web analytics
11:11 Dubbele getallen
Politiek-Elite

De politiek,… welke?

Nederland stapt uit de EU. Onze soevereiniteit terug!
• Nederland wordt lid van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA)
• Nederland sluit bilaterale (vrijhandels)verdragen met de EU, zoals Zwitserland
• Afspraken met de EU over vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal
• Vrij verkeer van personen, uitgezonderd Polen, Roemenen, Bulgaren, etc
• Schengen-verdrag opzeggen. Zelf weer verantwoordelijkheid voor onze eigen grenzen
• Nederland uit de euro en terug naar de gulden (De euro is geen geld; de euro kost
geld)
Zolang we nog lid zijn van de EU:
• Betalingen aan Brussel zo snel als mogelijk van 7 miljard euro per jaar naar nul
• Absolute transparantie van EU-bestedingen
• Geen Europese belastingen
• Geen Europees leger
• Geen gewapende Europese missies
• Geen Europese ambassades
• Geen ACTA
• Geen bemoeienis EU met binnenlands beleid van lidstaten
• Elk EU-plan dat de nationale soevereiniteit raakt voorleggen in referendum
• Geen nieuwe toetreders tot de EU. Onderhandelingen met Turkije direct stoppen
• Onmiddellijk een opt-out op gebied van immigratie: zelf bepalen wie er binnenkomt
• Afschaffen van het Europees Parlement
• Nederland krijgt al zijn bevoegdheden en vetorechten terug
• Per onmiddellijk: stop het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg
• Geen openstelling van de arbeidsmarkt voor goedkope arbeid uit Oost-Europa
• Geen propagandaborden meer in onze straten die vertellen dat we een project te
danken hebben aan de EU. Sigaar uit eigen doos
• De EU-vlag verdwijnt van openbare gebouwen. Om te beginnen van de Tweede
Kamer
• Geen medewerking Tweede Kamer aan welke EU-activiteit dan ook
• De EU-vlag met twaalf sterren is geïntroduceerd toen de EU twaalf leden had,
waaronder Nederland. We verzoeken de EU ‘onze’ ster te verwijderen van haar vlag
En vooral:
Geen ESM. Dit Europese noodfonds geeft Brussel de totale macht over 40 miljard op
onze begroting. Mooi niet dus.

Economie:
• BTW lager
• Kwartje van Kok terug aan de burger
• Energiebelasting lager
• Verlaging vennootschapsbelasting
• Betere overheidsfinanciën, lager tekort
• Lastenverlaging voor de burger, maar snijden in de overheid
• Streng toezicht op de financiële sector
• Geen salarissen in de publieke sector boven de Balkenende-norm
• Geen verplichte aanbesteding openbaar vervoer in de grote steden
• Geen eurobonds
Ondernemen:
• Geen Europese aanbestedingen
• Administratieve lasten fors lager
• Vereenvoudiging en versnelling vergunningprocedures
• Behoud van de kleine gezins- en familiebedrijven
• Geen Europese bemoeienis met onze boeren, tuinders en vissers
• Afschaffen bedrijf- en produktschappen
• De overheid moet bedrijven niet beconcurreren
• Nooit meer een vliegtaks, CO2-heffingen. Dat kost banen
• Belasten excessieve vertrekbonussen boven de twee ton met 75 procent
• Cruciale infrastructuur zoals havens en energiesector in Nederlandse handen
• Bescherm de Nederlandse maakindustrie, zoals Nedcar
Energie:
• Kernenergie blijft, mits veilig en verantwoord
En vooral:
Brussel, handen af van onze belastingen. Never nooit niet Europese belastingen!
Wij burgers zijn er niet voor om jullie ondemocratische toko te financieren. Zoek nog
eens uit hoe de Tachtigjarige Oorlog is begonnen. (Hint: het startte met de tiende
penning, een belasting van de Europese superstaat van die dagen.)

