijn, die de waarde van een onzelfzuchtig leven voor de ontwikkeling van de ziel nog moeten leren.
Omgevingen die ver verwijderd zijn van God worden omschreven als donker, koud en ongastvrij. Zij reflecteren in werkelijkheid de geestmensen die daar verblijven.

Tussen deze twee extremen zijn vele niveaus, die verschillende stadia van geestelijke groei vertegenwoordigen. De centrale factor, die ons niveau bepaald, is de graad waarmee we voor het welzijn voor anderen geleefd hebben, en de mate waarmee we in staat geweest zijn om anderen te beïnvloeden om eveneens de weg van dienstbaarheid en liefde te volgen. In deze zin zijn de daden van liefde, dienstbaarheid en anderen daarin onderrichten van de allerhoogste geestelijke waarde.

17. Wat kunnen we doen als we nog in ons stoffelijke lichaam zijn om de overgang ten tijde van de dood te verbeteren?

We moeten zo veel mogelijk leren over de geestelijke wereld. Zelfs een beetje het gevoel dat er leven na de dood is, zal al verlichting en begrip met zich mee brengen. Hoe meer begrip men heeft over de realiteit van de geestelijke wereld, hoe meer men het verlangen heeft om in overeenstemming te leven met natuurlijke en geestelijke wetten, en daardoor wordt men in staat om direct na het leven op aarde over te gaan naar de hogere sferen van de geestelijke wereld.

Betty Eadie, auteur van ‘Embraced by the Light’, legt uit dat een onderontwikkelde en ongelovige geestmens mogelijkerwijs werkelijk een gevangenen van deze aarde kan zijn. Dit geldt vooral voor hen die gebonden zijn aan de aarde vanwege gierigheid, lichamelijke geneugten en andere aardse verbintenissen. Zij kunnen dit alles maar moeilijk los laten en verder gaan. Zulke geestmensen, zo werd haar uitgelegd tijdens haar bijna-dood ervaring, kunnen de energie en het licht die hen in Gods richting trekt, niet herkennen. Omdat het hen aan geloof en kracht ontbreekt om naar het licht te gaan, kunnen niet verlichte geestmensen in werkelijkheid op aarde blijven totdat zij leren van de hogere kracht die hen omringt en die ook voor hen toegankelijk is.

18. Kunnen we, nadat we de geestelijke wereld zijn binnengegaan, terugkeren naar geliefden op aarde?

Het grootste gedeelte van de mensheid weet niet, dat het heen en weer reizen van geestelijke wezens naar hun geliefden op aarde dag en nacht plaatsvindt, over de gehele wereld. Zoals eerder vermeld, zijn we onbekwaam om geestelijk te zien, en daardoor zijn we ons er niet van bewust dat er een geestelijke wereld is. Dromen, een visitatie van iemand aan ons bed (wat vaak een droom lijkt), visioenen van gestorven geliefden en verschijningen van religieuze figuren, zijn allemaal manifestaties van geestmensen die terugkeren. Het belangrijkste doel van deze visitaties is om mensen op aarde te begeleiden of om de mensen, die bedroefd zijn vanwege het heengaan van een geliefde, te troosten.

Degenen aan de andere kant werken zonder ophouden om het geestelijk niveau van de mensen op aarde te verhogen. Door te helpen bij de geestelijke groei van hen op aarde, ontvangt de helpende geestmens de energie om ook zelf vooruitgang te boeken.

19. Waarom kunnen de mensen op aarde de geestmens niet zien of horen als hij werkelijk leeft en probeert om contact te maken?

Volgens de verslagen van mensen die een bijna-dood ervaring gehad hebben, schijnt de geestmens (ofwel de geestelijke zelf) alles van de stoffelijke wereld te kunnen horen en zien, maar andersom is dat niet het geval. Omdat hun geestelijke zintuigen onderontwikkeld zijn, kunnen degenen in het stoffelijke vlak de geestelijke dimensie meestal niet doorgronden, waardoor communicatie onmogelijk wordt.

De geestmens daarentegen, kan wel eens niet op de hoogte zijn dat de dood is ingetreden, en kan verbijsterd zijn door te ontdekken dat niemand in de stoffelijke wereld reageert op zijn pogingen om te communiceren. Niemand ziet of hoort hem.

