web analytics
11:11 Dubbele getallen
Orakels

De Lenormandkaarten

De Lenormandkaarten.

My Lenormand Oracle Journal: Lenormand Grand Tableau: How to?

1. DE RUITER

Kaart Nr. 1 De Ruiter
De Ruiter brengt nieuws.
De omringende kaarten geven aan: vanwaar komt het nieuws en welke inhoud heeft het dan. In welke richting de ruiter kijkt,
is eveneens van belang.
Is de blik gericht op het verleden, dan kan het nieuws daarmee te maken hebben, dat van grote betekenis kan zijn in het heden.
Kijkt hij echter naar de toekomst, dan zal het nieuws een mogelijk grote verandering kunnen aangeven.
Ligt de kaart nr. 8 (De Dood) dicht bij, dan is niet uitgesloten, als ook nog de kaart nr. 3 (Het Schip) er dichtbij ligt,
dat men een erfenis krijgt.
Hartennegen geeft met deze kaart aan: uw liefste wens gaat in vervulling.
Samenvattend kan het dus betekenen, afhankelijk van de genoemde, omringende kaarten en als nr. 12 (De Vogels) ook nog dichtbij
ligt: door een sterfgeval erft men veel geld, daarmee kan dan een verre reis worden ondernomen, iets wat men altijd voor onmogelijk
had gehouden.

2. DE KLAVERBLADEN

Kaart Nr. 2 De Klaverbladen
Deze kaart vertegenwoordigt een groot geluk.
Ligt echter de kaart nr. 6 (De Wolken), nr. 10 (De Zeis) of nr. 8 (De Dood) dichtbij, dan valt dit geluk weg.
De klaverenbladen geven ook aan: hoop op geluk.
Soms zelfs een groot innerlijk geluk, waarover men niet kan spreken.
Liggen er positieve kaarten in de omgeving, bijvoorbeeld nr. 4 (Het Huis) en nr. 16 (De Sterren), dan zal men in het huis
veel geluk ervaren en bovendien ook nog geluk hebben in zaken.

3. HET SCHIP

Kaart Nr. 3 Het Schip
Een reis of erfenis, en mogelijk een goede zakelijke overeenkomst.
Indien bijvoorbeeld de kaart nr. 6 (De Wolken) vlak naast nr. 3 (Het Schip) ligt en bovendien nog de donkere kant van de wolken
ernaast ligt, dan zal dit als negatieve invloed moeten worden gezien.
Ook de kaart nr. 7 (De Slang) kan aangeven: grote problemen bij een erfenis of reis (opletten dat tijdens de reis niets wordt
gestolen).
Natuurlijk is het altijd zo dat de omringende kaarten een belangrijke aanwijzing vormen bij het duiden (lezen) van de kaart
nr. 3 (Het Schip).
Aan de lezer(es) de taak om door de juiste woordkeuze aan te geven het ‘hoe’ en ‘waarom’.
Schoppentien (recht) kan aangeven een verhuizing en soms ook plotselinge veranderingen.
Een zaak die soms heel moeilijk schijnt te liggen, kan, indien men alles nuchter en zakelijk bekijkt, goed worden opgelost.

Madame Lenormand Fortune Telling Cards - World of Playing Cards (many more on the website)

4. HET HUIS

Kaart Nr. 4 Het Huis
Voorspoed indien geen negatieve kaarten het huis omringen.
In het huis vindt men rust, is men tevreden, voelt men zich veilig.
Men wordt bovendien omringd door liefdevolle personen.
Vooral wanneer men de kaart legt voor wat oudere mensen zal in het algemeen hun huis het ‘kasteel’ voor hen betekenen. Daarom
dient men de woorden goed af te wegen voordat die worden uitgesproken.
Dicht bij De Man of De Vrouw (nr. 29 en nr. 28) kan aangeven hoe en wie de bewoners in het huis zijn.
Ook is het mogelijk aan te geven of de ervaringen in dezen positief of negatief zijn.
De hartenheer die op kaart nr. 4 staat afgebeeld, geeft aan: een man met een prettig, zonnig, betrouwbaar karakter, die echter
zijn werkelijke gevoelens moeilijk kenbaar maakt.
Hij kan een goede vriend zijn of de heer des huizes.
Ook hier is van groot belang welke kaarten de kaart nr. 4 omringen.
Dit zal de uitspraak van de lezer(es) beïnvloeden om tot een juist oordeel te komen.

 

5. DE BOOM

Kaart Nr. 5 De Boom
Of het ziekte of genezing zal zijn, of men een goede gezondheid en bezit men genoeg energie om zich als een sterke persoonlijkheid
te kunnen manifesteren, geven de omringende kaarten weer aan.
De boom is ook de kaart van een dynamische en krachtige persoonlijkheid.
Ligt de kaart nr. 5 dicht bij de kaart van de consultant(e) dan dient men goed op haar of zijn gezondheid te letten.
Ligt de boom ver weg, dan is men zo gezond als een vis en zo sterk als een boom.
Is echter de kaart nr. 8 (De Dood) hier dichtbij, dan is dit een ernstige waarschuwing inzake de gezondheid van de consultant(e).
Hartenzeven (recht) op de kaart nr. 5 (De Boom) geeft aan: men kan nog zo sterk en dynamisch zijn, toch dient men zichzelf
niet te overschatten.
Het gezegde: ‘Schoenmaker blijf bij je leest ‘is hier zeker van toepassing.
Gaat men namelijk boven zijn kunnen werken, dan leidt dit vaak tot overspanning of tot andere nare ziekten. Oppassen is hier
dus het parool.

