web analytics
11:11 Dubbele getallen
Gezondheid & UiterlijkMaatschappij & PsychePolitiek-Elite

Insecten toegestaan in de EU – ze zijn gek geworden

Publicatieblad van de Europese Unie pukey AnGel-WinGs.nl

L 2/9


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/5 VAN DE COMMISSIE

van 3 januari 2023

Crickets GIF - Crickets Crickets Chirping Silence GIFs

tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) als nieuw voedingsmiddel en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie (1), en met name artikel 12,

Overwegende hetgeen volgt:

Cricket Fart GIF - Cricket Fart Cricket Fart GIFs

(1)

Bij Verordening (EU) 2015/2283 is vastgesteld dat alleen nieuwe voedingsmiddelen die zijn toegelaten en in de Unielijst zijn opgenomen, in de Unie in de handel mogen worden gebracht.

(2)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) 2015/2283 is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (2) een Unielijst van toegelaten nieuwe voedingsmiddelen vastgesteld.

(3)

Op 24 juli 2019 heeft de onderneming Cricket One Co. Ltd (“de aanvrager”) overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) 2015/2283 bij de Commissie een aanvraag ingediend om gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) als nieuw voedingsmiddel in de Unie in de handel te brengen. De aanvraag betrof het gebruik van gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit hele Acheta domesticus (huiskrekel) in meergranenbrood en -broodjes, crackers en soepstengels, graanrepen, droge voormengsels voor gebakken producten, koekjes, droge gevulde en niet-gevulde producten op basis van pasta, sauzen, verwerkte aardappelproducten, gerechten op basis van peulvruchten of groenten, pizza’s, producten op basis van pasta, weipoeder, vleesvervangers, soepen en geconcentreerde soepen of soeppoeders, snacks op basis van maïsmeel, bierachtige dranken, chocoladesnoepgoed, noten en oliehoudende zaden, andere snacks dan chips en vleesbereidingen, bestemd voor de algemene bevolking.

(4)

Op 24 juli 2019 heeft de aanvrager de Commissie ook verzocht om bescherming van de door eigendomsrechten beschermde wetenschappelijke studies en gegevens die ter staving van de aanvraag waren ingediend, te weten een gedetailleerde beschrijving van het productieproces (3), de resultaten van samenstellingsanalysen (4), de analytische gegevens over contaminanten (5), de resultaten van de stabiliteitsonderzoeken (6), de analytische gegevens over microbiologische parameters (7) en de resultaten van de onderzoeken naar de verteerbaarheid van eiwitten (8).

Cockroach Insect GIF - Cockroach Roach Insect GIFs

(5)

Op 8 juli 2020 heeft de Commissie de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) verzocht om gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) als nieuw voedingsmiddel te beoordelen.


Voedselveiligheid? Hoe kunnen zij spreken van voedselveiligheid als de krekel niet geschikt is voor voedsel… ik wil dat dus niet eten, mogen ze dit toevoegen zonder dit op een etiket te zetten? Zijn zij dan niet strafbaar…echt dit is ongekend sick.

(6)

Op 23 maart 2022 heeft de EFSA overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) 2015/2283 haar wetenschappelijk advies uitgebracht over de veiligheid van gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit hele Acheta domesticus (huiskrekel) als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 (Safety of partially defatted whole Acheta domesticus (house cricket) powder as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283) (9).

(7)

In haar wetenschappelijk advies heeft de EFSA geconcludeerd dat gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden en bij de voorgestelde gebruiksconcentraties veilig is. Daarom is er op grond van dat wetenschappelijke advies voldoende reden om aan te nemen dat gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) bij gebruik in meergranenbrood en -broodjes, crackers en soepstengels, graanrepen, droge voormengsels voor gebakken producten, koekjes, droge gevulde en niet-gevulde producten op basis van pasta, sauzen, verwerkte aardappelproducten, gerechten op basis van peulvruchten of groenten, pizza’s, producten op basis van pasta, weipoeder, vleesvervangers, soepen en geconcentreerde soepen of soeppoeders, snacks op basis van maïsmeel, bierachtige dranken, chocoladesnoepgoed, noten en oliehoudende zaden, andere snacks dan chips en vleesbereidingen, bestemd voor de algemene bevolking, voldoet aan de voorwaarden voor het in de handel brengen ervan overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2015/2283.