Sociale voorzieningen:
• Hoogte en duur WW ongewijzigd
• Kinderbijslag en kindgebonden budget voor maximaal 2 kinderen
• Geen verdere bezuinigingen op kinderopvang
• Niet tornen aan ontslagbescherming
• Ontslagvergoeding ongewijzigd
• Werkplicht voor bijstandsjongeren
• Uitkeringsfraude? Geweld tegen personeel sociale dienst? Nooit meer een uitkering
• Altijd terugbetalen van een met fraude verkregen uitkering
• Een keer gebruik maken van schuldhulp-sanering is het maximum
• Afschaffen UWV, arbeidsmarkttaken naar de gemeente
• Geen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen (WSW)
• Korten op ineffectieve reïntegratiesubsidies, behoudens voor de WSW-ers
• De Wajong blijft toegankelijk voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten
• Strakker toezicht op de woningcorporaties
• De hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag handhaven
• Partneralimentatie hooguit vijf jaar
Ouderen:
• AOW-leeftijd blijft op 65 jaar. Keuze voor eerder of later met korting of opslag
• Pensioenen gezond houden: hanteren van vaste rekenrente van 4 procent
Toestroom:
• Nooit ‘positieve’ discriminatie, ‘voorkeurbeleid’ of ander diversiteitsgeneuzel
• Stopzetten uitkeringen naar het buitenland, uitgezonderd AOW
• Dus ook geen kinderbijslag meer naar het buitenland
• Geen toegang tot onze arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren
• Werken of wegwezen. Einde werk = einde verblijf
• De werkgever betaalt voor de terugreis van buitenlandse werknemers
• Niet tien jaar Nederlander, dan geen recht op uitkering
• Koffiehuisinspecties
• Zeer intensieve controle op tweede huis in Marokko of Turkije
• Meldingsplicht voor buitenlandse ZZP’ers – zoals in België
• Geen uitkeringen voor boerkadragers of wie belabberd Nederlands spreekt
En vooral:
Géén extra huurverhogingen!

Lees ook eens:   Stemsoftware onveilig: zo zit het in elkaar

Politiek:
• Bindend referendum
• Schaf de Eerste Kamer af
• Aantal Kamerleden terug naar 100
• Gekozen minister-president
• Koning uit de regering
• 20 procent minder salaris voor ministers, Kamerleden, Europarlementariërs
• Idem voor leden Koninklijk Huis, leden Raad van State, etc
• Introductie Nationale Holocaust Herdenkingsdag
Openbaar bestuur:
• Een vijfde minder ambtenaren
• Minder bestuurslagen, kleed de provincie uit
• Geen subsidies aan politieke partijen
• Staak de donaties aan het subsidienetwerk van links
• Stop de overheidspropaganda (tegen het roken, tegen de klimaathysterie)
• Corruptie altijd keihard aanpakken
• Bestuurlijke ongehoorzaamheid wordt gestraft
Multikul:
• Geen stemrecht niet-Nederlanders
• Geen dubbele nationaliteit in kabinet, parlement, Provinciale Staten, etc
• Gemeenten of provincies die uitzettingen dwarsbomen worden gekort
• Gemeenten of provincies die aan ontwikkelingshulp doen worden gekort
• Gemeenten of provincies die aan multikul-subsidies doen worden gekort
Privacy:
• Geen downloadverbod
• Handhaven netneutraliteit
• Wel of geen cookies; internetgebruikers moeten kunnen kiezen
• Geen censuur op internet
En vooral:
Geen ACTA, het EU-verdrag dat de internetvrijheid aan banden wil leggen

Hardere regels:
• Zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten
• Groepsaansprakelijkheid. Deel van een groep tuig, dan ook de straf
• Verlagen leeftijdsgrens strafrecht van 18 naar 16 jaar
• Registratie van nationaliteit daders van misdrijven, inclusief de vermelding
‘Antilliaan’
• Bezuinigen op reclassering
• Geen taakstraffen
• Geen vervroegde vrijlating, ook niet onder toezicht
• Afschaffen TBS
• Geen alcohol achter het stuur
• Gebiedsverbod hooligans voor alle stadia en evenementen
• Geen coffeeshops in een straal van 1 kilometer rondom scholen
• Kraakverbod strikt handhaven
• Omkering bewijslast bij noodweer in eigen woning/bedrijf
• Camerabeelden gebruiken bij opsporing van criminelen
• Raadsheren van de Hoge Raad rechtstreeks kiezen
Hardere uitvoering:
• Versobering van de gevangenissen
• Meer blauw op straat, minder achter het bureau
• Meer misdrijven oplossen
• Zet foto’s van misdadigers op internet
• Agenten selecteren op daadkracht
• Overal preventief fouilleren
• Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijderen
• Zij mogen nimmer nog een voet op Nederlandse bodem zetten
• Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit intrekken
• Na denaturalisatie: uitzetten en nooit meer terugkomen!
• Criminele Antillianen terug naar de Antillen
• Politie-uniform met meer uitstraling
• Betere uitrusting politie, bijvoorbeeld met Amerikaanse wapenstok
En vooral:
Geen rare Brusselse fratsen zoals een Europees arrestatiebevel. Daar moeten we
niets van hebben. De EU gaat ons land voorschrijven hoe we tuig moeten aanhouden.
Zo verdienen ze allemaal een tolk, vindt Brussel. Rare jongens, die eurocraten!

