web analytics
11:11 Dubbele getallen

Psychologische familie problemen

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN C.Q.
ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN

Deze informatie is zo geschreven dat u als familielid een idee krijgt waar u mee te maken heeft. Maar het kan ook zo zijn dat iemand die van zichzelf vermoed dat hij een persoonlijkheidsstoornis zou kunnen hebben, hier meer van wil weten.

Deze laatste groep verwijzen wij naar de huisarts die alle informatie kan geven voor de juiste begeleiding. Ook willen wij erop wijzen dat onderstaande informatie niet compleet is, daarvoor is de materie te complex.
Wanneer u de internet zoek-machine gebruikt en “persoonlijkheidsstoornis”

intikt komen er verschillende sites die u aanvullende informatie
kunnen verschaffen.

Het kan zijn dat de betreffende persoon die uw gemoedstoestand steeds weer goed weet te ondermijnen geen persoonlijkheidsstoornis heeft (gezien vanuit DSM IV en 5) maar wel een persoonlijkheidsstructuur richting een persoonlijkheidsstoornis, c.q. ontwikkelingsstoornis (moeilijke mensen).

 

Voordat u naar onderstaande rubriek gaat geven wij u eerst een aantal eigenschappen die geestelijk gezonde mensen kenmerken:

 

· Willen warme banden smeden met familie en vrienden

· Hebben en geven uiting aan empathie, zij kunnen zich goed inleven in zowel het verdriet van de ander als zijn of haar vreugde, etc.

· Wanneer je het moeilijk hebt zijn zij er voor je, staan achter je en wanneer je geluk of succes met ze deelt, voelen zij dit ook en vinden het fijn dit met je te mogen delen (zij reageren dus niet negatief gedreven door afgunst of jaloezie)

· Hebben zelfreflectie, dit betekent dat er naar het eigen aandeel in een moeilijke situatie of een conflict gekeken wordt, onderzoeken waar ze zelf fouten hebben gemaakt of het anders/beter hadden kunnen aanpakken en kunnen dan ook vanuit het hart spijt betuigen aan een ander

· Hebben een ruime mate van interesse in anderen, stellen vragen hoe het een en ander gaat en luisteren daar ook vervolgens geïnteresseerd naar, spelen daar op in (zonder het gesprek af te leiden of naar zichzelf terug te brengen)

· Blijven zich ontwikkelen t.a.v. hun sociaal-emotionele intelligentie (begrijpen dat op dat terrein een mens nooit te oud is om te leren)

· Bij kritiek nemen ze dit serieus en onderzoeken of de kritiek terecht is

· Denken productief in plaats van negatief of positief

· Werken effectief, met gezonde geestdrift en halen voldoening uit hun werk

· Kunnen begrip en mededogen voelen en tonen dit aan een ander

· Werken aan hun jaloezie en afgunst gevoelens vanuit het begrip dat deze gevoelens het leven niet aangenamer maken, en de relatie zelden beter

· Hebben een gezond vertrouwen in degenen die ze lief hebben, kunnen een ander liefhebben en daar uiting aan geven

· Kunnen iemand die zijn oprechte spijt betoont veelal vergeven

· Kunnen gezonde grenzen stellen zonder bezitterig naar partner of kinderen te zijn

· Durven emoties te laten stromen en ze te onderzoeken om adequaat te kunnen handelen

 

Dan nu de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornissen en hun kenmerken zoals deze in de praktijk ervaren worden door familieleden; (er wordt steeds gesproken over volwassenen in deze, niet over kinderen)

 

Ze staan in de volgorde zoals wij deze in de praktijk het meeste meemaken:

Narcisme / NPS

Borderline / BPS

Autismespectrumstoornis

Depressieve persoonlijkheidsstoornis

Schizofrenie /Psychose

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Psychopaat / Sociopaat

Extreem Egoïstische persoonlijkheid

 

Narcistische persoonlijkheid zoals deze in de praktijk door familie ervaren wordt

 

· Is extreem sterk gericht op eigen ego

· Ze praten zo’n 95% van de tijd over zichzelf en als je geluk hebt zo’n 5% over jou.

· Ze denken alles of zo goed als alles beter te weten dan jij

· Als ze iets niet weten doen ze alsof ze het weten

· Ze leven extreem sterk vanuit: ,ik wil, ik voel, ik heb nodig, etc.