Het is belangrijk om, voordat men sterft, meer kennis te hebben over de geestelijke wereld; anders zou de geestmens weleens gefrustreerd en onwetend over het feit dat hij overleden is, het nieuwe leven kunnen binnengaan. Schijnbaar intact, en zich niet realiserend dat het stoffelijke lichaam dood is, kan de geestmens voor onbepaalde tijd ronddolen, op zoek naar contact met hen die nog in het stoffelijke lichaam zijn. Er dient ook vermeld te worden, dat er mensen op het stoffelijke vlak zijn wiens zintuigen afgestemd zijn op de vibraties van de geestelijke wereld. Zij hebben andere ervaringen dan de bijna-dood ervaring, hetgeen hen buitengewoon inzicht in de geestelijke sfeer geeft. Zij worden wel genoemd: helderziend (als zij geestelijk zien) en/of helderhorend (als zij geestelijk horen). Alhoewel het meestal niet gemeld wordt, is het voor partners en familieleden vrij gewoon om een teken te ontvangen van hun overleden geliefden.

Bekende individuen, die zulke unieke ervaringen hebben vastgelegd, zijn Emmanuel Swedenborg en Anthony Borgia. Emmanuel Swedenborg was een wetenschapper, filosoof en theoloog uit de achttiende eeuw, die meedeelde hoe de Almachtige God hem toestond om met grote regelmaat de andere wereld te bezoeken over een periode van meer dan 25 jaar.

Hij schreef zijn veelomvattende ervaringen op als een bron voor anderen om het hiernamaals te begrijpen. Ook Borgia heeft boekdelen met informatie over het leven na de dood geproduceerd, gebaseerd op geestelijke communicatie met een overleden negentiende eeuwse priester.

20. Helpt het om voor overledenen te bidden?

In de vorm van positieve geestelijke energie, vertegenwoordigt ons oprechte gebed de samensmelting met de energie van God, die zoekt naar de groei en het welzijn van Zijn kinderen. Via gebed werken we samen met God, de engelen en de geestelijke wezens in de geestelijke wereld, aan een onophoudelijke, kosmische inspanning om de mensheid te bevrijden.

God ziet de mensheid als medescheppers, en Hij koestert alle inspanningen die voor het welzijn van anderen zijn; daarom gaat gebed nooit verloren. Vroeg of laat, zullen deze inspanningen onvermijdelijk vrucht dragen, en bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de persoon voor wie gebeden wordt. De naam uitspreken in het gebed zal kosmische energie voeren naar die persoon.

Gebed voor iemand die is overgegaan, is aan de andere kant als een duw om de hulp aan te roepen van geestelijke gidsen om de nieuwkomer te begeleiden. Eenmaal in de geestelijke wereld kunnen geestmensen zelfs veel gevoeliger zijn voor de heilzame gevolgen van gebed, als toen ze nog op aarde waren.
 
       Re: Wij sterven niet [ 23/10/2002 23:28 | ~*~AngelWings~*~ ] WIJ STERVEN NIET.
Deel 3

Inzichten over het Hiernamaals
30 Vragen en Antwoorden over Wat Ons te Wachten Staat.

21. Is er tijd en ruimte in de geestelijke wereld?

In de hoogste sferen is het de liefde die alles bestuurt. Daar waar liefde is, daar is geluk. Daar waar geluk is, daar is geen besef van tijd. Daarom bestaat er geen tijd, zoals wij die hier kennen.

Omdat men zich echter in de lagere sferen zeer ongelukkig voelt, schijnt de tijd eindeloos te duren. Er is ruimte, maar de gehele geestelijke wereld is een reflectie van de kwaliteiten van de mensen die daar leven. Daar waar liefde is, is geen afstand tussen mensen. De geestelijke wereld is dus niet zoals onze driedimensionale wereld, maar het is meer een symbolische reflectie van de innerlijke kwaliteit van de mensen.

22. Kunnen we in de geestelijke wereld nog steeds genieten van lichamelijk plezier; b.v., eten, drinken en seks?

Al het goede in de belevingen van mensen, of het nu eten, drinken, menselijke tederheid, of seksuele gemeenschap is, kunnen in de geestelijke wereld ervaren worden. Onze lichamelijk zintuigen; horen, zien, ruiken, proeven en voelen, zijn slechts armzalige reflecties van onze gevoelige geestelijke zintuigen; muziek, kunst, geuren, geestelijk voedsel en het voelen van weefsels. Daarom is alles in de geestelijke wereld meer intens en geeft het meer vreugde.

Swedenborg vermeld dat echtelieden geslachtsverkeer hebben net als op aarde, zij het gelukkiger en meer intens, want als de liefde geestelijk wordt, dan wordt deze dieper en zuiverder en daarom meer gewaardeerd. Geslachtsgemeenschap verwekt geen kinderen, omdat het materiële element niet aanwezig is.