6. DE WOLKEN

American Version of Lenormand Fortune Telling Cards was made about 1900.

Kaart Nr. 6 De Wolken
Ligt deze kaart met de zonzijde dicht bij de persoonskaart, dan is dit een gunstig teken.
Ligt echter de kaart no. 6 daar met de donkere zijde, dan kan dit beproevingen en belemmeringen in welke vorm dan ook aangeven.
Men zal dan ook alert dienen te zijn en steeds goed moeten overdenken welke stappen en beslissingen men zal nemen.
De kaart ziet eruit of er eik moment een onweer kan losbarsten.
Ook hier is uiteraard weer van groot belang welke de omringende kaarten zijn.
Positief: men komt door elke eventuele vervelende en/of gevaarlijke situatie heen.
Negatief: zij zullen de kracht van de kaart no. 6 alleen maar versterken.
Klaverenheer, een man met vele mogelijkheden en talenten, kan een ware steun en toeverlaat zijn, zowel in positieve als in
negatieve omstandigheden.
Een man met wie men rekening houdt en voor wie men tevens respect heeft.
Door alle negatieve ellende die men eventueel moet meemaken, kan men dit ook zien als ware het dat men op de proef wordt gesteld.

Hierdoor kan men echter geestelijk sterk groeien.

7. DE SLANG

Kaart Nr. 7 De Slang
Kwaad dat soms stiekem bij iemand binnensluipt.
Een duidelijke waarschuwing voor valse vrienden, huichelaars en vleiers.
Niet alleen in het privéleven, maar vooral ook zakelijk gezien: ‘Wees op uw hoede’.
Ligt de kaart namelijk dicht bij de persoonskaart, dan zal de consultant(e) dienen op te passen met lieden die men niet kent.

Pas ook op voor mensen aan de deur, bijvoorbeeld voor het vegen van schoorsteen, verkoop van zogenaamde Perzische tapijten,
enzovoort. Sluit deuren en vensters goed af als men het huis verlaat.
Ligt de kaart no. 23 (muizen) dicht bij de kaart no. 7, dan bestaat zeker de mogelijkheid van inbraak met/of diefstal.
De klaverenvrouw op de afbeelding kan een dure call girl zijn, een bedrijfsspionne of een geraffineerde mannenverleidster.
Tevens is hier de waarschuwing op haar plaats ‘blijf verre van deze dame, zij kan een alcoholiste zijn die u vele moeilijkheden
kan bezorgen’.
Let goed op de omringende kaarten.

8. DE DOODSKIST

Kaart Nr. 8 De Lijkkist
Deze kaart geeft altijd een zeer ernstige situatie aan, namelijk ziekte, dood, faillissement, fraude enz …
De omliggende kaarten geven uiteraard ook hier weer aan in welke situatie men verkeert.
In combinatie met de kaarten no. 11 en no. 14 is er grote tweedracht, sluwheid en bedrog.
Dit zou ertoe kunnen leiden dat de consultant(e) de huidige omstandigheden niet meer aankan.
Hierdoor kan een hartinfarct, als gevolg van al deze problemen, ontstaan.
Het is een dodelijke, gevaarlijke situatie waarin men zich dan bevindt.
Mocht er echter de kaart no. 20 (de tuin), die een positieve vernieuwing aangeeft, dicht bij de kaart no. 8 liggen, dan komt
men al deze problemen te boven.
Ruitennegen kan aangeven: plotselinge gebeurtenissen die te maken hebben met bedrog en verraad.
Hier zal de lezer(es) zeer goed de intuïtie moeten laten werken om met de omringende kaarten een goede duiding te doen.

Alternate Realities Lenormand Card Deck by AlternateRealitiesD, $18.00

9. DE RUIKER

Kaart Nr. 9 DE RUIKER
Volmaakt geluk, doch in combinatie met kaart nr. 7 een Fata Morgana.
Toch zal deze kaart, indien de omringende kaarten niet negatief zijn, geluk aangeven.
Niet alleen in de liefde, maar in alle te ondernemen zaken zal men slagen.
Ook kan deze kaart aangeven dat men in het verleden reeds de basis heeft gelegd tot dit geluk.
Bloemen en de kaart nr. 13 (Het Kind) kunnen aangeven dat, na een lange tijd kinderloos te zijn geweest, eindelijk een geboorte
aanstaande is.
Dan is het een volmaakt geluk voor een consultant(e).
Toch dient men goed de omringende kaarten te bekijken en te duiden.
Alles hangt hiervan af.
Schoppenvrouw is een intelligente en met esoterische wijsheid levende vrouw.
Zij zal door haar uitgebalanceerde natuur een groot geluk kunnen brengen aan een consultant(e).
Vooral op oudere leeftijd een voortreffelijke vriendin en goede raadgeefster, die alleen maar het geluk voor de ander wil.

