web analytics
11:11 Dubbele getallen
GeschiedenisRH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

Hoe zag Jezus eruit volgens de bijbel

Hoe Jezus eruit zag, hoe hij was…ooit

Post your Prayer Requests on #Instapray. Pray with the whole world ----> www.instapray.com

Ik heb wat plaatjes uitgezocht, met mijn idee, hoe hij er uitzag ooit in mijn kinderfantasie dan hé?! 🙂
Op de kleuterschool spraken ze dagelijks over meneer  Here Jezus die een kindervriend was…nou die zag er dan voor mij dus zo uit.

Een vriendelijke goede man die verdriet had om dat wat verkeerd ging, maar kon vergeven en bovendien liefhad…alles gewoon liefhad!
Als je onderstaande gaat lezen vanuit het perspectief Anunnaki lees je andere dingen dan men waarneemt via een bijbels geloof. Ik dacht als kind dat moet een lachende man zijn..een mooie man… Geen doorsnee man.

Openbaring 1:15 ESV
Zijn voeten waren als gepolijst brons, verfijnd in een oven, en zijn stem klonk als het gebrul van vele wateren. (Een gebruind persoon, getint dus als in bronskleurig)

Daniel 10: 5-6 ESV
Ik hief mijn ogen op en keek, en zie, een man gekleed in linnen, met een riem van fijn goud van Uphaz om zijn middel. Zijn lichaam was als beryl (Lichtbruin dus), zijn gezicht als de verschijning van bliksem (opvallend), zijn ogen als vlammende fakkels, zijn armen en benen als de glans van gepolijst brons (Een mooie glans op de huid) en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte.

Ezechiël 40: 3 ESV
Toen hij mij daar bracht, zie, er was een man wiens uiterlijk leek op brons, met een linnen koord om zijn middel en een meetriet in zijn hand. En hij stond in de poort.

Lewis from Kassidy, painted with soft pastel on Sansfix paper. all images © Margaret Ferguson Fine Art

1 Korinthiërs 11:14 ESV
Leert de natuur je zelf niet dat als een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is,

  • 😀 prachtig toch?

Genesis 49: 10-12 ESV
De scepter zal niet van Juda vertrekken, noch de staf van de heerser van tussen zijn voeten, totdat eerbetoon aan hem komt; en hem zal de gehoorzaamheid der volken zijn. Hij bindt zijn veulen aan de wijnstok en het veulen van zijn ezel aan de uitgelezen wijnstok, hij heeft zijn kledingstukken in wijn gewassen en zijn gewaad in het bloed van druiven ( paars?). Zijn ogen zijn donkerder dan wijn (roodbruin?) en zijn tanden witter dan melk.

Matthew 28: 3 ESV
Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw.

John 1:14 ESV
En het Woord werd vlees en woonde onder ons, en we hebben zijn glorie gezien, glorie als van de enige Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid.

John 4:24 ESV
God is geest, en degenen die hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid. ‘

Hebreeën 1:14 ESV
Zijn niet alle dienende geesten uitgezonden om te dienen ter wille van degenen die het heil zullen erven?

Ezekiel 1: 26-28 ESV
En boven de uitgestrektheid boven hun hoofden was de gelijkenis van een troon, lijkend op saffier; (UFO) en gezeten boven de gelijkenis van een troon was een gelijkenis met een menselijk uiterlijk. En opwaarts gezien wat zijn heup leek, zag ik als het ware glimmend metaal, alsof het vuur rondom omsloten was. En naar beneden van wat zijn uiterlijk leek, zag ik als het ware het uiterlijk van vuur, en er was helderheid om hem heen. Zoals het uiterlijk van de boog die in de wolk is op de dag van regen, zo was het uiterlijk van de helderheid rondom. Dat was de verschijning van de gelijkenis van de glorie van de Heer . En toen ik het zag, viel ik op mijn gezicht en hoorde ik de stem van iemand die sprak.

Openbaring 1: 1-20 ESV
De openbaring van Jezus Christus, die God hem gaf om zijn dienstknechten de dingen te tonen die binnenkort moeten plaatsvinden. Hij maakte het bekend door zijn engel naar zijn dienaar Johannes te sturen, die getuigde van het woord van God en van het getuigenis van Jezus Christus, zelfs aan alles wat hij zag. Gezegend is degene die de woorden van deze profetie hardop voorleest, en gezegend zijn zij die horen en houden wat erin staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven kerken die in Azië zijn: genade aan u en vrede van hem die is en wie was en die zal komen, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de heerser der koningen op aarde. Aan hem die van ons houdt en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed …

Hebreeën 4:12 ESV
Want het woord van God is levend en actief, scherper dan enig tweesnijdend zwaard, doordringend tot de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het onderscheiden van de gedachten en bedoelingen van het hart.

