...

20 juli 2021

 

Engelen in de bijbel

Grappig natuurlijk hoe de vrouw haar man verteld over een Engel die haar genomen zou hebben?
Of hoor ik nu dingen die er niet zijn?
De vrouw zo van: Ja ik heb niet gevraagd waar hij vandaan kwam, enzo maar ja het was echt een Engel dussssss
Als een vrouw dit heden ten dage zou vertellen aan haar man lacht hij haar vierkant uit en zal hij haar beschuldigen van vreemdgaan.

Ik kan me wel voorstellen dat er ooit vanuit andere dimensies buitenaardsen hier naar toe zijn gekomen.
Aliëns die leken op mensen…
Dat zij ons vooruitgang brachten en dat men hen engelen noemden omdat zij vanuit de hemel kwamen.
Misschien was Jezus ook wel een Aliën…?

Dat deze Engelen zich vermengd hebben met het aardse mensenras, ja dat geloof ik ook wel.

Gezien de rhesus factor bij de mensheid… o.a. ikzelf…
🙂
Maar goed, vandaar angel wings oid…
😉

Maar heel interessant allemaal…
Wie was Satan? Een geschubde aliën?
Wie was God, een aliën in mensengedaante gelijk….
Is de vermenigvuldiging gegaan op menselijke wijze of via inseminatie…
God creëerde de mens naar eigen beeltenis!
Hoe zagen de mensen er uit in die tijd?
Harig etc?
Aapachtigen bv…. kregen zij een vermenging met dit aliën ras?
Waren engelen die oorlog voerden in de hemel, niet gewoon soldaten die vochten in de lucht middels vliegende schotels…
Satan had ook engelen, en God idem…
Wat betekend bv gevallen engelen?
Nou engelen die zonder rede waren, zonder disciplines… gewoonweg zonder grenzen wilden zijn, blijkbaar waren ze anders opgeleid..?
Gevallen betekend dus in zonde vallen!

Some say it's nothing. Others believe it's a message from heaven on a big day for the Roman Catholic Church.   Just hours after Cardinal Jorge Mario Bergoglio made his first appearance as Pope Francis at the Vatican, Florida resident Jodi Guthrie s...

Wie waren God’s zonen en de dochters van de mensen in Genesis 6:1-4?

Vraag: “Wie waren God’s zonen en de dochters van de mensen in Genesis 6:1-4?”

Antwoord: Genesis 6:1-4 vertelt ons: “Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. De zonen van de goden [andere vertalingen: God’s zonen] zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden”. Er zijn verschillende suggesties gedaan over wie die zonen van God waren, en waarom de kinderen die zij hadden met de dochters van de mensen uitgroeiden tot een ras van giganten (het hier gebruikte woord ‘Nephilim’ lijkt op giganten of reuzen te duiden).

De drie voornaamste standpunten over de identiteit van “God’s zonen” zijn (1) dat zij gevallen engelen waren, of (2) dat zij machtige menselijke heersers waren, of (3) dat zij god-erende afstammelingen van Set waren die met kwaadaardige afstammelingen van Kaïn trouwden. Het feit dat in het Oude Testament de zinsnede “zonen van God” altijd op engelen betrekking heeft (Job 1:6; 2:1; 38:7) lijkt standpunt (1) meer gewicht te geven. Een potentieel probleem van (1) is het feit dat Matteüs 22:30 aangeeft dat engelen niet huwen. De Bijbel geeft ons geen reden om te geloven dat engelen een bepaald geslacht hebben of in staat zijn om zich voort te planten. Standpunten (2) en (3) hebben dit probleem niet.

Het zwakke punt van standpunten (2) en (3) is dat gewone menselijke mannen die gewone menselijke vrouwen trouwen niet verklaren waarom hun afstammelingen “giganten” waren of “befaamde helden uit het verre verleden”. Bovendien: waarom zou God besluiten om een Zondvloed over de aarde uit te storten (Genesis 6:5-7) als Hij nooit verboden had dat machtige mannen of afstammelingen van Set met gewone vrouwen of afstammelingen van Kaïn zouden trouwen. Het naderende oordeel in Genesis 6:5-7 is verbonden aan wat er in Genesis 6:1-4 plaatsvond. Alleen het obscene, perverse huwelijk van gevallen engelen met menselijke vrouwen lijkt een dergelijk zwaar oordeel te rechtvaardigen.

"Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature." -- St. Augustine

Het zwakke punt van (1) is dat Matteüs 22:30 zegt: “Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel”. Maar, de zwakte van dit punt kan worden omzeild door op te merken dat de tekst niet zegt dat “engelen niet kunnen trouwen”. In plaats daarvan zegt de tekst dat engelen niet trouwen. Ten tweede refereert Matteüs 22:30 aan de “engelen in de hemel”. Het gaat dus niet over gevallen engelen, die zich niet druk maken om God’s geschapen orde en er actief naar streven om God’s plan te dwarsbomen. Het feit dat God’s heilige engelen niet trouwen of sexuele relaties hebben betekent niet dat dat ook geldt voor Satan en zijn demonen.

Ik geloof dat (1) het meest waarschijnlijke standpunt is. Jazeker, er bestaat een interessante “tegenstrijdigheid” wanneer we zeggen dat engelen geslachtloos zijn en vervolgens beweren dat “God’s zonen” gevallen engelen waren die zich voortplantten met menselijke vrouwen. Maar, hoewel engelen geestelijke wezens zijn (Hebreeën 1:14), toch kunnen zij in een menselijke, lichamelijke vorm verschijnen (Marcus 16:5). De mannen van Sodom en Gomorra wilden sex hebben met de twee engelen die Lot bezochten (Genesis 19:1-5). Het is plausibel dat engelen in staat zijn om een menselijke vorm aan te nemen, zelfs in die mate dat ze menselijke sexualiteit kunnen nabootsen – en mogelijk zelfs kunnen reproduceren. Waarom gevallen engelen dit niet vaker doen? Het lijkt zo te zijn dat God de engelen die deze kwaadaardige zonde begingen gevangen heeft gezet, zodat de andere gevallen engelen niet hetzelfde zouden doen (zoals beschreven in Judas 1:6). Vroege Hebreeuwse vertalers en apocriefe en pseudopigrafische teksten zijn unaniem van mening dat de “zonen van God” uit Genesis 6:1-4 gevallen engelen zijn. Hiermee is het debat verre van afgesloten. Maar het standpunt dat Genesis 6:1-4 handelt over gevallen engelen die met menselijke vrouwen paren heeft een sterke contextuele, grammatische en historische basis.

https://www.gotquestions.org/Nederlands/zonen-van-God.html

 

He loves us!
17. Andere engelen zijn de satan gevolgd in zijn opstand

17.1. De bijbel spreekt over engelen die gezondigd hebben

“Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft” (2 Petrus 2:4)

“engelen die aan hun oorsprong onttrouw werden” (Judas :6)

Er is sprake van engelen, meervoud.

Zonde is ten diepste de verwerping van Gods heerschappij over je leven. Zo is het bij de mensen, zo is het ook bij de engelen die gezondigd hebben. Zonde is opstand tegen God, ongehoorzaamheid. Het is de weigering om als schepsel je plaats onder de schepper in te nemen.

De engelen zijn goed geschapen. Alles wat God ooit geschapen heeft was immers goed (Gen 1:31). Toch lezen we over engelen die gezondigd hebben (2 Petrus 2:4). Dit wijst er op dat een aantal engelen de satan zijn gevolgd in diens hoogmoedige opstand tegen God. (De opstand van de satan is besproken in studie nr. 16 “De zondeval van de satan”)

17.2. De Bijbel zegt dat satan zijn eigen engelen heeft

“ook de draak (de satan) en zijn engelen voerden oorlog” (Openb. 12:7-9)

Hier is sprake van de draak, de satan, en zijn engelen.