· Je wordt (dood)moe van ze

· Ze luisteren niet of nauwelijks naar jouw verhaal

· Als ze vinden dat ze gedwongen worden naar je te luisteren, gaan ze vaak gapen en bedenken een excuus om zo gauw mogelijk het gesprek te beëindigen

· Ze zijn meestal extreem jaloers

· Jullie relatie moet slechts om hem/haar draaien

· Naar kinderen kunnen ze vernietigend zijn, ze geven vaak negatieve boodschappen en werken op het schuldgevoel in

· Wanneer ze aardig tegen je zijn hebben ze vaak iets van je nodig

· Wanneer zij iets naars meemaken wordt dit breed uitgemeten en hoe sterk je ook met ze meeleeft, wanneer jij iets soortgelijks meemaakt wordt dit weg gebagatelliseerd

· Ze willen graag bewonderd worden en zoeken dan ook bewonderaars voor de bevrediging van hun grootheidsfantasieën

· Kunnen zonder reden hooghartig, minachtend en neerbuigend zijn, verhogen zichzelf door een ander naar beneden te halen

· Ze kunnen zomaar het dier, waar jij aan gehecht bent, wegdoen, zonder rekening te houden met jouw gevoelens

· Worden eerst vaak door de omgeving bewonderd, later verstoten

· Kunnen in eerste instantie dienstbaar zijn, daarna draait het alleen nog om hen

· Doen graag toezeggingen die ze even graag niet nakomen

· Geschiedenis van veelal kortdurende relaties (afhankelijk van hoe lang de ander dit volhoudt), zijn niet tot werkelijke intimiteit in staat, kunnen anderen vaak snel en sterk verliefd maken

 

Innerlijke belevingswereld

 

· Ik kan het veel beter, doe het veel beter, ben veel beter, dus is het logisch dat mensen mij enorm bewonderen

· Ik ben geweldig, een echte persoonlijkheid, ik word gezien

 

Positieve zijde

 

· Ze kunnen soms grote prestaties leveren

· Ze zijn veelal gewetensvol (op een vreemde manier)

 

 

Borderline persoonlijkheid zoals deze in de praktijk door familie ervaren wordt

 

· Zijn zeer grillig, creëren heftige ruzies met veel emoties,

zoals een sterke woede naar de ander

· Ze maken of een held van je of zien je als een monster, oftewel ze idealiseren en devalueren zowel zichzelf als de ander

· Ze beloven beterschap in hun gedrag, maar vervallen zeer snel weer in het oude patroon

· Ze zijn instabiel, hebben geen zelfgevoel, ervaren een chronisch gevoel van leegte

· Ze zitten veel in de slachtofferrol en kunnen deze over het algemeen goed uitspelen om dan wanneer ze geholpen worden de ander aan te klagen (door jou heb ik nu……….)

· Verdragen geen boosheid van de ander, ook geen terechte boosheid

· Kunnen zich tijdelijk sterk aanpassen aan de ander en zich dan agressief tegen je keren

· Zijn zeer impulsief en kunnen daarbij ook zichzelf schade berokkenen, dit kan zich uiten in vreetbuien, veel geld verkwisten, roekeloosheid, etc.

Lees ook:   Hoe langer je wacht met seks, hoe beter je relatie

· Hebben neiging tot verslavingen en tot automutilatie (zelfverwonding)

· Kunnen tegen vrienden heel vrolijk en positief doen en tegelijkertijd zodra de vrienden weg zijn, deze enorm afkraken tegen hun partner

· Hebben steeds terugkerende periodes met depressie, zien het leven niet meer zitten

· Doen veelal nep suïcide pogingen om de aandacht te trekken en kunnen bijvoorbeeld briefjes in het hele huis plakken met negatieve teksten en de mededeling dat ze er een eind aan maken, het maakt ze niet uit dat

je als hun kind dit meestal als eerste vindt.

Pas op, kunnen ook daadwerkelijk suïcide plegen.