Kolossenzen 1:16 ESV
Want door hem zijn alle dingen geschapen, in hemel en op aarde, zichtbaar en onzichtbaar, of het nu tronen of heerschappijen of heersers of autoriteiten zijn – alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen.

Efeziërs 2:10 ESV
Want wij zijn zijn vakmanschap, geschapen in Christus Jezus voor goede werken, die God van tevoren heeft voorbereid, dat we erin moeten wandelen.

1 Corinthians 10:13 ESV
Geen enkele verleiding heeft u overvallen die de mens niet gemeen heeft. God is trouw, en hij zal je niet laten verleiden tot boven je mogelijkheden, maar met de verleiding zal hij ook de manier van ontsnappen bieden, zodat je het kunt verdragen.

Jesaja 9: 6 ESV
Want ons is een kind geboren, ons is een zoon gegeven; en de regering zal op zijn schouder zijn, en zijn naam zal Wonderbare Raadgever worden genoemd, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (ENKI?)

1 Chronicles 16:11 ESV
Zoek de Heer en zijn kracht; zoek voortdurend naar zijn aanwezigheid!

Leviticus 19:27 ESV
Je zult het haar op je slapen niet afronden of de randen van je baard beschadigen.

Openbaring 19: 6 ESV
Toen hoorde ik wat de stem leek van een grote menigte, zoals het gebrul van vele wateren en zoals het geluid van machtige donderslagen, schreeuwend: “Halleluja! Want de Heer, onze God, de Almachtige regeert.

Jesaja 55: 8-9 ESV
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, noch zijn uw wegen mijn wegen, verklaart de Heer . Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

1 Johannes 3: 2 ESV
Geliefden, we zijn nu Gods kinderen en wat we zullen zijn is nog niet verschenen; maar we weten dat wanneer hij verschijnt, we net als hem zullen zijn, omdat we hem zullen zien zoals hij is.

Johannes 3: 8 ESV
De wind waait waar hij wil en je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar het vandaan komt of waar het naartoe gaat. Zo is het met iedereen die uit de Geest is geboren. ‘

Psalm 23: 1-6 ESV
Een psalm van David. De Heer is mijn herder; Ik zal niet willen. Hij laat me in groene weiden liggen. Hij leidt me langs stille wateren. Hij herstelt mijn ziel. Hij leidt mij op paden van rechtvaardigheid omwille van zijn naam. Ook al loop ik door de vallei van de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want je bent met mij; je hengel en je staf, ze troosten me. U bereidt een tafel voor mij voor in aanwezigheid van mijn vijanden; je zalft mijn hoofd met olie; mijn kopje loopt over. …

Lees ook eens:   Seks tussen verschillende menselijke soorten beïnvloedt de hedendaagse gezondheid

I Am the Way

 

Luke 2: 1-52 ESV
In die dagen ging een besluit uit van Caesar Augustus dat de hele wereld zou moeten worden geregistreerd. Dit was de eerste registratie toen Quirinius gouverneur van Syrië was. En alles werd geregistreerd, elk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, van de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad David, die Bethlehem wordt genoemd, omdat hij uit het huis en geslacht van David was om te worden geregistreerd bij Maria, zijn verloofde, die met kind. …

Isaiah 45:12 ESV
Ik maakte de aarde en schiep de mens daarop; het waren mijn handen die de hemel uitstrekten, en ik beval hun hele leger.

1 Samuel 16: 7 ESV
Maar de Heer zei tegen Samuël: ‘Kijk niet naar zijn uiterlijk of naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Want de Heer ziet niet zoals de mens ziet: de mens kijkt naar de uiterlijke verschijning, maar de Heer kijkt naar het hart. ‘

Openbaring 4: 8 ESV
En de vier levende wezens, elk met zes vleugels, zijn vol van ogen rondom en binnen en dag en nacht zeggen ze nooit op te zeggen: “Heilig, heilig, heilig, is de Almachtige Heer God, die was en is en is is om te komen! ”

1 Peter 5: 7 ESV
Al je zorgen op hem werpen, omdat hij voor je zorgt.

Christ Portrait 5x7 print

Ephesians 3:20 ESV
Nu voor hem die in staat is om veel meer te doen dan alles wat we vragen of denken, volgens de kracht die in ons werkt,

Handelingen 4:12 ESV
En er is redding in niemand anders, want er is geen andere naam onder de hemel gegeven onder de mensen waardoor we gered moeten worden. ‘

John 1: 1 ESV
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Romeinen 10: 9 ESV
Omdat, als je met je mond belijdt dat Jezus Heer is en in je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, je zult worden gered.