Jesus https://www.facebook.com/FenghShuiTradicionalMexico

“het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is” (Matth. 25:41)

Hier is sprake van de duivel en zijn engelen

“daarom is mij (de apostel Paulus), opdat ik mij niet te zeer zou verheffen (opdat ik niet hoogmoedig zou worden vanwege de uitzonderlijke openbaringen die God mij heeft gegeven) een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid” (2 Kor. 12:7-9)

Hier spreekt Paulus over ‘een engel des satans’ die hem pijn in het lichaam bezorgde. Een doorn in het vlees, met vuisten slaan.

Dit liet God toe om hem te beschermen tegen hoogmoed (2 Kor. 12:7). Paulus had grote openbaringen van God gehad (2 Kor. 12:1-7) dat zou hem hoogmoedig hebben kunnen maken. God liet daarom toe dat een engel des satans hem tot op een bepaalde hoogte lastig kon vallen. Dat was een preventieve maatregel van God.
(Voor een uitgebreidere bespreking, klik hier) LINK

Satan heeft dus zijn eigen engelen, boodschappers die voor hem actief zijn in de wereld.

Artist: Blas Gállego

—————————————————————————————————-

Een woord van uitleg over het feit dat deze engel des satans Paulus lastig viel.
Kan overgeslagen worden.

Een engel van de satan sloeg Paulus met vuisten. Dit gebeurde onder Gods toelating. God stelt de grens, bepaalt hoever de satan kan gaan.. De engel kon Paulus wel last bezorgen, maar hem b.v. niet doden of hem ook niet uitschakelen voor zijn taak als apostel. De duivel en de engel van de satan dachten ongetwijfeld dat ze Paulus met hun aktie schade aandeden. God liet het echter toe en gebruikte het ten goede voor Paulus. Hij gebruikte het om Paulus nederig en afhankelijk van Hem te houden. Dit vanwege de grote openbaringen en visioenen die Paulus had meegemaakt. (2 Kor. 12:1-10) Dus in feite beschermde de aktiviteit van de engel des satans Paulus tegen de zonde van hoogmoed.

We zien in de Bijbel dat God dit vaker doet. Hij laat de boze mensen en engelen binnen zekere, door Hem bepaalde grenzen, hun gang gaan. En vervolgens past hij hun boze daden in in de uitvoering van zijn eeuwig raadplan. Als bv. de satan en zijn engelen vooraf zouden hebben begrepen wat de dood van Christus zou bewerken dan zouden zijj nooit de opstandige joodse leiders hebben geinspireerd tot het doden van Jezus.

“En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben”
(1 Kor. 2:8)

Hier is sprake van “de beheersers dezer eeuw”. Dit slaat op de satan en de boze geesten. Ze worden op een andere bijbelplaats ook ‘de wereldbeheersers dezer duisternis’ genoemd (Efeze 6:12). Ze heersen in deze duistere tijd, in deze eeuw.
In deze tekst staat dat zij “De Here der heerlijkheid” hebben gekruisigd. De Here Jezus is de Here der heerlijkheid die gekruisigd is. Hier staat dat de boze machten achter de gevangenneming, de veroordeling en de terechtstelling van de Here Jezus zaten. Zij waren de inspiratiebron op de achtergrond.

“En de satan voer in Judas, genaamd Iskariot, die tot het getal der twaalven behoorde. En hij ging heen en besprak met de overpriesters en hoofdlieden, hoe hij Hem (Jezus) aan hen zou overleveren … en hij zocht een goede gelegenheid om Hem … aan hen over te leveren” (Lucas 22:3)

De satan en zijn engelen zaten dus achter de dood van de Here Jezus. Ze dachten dat ze daarmee God zouden treffen. Terwijl ze in feite door aan de dood van Jezus mee te werken de verlossing van de mensen en hun eigen onttroning en ontwapening bewerkten (Kol. 2:15; Hebr. 2:14).

Psalm 18:16 He sent from on high, he took me;     he drew me out of many waters.

Als ze dat hadden geweten dan zouden ze Jezus niet hebben gekruisigd. “En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zijn van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben”

Lees ook:   Gesprekken voor de geboorte

Ze hebben niet geweten wat het effekt zou zijn.

