web analytics

Sterfgevallen door Covid-19 vaccin – Klokkenluider in verpleeghuis Berlijn spreekt zich uit

..binnen vier weken na de eerste vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin stierven acht van de 31 senioren die aan dementie leden maar in goede lichamelijke conditie waren volgens hun leeftijd vóór de vaccinatie. De eerste dood vond plaats na slechts zes dagen en vijf andere senioren stierven ongeveer 14 dagen na vaccinatie.

Voor het eerst is er een ooggetuigenverslag van een Berlijns verpleeghuis over de situatie na de vaccinatie. Het komt uit het bejaardentehuis AGAPLESION Bethanien Havelgarten in Berlijn-Spandau. Daar stierven binnen vier weken na de eerste vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin Comirnaty acht van de 31 senioren, die aan dementie leden maar in goede lichamelijke conditie waren volgens hun leeftijd vóór de vaccinatie. De eerste dood vond plaats na slechts zes dagen en vijf andere senioren stierven ongeveer 14 dagen na vaccinatie.

De eerste symptomen van de ziekte waren al kort na de vaccinatie verschenen. Uit de beschikbare informatie tot 2020News zijn de patiënten niet naar behoren geïnformeerd over de risico’s van dit vaccin. Een van de redenen is dat er geen gedetailleerde informatie is verstrekt over de nieuwheid van dit mRNA-vaccin, dat slechts voorwaardelijk is gecertificeerd in de Europese Unie.

Advocaat Viviane Fischer en Attorney at Law Dr. Reiner Füllmich van de Corona Comité sprak in een video-interview met de klokkenluider over hoe dichter omstandigheden van de vaccinatie, de symptomen die zich hebben voorgedaan en de verschillende aard van de sterfgevallen in tijdelijk verband met de vaccinatie .

Op 3 januari 2021 waren 31 vrouwelijke en mannelijke bewoners van de afdeling dementie “begane grond/beschermde ruimte” ingeënt met Comirnaty . Verwanten van nog eens drie senioren hadden bezwaar gemaakt tegen vaccinatie, en twee bewoners waren in terminale zorg, dus er werd geen vaccinatie gegeven.

De bewoners van deze afdeling zijn zeer actieve, ‘zelfverdediging’ dementiepatiënten die fysiek in goede conditie zijn. Ze mogen de hele dag vrij rondlopen op de afdeling. De dag voor de vaccinatie waren de 31 gevaccineerde personen allemaal in goede gezondheid. Een paar dagen eerder hadden ze allemaal negatief getest op Corona, aldus het klokkenluidersrapport.

Volgens de klokkenluider vond het eerste vaccinatie-evenement met Comirnaty op 3 januari 2021 zo plaats dat alle bewoners verzameld waren in de recreatieruimte van de eerste verdieping. Een vaccinatieteam bestaande uit een bejaarde vaccinateur, drie assistenten en twee federale soldaten in camouflage-uniformen voerden de vaccinaties uit. Zowel het huispersoneel als de huisdokter hielpen daarbij. De rol van de soldaten, die op geen enkel moment afstand namen van het vaccin, is niet definitief vastgesteld.

Wat de klokkenluider echter wel kon vaststellen, was dat de aanwezigheid van de geüniformeerde mannen de senioren enorm intimideerde. De groep, die bij onbekende behandelingen normaal gesproken een “sterk defensief gedrag” vertoont, was nauwelijks herkenbaar, dus overwegend “lambiek” hadden ze de vaccinatie met Comirnaty aan zich voorbij laten gaan. De klokkenluider vermoedt dat dit ook te maken kan hebben met het feit dat de bejaarde senioren, die de oorlog nog hadden meegemaakt, de rol van de militairen niet goed konden inschatten en zich mogelijk herinnerd voelden aan oorlogstraumatische omstandigheden.

Tijdens de eerste vaccinatie werd een zich verzettende bejaarde vastgehouden door een verpleegster onder het toeziend oog van de Duitse soldaten, meldde de ooggetuige. Een rechterlijke beslissing voor de detentie, die als zodanig een dwang vormt en dus in beginsel een rechterlijke toetsing in het individuele geval vereist, was niet uitgevaardigd.