2 Chronicles 16: 9 ESV
Want de ogen van de Heer rennen heen en weer over de hele aarde om krachtige steun te geven aan hen wier hart onberispelijk tegenover hem is. Je hebt dit dwaas gedaan, want vanaf nu zul je oorlogen hebben. ‘

John 1: 3 ESV
Alle dingen werden door hem gemaakt, en zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt werd.

#MyChristJesus #HeavenOnEarth

Matthew 28:18 ESV
En Jezus kwam en zei tegen hen: “Alle autoriteit in hemel en op aarde is mij gegeven.

Matthew 18:10 ESV
“Zorg dat je een van deze kleintjes niet veracht. Want ik zeg je dat hun engelen in de hemel altijd het gezicht zien van mijn Vader die in de hemel is.

Hebreeën 12: 2 ESV
Kijkend naar Jezus, de stichter en vervolger van ons geloof, die voor de vreugde die hem werd voorgehouden het kruis verdroeg, de schande verachtend, en zit aan de rechterhand van de troon van God.

Hebreeën 1: 3 ESV
Hij is de uitstraling van de glorie van God en de exacte afdruk van zijn aard, en hij steunt het universum door het woord van zijn macht. Nadat hij de zonden had gereinigd, ging hij aan de rechterhand van de majesteit zitten,

Johannes 5:18 ESV
Dit was de reden waarom de Joden des te meer probeerden om hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar hij zelfs God zijn eigen Vader noemde en zichzelf gelijk stelde aan God.

1 Johannes 1: 9 ESV
Als we onze zonden belijden, is hij trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

1 Peter 3: 3-4 ESV
Laat uw versiering niet uitwendig zijn – het vlechten van haar en het aantrekken van gouden sieraden of de kleding die u draagt ​​- maar laat uw versiering de verborgen persoon van het hart zijn met de onvergankelijke schoonheid van een zachte en rustige geest, die in Gods zicht is erg kostbaar.

FCGCT Commentary: We are moving from the mind, to the Heart... not the balancing of the two. The mind conflicts with the Heart, and is the cause for imbalance, pain, fear, suffering and more. It is the Heart and Brain which work in harmony together. The mind... the ego, blocks the Heart, as it Edges God Out. #5DDailyUpdates #ascendedmasters #ascensionandspirituality #BodyandSoulHealing #consciousness #Sananda #Yeshua

 

"When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, "Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west, and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But many Israelites-those for whom the kingdom was prepared-will be thrown outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth." Matthew 8:10-12

Openbaring 19: 11-16 ESV
Toen zag ik de hemel geopend en zie, een wit paard! Degene die erop zit wordt Trouw en Waar genoemd, en in rechtvaardigheid oordeelt en voert hij oorlog. Zijn ogen zijn als een vlam van vuur, en op zijn hoofd zijn vele diademen, en hij heeft een naam geschreven die niemand kent behalve hijzelf. Hij is gekleed in een gewaad gedoopt in bloed, en de naam waarmee hij wordt genoemd is het Woord van God. En de legers van de hemel, gerangschikt in fijn linnen, wit en puur, volgden hem op witte paarden. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de natiën neer zal slaan, en hij zal hen regeren met een ijzeren staf. Hij zal de wijnpers van de woede van de toorn van de Almachtige God betreden. …

Hebreeën 1: 6 ESV
En nogmaals, wanneer hij de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: “Laat alle engelen van God hem aanbidden.”

Matthew 17: 1-27 ESV
En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes zijn broer met zich mee en leidde hen zelf een hoge berg op. En hij was voor hen getransfigureerd en zijn gezicht scheen als de zon, en zijn kleren werden wit als licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia met hem te praten. En Petrus zei tegen Jezus: “Heer, het is goed dat we hier zijn. Als je wilt, zal ik hier drie tenten maken, een voor jou en een voor Mozes en een voor Elia. ‘Hij sprak nog toen, zie, een heldere wolk hen overschaduwde en een stem van de wolk zei:’ Dit is mijn geliefde Zoon, met wie ik heel tevreden ben; luister naar hem.” …