Hier zie je dat God zelfs boven de boze daden van de mensen staat. Hij kanaliseert het als het ware, stelt de grenzen, en vangt het dan op en past het in in zijn plan.

Van de dood van de Here Jezus wordt gezegd dat deze was naar de bepaalde voorkennis en raad van God. (Hand. 2:23)

Tot zover deze opmerkingen naar aanleiding van de tekst over de engel des satans die Paulus met vuisten sloeg.

——————————————————————————————————–

De hierboven besproken teksten bevestigen dat niet alleen de satan, maar ook andere engelen tegen God in opstand zijn gekomen. Net zoals Eva en Adam de satan zijn gevolgd in zijn opstand tegen God (Gen. 3:1-6), zo is een groep engelen hen op deze weg voorgegaan.

17.3. Satans engelen worden ook boze geesten (demonen) genoemd

demonology. Would be really cool to make some of this lore a part of the story.

Tekens doen erg denken aan reiki symbolen! Wat is reiki dan eigenlijk?
Niemand die het weet…zo zie je maar…

Engelen zijn geesten (Hebr. 1:4). Je hebt de goede engelen, die niet in opstand gekomen zijn, en je hebt de gevallen engelen die wel in opstand gekomen zijn. Deze gevallen engelen worden in de bijbel ook wel boze geesten (demonen) genoemd.

(Voor een nadere bespreking van de boze geesten, verwijs ik naar studie nr. 31 “De boze geesten”)

Satan en zijn engelen zijn onze tegenstanders (1 Perus 5:8,9).

Een voorbeeld van deze tegenstand in de praktijk is hierboven, onder punt 17.2, reeds besproken. Een engel van de satan die Paulus, onder Gods toelating, tot op een bepaalde hoogte, lastig viel.(2 Kor. 12:7).

In Efeze 6:12 wordt gezegd dat wij, als christenen, hebben te worstelen tegen boze geesten.

Boze geesten doen hetzelfde als de engelen van de satan. Er is geen grond om te veronderstellen dat het om twee verschillende groepen zou gaan. Het zijn twee aanduidingen voor dezelfde groep opstandige engelen. Zoals ook de satan verschillende namen heeft: bv. satan, duivel, de boze, de verzoeker, zo worden voor de gevallen engelen verschillende namen gebruikt, boze geesten, onreine geesten, satans engelen.

Satan is Beëlzubel.
De overste der boze geesten (Matth. 12:24)

17.4. Sommige opstandige engelen zijn reeds gebonden anderen niet

Hieronder staan de bijbelgedeelten waarin dit wordt gezegd.

The Lion and the Lamb

“zoals ook onder u valse leraars zullen komen ….. de Heerser die hen gekocht heeft verloochenende …velen zullen hun losbandigheden navolgen … maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig ……Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren, ….. de steden Sodom en Gomorra …. hun losbandige wandel ….vooral hen die begerig naar onreinheid het vlees volgen en (hemelse) heerschappij verachten” (2 Petrus 2:1-10)

Hier is sprake van engelen die nu in ‘de afgrond’ zijn geworpen om hen tot het oordeel te bewaren. Ook voor de zondige engelen komt er dus nog een dag des oordeels, zoals ook uit het volgende bijbelgedeelte (Judas :6), dat hieronder wordt besproken, blijkt.

Deze afgrond is niet de hel zelf. Het is een soort gevangenis. Het verblijf in deze afgrond wordt beschreven als ‘gebonden zijn onder eeuwige banden van duisternis” (Judas :6). In de bijbel staat dat ook de satan gedurende een periode van 1000 jaar in deze afgrond zal worden opgesloten. Daarna wordt hij voor een korte tijd losgelaten om vervolgens definitief in de hel, in de poel die brand van vuur en zwavel, te worden geworpen. (Openbaring 20:1-3, 7-10)

De satan is op dit moment nog niet gebonden en vele van zijn engelen ook dat ook niet. Maar een bepaalde groep van de opstandige engelen is volgens de bijbelgedeelten uit 2 Petrus en Judas nu al opgesloten in de afgrond waar ze bewaard worden tot de dag des oordeels.