De geestelijke wereld is een wereld van geest en verbeeldingskracht, daarom is lichamelijke voeding niet noodzakelijk om de geest in stand te houden. Men kan nog steeds een verlangen hebben naar bekende lichamelijke geneugten, zoals men op aarde had. Men kan er fruit eten; men kan zelfs een banket houden.

Het is misschien belangrijk om hier te vermelden, dat een geest die bezeten of verslaafd is aan zinnelijke genoegens, soms probeert om deze verlangens via iemand op aarde te bevredigen. Dit is heel schadelijk voor de geestelijke groei van beide partijen. Zulke geestenmensen worden bezitterige of bezeten geestenmensen genoemd; zij realiseren zich niet hoeveel schade zij toebrengen door het lichaam van iemand anders te gebruiken.

Buitensporig of onevenwichtig gedrag verwijdert ons meer en meer van juist díe activiteiten die onze geestelijke en lichamelijke vitaliteit voeden. Onder hypnose van bekwame hulpverleners, is het mogelijk dat de cliënt de bezitterige geestmensen kan identificeren en er van bevrijd kan worden. De aarde-gebonden en bezitterige geestmensen kunnen onderricht worden over het bestaan en over de wetten van de geestelijke wereld, bevrijd worden en aanvangen met hun reis naar omhoog. En de lastig gevallen cliënt kan vervolgens een emotioneel gezond leven op aarde leiden.

Lees ook eens:   Overledenen zijn altijd onder ons

23. Wat gebeurt er met iemand die zelfmoord pleegt?

Dit verslag zou niet compleet zijn als er niets uiteengezet zou worden over hen die de geestelijke wereld binnengaan, na zélf hun stoffelijk leven beëindigd te hebben. De dood van het stoffelijke lichaam wordt bepaald door een natuurlijke wet, die bestuurd wordt door de goddelijke wet. Deze wet wordt overtreden als men zelf zijn leven beëindigd, waardoor er in de geestelijke wereld speciale zorg en regelingen getroffen moeten worden. Met andere woorden: voor het overtreden van de natuurlijke wet moet men verantwoording afleggen, alvorens men kan verder gaan naar hogere niveaus.

Het leven van de persoon werd afgekapt en zijn/haar werk op aarde was onvoltooid. Daarom, zo zeggen sommige parapsychologen, is het noodzakelijk om deze onvoltooide tijd in de geestelijke wereld door te brengen met het helpen van diegenen op aarde die het meest te lijden hadden van de zelfmoord.

Omdat de motivatie voor zelfmoord meestal voortkomt uit een gevoel om een ongelukkig leven te vermijden, is het aannemelijk dat de geestmens dit gevoel van ongelukkig zijn met zich meeneemt naar de geestelijke wereld. Het is altijd beter om problemen, van welke aard dan ook, op aarde op te lossen.

24. Heeft het lijden op aarde geestelijke waarde?

Zeer weinig op aarde is goed of slecht als zodanig. Geld, macht, kennis en zelfs liefde kunnen gebruikt worden voor zowel positieve als negatieve doeleinden en kunnen ofwel goed ofwel slecht zijn. Ook het lijden kan wel of geen betekenis hebben, waardevol of zonder waarde zijn. Het lijden dat bijvoorbeeld vergezeld gaat met het nastreven van een edelmoedig doel, of dat een diepgang van karakter en gevoelens ten aanzien van het lijden van anderen teweegbrengt, heeft positieve geestelijke waarde en draagt zonder enige twijfel bij aan geestelijke vooruitgang. Kijk maar naar de historische herkenning van diegenen die geleden hebben voor het welzijn van anderen, zoals: Jezus, Gandhi, Martin Luther King Jr., en zie de waarheid van dit beginsel.

Het is ook vaak zo, dat men door het lijden de genade van God leert waarderen. Als men het lijden kan zien als een middel om de liefde van God beter te begrijpen, of om werkelijk meer Goddelijk te worden, dan zal dit lijden grote waarde hebben.

25. Hoe zit het met reïncarnatie?

De traditionele Joods-Christelijke leer onderricht een eenmalige incarnatie met een eeuwig, persoonlijk bestaan na de dood. Aan de andere kant zien we, dat veel oude geschriften en sommige Oosterse leren reïncarnatie als waarheid omschrijven. Fenomenen, beschreven door mensen met geestelijke gaven kunnen, door het even welke leer, op een logische wijze verklaard worden. Daarom zijn de ideeën die beide theorieën gemeenschappelijk hebben erg belangrijk.