Volgens het relaas van de klokkenluider vond de toediening van de tweede vaccinatiedosis zonder waarschuwing altijd plaats op de plek waar de te vaccineren persoon werd aangetroffen. Zo werd een oudere dame die nietsvermoedend in bed lag en zich tegen de tweede dosis begon te verzetten, tegengehouden door twee leden van het verplegend personeel om haar weerstand te overwinnen – opnieuw zonder het noodzakelijke gerechtelijk bevel. De uitstrijkjes voor de PCR-test, die sommige senioren probeerden te weerstaan, wordt ook regelmatig gedaan met het gebruik van fysiek geweld tegen de senioren die zich verzetten tegen de ongewenste behandeling, zei de klokkenluider.

Volgens de klokkenluider was de vaccinatie-voorlichting van de zorgverleners en familieleden – de senioren kunnen vanwege hun dementie niet effectief instemmen met vaccinatie – gebaseerd op verouderde informatiebladen van de RKI/Grünes Kreuze. Met name de informatie die vereist is door Verordening (EG) nr. 507/2006 over het feit dat het vaccin Comirnaty alleen een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen heeft gekregen en waarom dit het geval is, ontbreekt. Met name had de informatie moeten worden verstrekt dat vanuit het oogpunt van de regelgevende instantie EMA de gegevenssituatie nog moet worden verbeterd met betrekking tot verschillende aspecten, bijvoorbeeld de interactie van Comirnaty met andere geneesmiddelen.

Al op de dag van vaccinatie begonnen vier van de gevaccineerde senioren ongebruikelijke symptomen te vertonen. In de avond van die dag waren ze vermoeid en extreem moe, sommigen vielen tijdens het eten aan tafel in slaap. Er werd een scherpe daling van de zuurstofverzadiging in het bloed waargenomen. In het verdere verloop hield de loodmoeheid aan, de zuurstofverzadiging in het bloed bleef onvoldoende, in sommige gevallen trad hijgend ademen op en koorts, oedeem, huiduitslag, een geelgrijze verkleuring van de huid en een (kenmerkende) spiertrilling van het bovenlichaam en de armen opgetreden.

Lees ook:   Gommers baalt ineens van wat hij gezegd heeft

De senioren vertoonden ook een verandering in gedrag, reageerden gedeeltelijk niet en weigerden te eten of te drinken. Een gevaccineerde senior, die voorheen “in uitstekende conditie” was voor haar leeftijd en geen ernstige eerdere ziektes had gehad, stierf al op 9 januari 2021, slechts zes dagen na de vaccinatie. De sterfgevallen onder gevaccineerde senioren en senioren vonden plaats op 15 januari, 16 januari, 19 januari (2 doden), 20 januari, 2 februari en 8 februari 2021. De laatst overleden bejaarde was een voormalige operazanger die de piano de dag voor de vaccinatie. De klokkenluider meldt over de gezondheidstoestand dat de oude heer regelmatig ging joggen, danste, muziek maakte en verder zeer dynamisch en actief was.

Van de senioren die voor vaccinatie negatief testten, vertoonden er verschillende plotseling een positieve testuitslag na vaccinatie. Al deze senioren vertoonden echter geen van de bekende COVID-19-symptomen, dwz symptomen van verkoudheid zoals hoesten, verkoudheid, verlies van reuk- en smaakvermogen, enz.

Op 24 januari 2021 werd de tweede dosis Comirnaty toegediend aan 21 senioren. Na deze vaccinatie vertonen volgens de klokkenluider nu elf senioren aanhoudende extreme vermoeidheid, deels naar adem happen, deels oedeem, huiduitslag en de geel-grijsachtige huidverkleuring. Op 10 februari 2021 is geen van de senioren die de tweede dosis Comirnaty hebben gekregen overleden, maar de gezondheid van sommige senioren in deze groep gaat gestaag achteruit.

De klokkenluider beschrijft op indrukwekkende wijze de verschillende aard van het stervensproces van de gevaccineerden. Normaal gesproken zou de stervende uiteindelijk zijn naderende dood accepteren en – misschien nadat hij een geliefde voor de laatste keer heeft gezien – in vrede gaan. Sterven als na vaccinatie was echter anders, zei hij. Het is “onmenselijk”. De oude mensen die hij had zien sterven, ademden zwaar, beefden sterk en het leek alsof ze van binnen al waren overleden. Het leek hem een ​​eenzame, vergeefse strijd tegen de dood, alsof “de mensen wisten dat hun tijd nog niet was gekomen en daarom nog niet hadden kunnen loslaten.”