· Zijn gevoelig voor drugs, hebben snel aanvaringen met politie of andere autoriteiten

· Zijn tevens extreem jaloers, willen steeds bevestigd worden in hun liefde, kunnen geen vertrouwen hebben in de relatie

· Kunnen anderen vrijpostig versieren en hebben meestal veel relaties met heftige verliefdheden

· Kunnen zich ontwikkelen tot stalkers

 

Innerlijke belevingswereld

 

· Ze voelen zich onveilig, instabiel, onzeker

· Ervaren de wereld als een onbetrouwbare onzekere plek

 

Positieve zijde

 

· Kunnen (tijdelijk) zeer vrolijk en levenslustig zijn

· Ze zijn meestal gevoelig waar ze op een mooie wijze uiting aan kunnen geven en hebben veelal een sterke intuïtie

· Zijn veel, maar zeker niet saai

 

Autismespectrum problematiek zoals deze in de praktijk door familie ervaren wordt

 

Wij beschrijven hier een algemeen beeld, er zijn vele autismespectrum-stoornissen, die allen weer een net even ander gedrag geven.

Het gaat hier niet om een autismestoornis welke met een laag IQ gepaard gaat maar om spectrumstoornissen in dit gebied waarmee de betreffende personen wel in de maatschappij kunnen functioneren. Zij kenmerken zich door een gestoorde sociale interactie.

 

· Hebben afgevlakte emoties, oftewel hun emotionele beleving staat op een laag pitje

· Zijn veelal kleurloos en teruggetrokken

· Kunnen wel zeer jaloers zijn en kraken dan bv. graag de (geestelijk gezonde(re)) partner bij anderen af en kunnen bv. moeite hebben als de partner aandacht krijgt in de vorm van een leuk gesprek en trachten dit gesprek dan te verstoren

· Hebben weinig tot geen interesse in anderen, ook niet in hun partner of kinderen, kunnen dit op oudere leeftijd soms enigszins verbloemen

· Leven sterk vanuit het ,ik’, kunnen zich moeilijk losmaken uit hun eigen belevingswereld

· Kennen geen zorgzaamheid naar anderen, en worden onrustig als ze ,vertroeteld’ worden

· Zijn graag op zichzelf en hebben weinig behoefte om met anderen te communiceren

· Sommigen zoeken wel oppervlakkige communicatie met anderen, liefst veel korte contacten met vreemden maar schuwen echte gesprekken, werkelijk contact (hebben dan ook geen vrienden)

· Overleggen zelden, als ze dit lijken te doen is de beslissing in hun hoofd reeds genomen en daar blijven ze sowieso bij, probeer je ze te overtuigen om het anders te doen worden ze boos

· Wanneer je ze vraagt iets bv. uit te zetten, dan doen ze dit niet en zeggen dan dat je dit nooit gezegd hebt. Als je bv. vraagt iets aan te laten, zetten ze het uit. Met andere woorden doen vaak het tegenovergestelde van wat je vraagt

· Zijn veelal snel boos, kunnen weinig van anderen verdragen

· Zijn zeer rigide/star, kunnen niet tegen verandering, blijven alles doen zoals ze dat als kind/jongere geleerd hebben ook al wijs je in de loop van tientallen jaren erop dat dit tot een ongewenst resultaat leidt

· Worden dan ook meestal onrustig van vakanties en krijgen dan flinke woede aanvallen door de verandering uit het normale doen

· Willen niet aan zichzelf werken, zijn nauwelijks of niet tot zelfreflectie in staat

· Hun gedachteleven is vaak arm, over anderen denken ze slechts vluchtig na, ze maken hun zinnen vaak niet af (stoppen ergens in de zin, zijn dan weer naar binnen gekeerd in eigen belevingswereld)

· Hebben anderen dan ook weinig interessants en duidelijks te vertellen

· Kennen geen intimiteit, kunnen wel seksverslaafd zijn

· Zijn vaak ,ramptoeristen’ en houden soms ook van dramatiseren van eigen negatieve ervaringen

· Trekken zich veelal terug wanneer partner of kind ernstig ziek is, komen het liefst niet in de ziekenkamer en wanneer ze daartoe ,gedwongen’ worden, worden ze vaak boos op de zieke, maar kunnen daarentegen sterk de aandacht vestigen op een kleinigheid bij zichzelf (kijk ik heb een wondje!)