10. DE ZEISEN

Kaart Nr. 10 De Zeis
Dreigend gevaar.
Kan tevens een breuk betekenen, bijvoorbeeld tussen geliefden of een onverwacht einde van een leven.
Indien er positieve kaarten vlakbij liggen, kan dit ook betekenen dat vele problemen kunnen worden opgelost, zoals het plotseling
eindigen van negatieve zaken, ziekte, moeilijkheden met partner of relatie of geldelijke problemen.
Men dient deze kaart echter zeer zorgvuldig te bezien, met de omringende kaarten, daar het ook een waarschuwing kan inhouden
voor ongelukken, zowel in het verkeer als het vallen van een trap of misstap bij een reis per trein of bus. Hier komt dus
het inzicht en de intuïtie van degenen die kaarten moeten duiden tot uiting.
De ruitenboer staat tevens op deze kaart aangegeven.
Zie bij de normale speelkaarten de betekenis en laat deze meetellen in het duiden van de kaart nr. 10, De Zeis.
Uiteraard is hier ook weer van grote betekenis: waar liggen en welke kaarten omringen nr. 10.

List of Lenormand Card Combinations

11. DE ROEDE

Kaart Nr. 11 De Roede
Twist en tweedracht.
Die kunnen de betekenis aangeven van ruzies in de familie of eindeloze strijd over een nalatenschap indien bijvoorbeeld de
kaart nr. 3 (Het Schip) en de kaart nr. 27 (De Brief) hierbij liggen.
Deze kaart geeft voor mij vaak aan: onverwachte gebeurtenissen die zeker (en weer spelen de omringende kaarten een rol) positief
kunnen zijn.
Ligt echter de kaart nr. 15 (De Beer) erbij, dan kan onverwachte jaloezie een beduidend grote rol spelen, waardoor moeilijke
situaties kunnen ontstaan en/of relaties kunnen worden vernietigd.
De Klaverenboer, hier met de roede gecombineerd, kan aangeven: moeilijkheden door een persoon in uniform, bijvoorbeeld politie,
militair, purser, enz…

12. DE VOGELS

Kaart Nr. 12 De Vogels
Deze kaart geeft aan een fantastische reis of zeer goed nieuws.
De omringende kaarten spelen vanzelfsprekend ook hier weer een rol.
Ligt de kaart nr. 16 (De Sterren) dichtbij, dan zal de reis een fantastisch gebeuren zijn, die men nimmer meer zal kunnen
vergeten.
Ligt daarentegen de kaart nr. 6 (De Wolken) dichtbij, dan zal een dergelijke reis vele tegenslagen geven, zodat ook deze wijze
van reizen niet zal worden vergeten, maar dit is dan een zeer negatieve ervaring.
De Ruitenzeven vertolkt in combinatie met de vogels een klein geluk, zoals een goede inval om tijdens het reizen iets te ondernemen.
Of als men enigszins romantisch is ingesteld, kan deze reis de consultant(e) inspireren tot het maken van een gedicht over
deze reis.
In combinatie echter met de kaart nr. 23 (De Muizen): oppassen voor diefstal of verlies van waardevolle zaken tijdens deze
reis.
Toch geldt ook hier weer: bekijk de omringende kaarten en let op welke plaats deze liggen.
Het is altijd van belang of de kaarten, zoals bovengenoemd dicht bij de kaart ligt die de consultant(e)- voorstelt of veraf.

Aan u lezer(es) om dit goed te duiden (uit te leggen).

13. HET KINDJE

Kaart Nr. 13 Het Kindje
Prettige ervaringen met veel mensen.
Soms kan het ook een geboorte aangeven, vooral als de kaart nr. 17 (De Ooievaar) vlakbij ligt.
Ook kan het betekenen dat in moeilijke omstandigheden een kind door zijn liefheid en onschuld je kan troosten.
In ouderdom een troost door kleinkinderen.
Uiteraard zijn ook hier weer de omringende kaarten van grote betekenis, daar deze kaart (Het Kind) ook kan aangeven een vernieuwing
in het leven van de consultant(e), in welke vorm dan ook.
De Schoppenboer op deze kaart kan zijn: een arts, politie agent, notaris of advocaat, terwijl deze kaart bovendien aangeeft
dat men, als een intellectueel mens, veel energie heeft maar ook kan het een persoon zijn die te veel ‘blabla’ maakt en zich
hierdoor gedraagt als een klein kind.
De plaats van het kind en een telling zijn dus ook hier weer van betekenis.
Mogelijke vreugde of verdriet kan hiermee worden aangegeven.