(8)

Op basis van beperkt gepubliceerd bewijsmateriaal over voedselallergie die samenhangt met insecten in het algemeen, waarin een twijfelachtig verband tussen het eten van Acheta domesticus en een aantal anafylactische reacties werd aangetoond, en op basis van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat Acheta domesticus een aantal potentieel allergene eiwitten bevat, heeft de EFSA in het advies geconcludeerd dat de consumptie van dit nieuwe voedingsmiddel sensibilisatie voor eiwitten van Acheta domesticus kan veroorzaken. De EFSA heeft aanbevolen om de allergeniciteit van Acheta domesticus verder te onderzoeken.

(9)

Om aan de aanbeveling van de EFSA gevolg te geven, bekijkt de Commissie momenteel hoe het nodige onderzoek naar de allergeniciteit van Acheta domesticus kan worden verricht. Totdat de door het onderzoek gegenereerde gegevens door de EFSA zijn beoordeeld, en aangezien tot op heden het bewijs van een rechtstreeks verband tussen het eten van Acheta domesticus en gevallen van primaire sensibilisatie en allergieën niet eenduidig is, is de Commissie van mening dat er in de Unielijst van toegelaten nieuwe voedingsmiddelen geen specifieke etiketteringsvoorschriften hoeven te worden opgenomen met betrekking tot de mogelijkheid dat Acheta domesticus primaire sensibilisatie veroorzaakt.

(10)

De EFSA heeft in haar advies ook aangegeven dat de consumptie van gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) mogelijk allergische reacties veroorzaakt bij mensen die allergisch zijn voor schaaldieren, weekdieren en huismijten. Bovendien heeft de EFSA opgemerkt dat extra allergenen in het nieuwe voedingsmiddel kunnen terechtkomen als die allergenen aanwezig zijn in het substraat dat aan insecten wordt toegediend. Het is daarom passend dat levensmiddelen die gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) bevatten, naar behoren worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) 2015/2283.

Gelukkig het moet op het etiket… pfieuw…

Worms Creepy GIF - Worms Creepy GIFs

(11)

De EFSA heeft in haar wetenschappelijk advies eveneens opgemerkt dat haar conclusie over de veiligheid van gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) was gebaseerd op de wetenschappelijke studies en gegevens over de gedetailleerde beschrijving van het productieproces, de resultaten van samenstellingsanalysen, de analytische gegevens over contaminanten, de resultaten van de stabiliteitsonderzoeken, de analytische gegevens over microbiologische parameters en de resultaten van de onderzoeken naar de verteerbaarheid van eiwitten, zonder welke zij het nieuwe voedingsmiddel niet had kunnen beoordelen en niet tot haar conclusie had kunnen komen.

(12)

De Commissie heeft de aanvrager verzocht de rechtvaardiging voor zijn verzoek om gegevensbescherming voor die wetenschappelijke studies en gegevens nader toe te lichten en zijn claim op het exclusieve recht om naar die studies en gegevens te verwijzen overeenkomstig artikel 26, lid 2, punt b), van Verordening (EU) 2015/2283, te verduidelijken.