· Zijn dan ook vaak hypochondrisch en hebben een lage pijngrens

· Laten hun jonge kinderen makkelijk weglopen of ongekend jong buiten spelen (kennen geen/weinig zorg voor anderen)

 

Innerlijke beleving

 

· Emotioneel arm, vlak, wil zijn eigen ding doen

· Voelen zich prettig als ze op zichzelf kunnen zijn

 

Positieve zijde

 

· Kunnen zeer consequent en consciëntieus hun werk doen (ook jarenlang hetzelfde en/of veel werk) Zij functioneren adequaat op hun werk (zolang er geen regelmatige veranderingen/aanpassingen verwacht worden of goede sociale contacten vereist worden)

· Kunnen een ”olifantenhuid” hebben, zijn niet snel gekwetst

· Kunnen na jarenlange goede voorbeeld van anderen (geestelijk gezonde(re) partner en de juiste aanvullende middelen wel wat in de positieve zin veranderen (in bijzijn van partner wat gezellige avonden met vrienden of gezellige avonden met partner hebben)

· Kunnen wel dieren knuffelen en daar een beperkte vriendschapsband mee opbouwen, alleen wanneer het dier flink ziek wordt trekken ze zich ook daarvan terug

 

Depressieve persoonlijkheid zoals deze in de praktijk door familie ervaren wordt (het gaat hier dus om personen die blijvend depressief zijn, veelal reeds vanuit de jeugd)

 

· Uiten zich meestal kritisch naar anderen of reageren wat sceptisch, cynisch, denigrerend op je verhaal

· Als de ander aan het woord is leiden ze de aandacht af door bv. op de TV te wijzen en ,sst’ te zeggen, vooral als de ander iets verteld waar hij/zij blij mee is

· ,Verzieken’ graag een goede sfeer

· Hebben zelf vrijwel nergens meer plezier in en gunnen dit een ander ook niet

· Klagen veel, maar met name naar de familie, zelden of nooit naar buitenstaanders (die geloven dan niets van je verhaal)

· Zijn lusteloos, liggen het liefst op de bank voor de TV

· Ze piekeren voortdurend en kunnen geen oplossingen bedenken, als een ander deze aandraagt worden deze zelden geaccepteerd

· Ze verwerpen zichzelf, beschuldigen zichzelf en kunnen zichzelf bestraffen

· Hebben een algehele afvlakking van gevoelens, kunnen ook nergens meer echt van genieten

Lees ook:   Een kwart debielige EU gangsters vinden dat je seks mag hebben zonder toestemming

· Hebben hun interesse in anderen verloren

· Zien hun eigen mogelijkheden en kunnen over het hoofd

· Hebben veelal hoofdpijnen/migraine, slaapproblemen en veel psychosomatische klachten

· Zijn zelf meestal veel tekort gekomen op emotioneel terrein, hebben een emotioneel arm ,verdrietig’ leven of minimaal zo’n jeugd gehad

 

Innerlijke belevingswereld

 

· Voelen zich machteloos t.a.v. eigen leven

· Voelen zich leeg, waardeloos en somber

 

Positieve zijde

 

· Kunnen soms behulpzaam zijn

· Kunnen lief zijn als een familielid werkelijk iets ernstigs mankeert

 

Schizofrene persoonlijkheidsstructuur en psychose zoals deze door familie in de praktijk ervaren wordt

 

· Zijn veelal bijzonder creatief

· Kunnen teruggetrokken zijn/teruggetrokken periodes hebben

· Kunnen kil en afstandelijk zijn, geen behoefte aan contact hebben

· Kunnen zeer achterdochtig zijn met de daarbij gepaard gaande angsten

· Kunnen zich zonderling gedragen

· Hebben vaak hallucinatie-achtige ervaringen ( ik zag mijn overleden moeder in de kamer, zij zei mij…’)

· Zijn vaak bovengemiddeld vermoeid of juist weer extreem actief

· Hebben vaak last van verwardheid in hun denken

· Sommigen kunnen juist warme banden smeden met bv. hun partner, en kinderen, en zich inspannen om de relatie met hun partner goed te houden omdat zij weten hoe het is om ,er alleen voor te staan’, deze mensen zijn ook goed bereikbaar in therapie

 

· Kunnen in een psychose terechtkomen welke uren, dagen, maanden en zelfs jaren kan aanhouden en hebben/zijn dan:

 

· Hebben op dat moment het vermogen verloren om onderscheid te maken tussen werkelijkheid en onwerkelijkheid

· Trekken zich terug in de eigen verwarde belevingswereld, kunnen zeer bang worden van de buitenwereld (paranoia) en zichzelf volledig verwaarlozen