Astrological Lenormand Fortune Telling Cards

14. DE VOS

Kaart Nr. 14 De Vos
Reinaard de vos is al door de eeuwen heen steeds verbonden met sluwheid, listigheid en bedrog.
Zo ook geeft deze kaart dit beeld weer.
Zelf ben ik van mening, wanneer deze kaart dicht bij de consultant(e) ligt, dat men vrienden en kennissen nog wel eens onder
de loep zou moeten nemen.
Soms zijn mensen eerlijk en oprecht zolang het niet zó goed in het leven van de consultant(e) gaat.
Helaas wijst de praktijk echter uit dat, wanneer men plotseling geluk heeft (men wint veel geld of krijgt een erfenis) dan
de jaloezie en mogelijke hebzucht, die men niet in een ander herkende, naar buiten komen.
Een waarschuwing dus wat betreft de kaart van de vos.
Vooral indien men plannen heeft om iets nieuws te beginnen.
Let dan op met wie men zaken gaat doen.
Wees niet al te goed van vertrouwen.
De Klaverennegen op deze kaart zwakt al deze negatieve eigenschappen van de vos weer af en kan hierdoor een hulp betekenen
bij een onderneming.
Geestelijke groei die een kracht is waarmee een evenwicht kan worden bereikt.

15. DE BEER

Kaart No. 15 De Beer
Deze kaart, die getuigt van een grote kracht, kan echter ook de aanleiding geven tot jaloezie.
Helaas gunnen vele mensen een ander geen geluk en soms tracht men zelfs een wig te plaatsen tussen bijvoorbeeld man en vrouw
of moeder en kind.
Ook zal men in staat zijn grote onrust te zaaien tussen compagnons.
Maak echter de beer niet kwaad, want met zijn sterke berepoten kan hij alles vertrappen wat hem in de weg staat.
Indien de omringende kaarten positief zijn, kan de geweldige kracht van de beer een bescherming en steun betekenen.
De Klaverentien (recht) geeft aan: men is gevoelig voor creativiteit, zoals muziek, schilder- of beeldhouwkunst.
Door de hulp van een sterke persoonlijkheid kan een jong mens zich op een van deze terreinen ontwikkelen.
De samenwerking met jongeren kan een grote vreugde, ja zelfs veel geluk geven.
Let echter goed op de omringende kaarten die, positief of negatief, dit alles kunnen beïnvloeden.

16. DE STER

 

Kaart Nr. 16 De Ster
Goede zaken. Succes bij het realiseren van verwachtingen.
De gekoesterde idealen worden met een sterke wil tot uitvoering gebracht.
Hiervoor wil men als het ware ‘de sterren van de hemel plukken’.
Het nadeel is dat, bij het bereiken van hetgeen men wilde, de belangrijkheid wordt overtrokken, waardoor men zijn of haar
posities weer ondergraaft.
Men dient met beide benen op de grond te blijven staan.
Voor dagdromen die gestalte krijgen, dient men dankbaar te zijn.
Door op deze wijze in het leven te blijven staan, zal het succes tot een goed einde worden gebracht.
Uiteraard zijn ook hier weer de omringende kaarten van groot belang.
Indien de kaart nr. 10 (De Zeis) dicht in de buurt ligt van De Sterren (nr. 16), dan moet men oppassen dat niet met één klap alles te gronde wordt gericht.

17. DE OOIEVAAR

Kaart Nr. 17 De Ooievaar
Verhuizing, eventueel verandering van werkkring. De Ooievaar wordt sinds lange tijd verbonden met de geboorte van een kind.
Tevens geeft de ooievaar mogelijk aan een totale omwenteling van de omstandigheden (huiselijke en/of werksituatie) waarin
men nu leeft.
Dit zou eveneens kunnen betekenen verandering van inrichting van huis of kantoor.
Uiteraard speelt (spelen) hier de kaart(en), die het dichtst bij nr. 17 ligt of liggen weer een rol.
Bijvoorbeeld kaart nr. 4 (Het Huis), dan zal het zeker een verhuizing betekenen.
Indien echter kaart nr. 13 (Het Kind) dicht bij de kaart nr. 17 ligt en bij de kaart van de consultant(e), dan geeft dit een
geboorte aan. Kaart nr. 3 (Het Schip) naast de kaart nr. 17 (De Ooievaar) geeft een verhuizing naar verre streken aan.
Hartenvrouw is hier de spil waar alles om draait.
Zij bezit een talent om huizen perfect in te richten en is een goede moeder.
Zij bezit tevens een praktisch, zonnig karakter, zodat zij bij een eventuele grote verandering in haar leven (verhuizing naar
het buitenland) dit goed zal kunnen hanteren.

18. DE HOND

Lenormand Fortune Telling Oracle Cards / Tarot, 1890

Kaart Nr. 18 De Hond
Een bewijs van trouw. Met slechte, omringende kaarten, bijvoorbeeld kaart nr. 7 (De Slang) of kaart nr. 10 (De Zeis) zou dit
kunnen aangeven : ontrouw.
Ook in gezelschap van de kaart nr. 6 (De Wolken), vooral indien de donkere kant ernaast ligt, een waarschuwing.
Men zal er dan alert op moeten zijn of degene die zich als een vriend(in) uitgeeft wel werkelijk zo betrouwbaar is.
Men zou, door een verkeerde indruk van iemand te hebben, in vervelende en mogelijk gevaarlijke situaties kunnen verzeilen.
Deze kaart, nr. 18, geeft echter ook aan een trouwe vriendschap en bescherming van een of meer vrienden.
Ook geldt hier weer ‘waar ligt de kaart nr. 18’.
De lezer(es) zal dit met zeer veel zorg moeten bekijken vóór een uitspraak wordt gedaan.
Hartentien (recht) vertegenwoordigt vrolijkheid, goed nieuws en geluk in de liefde.
Zo zou men kunnen stellen: men is een trouwe vriend(in) in een jarenlang huwelijk geworden, vooral indien de omringende Lenormand
kaarten positief zijn.