(13)

De aanvrager (?wie heeft dit aangevraagd in vredesnaam! WIE? Welke fabrikant of Frankenstein vraagt dit nu aan!?)
heeft verklaard dat hij op het moment waarop hij de aanvraag indiende, naar nationaal recht de exclusieve eigendomsrechten bezat om naar de wetenschappelijke studies en gegevens over de gedetailleerde beschrijving van het productieproces, de resultaten van samenstellingsanalysen, de analytische gegevens over contaminanten, de resultaten van de stabiliteitsonderzoeken, de analytische gegevens over microbiologische parameters en de resultaten van de onderzoeken naar de verteerbaarheid van eiwitten te verwijzen, en dat derden geen rechtmatige toegang tot die gegevens en studies kunnen hebben, er geen rechtmatig gebruik van kunnen maken noch er rechtmatig naar mogen verwijzen. (Zeker die Soros of Gates!)

(14)

De Commissie heeft alle door de aanvrager ingediende informatie beoordeeld en heeft geoordeeld dat de vervulling van de voorschriften van artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) 2015/2283 voldoende is onderbouwd. Derhalve moeten de wetenschappelijke studies en gegevens over de gedetailleerde beschrijving van het productieproces, de resultaten van samenstellingsanalysen, de analytische gegevens over contaminanten, de resultaten van de stabiliteitsonderzoeken, de analytische gegevens over microbiologische parameters en de resultaten van de onderzoeken naar de verteerbaarheid van eiwitten worden beschermd overeenkomstig artikel 27, lid 1, van Verordening (EU) 2015/2283. Dienovereenkomstig mag alleen de aanvrager worden gemachtigd om gedurende een periode van vijf jaar na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) in de Unie in de handel te brengen.

Chef Ecuador GIF - Chef Ecuador Worms GIFs

(15)

Het uitsluitend tot de aanvrager beperken van de toelating van gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) en van het verwijzen naar de wetenschappelijke studies en gegevens in het dossier van de aanvrager verhindert evenwel niet dat volgende aanvragers om toelating kunnen vragen om hetzelfde nieuwe voedingsmiddel in de handel te brengen, op voorwaarde dat hun aanvraag is gebaseerd op rechtmatig verkregen gegevens ter ondersteuning van de toelating.

(16)

Gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) moet worden opgenomen in de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470. De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
(moet?)

(17)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) mag in de Unie in de handel worden gebracht.
(WORDT ONS IETS GEVRAAGD HIER? MALLOTEN ZIJN HET!)

Gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) wordt opgenomen in de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470.

2.   De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Alleen de onderneming Cricket One Co. Ltd (10) mag het in artikel 1 bedoelde nieuwe voedingsmiddel voor een periode van vijf jaar vanaf 24 januari 2023 in de Unie in de handel brengen, tenzij een volgende aanvrager een toelating voor dat nieuwe voedingsmiddel verkrijgt zonder naar de krachtens artikel 3 beschermde wetenschappelijke gegevens te verwijzen of met toestemming van Cricket One Co Ltd.

Artikel 3

De wetenschappelijke gegevens in het aanvraagdossier die aan de voorwaarden van artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) 2015/2283 voldoen, worden gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de onderhavige verordening niet zonder toestemming van Cricket One Co. Ltd. ten voordele van een volgende aanvrager gebruikt.

Eigenaren en bedenkers:

https://pitchbook.com/profiles/company/150008-77#overview

 

Jarrod Goldin
https://www.linkedin.com/in/jarrod-goldin-111478a3/
Kelly Hagen
Darren Golden
https://www.linkedin.com/in/darren-goldin-8a61a291/?originalSubdomain=ca
(Zit al in de naam hé darren!)
Ryan Goldin
https://www.linkedin.com/in/ryan-goldin-87386896/?originalSubdomain=ca

Familiebedrijfje… eerst wat reptieletjes en toen dacht er een met een dikke joint in zijn kluif van heey weejewatte…

Investeerders van Entomo Farms (7)

Naam belegger Type belegger Vasthouden Investeerder sinds Deelnemende rondes Contact informatie
Gemeenschap Futures Peterborough Impactbeleggen Minderheid 000 0000 000000 0

Future Peterborough

https://www.opportunitypeterborough.co.uk/projects/future-peterborough/         investeerder