Jesaja 6: 1-13 ESV
In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heer op een troon zitten, hoog en verheven; en de trein van zijn mantel vulde de tempel. Boven hem stond de serafijn. Elk had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn gezicht en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe en zei: ‘Heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen; de hele aarde is vol van zijn glorie! ‘En de fundamenten van de drempels beefden bij de stem van hem die riep, en het huis was gevuld met rook. En ik zei: “Wee mij! Want ik ben verloren; want ik ben een man van onreine lippen, en ik woon in het midden van een volk van onreine lippen; want mijn ogen hebben de koning gezien, de heer der heerscharen! ”…

Lees ook eens:   Metaalbibliotheek van Ecuador: tijdcapsule van oude astronauten met gedetailleerde instructies voor de mensheid?

Colossians 3:12 ESV
Trek dan aan, als Gods uitverkorenen, heilige en geliefde, barmhartige harten, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld,

1 Corinthians 11: 1 ESV
Wees navolgers van mij, zoals ik van Christus ben.

Romeinen 1: 21-24 ESV
Want hoewel ze God kenden, eerden ze hem niet als God of bedankten ze hem, maar ze werden zinloos in hun denken en hun dwaze harten werden verduisterd. Ze beweerden wijs te zijn, werden dwazen en verruilden de glorie van de onsterfelijke God voor beelden die op sterfelijke mensen en vogels en dieren en kruipende dingen leken. Daarom gaf God hen op in de lusten van hun hart tot onzuiverheid, tot oneer van hun lichamen onderling,

mooi

John 20:29 ESV
Jezus zei tegen hem: “Heb je geloofd omdat je me hebt gezien? Gezegend zijn zij die het nog niet hebben gezien en toch hebben geloofd. ‘

1 Timothy 2: 5 ESV
Want er is één God, en er is één middelaar tussen God en mensen, de man Christus Jezus,

Matthew 18:20 ESV
Want waar twee of drie in mijn naam zijn verzameld, daar ben ik onder hen. ‘

Openbaring 20:11 ESV
Toen zag ik een grote witte troon en hij die erop zat. Vanuit zijn aanwezigheid vluchtten aarde en lucht weg, en er werd geen plaats voor hen gevonden.

Openbaring 14: 2 ESV
En ik hoorde een stem uit de hemel als het gebrul van vele wateren en als het geluid van luide donder. De stem die ik hoorde was als het geluid van harpisten die op hun harpen spelen,

Openbaring 4: 1-5: 14 ESV
Hierna keek ik en zie, er stond een deur open in de hemel! En de eerste stem, die ik als een bazuin tegen mij had horen spreken, zei: “Kom hierheen en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren.” Onmiddellijk was ik in de Geest en zie, een troon stond in de hemel, met iemand op de troon gezeten. En hij die daar zat, zag eruit als jaspis en carneool, en rond de troon was een regenboog die het uiterlijk had van een smaragd. Rond de troon waren vierentwintig tronen, en op de tronen zaten vierentwintig oudsten, gekleed in witte gewaden, met gouden kronen op hun hoofden. Van de troon kwamen bliksemflitsen en gerommel en donderslagen, en voor de troon brandden zeven toortsen van vuur, die de zeven geesten van God zijn, …

Hebreeën 12: 12-29 ESV
Til daarom uw hangende handen op en versterk uw zwakke knieën en maak rechte paden voor uw voeten, zodat wat kreupel is niet uit gewricht wordt gehaald, maar eerder wordt genezen. Streef naar vrede met iedereen en naar de heiligheid zonder welke niemand de Heer zal zien. Zorg ervoor dat niemand nalaat de genade van God te verkrijgen; dat geen “wortel van bitterheid” opspringt en problemen veroorzaakt, en daardoor velen verontreinigd raken; dat niemand seksueel immoreel of onheilig is zoals Esau, die zijn geboorterecht verkocht voor een enkele maaltijd. …

Philippians 1: 6 ESV
En ik ben hier zeker van, dat hij die een goed werk in jou begon, het op de dag van Jezus Christus zal voltooien.