19. DE TOREN

Kaart Nr. 19 De Toren
Deze kaart geeft een lang en goed leven aan.
Bij een slechte combinatie, bijvoorbeeld met de kaart nr. 6 (De Wolken), kan dit duiden op onverwachte, ernstige ziekte, die
mogelijk tot de dood leidt.
Anderzijds kan deze kaart nr. 19 (De Toren) betekenen dat men een grote wilskracht bezit.
Men heeft grote verwachtingen van het leven en zal alle zeilen bijzetten om de top (in welke situatie dan ook) te bereiken.

Men dient zich echter goed te realiseren dat door deze strijd het niet uitgesloten is op eenzame, grote hoogte te komen staan.
Mensen die de top bereiken, zijn kwetsbaar, omdat altijd anderen (zwakkeren) doorjaloezie en nijd zullen trachten de positie
die men heeft te ondergraven.
In combinatie met de kaarten nr. 5 en nr. 6 (respectievelijk De Boom en De Wolken) is hier de waarschuwing ‘let op de gezondheid’
op haar plaats.
Een mens die tracht naar de top te komen, vergeet vaak dat men niet van ijzer is.
De schoppenzes op deze kaart wordt hier buiten beschouwing gelaten.

20. DE TUIN

Kaart Nr. 20 De Tuin
Deze kaart geeft aan (indien positief); veranderingen die kunnen leiden naar een prettig en belangrijk gezelschap.
Bij een negatieve plaats in het spel oppassen voor vleiers en valse vrienden.
Tevens kan deze kaart aangeven: creativiteit in velerlei vormen of een mens die zich als een echte levenskunstenaar manifesteert
door zich te omringen met luxe en artiesten.
Deze kaart kan eveneens aangeven: men zal een vriendschap sluiten voor het leven.
Men kan in een goed, rijk en interessant gezelschap komen te verkeren.
Vanzelfsprekend zijn de omliggende kaarten weer belangrijk, die positief of negatief kunnen werken.
De Schoppenboer (recht) op de kaart nr. 20 geeft aan:
Een reis per boot of trein of een mogelijke verhuizing over de oceaan.
Schoppentien geeft eveneens aan dat bij het niet bereiken van het gestelde doel men niet verbitterd moet raken.

21. DE BERG

Lenormand Tarot Deck (2nd. ed, 1900) Mademoiselle Lenormand the "Sybil of Paris" and reader for Josephine and Napoleon

Kaart Nr. 21 De Berg
Afhankelijk van de combinaties kan deze kaart een vast doel aangeven.
Of een punt dat bereikt wordt door geestelijke groei.
De mogelijkheid, en dit weer afhankelijk van de omringende kaarten, voor grote problemen die bijna niet te overbruggen zijn.
Eenzaamheid en neerslachtigheid geven deze berg eveneens aan.
Dicht bij de kaart van de consultant(e) liggend, betekent dit een gevaarlijke situatie of een vijand.
Klaverentien (recht) op deze kaart geeft aan: men is op zoek naar zichzelf en onderzoekt vele terreinen om mogelijke talenten
die nog sluimerend zijn te gaan benutten.
In samenhang met de berg mogelijk veel tegenwerking om dit doel te bereiken.
Let op de omringende kaarten.
Die geven uitsluitsel over het hoe en waarom.

22. DE WEG

Kaart Nr. 22 De Weg
Men gaat een keuze maken over de levenswijze zowel op materieel als op geestelijk gebied.
In combinatie met de kaart nr. 26 (Het Boek) zal men meer geestelijke waarde kunnen verkrijgen.
Indien echter de kaart nr. 8 (De Dood) vlakbij ligt, kan dit betekenen dat men grotere materiële welstand verwerft.
Of het geeft aan dat men door de dood gaat nadenken over de zin van het bestaan.
De kaart van de weg is altijd verbonden met een keuze, in welke vorm dan ook.
De kaart van de ruitenvrouw vertegenwoordigt een oudere dame, roodharig of hoogblond.
Een vrouw met een levendige geest, die een goede raadgeefster zou kunnen zijn ten aanzien van de te maken keuze voor de weg
die men moet opgaan.

23. DE MUIZEN

Kaart Nr. 23 De Muizen
Deze kaart staat voor verlies of diefstal.
Mogelijke profiteurs die op een zeer geraffineerde manier de ander kunnen benadelen.
Toch is hier nog een positief aspect te vermelden.
De muizen kunnen namelijk, met de juiste kaarten gecombineerd, aangeven een verlies dat voor de consultant(e) geluk of redding
kan betekenen.
Bovendien is deze kaart een waarschuwing voor hen die zaken bezitten met veel goederen en personeel.
Let op en pas van tijd tot tijd een goede controle toe.
Zo kan men eventuele diefstal spoedig onderkennen.
Klaverenzeven (recht) geeft aan: men dient niet te veel op geluk te vertrouwen bij kansspelen.
Dit kan tevens betekenen: denk niet, mij bestelen ze niet.
Wees altijd nuchter en zakelijk, dan voorkomt men problemen ten aanzien van verlies.