Het is dus een misverstand om te denken dat op dit moment de satan en alle boze geesten gebonden zijn. Er staat niet dat ze gebonden zijn en uit al hun activiteiten, die de Bijbel worden beschreven en vermeld, blijkt ook dat ze nog actief zijn. Ik wijs als voorbeeld opnieuw op de engel des satans die Paulus lastig viel (2 Kor. 12:7). (Dit bijbelgedeelte is in het punt hierboven, 17.2, besproken.)

“Er zijn zekere mensen binnengeslopen … goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser … verloochenen. Maar ik wil u te binnen brengen …dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achterna gelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur. Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden” (Judas :1-8)

Hier is sprake van engelen “die hun oorsprong ontrouw werden” en die “hun eigen woning verlieten”. Deze engelen worden bewaard tot de dag des oordeels, tot “de grote dag”. Ze worden bewaard ‘onder donkerheid’.

Uit deze twee bijbelgedeelten Judas :6-8 en 2 Petrus 2:4 valt op te maken dat het hier om een speciale groep van de opstandige engelen gaat. Van deze engelen wordt gezegd dat ze nu al gebonden zijn.

——————————————————————————————————

12x24 Acrylic Angel Wings on Gallery by HannahLanePaintings, $435.00

Een woord van uitleg over de precieze zonde die deze engelen hebben bedreven, waarom God ze nu al opgesloten heeft. (Kan overgeslagen worden)

In de 2 Petrus 2 en Judas, de bijbelgedeelten die hierboven zijn besproken, wordt gewaarschuwd tegen ‘zekere mensen die binnengeslopen waren’ in de gemeenten. Ze deden zich voor als christenen. Ze waren binnengeslopen. Stiekem, onopgemerkt waren ze de kring van de christenen binnengekomen. Ze brachten een leer waardoor de genade van de Here Jezus in losbandigheid werd veranderd. Daarom waarschuwden Judas en Petrus tegen hen. In hun waarschuwing wijzen ze op verschillend voorbeelden die illustreren dat niemand zich ongestraft kan overgeven aan losbandigheid. Het eerste voorbeeld zijn de engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden. Het tweede voorbeeld zijn de steden Sodom en Gomorra. Petrus geeft nog een derde voorbeeld, de situatie van de mensen voordat de zondvloed kwam.

De zonde waar het hier speciaal om gaat is seksuele losbandigheid. En in het bijzonder onnatuurlijke seks. Seks tussen mensen van hetzelfde geslacht, en naar alle waarschijnlijkheid seks tussen mens en engel.

Judas.

“zekere mensen die de genade van onze God in losbandigheid veranderen” (1:4)
“engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden … zoals Sodom en gomorra die op gelijke wijze als genen (als die engelen en de valse leraren) haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achterna gelopen zijn” (1:6,7)
“bezoedelen hun vlees” (1:8)

2 Petrus 2.

St. Michael

“valse profeten” (2:1)
“hun losbandigheden” (2:2)
“engelen die gezondigd hadden” (2:4)
“Sodom en Gomorra .. de losbandige wandel dier zedelozen” (2:6.7)

Judas spreekt over het “het nalopen van ander vlees” (Judas 1:7). Dit zegt hij over Sodom en Gomorra en over die bepaalde groep engelen. Beide groepen zijn ‘ander vlees’ nagelopen.

Uit het bijbelse verslag over Sodom en Gomorra blijkt dat de mannen van de stad gemeenschap wilden hebben met de twee mannen (met de twee engelen) die bij Lot logeerden. Homoseksueel gedrag. Nog gepaard met geweld ook, verkrachting.

“Zij, de twee engelen, hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd. En zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng heb bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben.” (Gen 19:8.9)

Dit is een duidelijk voorbeeld van het botvieren van hoererij, het ongebrijdeld toegeven aan zondige seksuele begeerten.

