web analytics
11:11 Dubbele getallen
Politiek-Elite

EU en Babel

European-Parliament-Strasbourg:

Babylon (geschiedenis):

Grappig toch? Het toeval…allemaal…
https://www.franklinterhorst.nl/Babylon%20geschiedenis.htm

De geschiedenis herhaalt zich?!

-=Bewust=-

-Het gaat hier duidelijk om menselijke ambities zoals ook in onze tijd tot uitdrukking komt in allerlei bouwwerken

-De Bijbel leert dat God onaangenaam was getroffen door de hoogmoed en de uitwassen van de mens toen Hij zag waar ze in Babel mee bezig waren. Hier werden de machten van het kwaad samengetrokken. Hier lag satans kwade bedoelingen met de mens, de bakermat van alle valse godsdiensten en andere demonische invloeden.

-Het oude Babel is een voorbeeld van de antichristelijke wereldmacht in de eindtijd

-Het ging bij de grote maaltijd die Belsazar gaf voor duizend van zijn machthebbers, (Daniël:5-1) niet slechts om een feest, maar veeleer om een religieuze bijeenkomst. De verdorven en mensonterende rituelen die daar plaats vonden was niets anders dan een plechtig herdenken van de Babylonische afgodendienst! Daniël schrijft: ‘Zij dronken wijn en roemden de goden van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen’. (Daniël 5:4) Zij dronken uit pure godslastering hun wijn uit het gerei van het huis (tempel) die door Nebukadnezar in 587 v.Chr., (II Koningen 25) uit de tempel van de Heer in Jeruzalem was geroofd. Deze bezoedeling van Belsazar bracht een snel oordeel des Heren over hem en zijn rijk. Het oude Babel ging haar ondergang tegemoet!

-De bewoners van Babylon maakten een “wens lijst” voor Moloch en plaatsten deze met hun baby’s in de armen van Moloch om levend te worden verbrand. Zij geloofden dat bij het offeren van hun baby’s aan deze god op de 25stedecember, zij alles zouden ontvangen wat ze maar wensten in het jaar dat zou komen.

”Dit ritueel wordt jaarlijks nagebootst in Californië wanneer de Bohemian Grove daar hun bijeenkomst houdt. De Bohemian Club is gevestigd in Sonoma County ten noorden van San Francisco dicht bij het gehucht Monte Rio bij de Russische rivier. Eenmaal per jaar komt hier een zeer exclusieve club van Amerika’s belangrijkste politici, bankiers, industriëlen, wetenschappers en mediabaronnen bijeen. De vroegere Amerikaanse president Herbert Hoover noemde de bijeenkomst van de Grove eens De grootste mannenparty op aarde. Onder de leden bevinden zich figuren wiens namen ook steeds bij verschillende Nieuwe Wereld Orde organisaties opduiken zoals, Henry Kissinger, James Baker, David Rockefeller ,Jimmy Carter, George Bush senior en George Bush junior. In 1992 was Michaël Gorbatsjov aanwezig. De club telt 2600 mannelijke leden waarvan het overgrote deel jaarlijks de Grove bezoekt en afhankelijk van hun status gasten mogen uitnodigen. Ieder jaar spoeden ze met genodigden in hun kielzog, naar de Grove. De leden worden over 122 dorpjes verspreid die namen dragen als De Schedelhoofden, De verloren Engelen, Het eilandenrijk van Aves, Het uilennest en de Zon aanbidders. Dorpsleden nodigen elkaar uit voor het vieren van kamppartijen. Ze organiseren commerciële vergaderingen en bespreken politieke kwesties. Onderzoeker en auteur Don Eichelberger omschreef de Grove als een plek waar de slechtste ideeën naar boven kunnen komen. Hier komt de Elite tezamen die achter de schermen aan het werk zijn om Jeruzalem tot het hoofdkwartier te maken van de NWO met hun Beest als god in de Tempel.”

Ook de heilig verklaring in de RK-kerk is iets wat de Bijbel niet kent. Heiligheid kan de mens alleen verkrijgen door de genade van God. Heiligen zijn verloste kinderen, afgezonderd van de wereld en van hun zonden. Zij zijn rechtvaardig verklaard alsof ze nooit gezondigd hebben. Zij zijn in Christus, ook de allerzwaksten. Iemand die niet verder is gekomen dan wat gemompel tot de Here en gevraagd heeft om in zijn hart te komen, die is door de Here aangenomen en een heilige geworden. Dat is een puur persoonlijke zaak, daarvoor heeft de mens niemand nodig en zeker de kerk van Rome niet. Dat is een zaak tussen de mens en God zonder tussenkomst van derden. Maar voor een rooms-katholiek is niet Gods Woord het hoogste gezag maar is de mening van de kerk beslissend.

