24 oktober 2020

 

Is er verschil tussen Engelen en mensen?

Is er verschil tussen Engelen en mensen?

Het verschil tussen mensen en engelen is in de bijbelse taal erg klein.

Ook volgens het woordenboek van de Nederlandse Taal is een engel zowel een gezant van God en hemels wezen als een mens met een zacht karakter.

In het Hebreeuws komt engel van ‘Mal’ach’. Het betekent afgezant van God, boodschapper van God.

En ook een mens kan boodschapper van God zijn…
“Ook Jakob ging zijns weegs en engelen Gods [‘Mal’ach JHWH’]
ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zei Jakob: Dit is een leger
Gods. Daarom noemde hij die plaats Mahanaïm. En Jakob zond
boden [‘Mal’ach’] voor zich uit tot zijn broeder Esau, naar
het land Seïr, het gebied van Edom.”

Genesis 32 vers 1 tot 3

In het Hebreeuws is niet te zeggen of de persoon, die met Jacob gevochten heeft nu een mens of een engel was. Of de bezoekers van Abraham engelen of mensen waren. Zo stuurt Jakob ‘boodschappers’ voor zich uit naar zijn broer Esau: mensen of engelen? Er wordt hetzelfde woord gebruikt…
——————————————————————————–
 
Wanneer engelen aan mensen verschijnen, nemen zij meestal een menselijke gedaante aan. Vandaar ook de oproep van Paulus:

“Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben
sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.”

Hebreeën 13 vers 2
——————————————————————————–
 
De algemene bijnaam van engelen is ‘kinderen (zonen) van God’ (Job 1 vers 2; Daniël 3 vers 25; Psalm 29 vers 1; 89 vers 7; mogelijk ook Genesis 6 vers 2).

Ook de mensen worden ‘zonen van God’ genoemd (Johannes 1 vers 12).

Lees ook:   Terwijl ik hier in de hemel toekijk

De engelen worden wel als groep ‘zonen Gods’ genoemd, maar nooit wordt een individuele engel met ‘zoon van God’ aangesproken. Het volk Israël wordt wel als volk ‘zoon van God’ genoemd, maar nooit wordt een individuele mens zo genoemd, behalve de Messias.
——————————————————————————–
 
“Hij antwoordde en zeide: Ziet, ik zie vier mannen,
los wandelende in het midden des vuurs, en er is geen
verderf aan hen; en de gedaante des vierden is gelijk
eens zoons der goden.”

Daniël 3 vers 25

Hier wordt een mens, een man gezien door de koning Nebukadnezar, terwijl dit later in het boek een ‘engel’ blijkt te zijn.
——————————————————————————–
 
Engelen zijn collega’s van alle mensen, die in God geloven: ‘mededienstknecht’. (Openbaringen 19 vers 10).

“Zijn zij niet allen dienende geesten,
die uitgezonden worden ten dienste
van hen, die het heil zullen beërven?”

Hebreeën 1 vers 14

Jezus zegt: “Als een mens sterft, zullen zij zijn als de engelen in de hemel”.
(Mattheus 22 vers 23 tot 33 of Marcus 12 vers 18 tot 27).

Mensen zullen na hun dood geen engelen worden, maar wel als de engelen zijn. Het is een subtiel verschil, maar toch…

Gerelateerde berichten