Het bejaardentehuis AGAPLESION Bethanien Havelgarten werd door advocaat Viviane Fischer verzocht commentaar te geven op de gebeurtenissen op 3 februari 2021, in naam en namens twee journalisten die onderzoek deden naar het onderwerp, maar heeft nog steeds geen reactie ontvangen.

Advocaat Viviane Fischer heeft op 3 februari 2021 om 12:04 uur een strafrechtelijke klacht ingediend bij het parket en heeft zowel de politie als prof. Klaus Cichutek geïnformeerd , het hoofd van het Paul Ehrlich Instituut, dat verantwoordelijk is voor de opname bijwerkingen van vaccinatie, en de Senator voor Gezondheid van Berlijn, Dilek Kalayci , over de gebeurtenissen. Ook de gezondheidsafdeling werd op de hoogte gebracht, evenals het kantoor van de senaatsadministratie die verantwoordelijk is voor verpleeghuizen.

Advocaat Fischer verzocht het parket om het lichaam van de laatst overleden oude heer veilig te stellen. Zij waarschuwde de ambtenaren voor de naderende dood van het achtste doodslachtoffer, dat op dat moment prompt te vrezen was. Ondertussen bezweek hij aan zijn ziekte.

Bij telefonische navraag op 8 februari 2021 was het dossier niet terug te vinden in de griffie van het parket. Zo’n aanmelding, zo werd gecommuniceerd, kan in Corona-tijden wel zes weken duren.

Advocaat Fischer heeft daarom op 8 februari 2021 aanvullend een strafrechtelijke klacht ingediend via de internetwacht van de Berlijnse politie.

Een personderzoek met het oog op gestarte onderzoeken, inbeslagname van de lijken en mogelijke soortgelijke voorvallen in het verleden onderzocht door de autoriteiten, die advocaat Fischer op 8 februari 2021 opnieuw in opdracht van de twee journalisten had geplaatst, antwoordde de politie in de op de avond van 9 februari 2021, als volgt: “Tot nu toe heeft de Berlijnse politie geen onderzoek geleid in verband met de door u beschreven sterfgevallen. Dergelijke onderzoeken worden altijd gestart wanneer een arts bij de afgifte van de overlijdensakte een niet-natuurlijke doodsoorzaak vaststelt. De twee door u genoemde doden zijn ook niet bekend bij de Berlijnse politie. Er is in dit verband geen onderzoek ingesteld en er is geen beslag gelegd op het lichaam van de overledene. De door u ingediende strafrechtelijke vervolging staat ter beschikking van de Berlijnse politie en wordt momenteel onderzocht door een gespecialiseerde afdeling van de recherche of door het Berlijnse parket. Informatie hiervoor kunt u krijgen bij de persdienst van het parket in Berlijn.”

Het opsporingsgedrag van de politie dat zich momenteel presenteert als weinig geëngageerd staat in contrast met het legaliteitsbeginsel en de achtervolgingsplicht voor strafbare feiten, waaraan politie en officier van justitie onderworpen zijn, stelt advocaat dr. Fuellmich. Een overtreding hiervan zou het verwijt van belemmering van de rechtsgang in het kantoor op grond van § 258 a StGB kunnen rechtvaardigen.§ Artikel 160 (I) zin van het Wetboek van Strafvordering bepaalt: “Zodra het openbaar ministerie kennis krijgt van de verdenking van een strafbaar feit door middel van een aangifte of op andere wijze, moet zij de feiten van de zaak onderzoeken om te beslissen of zij een openbare klacht indient.” Artikel 163 (I) zin 1 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt:

Lees ook:   Rituele vernedering in Duitsland: kinderen worden gedwongen naar de voorkant van de klas te gaan en hun vaccinatiestatus te vermelden