Uniek, persoonlijk bestaan duurt voort nadat het stoffelijke lichaam sterft.
Voortdurende geestelijke groei, via liefde en dienstbaarheid, is het belangrijkste aspect van het eeuwige bestaan.
Na overgegaan te zijn naar de geestelijke wereld, verliezen we niet onze belangstelling voor het welzijn van onze geliefden of voor de mensheid. We hebben er baat bij als we de mensen op aarde helpen op weg naar een hogere waarheid en een grotere liefde.
Het is heel belangrijk, als we overgaan naar de geestelijke wereld, om naar het licht te gaan en om leiding te accepteren van geestelijke gidsen. Als iemand, onwetend over de geestelijke wereld, sterft, dan kan een aard-gebonden staat of geestelijke bezetenheid het resultaat zijn, en de groei van alle betrokkenen ernstig hinderen. Een gebed of roep om hulp, kan al genoeg zijn om ons door de tunnel te helpen in de richting van het licht, zoals beschreven in bijna-dood-ervaringen.
De meeste parapsychologen die geloof hechten aan reïncarnatie, geloven niet dat men onmiddellijk na de stoffelijke dood, opnieuw een ander lichaam zal bewonen. De voortdurende groei van wezens, die de verdiensten ontvangen omdat zij tijdelijk de aarde bezoeken als geestelijke gidsen en leermeesters, duurt langere perioden (eeuwen, volgens ons aardse begrip van tijd).
Parapsychologen die geloven in een eenmalige incarnatie, beschrijven een overeenkomstige terugkeer van geestelijke helpers die zo nauw samenwerken met ons, dat gedachten en gevoelens in elkaar overgaan, waardoor de indruk van vroegere levens ontstaat.

Voorstanders van beide leren delen het geloof, dat het het beste is om eeuwig voort te leven zonder te reïncarneren. Zij die in reïncarnatie geloven zien dit als de bevrijding van de ziel, als de lessen van het stoffelijke leven geleerd zijn. Anderen geloven dat het Gods ideaal voor een individu is om, via liefde en dienstbaarheid tot ontwikkeling te komen; te beginnen in het leven op aarde en vervolgens in het volgende leven, zonder de noodzaak van reïncarnatie.

26. Zijn engelen anders dan de geesten van mensen die op aarde geleefd hebben?
Vandaag de dag is er grote belangstelling in engelen. Een engel is een geestelijk wezen die in de geestelijke sfeer leeft en, jawel, is anders dan de geesten van mensen die op aarde geleefd hebben. Engelen werden het eerst geschapen, en assisteerden in de schepping van man en vrouw en ook in de schepping van al het overige. De Bijbel en andere geschriften spreken over engelen als geestelijke wezens die boodschappers en helpers zijn voor mannen en vrouwen op aarde. Zonder onze geestelijke zintuigen, zijn we ons niet bewust van hun dagelijkse aanwezigheid in ons leven. Wel eens gehoord van engelbewaarders? Er wordt gezegd dat iedereen er minstens twee heeft.

De engelen van God zijn prachtige wezens van licht, in vorm gelijkend op mensen, meestal prachtig gekleed, en met de volledige bekwaamheid om te spreken, te handelen en te communiceren.

Gevallen engelen kunnen omschreven worden als geestelijke wezens, oorspronkelijk van God, die er voor gekozen hebben om het licht niet te beantwoorden en die zich afgewend hebben van God. Zulke geestelijke wezens proberen voortdurend om de mensen van hun oorspronkelijke doel, om volledig te leven als Gods kinderen, te verwijderen of af te leiden.

27. Zijn er ook demonische geesten of engelen?

Talrijke geschriften hebben het over engelen, die zich tegen de zuivere goedheid en liefde van God gekeerd hebben, en die ook met boosaardige bedoelingen de mensheid in de richting van het kwade leiden. De meester van deze krachten wordt vaak Satan of duivel genoemd.
Het is een feit dat het kwade bestaat op aarde. Zo ook verklaren zij die met de geestelijke wereld communiceren, dat het daar ook niet allemaal goedheid en licht is. We weten dat we de geestelijke wereld binnengaan op hetzelfde geestelijke niveau dat we bereikten terwijl nog op aarde, dus is het logisch dat degenen die erg egoïstisch waren, wraakzuchtig en boosaardig, met deze handelingen zullen doorgaan in de geestelijke wereld.

