web analytics
11:11 Dubbele getallen
GeschiedenisRH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

Maria Magdalena

Maria Magdalena

GUSTAV KLIMT via: larryphillips2010@hotmail.com #obrasdearte

Maria Magdalena was de meest belangrijke persoon onder de volgelingen van Jezus.
Tot ver in de 70er jaren van de vorige eeuw werd zij door de katholieke kerk afgeschilderd als een prostituee. Het was paus Johannes Paulus II die zorgde voor eerherstel van Maria Magdalena. Erg vreemd is het dan ook dat het kerkje in Rennes-le-Château vanaf 1059 volledig was opgedragen aan Maria Magdalena. Zij is tot op de dag van vandaag zogenaamd beschermheilige van het dorpje. Maria Magdalena geëerd in een Katholiek kerkje terwijl de bijbel over haar spreekt als een hoer ? Wisten de mensen uit de omgeving van Rennes-le-Château misschien meer dan anderen ? Berenger Saunière bevestigde de status van Maria Magdalena waar hij maar kon. Hij bouwde een grot met het beeld van Magdalena. ( het beeld is overigens 100 jaar geleden gestolen en nooit meer gezien). Hij bouwde Tour Magdala ( de toren van Magdalena) alwaar hij een omvangrijke bibliotheek onderbracht. In het kerkje staan diverse beelden en afbeeldingen van Magdalena.
Wie was zij dan wel ?! Zij is bekend onder de namen: Zuster-bruid,, Zwarte Madonna, Hoge priesteres van Isis, geliefde vrouw van Christus, favoriete discipel, Miriam van Magdala, dochter van Sion en Maria Sophia.’ De naam ‘Magdalena’ of Magdala stamt af van het Hebreeuwse zelfstandige naamwoord magdal (toren).
Kennelijk had zij in het vroege Christendom een hoge status. De Bijbel geeft hiervoor enkele aanwijzingen.

Zo is er onder andere beschreven dat na de wederopstanding van Jezus(Anunaki-Elohim), hij verscheen als eerste aan Maria Magdalena.
Een niet Bijbels manuscript (de Nag Hammadi) werd ontdekt in juni 1945 in Egypte waarin stond beschreven dat de apostel Petrus kennelijk jaloers was op de rol en status van Maria Magdalena.
De psalm/boek beschrijft: “maar Christus hield van haar meer dan van alle andere discipelen en kuste haar vaak op de mond.”  Ook staan er soortgelijke verwijzingen in de “Dode zee rollen”. Het was duidelijk dat Jezus en Maria Magdalena een speciale band hadden. In vele kunstwerken zijn zij samen afgebeeld.

Recentelijk hebben onderzoekers geopperd dat Maria Magdalena diegene was waarvan Jezus hield en dat zij “the gospel of John” heeft geschreven. Eeuwenlang hebben Christenen zich afgevraagd wat de identiteit was van de persoon waarvan Jezus zoveel hield. Traditioneel werd er van uitgegaan dat dit Johannes betrof.
Uitspraken en toespelingen van Johannes wezen in deze richting. Anderen echter beweren dat dit wel eens Maria Magdalena zou kunnen zijn. Deze laatste bewering is binnen het Christendom uiterst omstreden en controversieel. Het is wél de kern van het geheim van de Priorij van Sion.

Er waren 80 psalmen beschreven in het Nieuwe Testament in de oorspronkelijke Bijbel. De psalmen waren beschreven als een soort dagboek van de volgelingen van Jezus, inclusief van Maria Magdalena. Ook Jezus zelf had enkele van deze 80 psalmen geschreven.
Voor een periode van 400 jaar was dit de basis waarop het Christelijk geloof zich ontwikkelde. Toen heeft er iets plaatsgevonden waardoor de Katholieke Kerk besloot de hele Bijbel te herschrijven. Hierbij werden maar liefst 40 psalmen uit de Bijbel geschrapt.
Het betrof psalmen die volgens de kerk niet meer overeenkwamen met de toen geldende denkbeelden over het geloof en Katholicisme. De nu ontbrekende psalmen zijn van onschatbare waarde. In de psalmen wordt o.a. aangegeven dat Jezus zijn “werk” doorgaf aan Maria Magdalena.
Dus niet aan Petrus, die in de herziene versie van de Bijbel de opdracht kreeg het geloof verder uit te dragen. Dit wijst op een Bijbelversie die was herschreven naar de wensen van het Vaticaan en NIET die van Jezus.
Behalve dat de Bijbel werd herschreven zijn er nog wat belangrijke aspecten te noemen. Er zijn veel Psalmen niet opgenomen in onze Bijbel.
De Bijbel was nooit echt één boek. Het proces waarbij de verschillende geschriften werden samengebracht tot één boek, de Bijbel, is goed gedocumenteerd.