Het zou daarom in strijd zijn met de huidige wetgeving als de politie pas optreedt wanneer de huisarts, spoedeisende hulp of zelfs de vaccinateur zelf het invullen van de overlijdensakte een onnatuurlijke doodsoorzaak bevestigt. Het was al de vraag of een externe arts, die bij twijfel de medische voorgeschiedenis niet tot in detail zou kunnen kennen, de situatie en het stervensproces überhaupt wel goed zou kunnen inschatten. Volgens dr. Fuellmich, de advocaat, is er in eerste instantie ongetwijfeld een aanzienlijk vermoeden dat de buitengewone opeenstapeling van sterfgevallen – anders sterven er slechts één of twee senioren per maand op de respectieve afdeling van het verpleeghuis – niet te wijten was aan natuurlijke oorzaken.

Met betrekking tot de elf senioren wiens gezondheidstoestand was verslechterd na toediening van de tweede dosis Comirnaty, dreigde ook gevaar.

De politie, de gezondheidsdiensten en de administratie van de senaat hebben een garantstelling om gevaar voor de bevolking af te wenden. Indien de personen die zijn geïnstalleerd om gevaar van het publiek af te weren hun verplichting niet nakomen, wordt een strafbaarstelling van de handelende personen wegens actieve hulp en/of hulp door nalaten aan het lichamelijk letsel (eventueel zelfs met de dood tot gevolg) – gepleegd tijdens hun ambt – komt in aanmerking, stelt advocaat Fischer. Ook een nalatigheid van deelname moet worden onderzocht. Om gevaren voor mogelijke toekomstige slachtoffers te voorkomen, is de politie verplicht om onmiddellijk professioneel onderzoek te starten. Er moeten postmortale onderzoeken worden uitgevoerd. Een terugtocht naar een eventuele theoretische beoordeling van politiedeskundigen, zoals dit door de bevoegde politiedienst aan Advocaat Fischer werd aangegeven (LKA 115, misdrijven tegen mensen), kon niet worden aanvaard. De vraag welke symptomen zich ontwikkelen na een vaccinatie en mogelijk de dood van de patiënt veroorzaken, kan op dit moment door geen enkele deskundige worden beantwoord, simpelweg omdat er tot op heden geen onderzoek bestaat naar bijvoorbeeld het in gevaar brengen van oude mensen door het vaccin. Er zijn met name geen interactiestudies uitgevoerd met betrekking tot andere geneesmiddelen. Na sterfgevallen in Noorwegen na de Corona-vaccinatie, is de vaccinatie van zeer oude, kwetsbare mensen Er zijn met name geen interactiestudies uitgevoerd met betrekking tot andere geneesmiddelen. Na sterfgevallen in Noorwegen na de Corona-vaccinatie, is de vaccinatie van zeer oude, kwetsbare mensen Er zijn met name geen interactiestudies uitgevoerd met betrekking tot andere geneesmiddelen. Na sterfgevallen in Noorwegen na de Corona-vaccinatie, is de vaccinatie van zeer oude, kwetsbare mensenniet langer aanbevolen in Noorwegen .

Het oorzakelijk verband tussen vaccinatie en de opeenstapeling van sterfgevallen, vooral onder ouderen, is van dien aard dat overheidsmaatregelen dringend nodig zijn om de gezondheid en het leven te beschermen van al diegenen die zich willen laten vaccineren en diegenen die al een dosis Comirnaty hebben gekregen. Het voorzorgsbeginsel kan inhouden dat het gebruik van dit vaccin tijdelijk wordt opgeschort voor de duur van een volledig en transparant onderzoek naar een eventuele rol die het heeft gespeeld bij de dood van ouderen wier lot het onderwerp is van dit artikel.

Deze overheidsmaatregelen dienen met name ook getroffen te worden ten behoeve van diegenen die vaccinatiecentra willen bezoeken, in een rust- of verpleeghuis verblijven of een baan hebben in de zorg met contact met patiënten.

Comirnaty lijkt lang niet zo veilig als je zou denken op basis van de vaccinatiecampagne van de regering en de vele openbare verklaringen van politici en experts die de lockdown-koers van de regering steunen.