Zowel Petrus als Judas maken stellen in hun brieven dit gedrag van de mannen van Sodom op één lijn met het gedrag van de engelen die hun oorsprong ontrouw werden en met het gedrag van de valse leraren die de gemeenten waren binnen gedrongen.
Net als de mannen van Sodom zijn ook die engelen, en waarschijnlijk ook de losbandige valse leraren en hun volgelingen, ‘ander vlees’ nagelopen. Hebben ze zich bezondigd aan tegennatuurlijke seks.

In Genesis 6 werpt licht op het bovenstaande:

“Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen wie zij maar verkozen. …. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden, dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam” (Genesis 6:1-4)

Hier is sprake van ‘de zonen Gods’. In het Oude Testament worden gelovigen nooit ‘zonen Gods’ genoemd. Wel worden de engelen ‘de zonen Gods’ genoemd (Job 1:6, 2:1, 38:7).

Er wordt in Genesis 6 een verschil gemaakt tussen ‘de zonen Gods’ en ‘de dochters der mensen.’ Het is niets bijzonders als de zonen der mensen zich vrouwen nemen uit de dochters der mensen. Zo is het de gehele geschiedenis der mensheid gegaan. Hier is iets anders aan de hand. Iets uitzonderlijks. Hier nemen de zonen Gods zich vrouwen uit de dochters der mensen. Het gevolg van het feit dat de zonen Gods vrouwen namen uit de dochters der mensen was dat er reuzen werden geboren, geweldigen.

Dit is de meest overtuigende uitleg van het bijbelgedeelte. Alhoewel deze uitleg niet met dwingende noodzaak kan worden bewezen. De aanwijzingen zijn erg sterk.

God heeft de groep engelen die zich hieraan hebben bezondigd nu reeds opgesloten. Door hun gedrag gingen ze rechtstreeks in tegen Gods scheppingsorde.

Tot zover de bespreking van de speciale zonde van deze engelen.

Beautiful warrior. .:Raphael-adv:. by *EVentrue on deviantART

——————————————————————————————————-

Er is dus een groep gevallen engelen, waaronder de satan, die nog vrij is en er is een groep gevallen engelen die nu reeds gebonden zijn.

17.4. Er zijn veel boze geesten, er zijn veel engelen van de satan

Uit de bijbel kunnen we opmaken dat er veel boze geesten moeten zijn. Er is zelfs sprake van een mens die bezeten was door een legioen engelen (Marcus 5:10). Een Romeins legioen bestond uit ongeveer 6000 manschappen. Overal kwam de Here Jezus door boze geesten gekwelde en overweldigde mensen tegen.

De boze geesten zijn de vijanden van de christenen, ze zijn verspreid over de gehele wereld. Hun verspreiding over de gehele wereld blijkt ook uit het feit dat we over de gehele wereld occultisten vinden, tovenaars, waarzeggers. Via de activiteiten van de boze geesten houdt de satan de wereld onder controle. Daar heeft satan heel wat boze geesten voor nodig.

(Voor een bespreking van het occulte, zie studie nr. 45 “Het occulte”
Voor een studie over de boze geesten, zie studie nr. 31 “De boze geesten”)

In Openbaring 12:4 is een aanwijzing dat een derde deel van de engelen satan in zijn opstand is gevolgd.
https://www.internetbijbelschool.nl/transfer/basleng17.htm

Archangel Michael

Geweldige belgenwebsite moet je lezen!
https://users.belgacom.net/gc674645/nl/heaven/sexinhev.htm

https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2011/03/waarom-schiep-god-de-heer-jezus-seks.html

Ook bizar dit…

https://books.google.nl/books?id=0GOdWvCwGq4C&pg=PT326&lpg=PT326&dq=engelen+seks+met+mensen&source=bl&ots=84Hzcq0jtz&sig=GUYB0SPWMMLvmcV1wzf3-nbLwjM&hl=nl&sa=X&ei=jB15VISXO4jePdrfgNAF&redir_esc=y#v=onepage&q=engelen%20seks%20met%20mensen&f=false

Gerelateerde berichten


fethiye escort adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.escortperl.com

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com