web analytics

Huurlingen in dienst van de staat

Op het museum plein in Amsterdam worden vreedzame demonstranten uit elkaar geslagen door deze huurlingen in dienst van de staat.
Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, nacht en buiten
Dit doen zij in opdracht van de burgemeester zogenaamd vanwege de corona maatregelen.
Na afloop maken ze er een feestje onder genot van een frietje waarbij alle “corona regels” ineens niet meer gelden.
Oh nee, deze huurlingen zijn in dienst van de staat en hebben “ontheffing” omdat het zogenaamde “levens gevaarlijke virus” dat alleen “burgers” treft.
Nee hoor, ze dienen geen dictatuur..
Dit zijn de mensen die ons moeten helpen en beschermen!
Na wat ik vandaag weer gezien heb is het voor mij duidelijk dat deze huurlingen niet voor het volk staan maar voor hun “baantje” want ze kunnen altijd zeggen “ik volg alleen maar orders op” omdat zij vinden dat ze daar geen persoon meer zijn maar een verlengstuk van “de overheid”.
Dat deden ze in de 2e wereld oorlog ook!
Als ik agent zou zijn had ik mijn werk minder belangrijk gevonden dan het dienen van een dictatoriaal regime. Maar wie ben ik….
——————————
Politiewet artikel 3:
“De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.”
——————————
Ambtseed of ambtsbelofte afgelegd door de aspirant of de ambtenaar die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak:
‘Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk of onmiddellijk, in welke vorm dan ook, tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb gegeven of beloofd. Ik zweer (beloof), dat ik, om iets in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik)!’
‘Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land. Ik zweer (beloof) dat ik de krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben. Ik zweer (beloof) dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat beloof ik)!
——————————
Gedeeld vanaf FB
Lees ook:   Neuroloog waarschuwt voor hersenbeschadiging door mondkapje

Gerelateerde artikelen

Back to top button