Comirnaty is een zogenaamd mRNA-vaccin (messenger ribonucleic acid). Het mRNA bevat de “blauwdruk” voor een eiwit op het oppervlak van SARS-CoV-2. Door vaccinatie komt deze blauwdruk via minuscule vetdeeltjes (fat nanobodies) in de lichaamscellen van de gevaccineerde persoon. Deze zouden dan een eiwit moeten produceren dat op het oppervlak van het virus wordt aangetroffen. Dit is bedoeld om een ​​reactie van het immuunsysteem op te wekken die op zijn beurt een passende immuunrespons zal veroorzaken in het geval van een daaropvolgende infectie met SARS-CoV-2.

Vanwege de ongebruikelijk korte duur van klinische tests op mensen, is het vanuit het oogpunt van 2020news.de duidelijk dat niet alle mogelijke negatieve effecten van dit vaccin konden worden onderzocht. Experts zijn met name van mening dat er een risico bestaat op de vorming van antilichaamafhankelijke versterking (ADE). Dit is de term die wordt gebruikt om antilichamen te beschrijven die aan het oppervlak van virussen binden, maar ze niet neutraliseren, maar in plaats daarvan leiden tot een verhoogde opname van het virus in een cel en zo de verspreiding en vermenigvuldiging van het virus bevorderen. Infectieverhogende antilichamen bevorderen de immunopathogenese en vormen een al lang bekend potentieel gevaar van bepaalde vaccins.

Het optreden van dit gevaar is goed gedocumenteerd voor eerdere mislukte pogingen om vaccins tegen coronavirussen (zoals SARS-CoV) te ontwikkelen. In sommige preklinische dierstudies werden proefdieren ernstig ziek of stierven ze zelfs nadat ze met het wilde virus in aanraking kwamen vanwege het verschijnen van infectieverhogende antilichamen.

Experts vrezen ook dat het optreden van auto-immuunziekten en een aantasting of bedreiging van de vruchtbaarheid, zwangerschap, ongeboren leven, borstvoeding met moedermelk en kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap is gevaccineerd niet kunnen worden uitgesloten. Volgens hen kon de waarschijnlijkheid van het optreden van deze negatieve gevolgen niet – of niet voldoende – worden onderzocht vanwege de opzet van de klinische proeven bij mensen, die BioNTech/Pfizer heeft uitgevoerd vóór de voorwaardelijke goedkeuring van Comirnaty.

Lees ook:   Brief voor ouders voor school, mondkapjes etc (download brief inclu)

Volgens de beoordeling van het Paul Ehrlich Instituut kunnen ook de polyethyleenglycol (PEG)-bevattende lipidenanodeeltjes in Comirnaty mogelijke triggers zijn van waargenomen ernstige reacties in verband met de vaccinatie. Dit is ook verontrustend omdat in talrijke preklinische onderzoeken is aangetoond dat PEG-liposomen stoffen door de bloed-hersenbarrière transporteren. In dierstudies zijn bepaalde liposomen ook in verband gebracht met de dood van specifieke cellen in de lever en longen. Zie voor meer details de opname van Corona Comité Meeting #37 (vanaf 03:55:00).

Volgens het EMA Dashboard zijn er per 12 februari 2021 al 54.828 vaccinbijwerkingen gemeld. Op 31 januari 2021 waren dat er 26.849.

Vanwege de vele zorgen over het vaccin, een terugtrekkingsverzoek  tegen de goedkeuring is al ingediend bij de EMA. Volgens advocaat Fischer zal advocaat dr. Renate Holzeisen namens in Italië woonachtige cliënten te zijner tijd een procedure tegen deze goedkeuring, waaronder een kort geding, aanspannen bij het Europese Hof van Justitie (HvJ). Een dergelijke actie en een dergelijke aanvraag is mogelijk binnen een termijn van twee maanden nadat de voorwaardelijke goedkeuring van Cominarty is verleend. Volgens advocaat Fischer zal deze procedure nu ook worden begeleid door een internationaal netwerk van juristen en wetenschappers, waartoe ook de leden van de Coronacommissie behoren. De uitspraak in het hoofdgeding en de uitspraak in het kort geding zullen gevolgen hebben in alle lidstaten van de EU waarvoor de voorwaardelijke goedkeuring van de Commissie van kracht is.