Galaten 2: 11-21 ESV
Maar toen Cephas naar Antiochië kwam, stelde ik hem tegenover zijn gezicht, omdat hij veroordeeld stond. Want voordat bepaalde mannen van Jakobus kwamen, at hij met de heidenen; maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en scheidde zich af, uit angst voor de besnijdenispartij. En de rest van de Joden handelde hypocriet met hem mee, zodat zelfs Barnabas door hun hypocrisie op een dwaalspoor werd gebracht. Maar toen ik zag dat hun gedrag niet in overeenstemming was met de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Cephas vóór hen: “Als u, hoewel een Jood, als een heiden leeft en niet als een Jood, hoe kunt u de heidenen dan dwingen om als Joden te leven? ‘Wij zijn zelf Joden van geboorte en geen heidense zondaars; …

Handelingen 6: 14-15 ESV
Want we hebben hem horen zeggen dat deze Jezus van Nazareth deze plaats zal vernietigen en de gewoonten zal veranderen die Mozes ons heeft gegeven. ‘En starend naar hem, zagen allen die in de raad zaten dat zijn gezicht was als het gezicht van een engel.

Johannes 20:28 ESV
Thomas antwoordde hem: “Mijn heer en mijn God!”

John 13:35 ESV
Hierdoor zullen alle mensen weten dat jullie mijn discipelen zijn, als jullie liefde voor elkaar hebben. ‘

Johannes 5:24 ESV
Echt, echt, ik zeg je, wie mijn woord hoort en gelooft dat hij die mij heeft gezonden, eeuwig leven heeft. Hij komt niet in het oordeel, maar is overgegaan van dood in leven.

Luke 24:39 ESV
Zie mijn handen en voeten, dat ik het zelf ben. Raak me aan en zie. Want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals je ziet dat ik heb. ‘

Mark 10:27 ESV
Jezus keek naar hen en zei: “Bij de mens is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk met God. ‘

Mark 9: 1-50 ESV
En hij zei tegen hen: “Waarlijk, ik zeg u, er zijn hier sommigen die de dood niet zullen smaken totdat zij het koninkrijk van God zien nadat het met kracht is gekomen.” En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus met zich mee en John, en leidden hen alleen een hoge berg op. En hij was voor hen getransfigureerd en zijn kleding werd stralend, intens wit, zoals niemand op aarde ze kon bleken. En er verscheen hun Elia met Mozes en zij spraken met Jezus. En Petrus zei tegen Jezus: “Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten maken, een voor u en een voor Mozes en een voor Elia. ”…

Matthew 28: 1-20 ESV
Nu na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag van de week, gingen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf. En zie, er was een grote aardbeving, want een engel van de Heer daalde neer uit de hemel en kwam en rolde de steen terug en ging erop zitten. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. En uit angst voor hem beefden de bewakers en werden als dode mannen. Maar de engel zei tegen de vrouwen: ‘Wees niet bang, want ik weet dat je Jezus zoekt die gekruisigd is. …

Embedded image permalink

Habakkuk 3: 1-19 ESV
Een gebed van Habakuk, de profeet, volgens Shigionoth. O Heer , ik heb het verslag van u gehoord, en uw werk, o Heer , vrees ik. In het midden van de jaren herleef het; in het midden van de jaren maak het bekend; onthoud genade. God kwam van Teman en de Heilige van de berg Paran. Zijn pracht bedekte de hemel en de aarde was vol lof. Selah Zijn helderheid was als het licht; stralen flitsten uit zijn hand; en daar versluierde hij zijn kracht. Vóór hem ging de pest, en de pest volgde hem. …

Lees ook eens:   Nucleaire ramp op Mars?

Daniel 7: 1-8: 27 ESV
In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babylon, zag Daniel een droom en visioenen van zijn hoofd terwijl hij in zijn bed lag. Toen schreef hij de droom op en vertelde de som van de zaak. Daniël verklaarde: ‘Ik zag’ s nachts in mijn visioen en zie, de vier winden van de hemel brachten de grote zee in beweging. En vier grote beesten kwamen uit de zee, verschillend van elkaar. De eerste was als een leeuw en had adelaarsvleugels. Toen ik keek, werden zijn vleugels eruit geplukt en het werd van de grond getild en op twee benen gezet als een man, en de geest van een man werd eraan gegeven. En zie, nog een beest, een tweede, als een beer. Het stond aan één kant omhoog. Het had drie ribben in zijn mond tussen zijn tanden; en er werd gezegd: ‘Sta op, verslind veel vlees.’ …

Jeremia 23: 28-29 ESV
Laat de profeet die een droom heeft de droom vertellen, maar laat hem die mijn woord heeft mijn woord getrouw spreken. Wat heeft stro gemeen met tarwe? verklaart de Heer . Is mijn woord niet als vuur, verklaart de Heer , en als een hamer die de rots in stukken breekt?