Immigratie:
• Allerbelangrijkste: uit de EU = immigratie weer in Nederlandse hand
• Immigratiestop voor mensen uit islamitische landen
• Een einde aan het procedurestapelen. Afwijzing = meteen weg
• Geen dubbele nationaliteiten meer
• Voor vreemdelingen geldt: werken of wegwezen
• Assimilatiecontracten. Niet tekenen of niet naleven = het land uit
• Wettelijk verbod op generale pardons
• Inburgeringscursussen in het land van herkomst
• Illegaal verblijf in Nederland wordt strafbaar
• Niet meer dan duizend asielzoekers per jaar
Integratie:
• De islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie
• Geen enkele moskee er meer bij
• Geen moskeeën in de bebouwde kom
• Invoering minarettenverbod
• Alle islamitische scholen dicht
• Moskeeën waar geweld wordt gepropageerd gaan dicht
• Geen buitenlandse financiering meer van moskeeën
• Geen hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij
de overheid; en ook niet bij gesubsidieerde organisaties
• Geen enkele hoofddoek bij de Staten-Generaal als hart van onze democratie; niet bij
het kabinet en hun ambtenaren, niet bij Kamerleden, niet bij medewerkers en niet
bij bezoekers, bij niemand.
• Bij dubbele nationaliteit geen stemrecht
• Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes
• Voor niet-Nederlanders geldt: pas na tien jaar werken in Nederland en tien jaar geen
misdrijf te hebben gepleegd bestaat het recht om Nederlander te worden en ook dan
pas recht op een uitkering
• Alleen uitkeringen voor wie goed Nederlands spreekt, geen boerka draagt
• Verbod op multiculti-subsidies
• Asielzoekers geen voorrang bij woningen etc
En vooral:
Mevrouw Malmström, blijf voortaan af met je handen van ons immigratiebeleid. Wij
maken zelf uit wie we binnenlaten en wie niet.

Lees ook eens:   Wij zijn proefkonijnen

Verzorging:
• Kleinere zorginstellingen, stop zorggiganten
• Agema-gelden houden (12.000 extra zorgmedewerkers)
• Alle zorginstellingen regelarm of regelvrij
• Overhead aan banden: minder managers, minder papier
• Landelijke programma’s tegen ondervoeding, uitdroging en doorligwonden
• Zorgbobo’s financieel verantwoordelijk voor wanbeheer
• Buurtzorg in plaats van grootschalige thuiszorg
• Geef bewoners van instellingen rechten en pak die van gevangenen af
• Stop ouderenmishandeling: altijd VOG, drie keer hogere straf, plus meldplicht
• Meer bevoegdheden en gezag Inspectie
Genezing:
• Geen verhoging eigen risico
• Geen verplicht EPD (elektronisch patiëntendossier)
• Bestuurderstoets voorafgaand aan aannemen zorgbobo’s
• Fusietoets voor zorginstellingen en verzekeraars
• One-stop-visits in ziekenhuizen
• Eenvoudige ziekenhuistaken door huisarts laten overnemen
• Stop op pretpoli’s
• Afschaffen numerus fixus medicijnen in tien jaar
• Fraude met declaraties harder aanpakken, geld terugvorderen
• Voor (meerderjarige) asielzoekers en illegalen alleen acute hulp
• Geen extra zorggeld voor allochtonenbuurten
Jeugdzorg:
• Meldplicht kindermishandeling
• Demedicaliseer kinderen
• Geen Centra voor Jeugd en Gezin
• Einde aan de wachtlijsten door slimmere organisatie
En vooral:
Onze verzorgingshuizen behouden!

Onderwijs:
• Zoveel mogelijk centraal examineren bij elke opleiding
• Ambachtsschool terug
• Graag kleine scholen; geen fusies meer
• HBO-scholen en ROC’s zijn nu te groot
• Hakken in de managementlagen
• Handhaving studiefinanciering voor de bachelorfase
• Geen samenvoeging HBO en universiteit
• Geen bezuiniging op het passend onderwijs
• Bevoegde leraren voor de klas
• Goede scholen zijn veilige scholen
• Elke school een anti-pest-beleid
• Veel vaderlandse geschiedenis in het curriculum
• Onze vlag wappert op alle scholen
• Geen hoofddoekjes in de klas
• Handhaving artikel 23, bijzonder onderwijs blijft intact
• Islamitische scholen gaan dicht
Homo-emancipatie:
• We verdedigen onze homoseksuelen tegen de oprukkende islam
Cultuur en omroep:
• Einde aan kunstsubsidies
• Op elk openbaar gebouw wappert de Nederlandse vlag
• Radio 2 zendt minstens 35 procent Nederlandstalige muziek uit
• Steun aan het Afrikaans, de taal die zo nauw verwant is aan het Nederlands
• Flink minder subsidie voor de staatsomroep
• Een einde aan de verzuilde omroepjes
Dieren:
• Dierenrechten in de Grondwet
• Behoud van de Dierenpolitie, 1-4-4 Red Een Dier
• Zware straffen voor dierenmishandelaars
• Voor hen ook een levenslang verbod op het houden van dieren
• Nationale en veterinair professionele 144 Dierenambulancedienst
• Wettelijk verbod op ritueel slachten
• Verbod op plezier-, druk-, drijfjacht
• Meer grenscontroles op diertransporten uit Oost-Europa
• Aanpak en strafbaarstelling van illegale dierenhandel via internet
En vooral:
Bescherming van onze vissers tegen bizarre EU-regelgeving. Ruim baan voor Urk,
Volendam, Yerseke en Scheveningen!