De basis voor de heiligenverering heeft betrekking op genade. Volgens Rome is de genade iets binnen in de mens. De Bijbel leert geen heiligenverering of voorspraak bij heiligen. De apostelen wijzen elke religieuze verering van mensen af, hetzij levend, hetzij gestorven. Nooit worden mensen in de tijd van de apostelen opgeroepen om te bidden tot overledenen. En nergens staat dat er overledenen vereerd moeten worden in de trant van ‘Bidt tot de heilige Petrus’, of ‘Vereer de heilige Moeder Gods’.

Ook bestaat er geen enkele zonde, hoe zwaar ook, of de kerk van Rome kan haar vergeven. Maar Jezus heeft gezegd: “opdat zij vergeving der zonden ontvangen…door het geloof in Mij” (Handelingen 26:18), dus niet door het geloof in de Rooms-Katholieke kerk en in haar sacramenten. Het is dan ook een vreselijke aanmatiging, wanneer deze kerk leert dat mensen “alle doodzonden in de biecht moeten opsommen, zelfs wanneer deze zeer verborgen zijn” en slechts een ( niet uitgevoerd) verlangen naar ontucht betreffen en dat de priester dan kan zeggen: “Ik ontsla u van uw zonden”.

-De monnikspij met kap is terug te vinden bij de duivelsaanbidders in het oude Chaldea en bij de aanbidding van Tammuz in het oude Babel.De profeet Ezechiël verteld dat satan groot succes had met Tammuz de tempel van God te verontreinigen (Ezechiël 8:14-15-18).

-Zelfs het kruis en het slaan van een kruisje is vele duizenden jaren ouder dan het christelijke tijdperk. Gods Woord geeft geen enkele aanwijzing voor het gebruik van het kruisteken. Wat nu genoemd wordt het Christelijk kruis, was oorspronkelijk helemaal geen Christelijk embleem. Het teken komt voort uit de mystieke “Tau” van de Egyptenaren en de “T”, het initiaal van Tammuz. Het werd gebruikt in de Babylonische mysteriën met dezelfde magische bedoelingen als de Rooms-katholieke kerk die nu gebruikt. Het Kruisbeeld dat Paus Johannes Paulus II regelmatig bij zich droeg was ook in gebruik bij Benedictus XVI, is geen traditioneel Kruisbeeld. Dit kruis staat bekend als het “Gebogen Kruis” en is een symbool dat door satanisten en Zwarte tovenaars in de zesde eeuw is ontworpen en is lange tijd in de Middeleeuwen in Satansmissen gebruikt.

Het vertegenwoordigt de Bijbelse tekst het “Teken van het Beest” en is sinds het IIde Vaticaans Concillie weer in gebruik. Op dit gebogen of gebroken kruis, is het repulsieve en vervormde corpus van Jezus te zien. De magiërs uit de 6e eeuw noemden dit Bent Cross het “Merk van het Beest”. Het merendeel van de volgelingen van de kerk van Rome hebben niet het geringste vermoeden dat dit kruis in werkelijkheid helemaal niets met de Here Jezus van doen heeft. De auteur Piers Campton heeft in zijn boek “The broken cross: Hidden hand in the Vaticaan” de betekenis van het gebogen kruis uiteengezet. Volgens hem is deze soort van crucifix een sinister symbool welke door satanisten in de 6e eeuw werd gebruikt.

De Vestaalse maagden van Rome droegen het op hun kleding of aan een ketting rond hun hals en veel Oudegyptische afbeeldingen tonen hetzelfde beeld. De lijst van heidense gebruiken is schier oneindig. Zo was ook de “Aflaat” dat veelvuldig werd toegepast, niets anders dan een misleiding van hen die in zonde leefde hopend op vergeving na de dood terwijl ze beroofd werden van hun redding door Jezus Christus. Dit is een ongelooflijke belediging van Gods genade, die Hij door het kruis van de Here Jezus heeft gebracht voor ieder mens.Ook heeft men de kerkelijke traditie gelijkgesteld met het gezag van Gods Woord en is het woord van de paus onfeilbaar geworden in zijn officiële uitspraken.

-Blijkbaar denkt men dat Brussel het nieuwe Babylon van weleer is!
Guy is hierbij een gevaarlijk doordraaiend mannetje die graag oorlogszuchtig om zich heen kijkt bij zijn speeltje.

Er zijn mensen die erg gelovig zijn en denken dat je geen weet mag hebben van occultisme…
Nu is dat niet waar, kennis is weten en ergens macht…
macht-weet- hebben over dat wat je niet wist, is beter dan niets weten-machteloos
Vergroot je kennis,…. en de vraag is hierbij alsnog…wie mochten occulte kennis gebruiken?
Wijze personen alleen maar, en  zeker niet diegenen die nu aan de macht zijn!
Toch maken zij er gebruik van, net als hitler ooit deed.
Het is in feite geheime kennis die niet iedereen mag gebruiken omdat zij hier fouten mee gaan maken.

Zie bv deze website:
https://levendwater.org/index.cfm
https://www.franklinterhorst.nl/inhoud.html

Met een andere kijk op het geloof.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