In de jaren dat de geschriften die nu deel uitmaken van de Bijbel werden geschreven, gebeurde dat op perkament-rollen. (100 – 200 jaar na Christus)
Het aantal geschriften/perkament-rollen die werden opgenomen in de Bijbel was helemaal afhankelijk van de geloofsgroep.
De Samaritanen erkennen slechts 5 boeken/codexen in hun Bijbel terwijl de Orthodox Ethiopische er 81 heeft.
De Syriers erkennen er 22 en de Katholieken en Protestanten 27.
Er is dus niet één Bijbel maar meerdere versies.
Dat Maria Magdalena, de vrouw van Jezus Christus was, was duidelijk niet wat het Vaticaan wilde horen. Het was dan ook de neergang van Maria Magdalena die door het Vaticaan in gang werd gezet. Uiteindelijk werd zij beschreven als een hoer. Het laagste van het laagste in de ogen van de kerk.

In werkelijkheid was Maria Magdalena van Koninklijke komaf. Dat lees je echter niet meer in de herschreven versie van de Bijbel. De Katholieke kerk was ook verantwoordelijk voor het verheiligen (sorry voor de misschien verkeerde woordkeus) van Jezus Christus. Ook dit deden zij pas 400 jaar na zijn dood op hetzelfde moment dat Maria Magdalena door hun werd getransformeerd van koninklijk tot prostituee.
De argumenten voor de kerk toen waren helder en simpel. Zij konden niet toestaan dat een vrouw de leidende kracht zou worden van een wereldomvattende religie.:o
De kerk herschreef de bijbel zodat Petrus de rechterhand van Jezus was geworden.

De vrouw werd zoveel mogelijk uit de kerk geweerd. Vanaf de tweede eeuw na Christus werd in de christelijke kerken een scheiding doorgevoerd: de mannen voerden de rituelen uit, de vrouwen beleden hun geloof in stilte.
Aan het eind van die eeuw was zelfs dit laatste niet meer toegestaan — de deelname van vrouwen aan de eredienst werd toen geheel verboden.
Elke vrouw die deelnam aan een religieuze handeling werd veroordeeld als een ‘hoer en een heks’.nono AnGel-WinGs.nl
Een mooi voorbeeld van manipulatie van de Bijbel door de kerk is de psalm van Barnabas.
Barnabas was een volgeling van Jezus Christus en oom van de Heilige apostel Marcus.
Hij verkondigde het nieuwe geloof in Palestina en schreef gaandeweg zijn psalmen. Die psalmen werden jaren later nog steeds gebruikt en erkend door de Alexandrische tak van de kerk. Echter in het jaar 325 werd in het concilie van Nicea verordonneerd dat alle kopieën van die psalm vernietigd moesten worden. Degene die een kopie van de Barnabas-psalm in zijn bezit had, moest ter dood worden gebracht.
Gelijktijdig werden de toen algemeen geldende symbolen voor vrouw V en man Λ  omgetoverd tot:

De Heilige Graal werd door Jozef van Aramethia uit Israël weggevoerd en ondergebracht in de omvangrijke Joodse populatie in het zuiden van Frankrijk.
Maria Magdalena reisde samen met haar broer Lazarus. Jozef van Aramethia was een van de rijkste koopmannen van het Midden-Oosten en had zeker de middelen om de reis van Magdalena te bekostigen.

De Heilige Graal (Maria Magdalena) had in Israël/Palestina geboorte gegeven aan twee kinderen. Sarah en Jakobus. De naam Sarah staat in het Hebreeuws voor prinses. De verbastering van SAN REAL naar SANG REAL komt hiermee natuurlijk in een ander daglicht te staan. Jezus was van Koninklijke komaf ( huis van David) alsmede Maria Magdalena.
Hiermee was de bloedlijn van Jezus Christus ontstaan.
Maria Magdalena reisde samen met haar dochter door het Zuiden van Frankrijk, alwaar zij het geloof verkondigden. Nergens ter wereld is een intensievere Magdalena-verering te vinden dan in het Zuiden van Frankrijk.
Jakobus is samen met Jozef van Aramethia naar Engeland gegaan om het geloof uit te dragen. Van zowel Sarah als Jakobus is niet veel bekend. Toch zouden zij voor nakomelingen hebben zorggedragen die de bloedlijn van Christus in zich hield. (RH negatieve bloedlijnen!!!)
Maria Magdalena stierf in het jaar 63 op zestigjarige leeftijd in (het huidige) St. Baume in Zuid-Frankrijk. (Aix-en-Provence)
De schedel van Maria Magdalena is te zien in de Basiliek van Sint Maximan.
maria Basiliek van Sint Maximan - Google zoeken
Tot op de dag van vandaag zijn er veel mensen die in de kerk nog steeds de geur van rozen ruiken. De schedel wordt gepresenteerd in een gouden omhulsel.  De weg naar de Basiliek heet Les Roi Chemin, de weg van de Koning. Volgens anderen ligt zij begraven in de Basiliek Sainte-Marie-Madeleine alwaar een kerk werd gebouwd In 1295 door Charles II van Anjou.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