Maple Leaf-voedingsmiddelen Maatschappij Minderheid 000 0000 000000 0

https://pitchbook.com/profiles/company/45710-56#overview

Canadees bedrijf

Maple Leaf Foods Inc is een bedrijf in consumentenverpakt vlees. Het produceert vleeswaren en maaltijden, vers varkensvlees en gevogelte- en kalkoenproducten. Het bedrijf heeft ook agrarische activiteiten. Deze bedrijven leveren vee aan de vleeswarenbedrijfsvoering. De belangrijkste markten zijn Canada, de Verenigde Staten, Japan en China. De belangrijkste merken zijn Maple Leaf en Schneiders, Maple Leaf Prime Naturally, Shopsy, Mitchell’s Gourmet Food, Larse, Parm en Hygrade.

(Gaan ze dus verwerken in vlees blijkbaar!)
https://www.mapleleaffoods.com/

AQUITI Gestion Durfkapitaal Minderheid 000 0000 000000 0
https://pitchbook.com/profiles/investor/56583-10#overview
https://www.aquiti.fr/
Jean-Philippe Bour Engel (individueel) Minderheid 000 0000 000000 0

https://pitchbook.com/profiles/company/182278-18

https://www.linkedin.com/in/jean-philippe-bour-97050390/?originalSubdomain=fr

Khepri kweekt insecten in samenwerking met boeren in Zuidoost-Azië. Op basis van een mensgericht bedrijfsmodel werken we samen met lokale partners (ngo’s, lokale overheid) om vraagstukken op het gebied van ondervoeding, voedselzekerheid, duurzame ontwikkeling en het milieu op te lossen.

http://khepri.eu/

Stéphane Zittoun Engel (individueel) Minderheid 000 0000 000000 0

https://pitchbook.com/profiles/company/182278-18–  bedrijf failliet.

U bekijkt 5 van de 7 investeerders. Ontvang de volledige lijst »

 

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 januari 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN
Ursula Gertrud barones von der Leyen is een in België geboren Duitse politica, en lid van de CDU. Op 16 juli 2019 werd ze door het Europees Parlement verkozen tot – eerste vrouwelijke – voorzitter van de Europese Commissie.


(1)  PB L 327 van 11.12.2015, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie van 20 december 2017 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen (PB L 351 van 30.12.2017, blz. 72).

(3)  Cricket One Co. 2019, 2020 en 2021 (niet gepubliceerd).

(4)  Cricket One Co. 2019, 2020 en 2021 (niet gepubliceerd).

(5)  Cricket One Co. 2018, 2019, 2020 en 2021 (niet gepubliceerd).

(6)  Cricket One Co. 2020 (niet gepubliceerd).

(7)  Cricket One Co. 2018, 2019, 2020 en 2021 (niet gepubliceerd).

(8)  Cricket One Co. 2019, 2020 en 2021 (niet gepubliceerd).

(9)  EFSA Journal 2022;20(5):7258.

(10)  Cricket One Co. Ltd, 383/3/51 Quang Trung Street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnam.


BIJLAGE

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In tabel 1 (Toegelaten nieuwe voedingsmiddelen) wordt de volgende vermelding ingevoegd:

Toegelaten nieuw voedingsmiddel

Voorwaarden waaronder het nieuwe voedingsmiddel mag worden gebruikt

Aanvullende specifieke etiketteringsvoorschriften

Andere voorschriften

Gegevensbescherming

Gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten (g/100 g)

(als zodanig verkocht of na oplossen volgens de instructies)

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met “gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel)”.

2.

Op de etikettering van de voedingsmiddelen die gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) bevatten, wordt vermeld dat dit ingrediënt mogelijk allergische reacties veroorzaakt bij mensen met een bekende allergie voor schaaldieren, voor weekdieren en producten daarvan, en voor huismijten.

Deze vermelding moet in de onmiddellijke nabijheid van de ingrediëntenlijst staan.