· Kunnen daardoor suïcidaal worden

· Schizofrenie komt voort uit een afwijkend gen en veroorzaakt in het lichaam een stof die tot bovengenoemd patroon kan leiden, met wat verandering in de voeding en aanvullende middelen kan er weer rust

in het hoofd ontstaan, maar hiermee geneest de aandoening niet, het zelfde geldt voor behandeling met antipsychotica en antidepressiva

· Psychose kan ook voortkomen uit lichamelijke factoren zoals een zwangerschap (postnatale psychosen), hersen(vlies)ontsteking en uiteraard de psychose door drugs

 

Innerlijke ervaring

 

· Ik trek me hiervan terug, dit is niets voor mij

· Na een periode van psychose kan er veel verdriet zijn over de innerlijke verschrikkingen tijdens de psychose en de verloren tijd/jaren en bij velen het gebrek aan blijvende zorgende en gerichte aandacht van familie in deze verwarde periode

 

Positieve zijde

 

· Kunnen neutraal en objectief blijven in zware conflicten

· Kunnen ongekend creatief zijn (veel bekende kunstenaars zijn of waren -in het verleden- schizofreen)

 

Antisociale persoonlijkheidsstructuur zoals deze in de praktijk door familie ervaren wordt (deze persoonlijkheidsstructuur wordt regelmatig gezien bij junks)

 

· Is extreem egoïstisch, gaat voor zichzelf

· Onderzoekt en overschrijd sociale grenzen

· Lokken conflicten uit, liegen gemakkelijk

· Beschuldigen anderen heel graag en steeds weer, leggen steeds de schuld van een conflict/moeilijke situatie bij een ander

· Hebben nauwelijks tot geen zelfreflectie

· Zijn onbetrouwbaar, afspraken zeggen ze niet veel

· Vinden het prettig anderen onderuit te halen

· ,Kan niet’ vinden ze onzin, houden zich niet aan regels

· Willen altijd winnen ook als samenwerken effectiever is

 

Innerlijke beleving

 

· Regels zijn er voor andere mensen, voor mij gaan ze niet op

· Ik heb niets met anderen te maken, ik leef zoals ik wil

 

Positieve zijde

 

· Kunnen zeer vindingrijk zijn, creatief in het zoeken naar de mazen in de wet (denk daarbij aan advocatuur)

· Sommigen zijn snel, praktisch en hebben veel energie

 

Psychopathische (of sociopathische) persoonlijkheidsstructuur zoals deze in de praktijk door familie ervaren wordt:

 

De intelligente psychopathische persoonlijkheid doet het over het algemeen ,goed’ in de maatschappij, wordt geëerd en krijgt veelal zeer goede functies aangeboden (zijn vaak pioniers, voortrekkers, vakbondsleiders, sekteleiders of hebben hoge functies in de politiek of het bedrijfsleven of een goed lopend eigen bedrijf wanneer het gaat om de intelligente psychopathische persoonlijkheidsstructuur).

 

· Handelen voortdurend vanuit de eigen behoefte be-vrediging

· Kunnen anderen zeer goed bespelen zonder dat deze anderen dit doorhebben, zijn daardoor enorm invloedrijk

· Zijn ongekend goede manipulators, kunnen daarvoor alle emoties uit de kast halen, zonder dat ze deze zelf zo voelen (kunnen dus intens verdrietig huilen om jou van hun zaak te overtuigen zonder dat ze daarbij verdriet voelen, of vriendelijkheid en begrip in zetten om je te overtuigen van hun goede bedoelingen, zonder dit voor je te voelen)

· Maken bijvoorbeeld bij een scheiding de advocaat van de tegenpartij enorm verliefd op zich zodat jij met een schamele alimentatie voor jou en je kinderen achterblijft ondanks het enorme vermogen van je partner

· Worden niet belemmerd door gevoelens als begrip, mededogen, empathie, liefde, berouw, etc. ten aanzien van een ander (ook niet hun kinderen)

· Kunnen als politiek of religieus leider beslissingen nemen die ten koste gaan van duizenden mensenlevens zonder daar een moment van wakker te liggen, maar kunnen tegelijkertijd doen alsof deze beslissing verschrikkelijk voor ze is en hun van binnen kapot maakt

· Kunnen woedend worden en je ongekend intimideren en bedreigen wanneer je ze door hebt (wat meestal alleen ontstaat wanneer je veel contact met ze hebt), maar zijn over het algemeen te intelligent om een ander daadwerkelijk wat aan te doen. Lossen hun problemen op door manipulatie en/of intimidatie.