Er is daarom ook slechtheid en duisternis in de geestelijke wereld. De duisternis kan het resultaat zijn van onwetendheid en onvoldoende begrip. Geestelijke gidsen zullen de welwillende zielen verlichten en mogelijkheden tot geestelijke groei aanbieden, zodat de geestmens naar het licht en de warmte van hogere sferen geleid kan worden. Sommige verslagen delen ons mede dat onwetendheid over de noodzaak om naar geestelijke groei te zoeken, iemand voor langere tijd in een staat van duisternis kunnen houden.

Naast onwetendheid zijn er ook duistere krachten in de geestelijke wereld, gecreëerd door hen die wraakzuchtige en boosaardige verlangens hebben. Deze krachten, vaak demonisch genoemd, beïnvloeden, kwellen of nemen bezit van mensen op aarde en kunnen de aanzetters zijn van misdaad, geweld, seksueel misbruik en afdwalingen, en het geloof in Satanisme. Iemand die interesse heeft in zulk soort dingen zal onvermijdelijk tot een soortgelijke kameraadschap in de geestelijke wereld worden aangetrokken. De plaats van al dit slechte kunnen we gerust de hel noemen.

Iedereen die de geestelijke wereld binnengaat dient echter te weten dat de God van liefde lijdt, omdat ontelbare geestmensen in duisternis, onwetendheid en ellende leven. Als verlangen en welwillendheid aanwezig zijn, dan wordt de geestmens de kans gegeven om een opwaartse reis te beginnen. Het boek ‘Een Zwerver in de Geestelijke Landen’ door Franchezzo, is een levendige beschrijving over dit proces van groei en ontwikkeling.

28. Gaan we door een of ander oordeel over ons aardse leven?

Als we de geestelijke wereld binnengaan, dan zien we ons leven aan ons voorbijgaan. Deze terugblik is een soort video van iemands eigen leven, waarin zowel het goede als het slechte, het juiste en het onjuiste getoond worden en die zelf-oordelend zijn. Er is een goed gevoel over al het goede, en een diepe spijt over al het verkeerde. Dit is het oordeel; het wordt onszelf opgelegd. Dit oordeel echter is niet het einde. Vanuit spijtgevoelens kan berouw ontstaan, hetgeen de geestmens helpt om bevrijd te worden van onwetendheid en om te beginnen met geestelijke groei.

29. Zijn er huwelijken in het volgende leven? Als ik nu getrouwd ben, zal ons gezin dan samen zijn?

Volgens Emmanuel Swedenborg ontmoeten de mensen die met elkaar getrouwd waren op aarde elkaar in de geestelijke wereld, herkennen elkaar en kunnen er naar verlangen om samen te leven zoals op aarde. Als de oppervlakkigheden verdwijnen, zal het echtpaar ontdekken wie zij werkelijk zijn van binnen, wat hun liefde en aantrekkingskracht inhield en of ze willen verdergaan om als één te leven. Een huwelijk zonder Gods liefde en zegening kan snel uiteenvallen. Als liefde onderontwikkeld is, dan dient men eerst geestelijk te groeien alvorens zo’n gezegende staat van eenheid en geluk ervaren kan worden. Het is een feit dat misbruik van liefde en seksualiteit gedurende iemands aardse leven een diep litteken achterlaat op de geest, dat uitsluitend hersteld kan worden door ware liefde.

Echte liefdevolle huwelijken zijn Gods grootste geschenk. Deze huwelijken waarin Gods liefde tussen de echtelieden tot uiting komt zijn voor eeuwig. Iemand ervaart dan een diepe innerlijke liefdesrelatie met God en met zijn/haar partner. Zo’n huwelijk is een eenheid waarin ieder individu dichter en dichter toegroeit naar God en naar de partner. Als kinderen in zo’n eenheid geboren worden, dan zal de diepte van die liefde voor elkaar op aarde het gezin samenbrengen in de geestelijke wereld.

30. Zijn er enkele adviezen hoe de nalatenschap te regelen?
Wellicht kunnen we het als volgt bekijken: materiële bezittingen vormen een erfenis die iets goeds teweeg kan brengen en vreugde kan geven aan anderen. Het is de laatste vorm van dienstbaarheid die men zelf onder controle heeft. Het kan heel leerzaam zijn, om in gedachten al je persoonlijke bezittingen weg te geven, zonder je zorgen te maken over hoe het gebruikt zal gaan worden. Maak vervolgens, als een laatste onzelfzuchtige daad, je testament.

Ons leven op aarde is een waardevolle gelegenheid om te groeien.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