Lees ook eens:   Griekse spoorwegarbeiders weigerden Amerikaanse tanks naar Oekraïne te vervoeren

Buitenland:
• Buitenlands beleid in dienst van het Nederlands belang
• Mensenrechtenbeleid krijgt de aandacht die het verdient
• OIC stelt (in de Verklaring van Cairo) dat mensenrechten onderworpen zijn aan
Sharia. Daarom: OIC-landen weg uit de Verenigde Naties
• Zolang zij lid zijn van de VN: Nederland betaalt niet aan de VN
• Meer samenwerking met Vlaanderen
Midden-Oosten:
• Geen verkoop wapens aan islamitische landen
• Turkije uit de NAVO
• Geen erkenning Turkse bezetting van Noord-Cyprus
• Jordanië = Palestina
• Geen cent subsidie voor de anti-Israël-haatindustrie
• Politieke steun aan de bouw van Joodse dorpen in Judea en Samaria
• ‘Palestijnen’ niet langer vluchtelingenstatus. Opheffing UNWRA
• Nederlandse ambassade naar Jeruzalem
Mensenrechten:
• Steun aan bedreigde minderheden zoals de Kopten in Egypte en de Armeniërs in
Turkije.
Ontwikkelingshulp:
• Niet. (Alleen nog noodhulp)
Defensie:
• Geen JSF
• Bescherming van Nederlandse handelsbelangen centraal
• NAVO cruciaal
En vooral:
Geen EU-leger, geen gewapende missies onder EU-vlag, geen gemeenschappelijk EUbuitenlandbeleid

Mobiliteit:
• Geen kilometerheffing, geen forenzentaks
• Doorrijden! Stoppen met die 80-kilometerzones
• 140 kilometer per uur waar het kan
• Geen bezuiniging op de aanleg van nieuwe wegen
• Verplichte invoering rijtest voor beroepschauffeurs uit de MOE-landen
• Verruimen flitsmarge op hoofdwegen
• Afschaffen Europese rij- en rusttijdenregeling voor vrachtwagenchauffeurs
• Afschaffen van milieuzones
• Schiphol moet groeien – daarom niet te moeilijk doen over regels
• Publicatieplicht benzineprijs
• Rijden onder invloed van alcohol en drugs keihard aanpakken
• Veilig en goed openbaar vervoer
• Geen criminelen als taxichauffeurs
• Treinen rijden op tijd en zijn veilig!
• Perverse bonuscultuur bij NS en ProRail stoppen, regie spoor terug naar het rijk
• Meer bevoegdheden voor conducteurs om tuig aan te pakken
Bouwen:
• Weg met de welstandcommissies
• Dijken van topkwaliteit
• Bye, bye windmolens
• Minder regels in de bouw, minder vergunningen, lagere leges, meer veiligheid
• Maatwerk voor ouderen
• Bescherming van monumenten, architectuur en dorpsgezichten
• Geen opvang van MOE-landers in recreatieparken
• Meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap bij woningbouw
• Bescherm bouwbedrijven tegen oneerlijke concurrentie uit Midden- en Oost-Europa
Milieu:
• Stoppen met duurzaam inkopen
• Stoppen met SDE+-regeling
• Stoppen met duurzaamheidsubsidies
• Afschaffen subsidies CO2-reductie
• Stopzetten fiscale vergroening
• Brussel, handen af van onze Hedwigepolder!
En vooral:
Het kwartje van Kok wordt eindelijk teruggeven aan de pomp! Benzine, diesel en LPG
wordt flink goedkoper. Goed voor de burger en bedrijven, goed voor onze economie

Groetjes Geert

Verkiezingsprogramma uit 2012

Het viel mij op dat veel mensen eigenlijk helemaal niet weten waar de PVV nu precies voor staat.
Men roept wat en vindt het maar eng etc…
Dus bij deze …
Ik heb me er dus ook maar even extra flink in verdiept en deel dit… Met opzet zonder verwijzing naar welke partij dit is.
Gewoon open minded lezen…en dan weet je en besef je pas…wat demonisering betekend.
Er zitten gewoon goede standpunten bij!
Eerlijk is eerlijk.
Nou weten we dat,  ook weer.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