Isaiah 51: 1-52: 15 ESV
“Luister naar mij, u die gerechtigheid nastreeft, u die de Heer zoekt : kijk naar de rots waaruit u bent gehouwen, en naar de steengroeve waaruit u bent gegraven. Zie op uw vader Abraham en op Sara die u droeg; want hij was er maar één toen ik hem riep, zodat ik hem kon zegenen en vermenigvuldigen. Want de Heer troost Sion; hij troost al haar verwoeste plaatsen en maakt haar wildernis als Eden, haar woestijn als de tuin van de Heer; vreugde en blijdschap zullen in haar gevonden worden, dankzegging en de stem van het lied. “Geef aandacht aan mij, mijn volk, en luister naar mij, mijn natie; want een wet zal van mij uitgaan, en ik zal mijn gerechtigheid tot licht stellen voor de volken. Mijn gerechtigheid nadert, mijn heil is uitgegaan en mijn armen zullen de volken oordelen; de kustgebieden hopen op mij en op mijn arm wachten zij. …

2 Chronicles 7: 13-14 ESV
Wanneer ik de hemel sluit zodat er geen regen is, of de sprinkhaan beveel om het land te verslinden, of pestilentie onder mijn volk te sturen, als mijn mensen die bij mijn naam worden genoemd zichzelf vernederen, en bid en zoek mijn gezicht en keer af van hun slechte wegen, dan zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land genezen.

Deuteronomy 33:27 ESV
De eeuwige God is je woonplaats en daaronder zijn de eeuwige armen. En hij stak de vijand voor je uit en zei: Vernietig.

Openbaring 21: 1-27 ESV
Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, voorbereid als een bruid die voor haar man was versierd. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: “Zie, de woonplaats van God is bij de mens. Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn als hun God. Hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch zal er rouw, noch huilen, noch pijn meer zijn, want de vroegere dingen zijn voorbijgegaan. “En hij die op de troon zat, zei:” Zie, ik maak alle dingen nieuw. ‘Ook zei hij:’ Schrijf dit op, want deze woorden zijn betrouwbaar en waar. ‘…

Galaten 5:22 ESV
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw,

Guiding Light (14x17 Framed Art) - Deseret Book

1 Corinthians 13: 1-13 ESV
Als ik spreek in de tongen van mensen en van engelen, maar geen liefde heb, ben ik een luidruchtige gong of een rinkelend bekken. En als ik profetische krachten heb, en alle mysteries en alle kennis begrijp, en als ik alle vertrouwen heb, om bergen te verwijderen, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik alles weggeef wat ik heb, en als ik mijn lichaam overgeef om te verbranden, maar geen liefde heb, win ik niets. Liefde is geduldig en vriendelijk; liefde is niet jaloers op; het is niet arrogant of onbeleefd. Het staat niet op zijn eigen manier; het is niet prikkelbaar of haatdragend; …

Romeinen 12: 2 ESV
Wees niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word getransformeerd door de vernieuwing van je geest, zodat je door te testen kunt onderscheiden wat de wil van God is, wat goed en acceptabel en perfect is.

Handelingen 2:38 ESV
En Petrus zei tegen hen: “Bekeert u en laat u dopen in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Handelingen 1: 8 ESV
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op u is gekomen, en u zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria, en tot het einde van de aarde. ‘

Johannes 14: 1-31 ESV
“Laat uw harten niet verontrust worden. Geloof in God; geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als het niet zo was, zou ik je dan gezegd hebben dat ik een plek voor je ga bereiden? En als ik een plaats voor je ga bereiden, zal ik terugkomen en je naar mezelf brengen, zodat ik ook ben waar ik ben. En u weet de weg naar waar ik heen ga. ‘Thomas zei tegen hem:’ Heer, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen we de weg weten? ”…

John 3: 3 ESV
Jezus antwoordde hem: “Waarlijk, waarlijk, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw wordt geboren, kan hij het koninkrijk van God niet zien.”

Nummers 23:19 ESV
God is niet de mens, dat hij zou liegen, of een mensenzoon, dat hij van gedachten zou veranderen. Heeft hij gezegd en zal hij het niet doen? Of heeft hij gesproken en zal hij het niet vervullen?

Leviticus 21:10 ESV
“De priester die de baas is onder zijn broers, op wiens hoofd de zalfolie wordt gegoten en die is ingewijd om de kleding te dragen, zal het haar van zijn hoofd niet laten hangen of zijn kleding scheuren.

Genesis 1:27 ESV
Dus schiep God de mens naar zijn eigen beeld, naar het beeld van God schiep hij hem; mannelijk en vrouwelijk creëerde hij ze.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