Op 12 februari 2021 heeft de officier van justitie de Advocaat van de Europese Unie (EU) van de Europese Commissie (EU) op de hoogte gesteld van het besluit van de Europese Commissie op het gebied van het besluit van de Europese Commissie op het besluit van de Europese Commissie in het materie. Dit is op zijn beurt bedoeld om een ​​reactie van het immuunsysteem op te wekken die een passende immuunrespons zal veroorzaken in het geval van een daaropvolgende infectie met SARS-CoV-2.

Vanwege de ongebruikelijk korte duur van klinische tests op mensen, is het vanuit het oogpunt van 2020news.de duidelijk dat niet alle mogelijke negatieve effecten van dit vaccin konden worden onderzocht. Experts zijn met name van mening dat er een risico bestaat op de vorming van antilichaamafhankelijke versterking (ADE). Dit is de term die wordt gebruikt om antilichamen te beschrijven die aan het oppervlak van virussen binden, maar ze niet neutraliseren, maar in plaats daarvan leiden tot een verhoogde opname van het virus in een cel en zo de verspreiding en vermenigvuldiging van het virus bevorderen. Infectieverhogende antilichamen bevorderen de immunopathogenese en vormen een al lang bekend potentieel gevaar van bepaalde vaccins.

Het optreden van dit gevaar is goed gedocumenteerd voor eerdere mislukte pogingen om vaccins tegen coronavirussen (zoals SARS-CoV) te ontwikkelen. In sommige preklinische dierstudies werden proefdieren ernstig ziek of stierven ze zelfs nadat ze met het wilde virus in aanraking kwamen vanwege het verschijnen van infectieverhogende antilichamen.

Experts vrezen ook dat het optreden van auto-immuunziekten en een aantasting of bedreiging van de vruchtbaarheid, zwangerschap, ongeboren leven, borstvoeding met moedermelk en kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap is gevaccineerd niet kunnen worden uitgesloten – met name omdat de kans op het optreden van deze negatieve de gevolgen konden niet of niet voldoende worden onderzocht vanwege het ontwerp van de klinische proeven bij mensen, die BioNTech/Pfizer heeft uitgevoerd vóór de voorwaardelijke goedkeuring van Comirnaty.

Volgens de beoordeling van het Paul Ehrlich Instituut kunnen de polyethyleenglycol (PEG)-bevattende lipidenanodeeltjes in Comirnaty ook mogelijke triggers zijn van waargenomen ernstige reacties in verband met vaccinatie. Dit is ook verontrustend omdat in talrijke preklinische onderzoeken is aangetoond dat PEG-liposomen stoffen door de bloed-hersenbarrière transporteren. In dierstudies zijn bepaalde liposomen ook in verband gebracht met de dood van specifieke cellen in de lever en longen. Zie voor meer details de opname van Corona Comité Meeting #37 (vanaf 03:55:00).

Volgens het EMA Dashboard zijn er op 4 februari 2021 al 41.140 bijwerkingen op het vaccin gemeld. Op 31 januari 2021 waren dat er 26.849.

Vanwege de meerdere zorgen over het vaccin is er al een intrekkingsverzoek tegen de goedkeuring ingediend bij de EMA. Volgens advocaat Fischer zal advocaat Dr. Renate Holzeisen namens in Italië woonachtige cliënten te zijner tijd een procedure tegen deze goedkeuring, waaronder een kort geding, aanspannen bij het Europese Hof van Justitie (HvJ). Een dergelijke actie en een dergelijke aanvraag zou mogelijk zijn binnen een termijn van twee maanden nadat de voorwaardelijke goedkeuring van Cominarty was verleend. Deze procedure zou nu ook vergezeld gaan van een internationaal netwerk van juristen en wetenschappers, waartoe ook de leden van de Coronacommissie behoorden.

Op 12 februari 2021 liet de officier van justitie aan advocaat Viviane Fischer schriftelijk weten: “Uw strafklacht is hier al bekend, maar nog niet vastgelegd in ons systeem, dus ik kan u hier op dit moment geen nadere informatie over geven. In het kader van de toelaatbare onderzoeken wordt echter met de nodige versnelling alles geregeld.”

https://2020news.de/en/klokkenluider-uit-berlin-nursing-home-the-terrible-sterven-na-vaccinatie/

Gerelateerde artikelen

Back to top button