· Kunnen zeer goed de behoeften van anderen inschatten en deze bevredigen zolang dat in het eigen belang is

· Kennen geen liefde voor anderen, ook niet voor partner en kinderen

· Zullen partner bij ziekte vaak bedriegen en/of verlaten

· Eigenbelang of het belang van het ideaal gaat altijd boven partner en kinderen en welke andere relatie dan ook

· Andere mensen zijn slechts gebruiksvoorwerpen voor ze en worden zonder pardon opgeofferd voor hun ideaal

· Ervaren hun opgroeiende kinderen veelal als rivalen, ze doen er veel aan deze altijd onder hun eigen niveau te houden, zodat zijzelf altijd zullen blijven uitblinken als degene die geweldig presteert in dit leven

· Kunnen een therapeut/psycholoog/psychiater geweldig een rad voor ogen draaien, zodat deze toch het sterke vermoeden hebben dat de relatieproblematiek vooral vanuit de andere (geestelijk gezonde(re)) partner ontstaat

· Zullen zelf niet naar een therapeut gaan, doen dit alleen om te laten zien dat het probleem niet bij hun ligt (hebben geen zelfreflectie t.a.v. sociaal-emotionele intelligentie), werken dus absoluut niet aan zichzelf, maar kunnen wel heel goed doen alsof ze dit wel doen

Lees ook:   Grote zorgen onder Nederlanders over misinformatie van de overheid

· Hebben vaak een belevingsprobleem met geld, kunnen extreem zuinig zijn en geven zo min mogelijk aan hun gezin uit, maar doen naar de buitenwereld of ze alles voor partner en kinderen kopen (wonen wel veelal door hun vaak goede maatschappelijke posities in villa’s, rijden dure auto’s, etc)

· Kunnen zo het dier waar je aan gehecht bent weg doen, kunnen zelf vaak goed met dieren overweg, maar zodra dat beter uitkomt wordt het dier afgemaakt of weggedaan

· Kunnen heel gezellig zijn op recepties, feesten of avondjes met het gezin, lijken dan een toppartner/ouder, kunnen sowieso veelal een gezellige sfeer creëren

· Kunnen anderen ongekend verliefd op zich maken en mede door hun vaak hoge maatschappelijke posities heel veel vrouwen/mannen aantrekken

· Kunnen zelf ook intens verliefd worden wat ze even intens verfoeien omdat ze geen liefde kennen, zorgen ervoor dat ze deze sterke verliefdheid zo snel mogelijk kwijt zijn door de ander in hun geest vals te beschul-digen van onaangenaamheden etc. Willen geen enkel afhankelijkheidsgevoel van een ander

· Partner, vrienden en soms ook kinderen gaan vaak jarenlang voor ze ,door het vuur’ totdat er iets gebeurt waardoor ze gaan bemerken dat er iets helemaal niet klopt

· Kunnen vriendschappen voor het leven hebben, zolang dat in hun eigen belang is

· Als je als partner of kind op een gegeven moment uiting geeft aan je verdriet en pijn over de wijze waarop je door ze gebruikt en gemanipuleerd wordt, zal je vrijwel nooit door de andere personen in jullie omgeving geloofd worden, zelfs lang niet altijd door de (relatie)therapeut

· Verwekken kinderen omdat dit in hun positie sociaal wenselijk is, gebruiken verhalen over de kinderen om goede zakelijke relaties aan te gaan en te behouden of om hun partner ,onder controle’ te houden

· Je krijgt als kind heel vaak te horen dat je een ,geweldige vader/moeder’ hebt, ,je hebt het enorm getroffen’, zo denken de meesten

· Kunnen dan ook de ideale schoonzoon/dochter lijken

· Halen je onderuit als het slecht met je gaat, wanneer het ernaar uitziet dat ze toch niets meer van je nodig hebben of kunnen krijgen

· Wanneer ze gelovig zijn geloven ze oprecht dat zij ,rein als een engel naar boven gaan’ en aan Gods rechterhand zullen zitten

· Zij vertellen regelmatig hoe belangrijk hun kinderen voor ze zijn en het feit dat ze een goede vader/moeder zijn