Le Petit Lenormand fortune telling deck of cards: The Heart

24. HET HART

Kaart Nr. 24 Het Hart
Deze kaart straalt levensvreugd en geluk uit.
Liefde en zachtheid.
Men is optimist en heeft grote innerlijke kracht, die vele anderen kunnen versterken.
In combinatie met de kaart nr. 25 (De Ring) een mogelijke verbintenis, die gestoeld is op wederzijds vertrouwen en liefde,
alsmede innerlijke, geestelijke verbondenheid.

In de nabijheid van de kaart nr. 21 (De Berg) zullen vele tegenslagen moeten worden overwonnen.
Echter door de natuurlijke, diepe levensvreugde zal dit niet kunnen leiden tot vernietiging van een liefdevol hart.
Men zal blijven geloven in de overwinning, zelfs als de kaart nr. 7 (De Slang) dichtbij ligt.
De hartenheer: een zonnig mens met een betrouwbaar karakter.
Een steunpunt en een rots in de branding.
Dus een versterking voor de kaart van het hart.

25. DE RING

Kaart Nr. 25 De Ring
Een verbintenis, verloving of huwelijk indien de omringende kaarten positief zijn.
Negatief, scheiding of verbroken relatie.
Vanzelfsprekend zijn het hier de omringende kaarten die aangeven welke waarde de kaart nr. 25 (De Ring) heeft.
De Ring vertegenwoordigt altijd een band.
Dit kan inhouden dat men niet alleen een huwelijk zal sluiten, doch ook de mogelijkheid tot het aangaan van een compagnonschap.
De klaverenaas (recht) geeft aan: contacten die eventueel moeilijk tot stand komen.
Men zal zich moeten laten adviseren om geen grote fouten te maken.
Pas echter op wie men daarvoor kiest.
Dit geldt eveneens bij het sluiten van een huwelijk.
Weet wat men doet en wie men kiest als partner.

26. HET BOEK

Kaart Nr. 26 Het Boek
De kaart kan aangeven dat men geheimen heeft of inzichten op geestelijk terrein.
Eventueel een mens die moeilijk contacten met anderen kan maken en/of zich niet weet te uiten.
Een zogenoemde ‘binnenvetter’.
Soms betekent deze kaart een stille’ aanbidder(ster).
Of men gaat plotseling een totaal andere studierichting volgen dan die waarmee men bezig is.
De omringende kaarten kunnen aangeven welke waarde het boek vertegenwoordigt.
Dicht bij de kaart van de consultant(e) zou dit een waarschuwing kunnen inhouden: let op de omgeving, men broedt iets uit.
Houd de ogen wijd open!
Ruitentien (recht) geeft aan: men krijgt mogelijkheden om het bestaan in welke vorm dan ook te verbeteren.
Dit kan inhouden financieel of een doorbreking van het eentonige bestaan.
Beide kunnen voortkomen uit niet erkende mogelijkheden
Men weze alert.

Tarot Spreads & Relationships: The Partner Tarot Card Spread | Tarot Reading Psychic
27. DE BRIEF

KAART NO. 27 De Brief
Deze kaart is wel heel sterk afhankelijk van de omringende kaarten.
Nieuws, maar welke inhoud heeft de brief?
In combinatie met de kaarten nr. 6 (De Wolken) en/of kaart nr. 7 (De Slang) of nr. 5 (De Boom) en/of nr. 8 (De Dood) en/of
nr. 36 (Het Huis) en/of nr. 10 (De Zeis) zal dit altijd een negatieve waarde hebben.
Ligt echter naast de kaart de kaart nr. 1 (De Ruiter) dan is het onverwacht nieuws van een goede relatie.
Evenals nr. 24 (Het Hart) liefdesbrief en/of de kaart nr. 20 (De Tuin) vernieuwing van bijvoorbeeld contacten of men krijgt
de kans een nieuw leven te beginnen.
Bijvoorbeeld in het buitenland door verplaatsing van de huidige werkkring of men gaat emigreren.
Schoppenzeven (recht) geeft hier aan: pas op bij het besluiten tot iets geheel nieuws.
Al is de aanbieding nog zo aantrekkelijk, men dient goed te weten of dit wel kan worden uitgevoerd.
Anders is de raad: ‘Schoenmaker blijf bij je leest’.

28. DE HEER EN 29. DE VROUW

Kaart Nr. 28 De Heer

Kaart Nr. 29 De Vrouw

Liggen deze kaarten dicht bij elkaar, dan geeft dit een goede verbintenis aan. Echter met de ruggen naar elkaar, verwijdering,
scheiding of leven zonder enige geestelijke band.
Men gaat ieder zijn eigen weg.
Liggen ze ver van elkaar verwijderd dan zullen de omringende kaarten bepalend zijn voor de huidige of toekomstige situatie.
Vreugde en verdriet kunnen worden aangegeven door de dichtbij gelegen kaart nr. 10 (De Zeis) of nr. 8 (De Dood).
Positief in samenhang met nr. 13 (het Kind) : een gelukkig gezin.
Of met nr. 15 (De Beer), men ondergraaft de relatie door wederzijdse jaloezie.
Hier is dus van grote betekenis: waar ligt de heer of de dame ?
De consultant(e) wordt door de dame vertegenwoordigd in dit spel.
De Hartenaas (recht) geeft aan: Men bezit een grote uitstraling en is zeer romantisch.
Hiermee kan men anderen aan zich binden.
Men ziet graag het goede in de mens. Hartenaas (gekeerd): waarschuwing voor het verwaarlozen van geestelijke waarde.
Kan ook gedwongen verhuizing aangeven (bijvoorbeeld bij een scheiding).