Deze opname in de Toegelaten op 24.1.2023. Unielijst is gebaseerd op door eigendomsrechten beschermde wetenschappelijke bewijzen en wetenschappelijke gegevens die overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) 2015/2283 zijn beschermd.

Aanvrager: Cricket One Co. Ltd, 383/3/51 Quang Trung Street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tijdens de termijn van gegevensbescherming mag het nieuwe voedingsmiddel “gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel)” uitsluitend door Cricket One Co. Ltd in de Unie in de handel worden gebracht, tenzij een volgende aanvrager een toelating voor dat nieuwe voedingsmiddel verkrijgt zonder naar de overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) 2015/2283 door eigendomsrechten beschermde wetenschappelijke bewijzen of wetenschappelijke gegevens te verwijzen of met toestemming van Cricket One Co. Ltd.

Einddatum van de gegevensbescherming: 24.1.2028.”

Meergranenbrood en -broodjes; crackers en soepstengels pukey AnGel-WinGs.nl

2

Graanrepen pukey AnGel-WinGs.nl

3

Voormengsels voor gebakken producten (droog) pukey AnGel-WinGs.nl

3

Koekjes pukey AnGel-WinGs.nl

1,5

Producten op basis van pasta (droog)  pukey AnGel-WinGs.nl

0,25

Gevulde producten op basis van pasta (droog) pukey AnGel-WinGs.nl

3

Sauzen pukey AnGel-WinGs.nl

1

Verwerkte aardappelproducten, gerechten op basis van peulvruchten of groenten, pizza’s, gerechten op basis van pasta pukey AnGel-WinGs.nl

1

Weipoeder pukey AnGel-WinGs.nl

3

Vleesvervangers pukey AnGel-WinGs.nl

5

Soepen en geconcentreerde soepen of soeppoeders pukey AnGel-WinGs.nl

1

Snacks op basis van maïsmeel pukey AnGel-WinGs.nl

4

Bierachtige dranken pukey AnGel-WinGs.nl

0,1

Chocoladesnoepgoed pukey AnGel-WinGs.nl

2

Noten en oliehoudende zaden pukey AnGel-WinGs.nl

2

Andere snacks dan chips pukey AnGel-WinGs.nl

5

Vleesbereidingen pukey AnGel-WinGs.nl

2

2)

In tabel 2 (Specificaties) wordt de volgende vermelding ingevoegd:

Toegelaten nieuw voedingsmiddel

Specificatie

Gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel)

Omschrijving/definitie:

Het nieuwe voedingsmiddel is gedeeltelijk ontvet poeder dat uit hele Acheta domesticus (huiskrekel) wordt verkregen na een reeks stappen bestaande uit een vastperiode voor de insecten van 24 uur zodat zij hun darminhoud kunnen legen we AnGel-WinGs.nl, het door bevriezing doden van de insecten, het wassen, het thermisch verwerken, het drogen, het extraheren van de olie (mechanische extrusie) en het vermalen.pukey AnGel-WinGs.nl

Kenmerken/Samenstelling:

Ruw eiwit (N × 6,25) (% m/m): 74,0-78,0

Vet (% m/m): 9,0-12,0

Vocht (% m/m): 3,0-6,0

Ruwe celstof (% m/m): 8,0-10,0

Chitine  (*1)(% m/m): 4,0-8,5= gif

As (% m/m): ≤ 5,6

Peroxidegetal (Meq O2/kg vet): ≤ 5,0
https://www.ensie.nl/betekenis/peroxidegetal

Mangaan: ≤ 100,0 mg/kg

Cyanide: ≤ 5,0 mg/kg = niet gezond
https://www.lenntech.nl/schadelijke-stoffen/cyanide.htm

Zware metalen:

Lood: ≤ 0,1 mg/kg =Gif

Cadmium: ≤ 0,025 mg/kg = Gif

Mycotoxinen:

Aflatoxinen (som van B1 + B2 + G1 + G2): ≤ 0,4 μg/kg

Deoxynivalenol: ≤ 200,0 μg/kg

Ochratoxine A: ≤ 1,0 μg/kg

Dioxinen en dioxineachtige pcb’s: = Gif

Som van dioxinen en dioxineachtige pcb’s UB ( (*2)WHO2005 PCDD/F-PCB-TEF): ≤ 1,25 pg/g vet

Microbiologische criteria:

Totaal aeroob kiemgetal: ≤ 105 kve/g

Gisten en schimmels: ≤ 100 kve/g =ziekmakend

Escherichia coli: ≤ 50 kve/g = ziekteverwekkend

Salmonella spp.: niet aangetoond in 25 g = ziekteverwekkend

Listeria monocytogenes: niet aangetoond in 25 g = ziekteverwekkend

Bacillus cereus (vermoedelijk): ≤ 100 kve/g = ziekteverwekkend

Enterobacteriaceae (vermoedelijk): < 100 kve/g = ziekteverwekkend

Coagulasepositieve staphylococci: ≤ 100 kve/g = ziekteverwekkend


(*1)  Chitine berekend als het verschil tussen het ADF-gehalte (Acid Detergent Fibre) en het ADL-gehalte (Acid Detergent Lignin), zoals beschreven door Hahn et al. (2018).

(*2)  Bovengrens van de som van polychloordibenzo-para-dioxinen (PCDD’s), polychloordibenzofuranen (PCDF’s) en dioxineachtige polychloorbifenylen (pcb’s), uitgedrukt als door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgestelde toxische-equivalentiefactoren (met gebruikmaking van de WHO-TEF’s van 2005).

Kve: kolonievormende eenheden”

Dit zit er dus allemaal in, zoek het maar eens op het is ziekmakend dus.
In feite gewoonweg vergif, dit is niet normaal. Als het ziekmakend is waarom zou je dit toevoegen aan voedsel?

Overzicht bedrijven betrokken in de eetbare insecten sector regio
België ‐ Nederland
Land Bedrijf Kweek Verwerkt Food Feed
NL Bestico
NL Bugalicious
BE Bugood Food
BE Bugs world solution food
NL Bugzz
NL Coppens
BE De Smedt Insects
NL Delibugs
BE Eco Vene
BE Goffard Sisters
NL GoodBugFood
BE Green Kow
FR Jimini’s
NL Joy Bugs
BE Kingsect
BE Kriket
BE Lambers‐Seghers
BE Little Food
NL Locusta
NL Meertens
BE Millibeter
BE MiniFOOD
NL Nostimos BV
BE Nusect
BE Protein Farm
NL Proteinsect
NL Proti‐Farm
NL Protix
BE Sixlegs
BE Squama
NL Star Food Holland
NL Tasty Bugs
NL Tinyfoods
BE Tor Royal
NL Trovet
NL Van de Ven
NL Van Grinsven
NL Vivara
NL Wadudu
NL Wurmpie Wurmpie
NL Zoveelmeer insecten

http://www.entomospeed.nl/DNN_DropZone/Nieuws/4475/Overzicht%20bedrijven%20insecten%20sector.pdf

https://www.frontnieuws.com/de-grote-reset-megabedrijven-voegen-in-alle-stilte-en-op-bedrieglijke-wijze-insecten-aan-ons-voedsel-toe/

https://systeembug.wordpress.com/2021/06/06/bill-gates-heeft-radicale-plannen-om-ons-voedsel-te-veranderen-wat-staat-er-op-het-menu/
Bill Gates zou zich eens ergens niet mee bemoeien!

https://www.security.nl/posting/758897/Protesten

Nog meer informatie over hoe de EU ons van alles toebedeeld wat wij niet wensen
https://niburu.co/het-complot/18202-europese-goedkeuring-voor-krekelpoeder-in-brood

BOYCOT DIE ROTZOOI!

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Check ook
Close
Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