· Verwerven zich over het algemeen veel respect, worden geloofd en vertrouwd

 

Innerlijke beleving

 

· Ik zet de werkelijkheid naar mijn hand, weet iedereen om de tuin de leiden

· Ik kan alles wat ik wil, ik ben veel intelligenter dan al die andere domme mensen bij elkaar

· Ik ben gelukkig, pak mijn leven meer dan uitstekend aan

 

Positieve zijde

 

· Pionier, hervormer, revolutieleider, politiek leider, kerk/sekteleider, eigenaar van goed lopend bedrijf, directeur bij een goed lopend bedrijf (kan in dat opzicht inderdaad heel veel, wordt niet belemmerd door persoonlijke emoties)

· Is krachtig, energiek, boeiend, een doorzetter

 

Extreem egoïstische persoonlijkheidsstructuur zoals deze door familie in de praktijk ervaren wordt (deze mensen passen niet in een van bovengenoemde persoonlijkheidsstruc-turen maar wijken van gezonde mensen af door extreem egoïsme)

 

· Kunnen hun kinderen als persoonlijk bezit ervaren, deze mogen zo min mogelijk met andere kinderen spelen en omgaan en vooral niet een moment van geluk beleven zonder hun, maar doen alsof deze kinderen alles voor ze betekenen. Of trekken juist hun eigen pad en doen heel weinig met hun kinderen.

· Sluiten meestal hun schoonfamilie buiten en hebben meestal extreem veel contact met eigen familie of andersom en sleuren hun partner hierin mee

· Ontnemen zo hun kinderen: grootouders, ooms, tantes, neven en nichten

· Manipuleren hun kinderen van jongs af aan, dat ze bij hun moeten blijven en later als ze oud zijn hun ouders in huis moeten nemen en goed voor ze zorgen, werken sterk op hun schuldgevoel in

· Interesseren zich niets voor het verdriet wat ze met dit gedrag zaaien, vinden dat ze in hun recht staan

· Werken vaak met kinderen en/of dieren omdat deze makkelijker te beïnvloeden zijn dan volwassenen

· Roken bv. jarenlang waar anderen (ook astma en bronchitis patiënten) bij zijn, maar als zijzelf stoppen verbieden zij anderen geïrriteerd te roken in hun bijzijn

· Gaan zelden naar feesten, verjaardagen van anderen en zeker niet van degene die zij niet voor omgang hebben goedgekeurd, maar verwachten deze anderen wel op hun feesten en verjaardagen

· Wanneer ze zich genoodzaakt voelen wel naar een feest van ‘die’ anderen te moeten, kleden ze zich vaak met opzet slecht om hun verzet te laten blijken en vertrekken weer vroeg

· Gaan op feesten van ,niet roker’ (als zijzelf roken) ieder kwartier duidelijk zichtbaar naar de rookruimte om te roken en steken direct een sigaret op wanneer dat buiten bv. kan en blazen de rook het liefste in het gezicht van degenen die het feest als niet rokers geven

· Zeggen rustig op het laatste moment een gezellig ‘dagje uit’ met familie of vrienden af, wanneer ze onverwacht iets leukers kunnen doen, zonder interesse voor de inspanningen van de ander om lekker eten in huis te halen, etc.

· Trekken bij een conflict steeds weer de partij van degene met het meeste geld en invloed, kunnen daarvoor wat volkomen krom is, recht praten

· Kunnen heel sociaal praten en zich gedragen wanneer ze vinden dat dat beter uitkomt in deze situatie en ook bij collega’s, om deze naar hun hand te zetten, komen vaak over als prettige collega’s, maar maken ondertussen degene zwart die hun door hebben (zijn vaak goede mobbers, manipulatieve pesters)

· Zijn vaak maar niet altijd extreem jaloers

 

Innerlijke beleving

 

· Het leven draait om mij en niemand anders

· Anderen zijn er om mij gelukkig te maken

 

Positieve zijde

 

· Kunnen hun werk goed doen

· Kunnen ‘goed’ zijn voor die familieleden die zij voor omgang met hun hebben goedgekeurd

Bron

Ik ben geschokt door al die psychologische problemen en herkende er best veel van.
Heftig als je dit kunt plakken bij mensen die je kent, kende en liefhad, hebt…
Misschien leerzaam, als je het weet!?

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button