30. DE LELIE

Early twentieth century, with folded instruction sheet copyright 1903. Published by Home Game Co., Chicago. The cards are printed in color (by color relief printing), bearing images and text combined with playing-card designs. (For instance, the Ace of Diamonds is reproduced at the upper left of one card, with a picture of birds on branches across the bottom, and, at upper right, is the text: "No. 9 / The birds signify dire misfortune and fierce enemies when near. If far away from the person w

Kaart Nr. 30 De Lelie

Dicht bij de persoonskaart- men is een geluksvogel.
De combinatie met de kaart nr. 9 (De Bloemen) een goed en gelukkig leven.
Het volmaakte geluk dat hier op aarde helaas niet bestaat, al meent men dit wel te hebben bereikt.
Het zet de mens wel aan het denken dat men onder vele omstandigheden toch een ‘geluksvogel’ is.
Mocht echter de kaart nr. 6 (De Wolken) of kaart nr. 7 (De Slang) in de nabijheid liggen, dan zal men moeten oppassen voor
valse vrienden.
Dan zullen zich hierdoor wolken boven het geluk kunnen vormen.
Promotie in het werk, die door een oudere collega of chef kan worden gegeven (Schoppenheer). Schoppenheer vertegenwoordigt
een man die recht door zee gaat en een hoge intelligentie heeft maar niet van zijn principes afwijkt.
Kan een rechter, arts, politicus of een directeur van een bedrijf of instituut zijn.
Ook is hier de mogelijkheid van een vaderfiguur die jonge mensen een goede begeleiding geeft.
Mogelijk geeft deze kaart een huwelijk aan.
Mochten echter negatieve kaarten dichtbij liggen, dan geeft dit weer verdriet, ergernis in werk of huwelijk aan.

31. DE ZON

Kaart Nr. 31 De Zon
Men heeft een vastberaden karakter en is optimistisch.
Zelfs al zijn er grote moeilijkheden, dan laat men nooit de moed zakken.
Met een dergelijk karakter zal men altijd blij zijn met wat het leven schenkt.
Men is een mens die ‘dieper’ denkt en daardoor in staat is de zonnige kant altijd weer te vinden.
Men weet, het leven heeft na de dood nog een vervolg.
De Ruitenaas op deze kaart geeft aan: men dient met beide benen op de grond te blijven staan.
Idealen zijn goed, maar moeten bereikbaar zijn.
Oppassen dat anderen geen misbruik van de talenten (zonnig mens) maken.
Laat u niet voor een karretje spannen.
Negatief kan het betekenen: een mens die altijd de kans weet te gebruiken om op kosten van anderen te leven (zakkenrolIers en oplichters).

32. DE MAAN

Kaart Nr. 32 De Maan
Een mogelijkheid dat, indien de kaart positief kan worden uitgelegd (afhankelijk van de omringende kaarten) men wordt onderscheiden.
Negatief geeft De Maan aan: verlies van relaties, van werk en/of armoede.
Zo ook de mogelijkheid dat men naar de sociale dienst zal moeten om te kunnen blijven bestaan.
Dan moeten echter de omringende kaarten zeer negatief zijn.
De sterke, positieve kant van deze kaart is toch dat men tot een groot geestelijk inzicht komt.
Hartenacht geeft een waarschuwing inzake het voornemen om een nieuwe onderneming te beginnen of een relatie aan te knopen
met een totaal onbekende. Alles dient men goed te overdenken.
De maan kan eveneens aangeven: men heeft een goede bescherming of men wordt ‘wereldberoemd’.
Blijf echter nuchter en bezie eerst alle mogelijkheden en/of moeilijkheden die dit alles teweeg kunnen brengen.

33. DE SLEUTEL

A three-card spread to set intentions for the day that I threw together this morning after having a rough night. I used it this morning and found it really helpful.

Kaart Nr. 33 De Sleutel

De mogelijkheid om vele deuren te openen.
Hier geldt echter weer hoe de omringende kaarten liggen. Heeft men geluk, dan kunnen vele wensen worden vervuld.
Negatief, met bijvoorbeeld de kaart nr. 6 (De Wolken) of nr. 8 (De Doodskist), zou dit kunnen betekenen dat door het failliet
gaan van een bedrijf waar men werkt de baan dan verloren is.
Ook is een mogelijk verlies van geliefde, als nr. 8 (De Dood) dicht bij de kaart van de consultant(e) ligt, aanwezig.
De Sleutel geeft de mogelijkheid aan dat men de kracht heeft om in moeilijke situaties de oplossing te geven.
Ruitenacht (recht): men is een mens met verdraagzaamheid en een wijs inzicht.
Ook zakelijk is men zeer goed en kan men vele aanbiedingen op de juiste waarde inschatten.
Dit geldt zowel voor een man als voor een vrouw.
Met de sleutel in de hand heeft men vele mogelijkheden die talenten te animeren en op de juiste wijze in te passen, zodat
het leven met deze mogelijkheden en een weloverwogen oordeel een goed en zeker bestaan kan verschaffen.
Toch dient men goed op te letten: welke kaarten omringen de sleutel !!!

34. DE VISSEN

Kaart Nr. 34 De Vissen
Deze kaart dicht bij de consultant(e) geeft aan: men heeft een diep inzicht in geestelijke zaken.
Men zal dan ook altijd trachten met anderen van gelijkgericht denken om te gaan.
Zo kan deze kaart, indien dicht bij de kaart nr. 3 (Het Schip), aangeven: verre reis, die echter als doel heeft om bijvoorbeeld
een Goeroe of Ashram te bezoeken.
Indien negatief, kunnen roddels en lasten het leven vergallen.
Ook hier weer: waar ligt de kaart van de vissen?
Geluk en rijkdom kunnen eveneens, in goede combinatie met positieve kaarten, uw deel zijn.
Vissen geeft ook aan dat men verzot is op watersporten zoals zeilen, surfen en zwemmen.
Ruitenheer geeft aan: men beschikt over de mogelijkheid om de werkelijke gedachten achter een bedrieglijk masker te verbergen.
Men is zelfs in staat tot grote zelfspot, die men met cynische opmerkingen driftig besproeit.
Men heeft een sterke drang tot daden, zodat men niets ontziend te werk kan gaan.
De vissenkaart geeft, in combinatie met Ruitenheer, ook aan: men houdt van kinderen en heeft grote behoefte aan begrip en
liefde.
Men heeft moeite met het accepteren van inmenging van buiten af in haar of zijn

35. HET ANKER

Lenormand Line Of Five Spread

Kaart Nr. 35 Het Anker

Een lang, gelukkig huwelijksleven indien de kaarten die het anker omringen positief zijn.
Bij negatieve kaarten, grillig in veel dingen.
Men kan een relatie vasthouden ondanks men innerlijk weet dat het een onmogelijkheid is om met enig geluk of zelfs met enige
rust te kunnen leven.
Dit zijn situaties die, helaas, vaak in het leven voorkomen.
‘Samen meugen ze niet, maar zonder elkaar deugen ze niet’.
Dit spreekwoord past op een dergelijke manier van leven.
Toch bestaat de mogelijkheid om een nieuw bestaan op te bouwen indien men de moed kan vinden om zichzelf eens eerlijk in de
ogen te zien.
Zo zal men dan de rust kunnen vinden in bijvoorbeeld werk waarin men gelukkig is.
Of men vindt een partner die je, door zijn trouw en begrip, weer een evenwichtig bestaan kan laten beleven.
De Schoppennegen (recht) is een kaart die aangeeft dat men met verkeerde gewoonten kan breken.
Dit gaat, helaas, in het algemeen gepaard met een schok of met nare ervaringen.
Bijvoorbeeld het plotselinge verlies van een geliefd mens of dier aan wie men heel erg gehecht was.
Of iemand, met wie een goede band bestond, gaat plotseling emigreren.
Helaas kan Schoppennegen eveneens de dood betekenen van wie dan ook.
Indien het anker dicht bij de consultant(e) ligt, betekent het een mens die sterke behoefte heeft aan zekerheid, een eigen
plekje en van tijd tot tijd alleen te zijn om tot innerlijke rust te komen.
Nogmaals, de omringende kaarten zullen bepalen hoe en wat de kaart nr. 35 (Het Anker) te zeqqen heeft.

Lenormand Oracle Cards | Lenormand Square of Nine Reading, Lenormand 9 card Oracle reading

36. HET KRUIS

Kaart Nr. 36 Het Kruis
Deze kaart vertegenwoordigt helaas de ongeluksbode.
Wanneer de consultant(e) ver weg ligt van de kaart nr. 36 (Het Kruis) zal de tegenslag gelukkig van korte duur zijn. Men komt
gewoonlijk door het meemaken van verdriet en tegenspoed geestelijk sterker te voorschijn.
Soms kan men, indien nog onvolwassen, tot een rijpe persoonlijkheid uitgroeien.
Elk mens heeft in zijn leven tijden van eenzaamheid en verdriet.
Toch kunnen de omringende kaarten de aard van het verdriet of de tegenslag aangeven.
Indien namelijk de kaart nr. 23 (De Muizen) dicht bij het kruis ligt, dan kan dit betekenen: diefstal van zaken die kostbaar
zijn of waar een grote emotionele waarde aan vastzit.
De combinatie van het kruis met de kaart nr. 31 (De Zon) zal betekenen dat veel verdriet kan verdwijnen.
En ligt de kaart nr 33 (De Sleutel) er ook dichtbij, dan kan de consultant(e) worden verteld: u vindt weer een stukje geluk.

Het is niet, zoals het zich liet aanzien, het einde van alle verwachtingen.
Het spreekwoord: ‘Na regen komt zonneschijn’ is hier zeker van toepassing.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